Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,595
576
92
4
p

Nâng cao chất lượng dạy nghề ở thủ đô Nội hiện
nay,         
200

Giáo dục nghề nghiệp Những vấn đề giải
pháp, 
 

Việc làm thu nhập cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình
CNH-HĐH đô thị hoá        

 
CNH-)   )     
   
 
     




,  
.
Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm của người đất bị thu hồi
để xây dựng các Khu công nghiệp (KCN), Khu đô thị (KĐT), xây dựng kết cấu
hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia”

 
4 p  Nâng cao chất lượng dạy nghề ở thủ đô Hà Nội hiện nay,          200  Giáo dục nghề nghiệp – Những vấn đề và giải pháp,     Việc làm và thu nhập cho lao động bị thu hồi đất trong quá trình CNH-HĐH và đô thị hoá            CNH-)   )                      ,   . “Thực trạng thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các Khu công nghiệp (KCN), Khu đô thị (KĐT), xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu công cộng và lợi ích quốc gia”   
5
 

 
ngh       

“Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây
dựng các KCN, KĐT, kết cấu hạ tầng kinh tế - hội, các công trình công
cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia



- 

            
GQVL)
 - 

Giải quyết việc làm cho lao động ngoại thành Hà Nội trong quá trình
đô thị hóa -


        





“Nghiên cứu đề xuất phương án đào tạo phát triển nguồn nhân lực
nông thôn ngoại thành Hà Nội trong quá trình ĐTH gắn với CNH, HĐH trên
5      ngh         “Thu nhập, đời sống, việc làm của người có đất bị thu hồi để xây dựng các KCN, KĐT, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình công cộng phục vụ cho lợi ích quốc gia    -                GQVL)  -   “ Giải quyết việc làm cho lao động ngoại thành Hà Nội trong quá trình đô thị hóa -                 “Nghiên cứu đề xuất phương án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nông thôn ngoại thành Hà Nội trong quá trình ĐTH gắn với CNH, HĐH trên
6
địa bàn thành phố Nội”,  -

g

 .




   u
          


            
      
        
     


     -     
 ,

  

Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị mất đất ở bốn huyện
phía tây Hà Nội”



6 địa bàn thành phố Hà Nội”,  -  g   .        u                                                         -       ,      Giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp bị mất đất ở bốn huyện phía tây Hà Nội”   
7
     

        
 





    



p

Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình” 




 
        


 


Tính tất yếu đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn? Ninh Bình
cần phải làm gì và làm như thế nào để hoạt động dạy nghề cho lao động nông
thôn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?
7                                p  Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình”                       Tính tất yếu và đặc điểm dạy nghề cho lao động nông thôn? Ninh Bình cần phải làm gì và làm như thế nào để hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh?
8
3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 
  
          


    

3.2 
-    

-        


-  


4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
4.1 

      

      
- 
4.2 

- 2012.


8 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1                        3.2  -      -           -     4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4.1                  -  4.2   - 2012.  
9

 
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1 
        
-     


    

- 
 

-   
 

              

- 

         
       
  

-  

-     


9    5. Phương pháp nghiên cứu 5.1           -              -     -                       -                         -    -       
10
-  -  


5.2 

- i hi bic ln th IX, X, XI cng
-  quyi hng b tn th XIX, XX;
- S liu th - 

         

- Ch th cc.
- u khoa h
- S liu v dy ngh  n 2008 - 2012.
- S liu v n kinh t i cn 2008 - 2012.
Kt h  ng v      l  n,
 thc tia quc trong hong
dy ngh 
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- Lu thng v n v dy ngh 
dy ngh       a qu   c
trong ho
-  c try ngh  
   thc trng ca qui vi ho
- ng hn ch   xut mt s gi
khc phy ngh, nh
y ngh t
- Kt qu u ca lu s du tham kho
cho mt s sa t ng qui vi dy
10 -  -     5.2    - i hi bic ln th IX, X, XI cng -  quyi hng b tn th XIX, XX; - S liu th -              - Ch th cc. - u khoa h - S liu v dy ngh   n 2008 - 2012. - S liu v n kinh t i cn 2008 - 2012.  Kt h  ng v      l  n,  thc tia quc trong hong dy ngh  6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Lu thng v n v dy ngh  dy ngh       a qu   c trong ho -  c try ngh      thc trng ca qui vi ho - ng hn ch   xut mt s gi khc phy ngh, nh y ngh t - Kt qu u ca lu s du tham kho cho mt s sa t ng qui vi dy
11
ngh  xut s  tham kho tt
o tnh trong vic ho nh chic dy ngh cho lao ng
 o, ch o trin khai thc hiy ngh ti Ninh
n thc hi i.
7. Kết cấu của luận văn
     
ng:
 y ngh       
nghim ca mt s .
y ngh  t.
 
 .
11 ngh  xut s  tham kho tt o tnh trong vic ho nh chic dy ngh cho lao ng  o, ch o trin khai thc hiy ngh ti Ninh n thc hi i. 7. Kết cấu của luận văn       ng:  y ngh        nghim ca mt s . y ngh  t.    .
12
CHƢƠNG 1:
DY NGH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN
VÀ KINH NGHIỆM CA MT S ĐỊA PHƢƠNG
1.1 Khái luận về dạy nghề cho lao động nông thôn
1.1.1 Lao động nông thôn
- m:
a con ni nhm bit
cht t a ci vt cht cn thii sng c
Ngu nh tu
nh c tui t 16-60; n
 tui t 16-55)
t b ph sinh sc 
 tu nh c t (nam t  n 60
tui, n t n 55 tu ng
i tht nghiu c
- m

 ng thp
ng  i
 tu nh tung.
1.1.2 Dy ngh cho lao động nông thôn
- m:
            

 “đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực
hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người
học lĩnh hội nắm vững những tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp một cách
hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm
nhận được một công việc nhất định”.
12 CHƢƠNG 1: DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG 1.1 Khái luận về dạy nghề cho lao động nông thôn 1.1.1 Lao động nông thôn - m: a con ni nhm bit cht t a ci vt cht cn thii sng c Ngu nh tu nh c tui t 16-60; n  tui t 16-55) t b ph sinh sc    tu nh c t (nam t  n 60 tui, n t n 55 tu ng i tht nghiu c - m     ng thp  ng   i  tu nh tung. 1.1.2 Dạy nghề cho lao động nông thôn - m:                “đào tạo đề cập đến việc dạy các kỹ năng thực hành, nghề nghiệp hay kiến thức liên quan đến một lĩnh vực cụ thể, để người học lĩnh hội và nắm vững những tri thức, kỹ năng, nghề nghiệp một cách có hệ thống để chuẩn bị cho người đó thích nghi với cuộc sống và khả năng đảm nhận được một công việc nhất định”.
13








   “Dạy nghề một
cấp học trong giáo dục nghề nghiệp và được thực hiện dưới một năm đối với
dạy nghề trình độ sơ cấp, từ một đến ba năm đối với dạy nghề trình độ trung
cấp, trình độ cao đẳng”   “Dạy nghề
hoạt động dạy học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thái độ nghề
nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo
việc làm sau khi hoàn thành khóa học”.

nghề .
“Nghề là một loại hoạt động
lao động đòi hỏi có sự đào tạo nhất định và thường là nguồn gốc của sự sinh
tồn”[9, tr 9]. “là một loại lao động
có thói quen về kỹ năng, kỹ xảo của một người để từ đó tìm được phương tiện
sống”
“là công việc chuyên môn đòi hỏi một sự đào tạo trong khoa học nghệ
thuật” [9, tr 9]. “nghề là hoạt động
cần thiết cho xã hội ở một lĩnh vực lao động nhất định đòi hỏi phải được đào
tạo ở trình độ nào đó”[9, tr 9].

“là một tập hợp lao động do sự phân công lao
động xã hội quy định mà giá trị của nó trao đổi được. Nghề mang tính tương
đối, nó phát sinh, phát triển hay mất đi do trình độ của nền sản xuất và nhu cầu
13            “Dạy nghề là một cấp học trong giáo dục nghề nghiệp và được thực hiện dưới một năm đối với dạy nghề trình độ sơ cấp, từ một đến ba năm đối với dạy nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng”   “Dạy nghề là hoạt động dạy và học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết cho người học nghề để có thể tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa học”.  nghề” . “Nghề là một loại hoạt động lao động đòi hỏi có sự đào tạo nhất định và thường là nguồn gốc của sự sinh tồn”[9, tr 9]. “là một loại lao động có thói quen về kỹ năng, kỹ xảo của một người để từ đó tìm được phương tiện sống” “là công việc chuyên môn đòi hỏi một sự đào tạo trong khoa học nghệ thuật” [9, tr 9]. “nghề là hoạt động cần thiết cho xã hội ở một lĩnh vực lao động nhất định đòi hỏi phải được đào tạo ở trình độ nào đó”[9, tr 9].  “là một tập hợp lao động do sự phân công lao động xã hội quy định mà giá trị của nó trao đổi được. Nghề mang tính tương đối, nó phát sinh, phát triển hay mất đi do trình độ của nền sản xuất và nhu cầu