Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,596
576
92
34
o ngh 
+ Xu  nhu cu hc ngh c   ng, li gm
nhiy, cn t chc kh trong thc tin,
 tuu kin ti, ti ngh 
nhu cu hc, cng hp.
- ng h thng mi dy ngh
c cn thit l ng h thng mi
dy ngh  dy ngh ng dy ngh
dy ngh p dy ngh ng nhu cu ci; t
n nhng hing chu 
c, chu qu o; t 
ng dy ngh ch dy ngh
ti doanh nghi
- ng h th vt cht phc v cho dy ngh
p cn 
     vt cht trang thit b     
ng dy ngh nhm khc phng xung cp, lc h
 vt cht dy ngh hin nay.
- ng cy ngh
Mt s mt s n ch, bt c
o ngh  chc, ch o trin
khai thc hit cn, ph bic
hin ch  i m n, v 
thc ngh c   n
chy, c
dy ngh theo mt s 
Nguyên tắc xây dựng chương trình:
+ Bm my ngh  p.
nh chun kin thc, k o ca ngh 
lc thc hin.
34 o ngh  + Xu  nhu cu hc ngh c   ng, li gm nhiy, cn t chc kh trong thc tin,  tuu kin ti, ti ngh  nhu cu hc, cng hp. - ng h thng mi dy ngh c cn thit l ng h thng mi dy ngh  dy ngh ng dy ngh dy ngh p dy ngh ng nhu cu ci; t n nhng hing chu  c, chu qu o; t  ng dy ngh ch dy ngh ti doanh nghi - ng h th vt cht phc v cho dy ngh p cn       vt cht trang thit b      ng dy ngh nhm khc phng xung cp, lc h  vt cht dy ngh hin nay. - ng cy ngh Mt s mt s n ch, bt c o ngh  chc, ch o trin khai thc hit cn, ph bic hin ch  i m n, v  thc ngh c   n chy, c dy ngh theo mt s  Nguyên tắc xây dựng chương trình: + Bm my ngh  p. nh chun kin thc, k o ca ngh  lc thc hin.
35
+ B   th   c ti  t
theo nhu cu ca th tr  o ngh 
m bo thi gian hc th yu.
+ Ni dung, c c thi gian

Nguyên tắc biên soạn giáo trình:
+ Bm c th p nhng kin thc cn thit
 thc hic.
+ B  th  ki 
trong hc tp; bm s p gi 
n gn, d hiu; s dng thut ng ngh nghip
ph bin, nh
-  dy ngh
y ngh gi nh trong vic bm chng
dy nghng l quan trm bc
cnh tranh ca y ngh 
 n nguc. Do vy, pht vii
m  y ngh t tr
 chng dy ngh.
35 + B   th   c ti  t theo nhu cu ca th tr  o ngh  m bo thi gian hc th yu. + Ni dung, c c thi gian  Nguyên tắc biên soạn giáo trình: + Bm c th p nhng kin thc cn thit  thc hic. + B  th  ki  trong hc tp; bm s p gi  n gn, d hiu; s dng thut ng ngh nghip ph bin, nh -  dy ngh y ngh gi nh trong vic bm chng dy nghng l quan trm bc cnh tranh ca y ngh   n nguc. Do vy, pht vii m  y ngh t tr  chng dy ngh.
36
CHƢƠNG 2:
TÌNH HÌNH DẠY NGH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
TỈNH NINH BÌNH
2.1 Gii thiu chung v lao động nông thôn ở Ninh Bình
2.1.1 Đặc điểm t nhiên, kinh tế - xã hội của Ninh Bình
- T 
  
     


 



- Kinh t - i

       
 

    
  



- 





36 CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH 2.1 Giới thiệu chung về lao động nông thôn ở Ninh Bình 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Ninh Bình - T                  - Kinh t - i                        -      
37
 

  
     




 

           ,



       
     



-
        
 






 

37                               ,                     -                    
38

      


  4.192
        

  


        
-
       

  
n,






- 

- 

 


     
38             4.192                         -             n,       -   -            
39
- an ninh.

ra.
 
        
            

   

 
-

         

 
        
               




      
      
        




         

39 - an ninh.  ra.                                 -                                                                                 
40
- -

 
  
          

- 
      

2.1.2 Thc trạng lao động Ninh Bình
          



- S 

         

- 
Tr       


           
2
  
  
2
   

2
).
40 - -                   -          2.1.2 Thực trạng lao động Ninh Bình               - S              -  Tr                      2       2      2 ).
41
Bảng 2.1 Quy mô dân số và lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh
(giai đoạn 2000-2010)
Đơn vị: người
T
T
2001
2005
2010
Tăng trƣởng trung
bình (%/năm)
2001-
2005
2006-
2010
1
888.700
893.463
900.620
0,15
0.16
432.886
436.341
447.867
0,11
0.52
455.814
457.122
452.753
0,19
-0.19
118.375
139.324
171.004
3,13
4.18
770.325
754.139
729.616
-0,35
-0.66
2
502.863
536.078
562.110
1,54
0,95
56,58
60,00
62,41
3
405.155
439.200
491.145
2,46
2,26
-
+
194.474
206.424
225.927
3,00
1,82
+
210.681
232.776
265.218
1,99
2,64
-
+
56.722
70.272
90.862
5,23
5,27
+
348.433
368.928
400.283
1,98
1,64
-
80,57
81,93
87,38
(Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình, Tổng hợp chỉ tiêu giám sát, đánh giá
từ khi thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình đến năm 2020)
- 



       
         


41 Bảng 2.1 Quy mô dân số và lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2000-2010) Đơn vị: người T T Chỉ tiêu 2001 2005 2010 Tăng trƣởng trung bình (%/năm) 2001- 2005 2006- 2010 1  888.700 893.463 900.620 0,15 0.16 - Nam 432.886 436.341 447.867 0,11 0.52 -  455.814 457.122 452.753 0,19 -0.19 -  118.375 139.324 171.004 3,13 4.18 -  770.325 754.139 729.616 -0,35 -0.66 2       502.863 536.078 562.110 1,54 0,95       (%) 56,58 60,00 62,41 3     405.155 439.200 491.145 2,46 2,26 -  + Nam 194.474 206.424 225.927 3,00 1,82 +  210.681 232.776 265.218 1,99 2,64 -  +  56.722 70.272 90.862 5,23 5,27 +  348.433 368.928 400.283 1,98 1,64 -        (%) 80,57 81,93 87,38 (Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình, Tổng hợp chỉ tiêu giám sát, đánh giá từ khi thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình đến năm 2020) -                        
42


Bảng 2.2 Cơ cấu theo nhóm tuổi của lực lượng lao động năm 2010
Nhóm tuổi
Tổng số
Thành thị
Nông thôn
Số ngƣời
%
Số ngƣời
%
Số ngƣời
%
Tổng số
514.400
100
95.268
100
419.132
100
15-19
18.023
3,50
3.187
3,35
14.835
3,54
20-24
68.016
13,22
12.077
12,68
55.939
13,35
25-29
67.485
13,12
13.796
14,48
53.689
12,81
30-34
58.540
11,38
11.242
11,80
47.298
11,28
35-39
59.655
11,60
11.283
11,84
48.373
11,54
40-44
55.577
10,80
9.448
9,92
46.130
11,01
45-49
71.967
13,99
12.412
13,03
59.555
14,21
50-54
68.682
13,35
13.860
14,55
54.823
13,08
55-59
33.294
647
6.887
7,23
26.407
6,30
60+
13.161
2,56
1.078
1,13
12.083
2,88
(Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình, Tổng hợp chỉ tiêu giám sát, đánh giá
từ khi thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình đến năm 2020)
-  
           
  

 
 - 
- 

    
     mang



42   Bảng 2.2 Cơ cấu theo nhóm tuổi của lực lượng lao động năm 2010 Nhóm tuổi Tổng số Thành thị Nông thôn Số ngƣời % Số ngƣời % Số ngƣời % Tổng số 514.400 100 95.268 100 419.132 100 15-19 18.023 3,50 3.187 3,35 14.835 3,54 20-24 68.016 13,22 12.077 12,68 55.939 13,35 25-29 67.485 13,12 13.796 14,48 53.689 12,81 30-34 58.540 11,38 11.242 11,80 47.298 11,28 35-39 59.655 11,60 11.283 11,84 48.373 11,54 40-44 55.577 10,80 9.448 9,92 46.130 11,01 45-49 71.967 13,99 12.412 13,03 59.555 14,21 50-54 68.682 13,35 13.860 14,55 54.823 13,08 55-59 33.294 647 6.887 7,23 26.407 6,30 60+ 13.161 2,56 1.078 1,13 12.083 2,88 (Nguồn: Báo cáo thực trạng lao động Ninh Bình, Tổng hợp chỉ tiêu giám sát, đánh giá từ khi thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình đến năm 2020) -                      -  -             mang   
43
 

        

+  - 

- 


- 


  
      

   
        

 




             


     



  

43              +  -   -    -                                                               