Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị: Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình

3,558
576
92
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------
GIANG TUẤN ANH
DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH
NINH BÌNH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Hà Nội – 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- GIANG TUẤN ANH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ Hà Nội – 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------
GIANG TUẤN ANH
DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH
NINH BÌNH
Chuyên ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Mã số: 60 31 01
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHẠM VĂN DŨNG
Hà Nội – 2014
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ --------------------- GIANG TUẤN ANH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH Chuyên ngành: KINH TẾ CHÍNH TRỊ Mã số: 60 31 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHÍNH TRỊ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM VĂN DŨNG Hà Nội – 2014
i
LỜI CAM ĐOAN





i LỜI CAM ĐOAN     
ii
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... v
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vi
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1: DY NGH CHO LAO ĐỘNG NG THÔN S
LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CA MT S ĐỊA PHƢƠNG ................................ 12
1.1 Khái luận về dạy nghề cho lao động nông thôn................................................ 12
1.1.1  ............................................................................................. 12
1.1.2 Dy ngh  ....................................................................... 12
1.1.3 T chc dy ngh  .......................................................... 14
1.1.4 ng dy ngh  ......................... 17
1.2 Vai trò của nhà nƣớc đi vi hot đng dy ngh cho lao động nông thôn .. 17
t yu cc...................................................................... 17
1.2.2. Nhnh c th v m ci vi hot
ng dy ngh  ...................................................................... 18
1.3. Kinh nghim ca mt s địa phƣơng trong dạy nghề cho lao động nông thôn
và bài học cho Ninh Bình .......................................................................................... 26
1.3.1 Dy ngh  mt s  .............................................. 26
1.3.2 c kinh nghi ............................................................................ 33
CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH DẠY NGH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
TNH NINH BÌNH ..................................................................................................... 36
2.1 Gii thiu chung v lao động nông thôn ở Ninh Bình .................................... 36
2.1.1 m t  - i c ...................................................... 36
2.1.2 Thc tr .................................................................................... 40
2.2. Thực trạng hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Tỉnh Ninh Bình ......... 48
2.2.1  ..................................................... 48
 ...................................................................................... 49
 .................................................................. 50
 .......................................................................................... 51
  .................................................. 52
ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT....................................................................................... v DANH MỤC BẢNG .................................................................................................... vi MỞ ĐẦU ....................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG ................................ 12 1.1 Khái luận về dạy nghề cho lao động nông thôn................................................ 12 1.1.1  ............................................................................................. 12 1.1.2 Dy ngh  ....................................................................... 12 1.1.3 T chc dy ngh  .......................................................... 14 1.1.4 ng dy ngh  ......................... 17 1.2 Vai trò của nhà nƣớc đối với hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn .. 17 t yu cc...................................................................... 17 1.2.2. Nhnh c th v m ci vi hot ng dy ngh  ...................................................................... 18 1.3. Kinh nghiệm của một số địa phƣơng trong dạy nghề cho lao động nông thôn và bài học cho Ninh Bình .......................................................................................... 26 1.3.1 Dy ngh  mt s  .............................................. 26 1.3.2 c kinh nghi ............................................................................ 33 CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở TỈNH NINH BÌNH ..................................................................................................... 36 2.1 Giới thiệu chung về lao động nông thôn ở Ninh Bình .................................... 36 2.1.1 m t  - i c ...................................................... 36 2.1.2 Thc tr .................................................................................... 40 2.2. Thực trạng hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Tỉnh Ninh Bình ......... 48 2.2.1  ..................................................... 48  ...................................................................................... 49  .................................................................. 50  .......................................................................................... 51   .................................................. 52
2.3. Đánh giá hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình hiện
nay............................................................................................................................... 53
 ..................................................................................................................... 53
 ...................................................................................... 57
 .......................................................................... 59
2.3.3.1 Hạn chế: ......................................................................................................... 59
2.3.3.2 Ngun nhân của hạn chế: .................................................................................. 61
CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY
NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN NINH BÌNH TRONG THỜI
GIAN TỚI ................................................................................................................... 65
3.1. Bối cảnh mới ảnh hƣởng đến hoạt động dạy nghề ở Ninh Bình .................... 65
 .......................................................................................................... 65
 ........................................................................................................ 65
 ..................................................................................................... 68
3.2. Quan điểm về đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thônNinh
Bình ............................................................................................................................. 71

 ............................................................................. 71

 ............................................................................................................................ 71
3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh
Bình trong thời gian tới ............................................................................................ 72
 ................................. 72
 .............................................................. 74
 ........................................... 76
 ......................................................... 76
y ngh ........................................................................... 77
 .............................................................................. 78
 ......................... 78
3.4 Kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nƣớc, các bộ, ban ngành: ...................... 79
 ............................................................................ 79
 ............. 80
KẾT LUẬN ................................................................................................................. 83
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 84
2.3. Đánh giá hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình hiện nay............................................................................................................................... 53  ..................................................................................................................... 53  ...................................................................................... 57  .......................................................................... 59 2.3.3.1 Hạn chế: ......................................................................................................... 59 2.3.3.2 Nguyên nhân của hạn chế: .................................................................................. 61 CHƢƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN Ở NINH BÌNH TRONG THỜI GIAN TỚI ................................................................................................................... 65 3.1. Bối cảnh mới ảnh hƣởng đến hoạt động dạy nghề ở Ninh Bình .................... 65  .......................................................................................................... 65  ........................................................................................................ 65  ..................................................................................................... 68 3.2. Quan điểm về đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình ............................................................................................................................. 71   ............................................................................. 71   ............................................................................................................................ 71 3.3. Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động dạy nghề cho lao động nông thôn ở Ninh Bình trong thời gian tới ............................................................................................ 72  ................................. 72  .............................................................. 74  ........................................... 76  ......................................................... 76 y ngh ........................................................................... 77  .............................................................................. 78  ......................... 78 3.4 Kiến nghị, đề xuất với Đảng và Nhà nƣớc, các bộ, ban ngành: ...................... 79  ............................................................................ 79  ............. 80 KẾT LUẬN ................................................................................................................. 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 84
iv
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
STT
Ký hiệu
Nguyên nghĩa
1
DN
Doanh nghip
2

H
3
THCS
Trung h
4
THPT
Trung hc ph 
5
TDTT
Th dc th thao
6
UBND

iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 DN Doanh nghip 2  H 3 THCS Trung h 4 THPT Trung hc ph  5 TDTT Th dc th thao 6 UBND 
v
DANH MỤC BẢNG
STT
Số hiệu
Nội dung
Trang
1


-2010)
41
2

 
2010
41
3


2001-2010
45
4


-2012
47
5



48
6


-2012
50
7


- 2013
52
v DANH MỤC BẢNG STT Số hiệu Nội dung Trang 1   -2010) 41 2    2010 41 3   2001-2010 45 4   -2012 47 5    48 6   -2012 50 7   - 2013 52
1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu




      
          
       






 


 



       t
        
     

nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra     
       

1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu                                                     t                 nông nghiệp, nông dân, nông thôn ra              
2
    
  
Dạy nghề cho lao động nông thôn sự nghiệp của
Đảng Nhà nước, của các cấp, các ngành hội nhằm nâng cao chất
lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
ng nghiệp, nông thôn.

- 
 
 

      -   
 
     

     
 
Dạy nghề cho lao
động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình” 


.
2. Tình hình nghiên cứu

 

Một số luận cứ khoa học để xây dựng chiến
lược dạy nghề giai đoạn 2001 -2010,  -19-

-2010;
2         Dạy nghề cho lao động nông thôn là sự nghiệp của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.  -             -                     “Dạy nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh Ninh Bình”    . 2. Tình hình nghiên cứu     Một số luận cứ khoa học để xây dựng chiến lược dạy nghề giai đoạn 2001 -2010,  -19-  -2010;
3
 Thông tin thị trường lao động qua dạy nghề, 
 
     

  Thực trạng chính sách dạy nghề tạo việc
làm cho thanh niên, định hướng giải pháp 2001-2020,    

        


 Một số giải pháp Công đoàn góp phần nâng cao chất
lượng dạy nghề cho công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại
hóa đất nước,    -97-

 -    -      
   -  

 Hoàn thiện quản nhà nước về dạy nghề
nước ta hiện nay,  
  
     

 Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp và phát triển
nguồn nhân lực, 


Những giải pháp phát triển dạy nghề góp phần đáp
ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 


3  Thông tin thị trường lao động qua dạy nghề,             Thực trạng chính sách dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, định hướng và giải pháp 2001-2020,                  Một số giải pháp Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng dạy nghề cho công nhân đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước,    -97-   -    -          -     Hoàn thiện quản lý nhà nước về dạy nghề ở nước ta hiện nay,              Giáo dục kỹ thuật – nghề nghiệp và phát triển nguồn nhân lực,    Những giải pháp phát triển dạy nghề góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa,   