Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,584
576
92
14
xã hội”

.
  

Thứ nhất,       

Thứ hai      
cầu xã hội và là phương tiện để sinh sống.
Thứ 
      


- 
 


“Dạy nghề cho lao động nông thôn quá trình kết hợp giữa dạy nghề
và học nghề, đó là quá trình giảng viên truyền bá những kiến thức về lý thuyết
thực hành để những người lao động nông thôn được một trình độ, kỹ
năng, kỹ xảo, sự khéo léo, thành thục nhất định về nghề nghiệp đáp ứng yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn” [3, tr 33].
1.1.3 T chc dy ngh cho lao động nông thôn


       
       
     

       
14 xã hội”  .     Thứ nhất,         Thứ hai       cầu xã hội và là phương tiện để sinh sống. Thứ           -      “Dạy nghề cho lao động nông thôn là quá trình kết hợp giữa dạy nghề và học nghề, đó là quá trình giảng viên truyền bá những kiến thức về lý thuyết và thực hành để những người lao động nông thôn có được một trình độ, kỹ năng, kỹ xảo, sự khéo léo, thành thục nhất định về nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nông thôn” [3, tr 33]. 1.1.3 Tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn                                 
15
 

- nh nhu cu dy ngh c

 

  

h




  
 
- .
- 

 bao



         
  
     
   

     

  
15    - nh nhu cu dy ngh c         h          - . -    bao                                     
16



 
       

       

     

- ng h th vt cht phc v cho dy ngh
 



  
    

- y ngh

       
    
 
           

 
-  dy ngh


         
16                               - ng h th vt cht phc v cho dy ngh               - y ngh                                -  dy ngh            
17


1.1.4 Tiêu chí đánh giá chất lượng dy ngh cho lao động nông thôn
- 
 dy ngh
+ S chuyn bin nhn thc cng v 
 cn thit ca vic hc ngh i v
+ S phi hp gi dy ngh vi doanh nghip, U 
, th  quan quc v dy ngh
u c dy ngh
+ Chng cuc snh nh 
y ngh cy ngh
- ng:
+ Tng s c hc ngh
+ Tng s c ngh 
+ Tng s  to vic ngh
+ Kt qu  ngh ng, trung cp
+ T l h 
+ T l tht nghip
+ S chuyn d trng trong khu vc
i trong khu vp)
p

1.2 Vai trò của nhà nƣớc đối vi hoạt động dy ngh cho lao động
nông thôn
1.2.1. Tính tất yếu ca vai trò nhà nước


17   1.1.4 Tiêu chí đánh giá chất lượng dạy nghề cho lao động nông thôn -   dy ngh + S chuyn bin nhn thc cng v   cn thit ca vic hc ngh i v + S phi hp gi dy ngh vi doanh nghip, U  , th  quan quc v dy ngh u c dy ngh + Chng cuc snh nh  y ngh cy ngh  - ng: + Tng s c hc ngh + Tng s c ngh  + Tng s  to vic ngh + Kt qu  ngh ng, trung cp + T l h  + T l tht nghip + S chuyn d trng trong khu vc i trong khu vp) p  1.2 Vai trò của nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn 1.2.1. Tính tất yếu của vai trò nhà nước  
18



 

       -   
       

       
  


       
- 

      



 

- 

1.2.2. Những quy định c th v trách nhim của các quan nhà
ớc đối vi hoạt động dy ngh cho lao động nông thôn
       -CP Quy

     -          

        
18              -                                  -                -   1.2.2. Những quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn        -CP Quy       -                    
19
           
      


- 
 

 - 



-    

- 


-     

      
          

  

- 

  

-   


19                      -      -     -      -    -                              -       -     
20


-     





-   
- 
- 



- 


- 
          

-   


- 




- 

20   -           -    -  -     -    -              -      -      -  
21
     
 
        


- 
.
-  


-  
     



-    


-  
       

- 

- 

- 

- 
- T

21                    -  . -     -            -       -            -   -   -   -  - T 
22



-       

- 

- 



- 
    



- 



- 



- 
  

       
 
- 
22    -         -   -     -          -     -     -                - 
23

   
     





- ;

         



-   - 
   
        
 -   

- - 

 







    
23                 - ;               -   -                -     - -                