Luận văn Thạc sĩ Kiểm soát và Bảo vệ môi trường: Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

6,647
603
113
83
gim kinh phí bi thưng khi y dng các công trình công ích; p phn đy nhanh
tiến đ y dng công trình công ích phc v cho ngưi dân sm hoàn thành các
tiêu chí v h tng kinh tế - hi trong y dng nông thôn mi. Tuy nhiên, din tích
đt công ích hin nay các đa phương đ li khá ln nhưng din tích đã phc v cho
các nhu cu công ích rt thp (ch s dng 89,97 ha/1.787,70 ha, chiếm 5,03%).
3.4.3. Hiu qu môi trưng
Kết qu điu tra, nghiên cu cho thy, hiu qu môi trưng t vic s dng đt
công ích chưa đưc th hin nét, trên thc tế ch ti các phưng như Đp Đá, Bình
Đnh, Nhơn Hòa, Nhơn Thành khu trung tâm mt s y dng công viên,
trng y xanh đã góp phn tăng đ che ph, to bóng mát, to v đp cho các khu
trung tâm ca th .
3.5. Đ xut mt s gii pháp ng cao hiu qu qun lý, s dng qu đt
công ích trên đa bàn th xã An Nhơn
3.5.1. Gii pháp v qun lý
* Công tác ban hành văn bn đ qun lý đt công ích
S Tài nguyên i trưng tham mưu cho UBND tnh ban hành văn bn đ
ch đo thng nht các đa phương m tt công tác qun đt công ích đúng theo quy
đnh ca pháp lut. Đnh k yêu cu c đa pơng báo cáo công c qun , s dng
đt công ích, ni dung báo cáo phi đánh giá c th hiu qu, ưu - nhưc đim trong
công tác qun lý, s dng đt công ích ca đa phương đ ng ch đo thc hin
kp thi.
* Công tác kho sát, lp quy hoch, kế hoch s dng đt
Tiếp tc rà soát tng th din tích đt công ích trên toàn đa bàn th . Thc hin
phương án quy hoch dn tha đt ng ích” thành nhng vùng tp trung din tích
ln bng nh thc hoán đi cho các h gia đình, nhân. Đi vi nhng tha đt
công ích din tích nh, nm xen kt, phân tán th thc hin giao đt lâu dài cho
các h gia đình, nhân đang s dng đt lin k cho phép hp tha. Đng thi
công tác y dng quy hoch, kế hoch s dng đt hàng m ca th cn chú ý s
dng đt ng ích đ giao lâu dài cho các h gia đình, nhân thiếu đt sn xut nông
nghip; cân đi đ chuyn đt công ích vào s dng cho các mc đích công ích ca đa
phương; nhng din ch khó sn xut, hàng m t chc đu giá nhưng không
ngưi tham gia (chưa s dng) cn quy hoch chuyn sang các mc đích phi nông
nghip khác t , đt sn xut,...).
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
83 giảm kinh phí bồi thường khi xây dựng các công trình công ích; góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình công ích phục vụ cho người dân và sớm hoàn thành các tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, diện tích đất công ích hiện nay các địa phương để lại khá lớn nhưng diện tích đã phục vụ cho các nhu cầu công ích rất thấp (chỉ sử dụng 89,97 ha/1.787,70 ha, chiếm 5,03%). 3.4.3. Hiệu quả môi trường Kết quả điều tra, nghiên cứu cho thấy, hiệu quả môi trường từ việc sử dụng đất công ích chưa được thể hiện rõ nét, trên thực tế chỉ tại các phường như Đập Đá, Bình Định, Nhơn Hòa, Nhơn Thành và khu trung tâm một số xã có xây dựng công viên, trồng cây xanh đã góp phần tăng độ che phủ, tạo bóng mát, tạo vẻ đẹp cho các khu trung tâm của thị xã. 3.5. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn thị xã An Nhơn 3.5.1. Giải pháp về quản lý * Công tác ban hành văn bản để quản lý đất công ích Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản để chỉ đạo thống nhất các địa phương làm tốt công tác quản lý đất công ích đúng theo quy định của pháp luật. Định kỳ yêu cầu các địa phương báo cáo công tác quản lý, sử dụng đất công ích, nội dung báo cáo phải đánh giá cụ thể hiệu quả, ưu - nhược điểm trong công tác quản lý, sử dụng đất công ích của địa phương để có hướng chỉ đạo thực hiện kịp thời. * Công tác khảo sát, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Tiếp tục rà soát tổng thể diện tích đất công ích trên toàn địa bàn thị xã. Thực hiện phương án quy hoạch “dồn thửa đất công ích” thành những vùng tập trung có diện tích lớn bằng hình thức hoán đổi cho các hộ gia đình, cá nhân. Đối với những thửa đất công ích có diện tích nhỏ, nằm xen kẹt, phân tán có thể thực hiện giao đất lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất liền kề và cho phép hợp thửa. Đồng thời công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thị xã cần chú ý sử dụng đất công ích để giao lâu dài cho các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất sản xuất nông nghiệp; cân đối để chuyển đất công ích vào sử dụng cho các mục đích công ích của địa phương; những diện tích khó sản xuất, hàng năm tổ chức đấu giá nhưng không có người tham gia (chưa sử dụng) cần quy hoạch chuyển sang các mục đích phi nông nghiệp khác (đất ở, đất sản xuất,...). PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
84
Khi trin khai thc hin các d án có s dng đt công ích trên đa bàn các xã,
phưng, ch đu d án phi phi hp vi UBND xã, phưng đ đ ngh đưa o
quy hoch, kế hoch s dng đt hàng m.
* Công tác qun lý vic cho thuê đt công ích
Tiếp tc thc hin tt vic cho th đt công ích thông qua hình thc đu g
theo quy đnh, nhng din tích h gia đình, cá nhân không tham gia đu giá nhưng t
ln chiếm s dng cn có bin pháp x lý kp thi.
UBND th An Nhơn tăng ng ch đo các đa phương chm dt hp đng
cho thuê đt đi vi t chc dng vic cho mưn đt đi vi các h gia đình,
nhân; chm dt vic cho thuê đi vi các hp đng hết thi hn, hp đng cho thuê
trên 5 m, hp đng cho thuê không đúng thm quyn hoc cho thuê không hp
đng. Các din tích y cn đưa vào t chc đu giá cho h gia đình, nhân ti đa
phương thuê đ sn xut nông nghip; khi cho thuê phi lp hp đng thi gian cho
thuê không quá 5 năm nhm đm bo quy đnh ca Lut đt đai.
* Lp và qun lý h đa chính đi vi đt công ích
Rà soát li toàn b qu đt ng ích b sung các tha đt công ích chưa
trong h qun o h thng h đa chính đm bo các thông tin theo quy đnh.
Tăng ng qun đt nông nghip do t chc, h gia đình, nhân tr li hoc tng
cho quyn s dng đt cho Nhà c, đt khai hoang, đt nông nghip thu hi ca các
d án đ hình thành hoc b sung cho qu đt công ích cp nht, chnh đy đ
vào h đa chính.
Khi s dng đt ng ích đ y dng các công trình, d án phi lp th tc đ
ngh thu hi đt, giao đt theo đúng quy đnh ca Lut đt đai 2013 chnh biến
đng h sơ đa chính theo quy đnh.
* Công tác thng kê, kim đt công ích
Nâng cao cht ng kết qu thng kê, kim kê. S liu thng kê, kim kê đt đai
phi phn ánh đúng thc trng s dng đt. Khi thc hin thng kê, kim đt đai
cn biu mu thng kê, kim kê riêng đi vi đt công ích nhm nm đúng thc
trng s dng, biến đng đt công ích đ có ch đo qun lý và s dng kp thi.
* Công tác qun lý ngun thu t thuê đt công ích
Tiếp tc thc hin thu, chi tin thuê đt công ích theo Quyết đnh s
114/1998/-UB ngày 11 tháng 12 m 1998 ca UBND tnh nh Đnh đúng các
quy đnh ca pháp lut. soát, truy thu các tng hp còn n tin thuê đt công ích
nhng m qua. Đi vi nhng trưng hp n tin kéo dài th xem xét chm dt
hp đng cho thuê.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
84 Khi triển khai thực hiện các dự án có sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, phường, chủ đầu tư dự án phải phối hợp với UBND xã, phường để đề nghị đưa vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm. * Công tác quản lý việc cho thuê đất công ích Tiếp tục thực hiện tốt việc cho thuê đất công ích thông qua hình thức đấu giá theo quy định, những diện tích hộ gia đình, cá nhân không tham gia đấu giá nhưng tự lấn chiếm sử dụng cần có biện pháp xử lý kịp thời. UBND thị xã An Nhơn tăng cường chỉ đạo các địa phương chấm dứt hợp đồng cho thuê đất đối với tổ chức và dừng việc cho mượn đất đối với các hộ gia đình, cá nhân; chấm dứt việc cho thuê đối với các hợp đồng hết thời hạn, hợp đồng cho thuê trên 5 năm, hợp đồng cho thuê không đúng thẩm quyền hoặc cho thuê không có hợp đồng. Các diện tích này cần đưa vào tổ chức đấu giá cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp; khi cho thuê phải lập hợp đồng và thời gian cho thuê không quá 5 năm nhằm đảm bảo quy định của Luật đất đai. * Lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với đất công ích Rà soát lại toàn bộ quỹ đất công ích và bổ sung các thửa đất công ích chưa có trong hồ sơ quản lý vào hệ thống hồ sơ địa chính đảm bảo các thông tin theo quy định. Tăng cường quản lý đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi của các dự án để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất công ích và cập nhật, chỉnh lý đầy đủ vào hồ sơ địa chính. Khi sử dụng đất công ích để xây dựng các công trình, dự án phải lập thủ tục đề nghị thu hồi đất, giao đất theo đúng quy định của Luật đất đai 2013 và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính theo quy định. * Công tác thống kê, kiểm kê đất công ích Nâng cao chất lượng kết quả thống kê, kiểm kê. Số liệu thống kê, kiểm kê đất đai phải phản ánh đúng thực trạng sử dụng đất. Khi thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai cần có biểu mẫu thống kê, kiểm kê riêng đối với đất công ích nhằm nắm đúng thực trạng sử dụng, biến động đất công ích để có chỉ đạo quản lý và sử dụng kịp thời. * Công tác quản lý nguồn thu từ thuê đất công ích Tiếp tục thực hiện thu, chi tiền thuê đất công ích theo Quyết định số 114/1998/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh Bình Định và đúng các quy định của pháp luật. Rà soát, truy thu các trường hợp còn nợ tiền thuê đất công ích những năm qua. Đối với những trường hợp nợ tiền kéo dài có thể xem xét chấm dứt hợp đồng cho thuê. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
85
* Công tác thanh tra, kim tra vic qun lý, s dng đt công ích
UBND các xã, phưng phi thưng xuyên kim tra, x nhng trưng hp s
dng đt công ích sai mc đích, sai đi ng cho thuê; ngăn chn kp thi nhng
trưng hp ln chiếm đt công ích trong quá trình qun lý.
Yêu cu tr li đt công ích đi vi nhng trưng hp đã ln chiếm trong nhiu
m qua. Nhng trưng hp c tình không thc hin cn bin pháp ng chế kp
thi đ tránh gây bt nh trong lun nhân dân, làm gim hiu lc công tác qun lý.
3.5.2. Gii pháp v s dng
Din tích đt công ích chưa cho các h gia đình, nhân thuê hoc chưa s dng
cho các mc đích công ích ca xã, phưng cn kp thi soát, tng hp đưa ra đu
giá đ cho thuê s dng. Đng thi, nhng din tích đã cho thuê tăng ng ng dng
tiến b khoa hc k thut, chuyn đi cu y trng đ nâng cao hiu qu sn xut
trên đt công ích.
Din tích đt đã s dng cho các mc đích công ích đ y dng các công trình
cn khai thác trit đ din tích đt đã giao cho tng công trình, s dng tt các ng
trình đã y dng.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
85 * Công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất công ích UBND các xã, phường phải thường xuyên kiểm tra, xử lý những trường hợp sử dụng đất công ích sai mục đích, sai đối tượng cho thuê; ngăn chặn kịp thời những trường hợp lấn chiếm đất công ích trong quá trình quản lý. Yêu cầu trả lại đất công ích đối với những trường hợp đã lấn chiếm trong nhiều năm qua. Những trường hợp cố tình không thực hiện cần có biện pháp cưỡng chế kịp thời để tránh gây bất bình trong dư luận nhân dân, làm giảm hiệu lực công tác quản lý. 3.5.2. Giải pháp về sử dụng Diện tích đất công ích chưa cho các hộ gia đình, cá nhân thuê hoặc chưa sử dụng cho các mục đích công ích của xã, phường cần kịp thời rà soát, tổng hợp và đưa ra đấu giá để cho thuê sử dụng. Đồng thời, những diện tích đã cho thuê tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất trên đất công ích. Diện tích đất đã sử dụng cho các mục đích công ích để xây dựng các công trình cần khai thác triệt để diện tích đất đã giao cho từng công trình, sử dụng tốt các công trình đã xây dựng. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
86
KT LUN V Đ NGH
1. Kết lun
Qua quá trình nghiên cu thc trng qun s dng qu đt ng ích ti th
An Nhơn, tnh Bình Đnh, tôi rút ra mt s kết lun sau:
* Th An Nhơn v trí đa rt thun li đ giao u, phát trin kinh tế, văn
hóa. Kinh tế, hi ca th xã đang trên đà phát trin mnh, h thng s h tng
đang trong quá trình đu phát trin, đng thi các đang thc hin chương trình
mc tiêu quc gia v xây dng nông thôn mi nên nhu cu s dng qu đt công ích
ngày càng ng.
* Tng din tích đt t nhiên ca toàn th m 2015 24.449,16 ha, din tích
đt đã s dng cho các mc đích 23.125,55 ha (chiếm 94,59%), đt chưa s dng
1.323,61 ha (chiếm 5,41%). Hu hết din tích đã s dng đưc khai thác hiu qu,
hiu qu sn xut qua các m đu tăng.
* Tng din tích qu đt công ích ca toàn th m 2015 1.787,70 ha, chiếm
15,79% tng din tích đt trng y hàng m, đt trng y u năm, đt nuôi trng
thy sn và chiếm 10,28% tng din tích đt nông nghip, t l y t cao hơn rt
nhiu so vi quy đnh ca Lut đt đai. Tuy nhiên, qu đt công ích ca th xã còn nm
ri rác, din tích tha đt nh, phân tán m gim hiu qu sn xut kb trí
cu y trng trong sn xut ng nghip, gây khó khăn cho công tác qun lý s
dng cho các mc đích công ích ca đa phương.
Qu đt công ích chưa đưc s dng cho các mc đích công ích đã đưc các xã,
phưng cho thuê thông qua hình thc đu giá hoc cho mưn đ sn xut, ch yếu
sn xut nông nghip, mt s din tích cho thuê đ sn xut kinh doanh phi nông
nghip. Tng din tích đã cho thuê m 2015 1.578,76 ha (chiếm 88,31%) vi
17.703 tha 7.536 đi ng th(h gia đình, nn 7.512 đi ơng, t chc 24
đi ng), din tích cho mưn là 19,53 ha (chiếm 1,09%) và din tích chưa s dng
189,41 ha (chiếm 10,60%). Ngun tài chính thu đưc t thuê đt ng ích đã đưc các
xã, phưng qun lý và s dng đúng quy đnh.
Vic thc hin cho thuê đt công ích ca UBND các xã, phưng còn xy ra mt
s sai phm như cho thuê không có hp đng, sai đi ng, t quá thi gian quy
đnh, ngưi thuê đt công ích s dng đt sai mc đích, t ý chuyn quyn s dng
y khó khăn cho công tác qun lý nhưng UBND th An Nhơn chưa ch đo chn
chnh, khc phc kp thi.
Công tác qunđt công ích còn lng lo, ni dân ln chiếm đt công ích xy
ra ph biến; đt công ích chưa lp h đa chính đy đ, biến đng trong quá trình
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
86 KT LUẬN V ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận Qua quá trình nghiên cứu thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, tôi rút ra một số kết luận sau: * Thị xã An Nhơn có vị trí địa lý rất thuận lợi để giao lưu, phát triển kinh tế, văn hóa. Kinh tế, xã hội của thị xã đang trên đà phát triển mạnh, hệ thống cơ sở hạ tầng đang trong quá trình đầu tư phát triển, đồng thời các xã đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nên nhu cầu sử dụng quỹ đất công ích ngày càng tăng. * Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn thị xã năm 2015 là 24.449,16 ha, diện tích đất đã sử dụng cho các mục đích là 23.125,55 ha (chiếm 94,59%), đất chưa sử dụng là 1.323,61 ha (chiếm 5,41%). Hầu hết diện tích đã sử dụng được khai thác có hiệu quả, hiệu quả sản xuất qua các năm đều tăng. * Tổng diện tích quỹ đất công ích của toàn thị xã năm 2015 là 1.787,70 ha, chiếm 15,79% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản và chiếm 10,28% tổng diện tích đất nông nghiệp, tỷ lệ này vượt cao hơn rất nhiều so với quy định của Luật đất đai. Tuy nhiên, quỹ đất công ích của thị xã còn nằm rải rác, diện tích thửa đất nhỏ, phân tán làm giảm hiệu quả sản xuất và khó bố trí cơ cấu cây trồng trong sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn cho công tác quản lý và sử dụng cho các mục đích công ích của địa phương. Quỹ đất công ích chưa được sử dụng cho các mục đích công ích đã được các xã, phường cho thuê thông qua hình thức đấu giá hoặc cho mượn để sản xuất, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, một số diện tích có cho thuê để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Tổng diện tích đã cho thuê năm 2015 là 1.578,76 ha (chiếm 88,31%) với 17.703 thửa và 7.536 đối tượng thuê (hộ gia đình, cá nhân 7.512 đối tương, tổ chức 24 đối tượng), diện tích cho mượn là 19,53 ha (chiếm 1,09%) và diện tích chưa sử dụng là 189,41 ha (chiếm 10,60%). Nguồn tài chính thu được từ thuê đất công ích đã được các xã, phường quản lý và sử dụng đúng quy định. Việc thực hiện cho thuê đất công ích của UBND các xã, phường còn xảy ra một số sai phạm như cho thuê không có hợp đồng, sai đối tượng, vượt quá thời gian quy định, người thuê đất công ích sử dụng đất sai mục đích, tự ý chuyển quyền sử dụng gây khó khăn cho công tác quản lý nhưng UBND thị xã An Nhơn chưa chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Công tác quản lý đất công ích còn lỏng lẻo, người dân lấn chiếm đất công ích xảy ra phổ biến; đất công ích chưa lập hồ sơ địa chính đầy đủ, biến động trong quá trình PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
87
qun s dng không đưc cp nht thưng xuyên; sai phm trong qun , s
dng đt công ích chm phát hin và x .
* Qu đt công ích đã đáp ng kp thi nhu cu s dng đt đ xây dng các
công trình công ích, bi thưng gii phóng mt bng ca đa phương, gim kinh p
bi thưng cho Nc khi thc hin mt s d án. Tính đến đu năm 2016, din
tích s dng đ y dng các công trình ng cng 37,87 ha s dng đ đn
khi gii phóng mt bng 52,10 ha. Vic s dng qu đt công ích đã đem li li ích
nht đnh th hin trên 3 khía cnh kinh tế, hi môi trưng. Trong giai đon
hin nay, khi các ca th An Nhơn đang thc hin cơng trình mc tiêu quc
gia v y dng nông thôn mi thì hiu qu ca đt công ích càng đưc th hin rõ.
* Nguyên cu cũng đã đ xut mt s gii pháp góp phn ng cao hiu qu
qun lý, s dng qu đt công ích trên đa bàn th An Nhơn, tnh Bình Đnh.
2. Đ ngh
Qua kết qu nghiên cu, đ nâng cao hiu qu qun lý, s dng đt công ích, tôi
các đ ngh sau:
* Đi vi Nc:
Tiếp tc cho phép các đa phương đ li qu đt công ích đ phc v cho các nhu
cu. Tuy nhiên, cn xem xét đ điu chnh theo ng gim dn t l qu đt ng ích
đưc đ li ca tng đa phương.
Ban hành riêng c n bn i lut quy đnh chi tiết, c th v chế đ qun
và s dng đt công ích.
Đnh k thc hin thng kê, kim đt công ích nhm nm chc din tích, tình
hình qun lý, s dng đ chính quyn các cp có ch đo kp thi.
* Đi vi UBND th An Nhơn:
Ch đo UBND các xã, phưng thc hin điu chnh li qu đt đ đm bo t l
theo đúng quy đnh. Din tích đt trên 5% thc hin giao cho các h gia đình, nhân
thiếu đt sn xut nông nghip s dng n đnh lâu dài. Trong giai đon hin nay, các
đang thc hin cơng trình mc tiêu quc gia v y dng nông thôn mi, UBND
th An Nhơn cn ng ng vic bi thưng bng hình thc đi đt nông nghip
cho các gia đình, nhân b thu hi đt nông nghip đ điu chnh li qu đt công
ích, gim kinh phí bi thưng gii phóng mt bng đ ngưi dân vn đt nông
nghip đ tiếp tc s dng n đnh.
Ch đo UBND các xã, phưng hàng m phi soát qu đt công ích đ cho h
gia đình, nhân ti đa phương thsn xut nông nghip, nuôi trng thy sn theo
hình thc đu giá, thi hn cho thuê mi ln không quá 5 m. Đi vi nhng trưng
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
87 quản lý và sử dụng không được cập nhật thường xuyên; sai phạm trong quản lý, sử dụng đất công ích chậm phát hiện và xử lý. * Quỹ đất công ích đã đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất để xây dựng các công trình công ích, bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương, giảm kinh phí bồi thường cho Nhà nước khi thực hiện một số dự án. Tính đến đầu năm 2016, diện tích sử dụng để xây dựng các công trình công cộng là 37,87 ha và sử dụng để đền bù khi giải phóng mặt bằng là 52,10 ha. Việc sử dụng quỹ đất công ích đã đem lại lợi ích nhất định và thể hiện trên 3 khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Trong giai đoạn hiện nay, khi các xã của thị xã An Nhơn đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thì hiệu quả của đất công ích càng được thể hiện rõ. * Nguyên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. 2. Đề nghị Qua kết quả nghiên cứu, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích, tôi có các đề nghị sau: * Đối với Nhà nước: Tiếp tục cho phép các địa phương để lại quỹ đất công ích để phục vụ cho các nhu cầu. Tuy nhiên, cần xem xét để điều chỉnh theo hướng giảm dần tỷ lệ quỹ đất công ích được để lại của từng địa phương. Ban hành riêng các văn bản dưới luật quy định chi tiết, cụ thể về chế độ quản lý và sử dụng đất công ích. Định kỳ thực hiện thống kê, kiểm kê đất công ích nhằm nắm chắc diện tích, tình hình quản lý, sử dụng để chính quyền các cấp có chỉ đạo kịp thời. * Đối với UBND thị xã An Nhơn: Chỉ đạo UBND các xã, phường thực hiện điều chỉnh lại quỹ đất để đảm bảo tỷ lệ theo đúng quy định. Diện tích đất trên 5% thực hiện giao cho các hộ gia đình, cá nhân thiếu đất sản xuất nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài. Trong giai đoạn hiện nay, các xã đang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, UBND thị xã An Nhơn cần tăng cường việc bồi thường bằng hình thức đổi đất nông nghiệp cho các gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để điều chỉnh lại quỹ đất công ích, giảm kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và để người dân vẫn có đất nông nghiệp để tiếp tục sử dụng ổn định. Chỉ đạo UBND các xã, phường hàng năm phải rà soát quỹ đất công ích để cho hộ gia đình, cá nhân tại địa phương thuê sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá, thời hạn cho thuê mỗi lần không quá 5 năm. Đối với những trường PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
88
hp đang s dng đt công ích ca hp đng cho thuê đt thì phi hp
đng theo đúng quy đnh; trưng hp đã hp đng nhưng chưa đúng quy đnh
(chưa xác đnh v t, din tích, s tha, s t bn đ, thi gian s dng) thì phi
li hoc b sung hp đng thuê đt. Chm dt hp đng cho thuê đt công ích đi
vi các t chc, hp đng hết thi hn.
T chc thc hin quy hoch li đt công ích thành nhng vùng tp trung nhm
thun li cho công tác qun lý, nâng cao hiu qu s dng đt, tránh tình trng manh
mún, nm phân tán, nh l như hin nay.
Thưng xuyên thanh tra, kim tra tình hình s dng đt ng ích nhm kp thi
phát hin các trưng hp ln, chiếm, s dng đt sai mc đích x theo thm
quyn.
* Đi vi ngưi thđt công ích: cn s dng đt đúng theo hp đng thuê đt,
không chuyn nhưng quyn s dng đt, thc hin nghĩa v tài chính đúng quy đnh.
* Qua nghiên cu y, tôi đã đ xut mt s gii pháp nhm qun s dng
tt qu đt công ích trên đa n th An Nhơn. Đa phương th xem xét, vn
dng đ thc hin tt các gii pháp đó.
* Ni dung nghiên cu ca đ tài y ch gii hn trong phm vi hành chính cp
huyn, vi đi ng nghiên cu c th thc trng qun s dng đt công ích.
Do đó, nhng gii pháp đưc đ xut còn nhng hn chế nht đnh. Đ đánh giá
mt cách h thng, toàn din thc trng qun s dng đt ng ích, đng thi có
đưc nhng gii pháp đng b cho vn đ này, cn tiếp tc nghiên cu phm vi
đi ng rng ln hơn./.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
88 hợp đang sử dụng đất công ích mà chưa ký hợp đồng cho thuê đất thì phải ký hợp đồng theo đúng quy định; trường hợp đã ký hợp đồng nhưng chưa đúng quy định (chưa xác định rõ vị trí, diện tích, số thửa, số tờ bản đồ, thời gian sử dụng) thì phải ký lại hoặc ký bổ sung hợp đồng thuê đất. Chấm dứt hợp đồng cho thuê đất công ích đối với các tổ chức, hợp đồng hết thời hạn. Tổ chức thực hiện quy hoạch lại đất công ích thành những vùng tập trung nhằm thuận lợi cho công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tránh tình trạng manh mún, nằm phân tán, nhỏ lẻ như hiện nay. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất công ích nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng đất sai mục đích và xử lý theo thẩm quyền. * Đối với người thuê đất công ích: cần sử dụng đất đúng theo hợp đồng thuê đất, không chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định. * Qua nghiên cứu này, tôi đã đề xuất một số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng tốt quỹ đất công ích trên địa bàn thị xã An Nhơn. Địa phương có thể xem xét, vận dụng để thực hiện tốt các giải pháp đó. * Nội dung nghiên cứu của đề tài này chỉ giới hạn trong phạm vi hành chính cấp huyện, với đối tượng nghiên cứu cụ thể là thực trạng quản lý và sử dụng đất công ích. Do đó, những giải pháp được đề xuất còn có những hạn chế nhất định. Để đánh giá một cách hệ thống, toàn diện thực trạng quản lý và sử dụng đất công ích, đồng thời có được những giải pháp đồng bộ cho vấn đề này, cần tiếp tục nghiên cứu ở phạm vi và đối tượng rộng lớn hơn./. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
89
TI LIU THAM KHẢO
1. Tiếng Vit
[1]. Nguyn Khiêm (2014), Đánh giá thc trng đ xut gii pháp nâng cao hiu
qu qun lý, s dng qu đt công ích trên đa n huyn Nghĩa, tnh Qung
Ngãi, Lun văn thc sĩ, Trưng Đi hc Nông Lâm Huế.
[2]. Hnh Liên, Qun lý đt công và nhng thng báo đng. Xem website:
http://vneconomy.vn/bat-dong-san/quan-ly-dat-cong-va-nhung-thong-ke-bao-dong-
20090401110345280.htm. Truy cp ngày 21/8/2015.
[3]. Phúc Lc, Ln chiếm đt công ích làm i kinh doanh buôn bán. Xem website:
http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27&mabb=35542.
Truy cp ngày 25/9/2015.
[4]. Phúc Lc, Phưng Nhơn Thành (th xã An Nhơn): Cán b Đoàn ln chiếm đt
công, chính quyn chm x . Xem website:
http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27&mabb=47095.
Truy cp ngày 25/9/2015.
[5]. Phm Nguyt Tho (2009), Thuế nhà đt-mt s bt cp hưng hoàn thin,
Tp chí Lut hc s 4.
[6]. Chu Văn Thnh (1999), “Nghiên cu s khoa hc cho vic hoch đnh chính
sách s dng s dng hp đt đai Vit Nam trong thi k công nghip hoá
hin đi hoá đt nưc”, Báo cáo khoa hc, Tng cc đa chính.
[7]. Nguyn Th Vòng các cng s (2001), Nghiên cu xây dng quy trình công
ngh đánh giá hiu qu s dng đt thông qua chuyn đi cu y trng, Đ tài
nghiên cu cp Tng cc, Hà Ni.
[8]. Ban biên tp T đin tiếng Vit ca vin Ngôn ng hc (2002), T đin Tiếng
Vit, Nhà Xut bn Đà Nng- Trung tâm T đin hc, Hà Ni.
[9]. Chính ph c CHXHCN Vit Nam (1993), Ngh đnh s 64/CP ngày 27 tháng 9
năm 1993 Ban hành bn quy đnh v vic giao đt nông nghip cho h gia đình,
nhân s dng n đnh lâu dài vào mc đích nông nghip.
[10]. Chính ph c CHXHCN Vit Nam (2014), Ngh đnh s 43/2014/NĐ-CP ngày
15 tháng 05 năm 2014 ca Chính ph v Quy đnh chi tiết thi hành mt s điu
ca Lut đt đai 2013.
[11]. Cc thng tnh Bình Đnh (2015), Niên giám thng năm 2014, Nhà xut
bn thng kê, Hà Ni.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
89 TI LIU THAM KHẢO 1. Tiếng Việt [1]. Nguyễn Khiêm (2014), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm Huế. [2]. Hạnh Liên, Quản lý đất công và những thống kê báo động. Xem website: http://vneconomy.vn/bat-dong-san/quan-ly-dat-cong-va-nhung-thong-ke-bao-dong- 20090401110345280.htm. Truy cập ngày 21/8/2015. [3]. Phúc Lộc, Lấn chiếm đất công ích làm nơi kinh doanh buôn bán. Xem website: http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27&mabb=35542. Truy cập ngày 25/9/2015. [4]. Phúc Lộc, Phường Nhơn Thành (thị xã An Nhơn): Cán bộ Đoàn lấn chiếm đất công, chính quyền chậm xử lý. Xem website: http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=27&macmp=27&mabb=47095. Truy cập ngày 25/9/2015. [5]. Phạm Nguyệt Thảo (2009), Thuế nhà đất-một số bất cập và hướng hoàn thiện, Tạp chí Luật học số 4. [6]. Chu Văn Thỉnh (1999), “Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách sử dụng và sử dụng hợp lý đất đai ở Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”, Báo cáo khoa học, Tổng cục địa chính. [7]. Nguyễn Thị Vòng và các cộng sự (2001), Nghiên cứu và xây dựng quy trình công nghệ đánh giá hiệu quả sử dụng đất thông qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đề tài nghiên cứu cấp Tổng cục, Hà Nội. [8]. Ban biên tập Từ điển tiếng Việt của viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển Tiếng Việt, Nhà Xuất bản Đà Nẵng- Trung tâm Từ điển học, Hà Nội. [9]. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (1993), Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 Ban hành bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích nông nghiệp. [10]. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2014), Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai 2013. [11]. Cục thống kê tỉnh Bình Định (2015), Niên giám thống kê năm 2014, Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
90
[12]. Chi cc qun đt đai tnh Bình Đnh (2015), Báo cáo kết qu công tác qun
đt đai 6 tháng đu m 2015 kế hochng tác 6 tháng cui m 2015.
[13]. Đng b th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo chính tr đi hi đng b th
xã Nhim k 2015 2020.
[14]. Quc hi c CHXHCN Vit Nam (1993), Lut Đt đai 1993, Nhà xut bn
chính tr Quc gia, Ni.
[15]. Quc hi c CHXHCN Vit Nam (1998), Lut Đt đai sa đi b sung mt s
điu ca Lut Đt đai năm 1998, Nhà xut bn chính tr Quc gia, Hà Ni.
[16]. Quc hi c CHXHCN Vit Nam (2001), Lut Đt đai sa đi b sung mt s
điu ca Lut Đt đai năm 1993, Nhà xut bn chính tr Quc gia, Hà Ni.
[17]. Quc hi c CHXHCN Vit Nam (2003), Lut Đt đai 2003, Nhà xut bn
chính tr Quc gia, Ni.
[18]. Quc hi c CHXHCN Vit Nam (2013), Lut Đt đai 2013, Nhà xut bn
chính tr Quc gia, Ni.
[19]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh (2011), Báo cáo tình hình kinh tế -
hi năm 2011; mc tiêu, ch tiêu, nhim v và gii pháp phát trin kinh tế - hi
năm 2012.
[20]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh (2012), Báo cáo tình hình kinh tế -
hi năm 2012; mc tiêu, ch tiêu, nhim v và gii pháp phát trin kinh tế - hi
năm 2013.
[21]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh (2013), Báo cáo tình hình kinh tế -
hi năm 2013; mc tiêu, ch tiêu, nhim v và gii pháp phát trin kinh tế - hi
năm 2014.
[22]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh (2014), Báo cáo tình hình kinh tế -
hi năm 2014; mc tiêu, ch tiêu, nhim v và gii pháp phát trin kinh tế - hi
năm 2015.
[23]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh (2015), Báo cáo tình hình kinh tế -
hi năm 2014; mc tiêu, ch tiêu, nhim v và gii pháp phát trin kinh tế - hi
năm 2016.
[24]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo thng đt đai năm 2010.
[25]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo thng đt đai năm 2011.
[26]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo thng đt đai năm 2012.
[27]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo thng đt đai năm 2013.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
90 [12]. Chi cục quản lý đất đai tỉnh Bình Định (2015), Báo cáo kết quả công tác quản lý đất đai 6 tháng đầu năm 2015 và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015. [13]. Đảng bộ thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo chính trị đại hội đảng bộ thị xã Nhiệm kỳ 2015 – 2020. [14]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1993), Luật Đất đai 1993, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. [15]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (1998), Luật Đất đai sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1998, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. [16]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2001), Luật Đất đai sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 1993, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. [17]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2003), Luật Đất đai 2003, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. [18]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013), Luật Đất đai 2013, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội. [19]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định (2011), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2011; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. [20]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định (2012), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2012; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. [21]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định (2013), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. [22]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định (2014), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. [23]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định (2015), Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2014; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. [24]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo thống kê đất đai năm 2010. [25]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo thống kê đất đai năm 2011. [26]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo thống kê đất đai năm 2012. [27]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo thống kê đất đai năm 2013. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
91
[28]. UBND th An Nhơn (2015), Báo cáo thuyết minh kết qu kim đt đai năm
2014.
[29]. UBND th An Nhơn - tnh Bình Đnh, Báo cáo Quy hoch s dng đt đến
năm 2020 và kế hoch s dng đt 5 năm k đu (2011 2015) th An Nhơn -
tnh Bình Đnh.
[30]. UBND tnh Bình Đnh (2015), Báo cáo thuyết minh kết qu kim đt đai năm
2014.
[31].UBND tnh Bình Đnh, Cng thông tin đin t, xem website:
http://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/home.ivt. Truy cp ngày
18/9/2015.
[32]. S Tài nguyên Môi trưng Bình Đnh (2014), Báo cáo Kết qu thanh tra vic
chp hành pháp lut v qun s dng đt công ích ti đa bàn huyn Tuy
Phưc và huyn Vân Canh.
[33]. S Tài nguyên và Môi trưng Bình Đnh (2014), Báo o kết qu thc hin
nhim v năm 2014 phương ng nhim v năm 2015.
[34]. Vin Khoa hc Đo đc và Bn đ (2005), Nghiên cu thc trng qu đt công
ích các gii pháp nhm nâng cao hiu qu qun lý, s dng đt công ích, Nhà
xut bn quc gia, Ni.
2. Tiếng Anh
[35]. FAO (1994), Land evaluation and farming system analysis for land use planning,
Working ducument ánh giá đt đai phân tích h thng canh tác quy hoch s
dng đt)
[36].Deininger, Klaus (2003), Land Policies for Growth and Poverty Reduction, World
Bank Publications.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
91 [28]. UBND thị xã An Nhơn (2015), Báo cáo thuyết minh kết quả kiểm kê đất đai năm 2014. [29]. UBND thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định, Báo cáo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) thị xã An Nhơn - tỉnh Bình Định. [30]. UBND tỉnh Bình Định (2015), Báo cáo thuyết minh kết quả kiểm kê đất đai năm 2014. [31].UBND tỉnh Bình Định, Cổng thông tin điện tử, xem website: http://binhdinh.gov.vn/inetcloud/portal/main/page/home.ivt. Truy cập ngày 18/9/2015. [32]. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định (2014), Báo cáo Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý và sử dụng đất công ích tại địa bàn huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh. [33]. Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định (2014), Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015. [34]. Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ (2005), Nghiên cứu thực trạng quỹ đất công ích và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất công ích, Nhà xuất bản quốc gia, Hà Nội. 2. Tiếng Anh [35]. FAO (1994), Land evaluation and farming system analysis for land use planning, Working ducument (Đánh giá đất đai và phân tích hệ thống canh tác quy hoạch sử dụng đất) [36].Deininger, Klaus (2003), Land Policies for Growth and Poverty Reduction, World Bank Publications. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
92
PH LC
Ph lc 1: Mt s công trình công cng đưcy dng trên đt công ích
Công viên Trung tâm th An Nn
Tr s khu vc Minh Khai, phưng Bình Đnh
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
92 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số công trình công cộng được xây dựng trên đất công ích Công viên Trung tâm thị xã An Nhơn Trụ sở khu vực Minh Khai, phường Bình Định PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark