Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,583
576
92
44
-  
 
     
    
  




.
   
     


, 
     
        
.
        


    
    
.

 - 

  .   

. 
   -   
  
44 -                       .             ,                 .                      .   -     .     .     -      
45
 

Bảng 2.3 Lực lượng lao động theo trình độ học vấn giai đoạn 2001-2010
Đơn vị: 1000 người,%
Chỉ tiêu
2001
2005
2010
Số
ngƣời
%
Số
ngƣời
%
Số
ngƣời
%
Tổng số
420
100
455,2
100
514,4
100

13,10
3,12
7,01
1,54
1,65
0,32


64,26
15,3
53,81
11,82
22,38
4,35

143,43
34,15
136,65
30,02
126,08
24,51

133,98
31,9
163,74
35,97
225,67
43,87

65,23
15,53
94,00
20,65
138,63
26,95
A. Nông, lâm nghiệp thủy
sản
314,50
100
315,4
100
249,70
100

10,70
3,40
5,61
1,78
1,11
0,44


52,59
16,7
41,37
13,1
14,00
5,6

110,32
35
101,11
32,1
65,45
26,2

99,33
31,6
120,53
38,2
131,92
52,8

41,55
13,2
46,78
14,8
37,23
14,9
B. Công nghiệp và xây dựng
59,10
100
81,1
100
161,50
100

1,5
2,54
1,1
1,36
0,44
0,27


6,80
11,5
7,62
9,4
5,49
3,4

18,91
32
20,28
25
37,31
23,1

19,80
33,5
25,30
31,2
60,72
37,6

12,09
20,46
26,80
33,04
57,54
35,63
C. Dịch vụ
46,40
100
58,7
100
103,20
100

0,9
1,94
0,3
0,51
0,1
0,10


4,87
10,5
4,81
8,2
2,89
2,8

14,20
30,6
15,26
26
23,32
22,6

14,85
32
17,90
30,5
33,02
32

11,58
24,96
20,42
34,79
43,86
42,50
(Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình)
- 

       

 

45    Bảng 2.3 Lực lượng lao động theo trình độ học vấn giai đoạn 2001-2010 Đơn vị: 1000 người,% Chỉ tiêu 2001 2005 2010 Số ngƣời % Số ngƣời % Số ngƣời % Tổng số 420 100 455,2 100 514,4 100  13,10 3,12 7,01 1,54 1,65 0,32   64,26 15,3 53,81 11,82 22,38 4,35  143,43 34,15 136,65 30,02 126,08 24,51  133,98 31,9 163,74 35,97 225,67 43,87  65,23 15,53 94,00 20,65 138,63 26,95 A. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 314,50 100 315,4 100 249,70 100  10,70 3,40 5,61 1,78 1,11 0,44   52,59 16,7 41,37 13,1 14,00 5,6  110,32 35 101,11 32,1 65,45 26,2  99,33 31,6 120,53 38,2 131,92 52,8  41,55 13,2 46,78 14,8 37,23 14,9 B. Công nghiệp và xây dựng 59,10 100 81,1 100 161,50 100  1,5 2,54 1,1 1,36 0,44 0,27   6,80 11,5 7,62 9,4 5,49 3,4  18,91 32 20,28 25 37,31 23,1  19,80 33,5 25,30 31,2 60,72 37,6  12,09 20,46 26,80 33,04 57,54 35,63 C. Dịch vụ 46,40 100 58,7 100 103,20 100  0,9 1,94 0,3 0,51 0,1 0,10   4,87 10,5 4,81 8,2 2,89 2,8  14,20 30,6 15,26 26 23,32 22,6  14,85 32 17,90 30,5 33,02 32  11,58 24,96 20,42 34,79 43,86 42,50 (Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình) -              
46

        

              
   
         
35,1


      
 

 

-  nc hin
   truyn thng c   ng
n Kinh t - i ca tnh ti Ngh quyi hi tng b ln
th 20, Ban ch o thc hin Quy -TTg ca t ng
dng a ch 
hp, bn v c nhi tin
 chc dy ngh  o vi  
ngh c hi
+ Ngh truyn thng cu, Ch  ngh g
m ngh chung,...
+ Ngh m      
t kh  p, Ch  ng
dch,...
ng ngh h to vi
bn vng do sn phnh cam
km nhn vi   ng Nht Bn, M,
c, Trung Qui sau hc ngh t t 70-
p
46                                         35,1                -  nc hin     truyn thng c   ng n Kinh t - i ca tnh ti Ngh quyi hi tng b ln th 20, Ban ch o thc hin Quy -TTg ca t ng dng a ch  hp, bn v c nhi tin  chc dy ngh  o vi   ngh c hi + Ngh truyn thng cu, Ch  ngh g m ngh chung,... + Ngh m       t kh  p, Ch  ng dch,... ng ngh h to vi bn vng do sn phnh cam km nhn vi   ng Nht Bn, M, c, Trung Qui sau hc ngh t t 70- p
47
 nh.
Bng 2.4 Danh mục các nghề đào tạo cho lao động nông thôn trong 3
năm 2010 – 2012
STT
Tên nghề đào tạo cho lao động
nông thôn
STT
Tên nghề đào tạo cho lao
động nông thôn
A
Dy ngh ngn hn
B
Dy ngh dài hạn
I
Ngh phi nông nghiệp
1
 
1

2
p
2

3
 
3
ng
4
Lt thit b 
4
n lnh
5
K thut l  u khin
p
5
Ch  ngh
6
K p
6
Mc m ngh
7
L
7
p
8
ng
8
Sa ch
9
K thu    u

9
Mng
10
V
10
n dng
11
Vn trc
11
n thy na
12
Ct gt kim loi
12
i
13
ng dch
13
m
14
May thit k thi trang
14
 chung
15
V
15
nh
16
Ch bi
16
ng dch
17
Ch 
18

19
m huyt
II
Ngh Nông nghiệp
1

2
Trng nm
3
Ch bin rau qu
(Nguồn: Báo cáo kết 3 năm thực hin Quyết định 1956/QĐ-TTg ca Th ớng Chính
ph trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
47  nh. Bảng 2.4 Danh mục các nghề đào tạo cho lao động nông thôn trong 3 năm 2010 – 2012 STT Tên nghề đào tạo cho lao động nông thôn STT Tên nghề đào tạo cho lao động nông thôn A Dạy nghề ngắn hạn B Dạy nghề dài hạn I Nghề phi nông nghiệp 1   1  2 p 2  3   3 ng 4 Lt thit b  4 n lnh 5 K thut l  u khin p 5 Ch  ngh 6 K p 6 Mc m ngh 7 L 7 p 8 ng 8 Sa ch 9 K thu    u  9 Mng 10 V 10 n dng 11 Vn trc 11 n thy na 12 Ct gt kim loi 12 i 13 ng dch 13 m 14 May thit k thi trang 14  chung 15 V 15 nh 16 Ch bi 16 ng dch 17 Ch  18  19 m huyt II Nghề Nông nghiệp 1  2 Trng nm 3 Ch bin rau qu (Nguồn: Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
48
Qua bng s li ng
m c o ngn h 
ngh thu p chi , t trng l i
 thun mi
ngh ng ty s n kinh t - 
hi ca t
2.2. Thực trạng hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Tỉnh
Ninh Bình
2.2.1 Xác định nhu cầu dạy nghề của lao động nông thôn

 

 lao








Bảng 2.5 Chỉ tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn của Ninh Bình từ
năm 2009 đến năm 2012
TT
Đơn vị
Năm 2009
Năm 2010
Năm 2011
Năm 2012
Số
ngƣời
Lớp
Số
ngƣời
Lớp
Số
ngƣời
Lớp
Số
ngƣời
Lớp
1

1.949
32
1.870
54
567
15
2

1.195
36
700
28
3

124
3
240
8
200
7
4

1.721
49
721
20
Tổng cộng:
1.949
32
4.910
142
2.228
71
9.332
(Nguồn: Tổng hợp chỉ tiêu dạy nghề theo chính sách QĐ 1956/QĐ-TTg giai đoạn 2010 – 2012)
48 Qua bng s li ng m c o ngn h  ngh thu p chi , t trng l i  thun mi ngh ng ty s n kinh t -  hi ca t 2.2. Thực trạng hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Tỉnh Ninh Bình 2.2.1 Xác định nhu cầu dạy nghề của lao động nông thôn      lao         Bảng 2.5 Chỉ tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn của Ninh Bình từ năm 2009 đến năm 2012 TT Đơn vị Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Số ngƣời Lớp Số ngƣời Lớp Số ngƣời Lớp Số ngƣời Lớp 1  1.949 32 1.870 54 567 15 2  1.195 36 700 28 3  124 3 240 8 200 7 4  1.721 49 721 20 Tổng cộng: 1.949 32 4.910 142 2.228 71 9.332 (Nguồn: Tổng hợp chỉ tiêu dạy nghề theo chính sách QĐ 1956/QĐ-TTg giai đoạn 2010 – 2012)
49
2.2.2 Mạng lưới dạy nghề Ninh Bình






- 


-              

       



(Nguồn: Báo cáo kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình)
Trong n

   


-             

- 

        
.
- 
49 2.2.2 Mạng lưới dạy nghề ở Ninh Bình       -    -                           (Nguồn: Báo cáo Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình) Trong n        -               -            . - 
50

- 


- 
   

2.2.3 Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dạy nghề

     



Bảng 2.6 Số liệu cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở dạy nghề ở Ninh
Bình giai đoạn 2008 - 2012
2008-
2009
2010-
2011
2011-
2012
2012-
2013
2013-
2014
S cơ sở
5
5
6
6
-
Phân theo cấp quản lý
-
-
-
-
-
- 
5
5
6
6
-
- 
-
-
-
-
-
Phân theo loại hình
5
5
6
6
-
- p
5
5
5
5
-
- p
-
-
1
1
-
S phòng thí nghiệm
3
4
6
8
-
- p
3
4
5
6
-
- p
-
-
1
2
-
S thƣ viện
3
5
6
7
-
- p
3
5
6
6
-
- p
-
-
-
1
-
S xƣởng thc tp
3
4
5
5
-
50  -    -       2.2.3 Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ cho dạy nghề           Bảng 2.6 Số liệu cơ sở vật chất kỹ thuật của các cơ sở dạy nghề ở Ninh Bình giai đoạn 2008 - 2012 2008- 2009 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 Số cơ sở 5 5 6 6 - Phân theo cấp quản lý - - - - - -  5 5 6 6 - -  - - - - - Phân theo loại hình 5 5 6 6 - - p 5 5 5 5 - - p - - 1 1 - Số phòng thí nghiệm 3 4 6 8 - - p 3 4 5 6 - - p - - 1 2 - Số thƣ viện 3 5 6 7 - - p 3 5 6 6 - - p - - - 1 - Số xƣởng thực tập 3 4 5 5 -
51
- p
3
4
5
4
-
- p
-
-
-
1
-
(Ngun: Cổng thông tin điện t tỉnh Ninh Bình)

        



 ng s li th h thng
 vt cht ca h th dy ngh a khu v
    a khu v   t
n mi trong h thng dy ngh c
H th vt ch 
 t b
 dy ngh c hu, thing bu hc v
 t nh c v  y, trong thi gian ti tnh
n thc hin nhng bi tng h thng
 vt cht phc v y ngh t
2.2.4. Các chương trình dạy nghề
Trong nhy ngh 
trin mnh. Sau nhi  ch p dy ngh, hu h p hc
ngh p vng trong t o,
phn l vn dc kin thc tin,
ng cuc s
dc gia v i.
y ngh c   t   
ng nhu cu ci hc.
Hoc liu dy ngh:
- Tng 37 danh mc ngh ngn h
 , ngh ).
51 - p 3 4 5 4 - - p - - - 1 - (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)               ng s li th h thng  vt cht ca h th dy ngh a khu v     a khu v   t n mi trong h thng dy ngh c H th vt ch   t b  dy ngh c hu, thing bu hc v  t nh c v  y, trong thi gian ti tnh n thc hin nhng bi tng h thng  vt cht phc v y ngh t 2.2.4. Các chương trình dạy nghề Trong nhy ngh   trin mnh. Sau nhi  ch p dy ngh, hu h p hc ngh p vng trong t o, phn l vn dc kin thc tin, ng cuc s dc gia v i. y ngh c   t    ng nhu cu ci hc. Hoc liu dy ngh: - Tng 37 danh mc ngh ngn h  , ngh ).
52
-    hung dy ngh  p ca B ng
 
 a t o S 
dng cho 29 ngh thuc
 thup.
y ngh c
tn ti mt s bt ci mm
bn cht vi nhu cu x  ng
ngh nghiy ngh i nhiu loi
 o; nhi dy ngh 
        
dy nghy mt vi doanh nghi
nm bt nhu cu, s u ca doanh nghip v  t
ng k hot s y ngh c
 vt s c nhu cu c
c ti  mnh v   c s gn
vi nhu cu c     dy ngh thiu s
qut ch v chng dc.
(Nguồn: Trang thông tin điện t ca Tng cc dy ngh- B lao động thương
binh và xã hội)
2.2.5. Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, người dạy nghề
Bảng 2.7 Thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên, người dạy nghề
tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008 - 2013
2008-2009
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
S giáo viên (ngƣời)
230
230
280
1.179
-

42
42
48
506
-
Phân theo loại hình
-
p
230
230
268
308
-
p
-
-
12
871
-
Phân theo trình đ
52 -    hung dy ngh  p ca B ng    a t o S  dng cho 29 ngh thuc  thup. y ngh c tn ti mt s bt ci mm bn cht vi nhu cu x  ng ngh nghiy ngh i nhiu loi  o; nhi dy ngh           dy nghy mt vi doanh nghi nm bt nhu cu, s u ca doanh nghip v  t ng k hot s y ngh c  vt s c nhu cu c c ti  mnh v   c s gn vi nhu cu c     dy ngh thiu s qut ch v chng dc. (Nguồn: Trang thông tin điện tử của Tổng cục dạy nghề- Bộ lao động thương binh và xã hội) 2.2.5. Phát triển đội ngũ cán bộ, giáo viên, người dạy nghề Bảng 2.7 Thống kê đội ngũ cán bộ, giáo viên, người dạy nghề tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2008 - 2013 2008-2009 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Số giáo viên (ngƣời) 230 230 280 1.179 -  42 42 48 506 - Phân theo loại hình - p 230 230 268 308 - p - - 12 871 - Phân theo trình độ
53
chuyên môn
i hc
130
i hng
656
 
393
(Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)







   
 
 
       
       



         

   

ho


2.3. Đánh giá hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh
Ninh Bình hiện nay
2.3.1. Thành tựu
53 chuyên môn i hc 130 i hng 656   393 (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình)                                                   ho   2.3. Đánh giá hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay 2.3.1. Thành tựu