Luận văn Thạc sĩ Kiểm soát và Bảo vệ môi trường: Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

6,669
603
113
63
1 ln; đt trng các loi y hàng m khác đưc thc hin 03 m t chc đu giá 1
ln theo chu k sn xut ca cây trng.
Giá sàn đ đưa ra đu giá mi tha đt do Hi đng qun đt công ích các xã,
phưng điu chnh quyết đnh php vi tng tha đt da trên tính cht đt xu,
tt, điu kin c i, mc đ thun li v giao thông,… nhm đm bo hài hòa
gia ngun thu cho đa phương thu nhp ca ngưi trúng đu giá đt công ích khi
sn xut.
Qua kết qu điu tra, quan sát ti các phiên đu giá đt công ích các xã,
phưng, tôi đã tng hp đưc quy trình t chc đu giá đt công ích như đ 3.1.
đ 3.1. đ t chc đu giá đt công ích
(Ngun: Tác gi điu tra)
Qua sơ đ 3.1, trình t đu giá quyn s dng đt công ích đưc thc hin như sau:
- quan t chc đu giá đt công ích (UBND xã) y dng kế hoch cho phiên
đu giá, chun b tt c các thông tin liên quan đến các tha đt đu giá như: v trí,
din tích, gsàn, thi gian đăng ký, thi gian đu giá, pơng thc đu giá, mc tin
UBND xã, phưng
T chc
phiên đu giá
Trúng đu giá
Ngưi tham gia
đu giá
Không trúng đu giá
Nhn li tin cc
Np tin
trúng đu giá
Thông báo
đu giá
Nhn đt
Ký hp đng th
đt
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
63 1 lần; đất trồng các loại cây hàng năm khác được thực hiện 03 năm tổ chức đấu giá 1 lần theo chu kỳ sản xuất của cây trồng. Giá sàn để đưa ra đấu giá mỗi thửa đất do Hội đồng quản lý đất công ích các xã, phường điều chỉnh và quyết định phù hợp với từng thửa đất dựa trên tính chất đất xấu, tốt, điều kiện nước tưới, mức độ thuận lợi về giao thông,… nhằm đảm bảo hài hòa giữa nguồn thu cho địa phương và thu nhập của người trúng đấu giá đất công ích khi sản xuất. Qua kết quả điều tra, quan sát tại các phiên đấu giá đất công ích ở các xã, phường, tôi đã tổng hợp được quy trình tổ chức đấu giá đất công ích như sơ đồ 3.1. Sơ đồ 3.1. Sơ đồ tổ chức đấu giá đất công ích (Nguồn: Tác giả điều tra) Qua sơ đồ 3.1, trình tự đấu giá quyền sử dụng đất công ích được thực hiện như sau: - Cơ quan tổ chức đấu giá đất công ích (UBND xã) xây dựng kế hoạch cho phiên đấu giá, chuẩn bị tất cả các thông tin liên quan đến các thửa đất đấu giá như: vị trí, diện tích, giá sàn, thời gian đăng ký, thời gian đấu giá, phương thức đấu giá, mức tiền UBND xã, phường Tổ chức phiên đấu giá Trúng đấu giá Người tham gia đấu giá Không trúng đấu giá Nhận lại tiền cọc Nộp tiền trúng đấu giá Thông báo đấu giá Nhận đất Ký hợp đồng thuê đất PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
64
đt cc ca tng tha đt tiến hành ng khai thông tin các tha đt đưa ra đu giá
ti tr s UBND đài truyn thanh xã, png.
- Ngưi tham gia đu giá đt công ích tiến hành đu giá đi vi tng tha đt,
ngưi nào giá cao hơn s trúng đu giá, ngưi trúng đu giá s tiến hành hp
đng thuê đt np tin trúng đu giá theo quy đnh ca UBND , phưng nhn
đt. S tin np đưc chi ra theo tng m, tuy nhiên mt s đa pơng đã thu tin
mt ln cho c thi gian thuê đt ca mt s ngưi trúng đu giá. Vi các trưng hp
thu tin s dng đt công ích cho c thi gian thuê đã vi phm Quyết đnh s
114/1998/-UB ngày 11 tháng 12 m 1998 ca UBND tnh nh Đnh Ban hành
bn Quy đnh qun thu, chi tin cho thuê, đu giá s dng đt công ích xã, png,
th trn.
- Ngưi không trúng đu giá s nhn li tin đt cc.
Thc tế cho thy, nhiu din tích đt công ích khi t chc đu giá không
ngưi tham gia hoc ch mt ngưi tham gia buc các đa pơng phi cho thuê đt
công ích bng vi giá sàn. mt s din tích UBND cp không qun lý, đ h gia
đình, nhân s dng mà không thu bt k khon gì.
* V thc hin quy đnh đi ng đưc thuê đt công ích
Bng 3.12. Thng đi ng thuê đt công ích ca th An Nn
Xã, phường
Tổng số thửa
đã cho th
Số lượng người sử dng đất
Tổng số
Hộ gia đình,
cá nhân
Tổ chức
Phường Bình Định
617
309
309
-
Phường Đập Đá
165
106
106
-
Phường Nhơn Hòa
1.364
574
573
1
Phường Nhơn Thành
871
431
429
2
Phường Nhơn ng
1.124
564
562
2
Nhơn Hậu
1.327
575
572
3
Nhơn Phong
851
599
598
1
Nhơn An
762
307
307
-
Nhơn Phúc
831
325
324
1
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
64 đặt cọc của từng thửa đất và tiến hành công khai thông tin các thửa đất đưa ra đấu giá tại trụ sở UBND và đài truyền thanh xã, phường. - Người tham gia đấu giá đất công ích tiến hành đấu giá đối với từng thửa đất, người nào có giá cao hơn sẽ trúng đấu giá, người trúng đấu giá sẽ tiến hành ký hợp đồng thuê đất và nộp tiền trúng đấu giá theo quy định của UBND xã, phường và nhận đất. Số tiền nộp được chi ra theo từng năm, tuy nhiên một số địa phương đã thu tiền một lần cho cả thời gian thuê đất của một số người trúng đấu giá. Với các trường hợp thu tiền sử dụng đất công ích cho cả thời gian thuê đã vi phạm Quyết định số 114/1998/QĐ-UB ngày 11 tháng 12 năm 1998 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành bản Quy định quản lý thu, chi tiền cho thuê, đấu giá sử dụng đất công ích xã, phường, thị trấn. - Người không trúng đấu giá sẽ nhận lại tiền đặt cọc. Thực tế cho thấy, có nhiều diện tích đất công ích khi tổ chức đấu giá không có người tham gia hoặc chỉ có một người tham gia buộc các địa phương phải cho thuê đất công ích bằng với giá sàn. Có một số diện tích UBND cấp xã không quản lý, để hộ gia đình, cá nhân sử dụng mà không thu bất kỳ khoản gì. * Về thực hiện quy định đối tượng được thuê đất công ích Bảng 3.12. Thống kê đối tượng thuê đất công ích của thị xã An Nhơn Xã, phường Tổng số thửa đã cho thuê Số lượng người sử dụng đất Tổng số Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Phường Bình Định 617 309 309 - Phường Đập Đá 165 106 106 - Phường Nhơn Hòa 1.364 574 573 1 Phường Nhơn Thành 871 431 429 2 Phường Nhơn Hưng 1.124 564 562 2 Xã Nhơn Hậu 1.327 575 572 3 Xã Nhơn Phong 851 599 598 1 Xã Nhơn An 762 307 307 - Xã Nhơn Phúc 831 325 324 1 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
65
Xã, phường
Tổng số thửa
đã cho th
Số lượng người sử dng đất
Tổng số
Hộ gia đình,
cá nhân
Tổ chức
Nhơn M
1.539
500
498
2
Nhơn Khánh
828
647
599
4
Nhơn Lộc
1.483
500
500
-
Nhơn Hạnh
942
478
476
2
Nhơn Tân
1.525
641
641
-
Nhơn Thọ
3.474
1.024
1.018
6
Tổng cộng
17.703
7.536
7.512
24
(Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường)
Qua Bng 3.12 cho thy, hin nay trên đa n th An Nhơn công tác cho th
đt công ích đã din ra trên các đi ng gm h gia đình, nhân t chc. Tng
s ngưi thuê s dng đt công ích là 7.536 ni, vi 17.703 tha. Trong đó:
H gia đình, nhân 7.512 ngưi (chiếm 99,68%).
T chc 24 đơn v (chiếm 0,32%).
S liu ti Bng 3.13 cũng cho thy:
Tng din tích đã cho thuê 1.578,76 ha, chiếm 83,31% tng din tích đt công
ích. Trong đó, h gia đình, nhân th1.498,73 ha (chiếm 94,93%) t chc thuê
80,03 ha (chiếm 5,07%).
Tng din tích đã cho mưn 19,53 ha, chiếm 1,09% tng din tích đt ng
ích. Trong đó, h gia đình, nhân mưn 15,91 ha (chiếm 81,46%) t chc mưn
3,62 ha (chiếm 18,54%).
Như vy, đi chiếu vi quy đnh ca Lut đt đai thì din tích 80,03 ha đt công
ích đưc các đa phương cho t chc thuê (vi 24 t chc) 19,53 ha đưc cho các
đi ng mưn đ s dng là hoàn toàn trái vi quy đnh ca Lut đt đai.
* V thc hin thi gian cho thuê đt công ích
Đ đánh giá vic thc hin quy đnh ca pháp lut đt đai v thi gian cho thuê
đt công ích, tôi đã tiến hành điu tra, kho sát thc đa tng hp t h đa chính
các xã, phưng, kết qu ti Bng 3.14.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
65 Xã, phường Tổng số thửa đã cho thuê Số lượng người sử dụng đất Tổng số Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Xã Nhơn Mỹ 1.539 500 498 2 Xã Nhơn Khánh 828 647 599 4 Xã Nhơn Lộc 1.483 500 500 - Xã Nhơn Hạnh 942 478 476 2 Xã Nhơn Tân 1.525 641 641 - Xã Nhơn Thọ 3.474 1.024 1.018 6 Tổng cộng 17.703 7.536 7.512 24 (Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường) Qua Bảng 3.12 cho thấy, hiện nay trên địa bàn thị xã An Nhơn công tác cho thuê đất công ích đã diễn ra trên các đối tượng gồm hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Tổng số người thuê sử dụng đất công ích là 7.536 người, với 17.703 thửa. Trong đó: Hộ gia đình, cá nhân 7.512 người (chiếm 99,68%). Tổ chức 24 đơn vị (chiếm 0,32%). Số liệu tại Bảng 3.13 cũng cho thấy: Tổng diện tích đã cho thuê là 1.578,76 ha, chiếm 83,31% tổng diện tích đất công ích. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân thuê 1.498,73 ha (chiếm 94,93%) và tổ chức thuê 80,03 ha (chiếm 5,07%). Tổng diện tích đã cho mượn là 19,53 ha, chiếm 1,09% tổng diện tích đất công ích. Trong đó, hộ gia đình, cá nhân mượn 15,91 ha (chiếm 81,46%) và tổ chức mượn 3,62 ha (chiếm 18,54%). Như vậy, đối chiếu với quy định của Luật đất đai thì diện tích 80,03 ha đất công ích được các địa phương cho tổ chức thuê (với 24 tổ chức) và 19,53 ha được cho các đối tượng mượn để sử dụng là hoàn toàn trái với quy định của Luật đất đai. * Về thực hiện thời gian cho thuê đất công ích Để đánh giá việc thực hiện quy định của pháp luật đất đai về thời gian cho thuê đất công ích, tôi đã tiến hành điều tra, khảo sát thực địa và tổng hợp từ hồ sơ địa chính các xã, phường, kết quả tại Bảng 3.14. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
66
Bng 3.13. Thng kê din tích đt công ích cho thuê, n theo đi tưng ca th xã An Nhơn
TT
Xã, phường
Tổng diện
tích đất
công ích
(ha)
Tổng diện
tích cho
thuê
(ha)
Tỷ lệ
cho
thuê
(%)
Trong đó
Đang cho mượn
Hộ gia đình,
nhân th
Tổ chức th
Diện tích
(ha)
T lệ
(%)
Diện tích
(ha)
T lệ
(%)
Diện tích
(ha)
T lệ
(%)
1
Phường Bình Định
60,19
57,00
94,70
57,00
100,00
-
-
-
-
2
Phường Đập Đá
12,82
11,50
89,70
11,50
100,00
-
-
-
-
3
Phường Nhơn Hòa
141,58
124,64
88,04
118,86
95,36
5,78
4,64
-
-
4
Phường Nhơn Thành
114,09
96,28
84,39
89,78
93,25
6,50
6,75
-
-
5
Phường Nhơn ng
88,56
84,23
95,11
82,43
97,86
1,80
2,14
-
-
6
Nhơn Hậu
97,34
86,37
88,73
81,34
94,18
5,03
5,82
0,43
0,44
7
Nhơn Phong
87,60
74,80
85,39
72,40
96,79
2,40
3,21
-
-
8
Nhơn An
74,77
53,53
71,59
53,53
100,00
-
-
15,07
20,16
9
Nhơn Phúc
71,64
63,49
88,62
61,59
97,01
1,90
2,99
-
-
10
Nhơn M
134,07
109,79
81,89
89,63
81,64
20,16
18,36
-
-
11
Nhơn Khánh
88,95
76,78
86,32
68,81
89,62
7,97
10,38
4,03
4,53
12
Nhơn Lộc
158,37
145,08
91,61
145,08
100,00
-
-
-
13
Nhơn Hạnh
124,21
110,22
88,74
104,45
94,77
5,77
5,23
-
-
14
Nhơn Tân
143,38
133,57
93,16
133,57
100,00
-
-
-
-
15
Nhơn Thọ
390,13
351,48
90,09
328,76
93,54
22,72
6,46
-
-
Tổng cộng
1.787,70
1.578,76
88,31
1.498,73
94,93
80,03
5,07
19,53
1,09
(Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
66 Bảng 3.13. Thống kê diện tích đất công ích cho thuê, mượn theo đối tượng của thị xã An Nhơn TT Xã, phường Tổng diện tích đất công ích (ha) Tổng diện tích cho thuê (ha) Tỷ lệ cho thuê (%) Trong đó Đang cho mượn Hộ gia đình, cá nhân thuê Tổ chức thuê Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) 1 Phường Bình Định 60,19 57,00 94,70 57,00 100,00 - - - - 2 Phường Đập Đá 12,82 11,50 89,70 11,50 100,00 - - - - 3 Phường Nhơn Hòa 141,58 124,64 88,04 118,86 95,36 5,78 4,64 - - 4 Phường Nhơn Thành 114,09 96,28 84,39 89,78 93,25 6,50 6,75 - - 5 Phường Nhơn Hưng 88,56 84,23 95,11 82,43 97,86 1,80 2,14 - - 6 Xã Nhơn Hậu 97,34 86,37 88,73 81,34 94,18 5,03 5,82 0,43 0,44 7 Xã Nhơn Phong 87,60 74,80 85,39 72,40 96,79 2,40 3,21 - - 8 Xã Nhơn An 74,77 53,53 71,59 53,53 100,00 - - 15,07 20,16 9 Xã Nhơn Phúc 71,64 63,49 88,62 61,59 97,01 1,90 2,99 - - 10 Xã Nhơn Mỹ 134,07 109,79 81,89 89,63 81,64 20,16 18,36 - - 11 Xã Nhơn Khánh 88,95 76,78 86,32 68,81 89,62 7,97 10,38 4,03 4,53 12 Xã Nhơn Lộc 158,37 145,08 91,61 145,08 100,00 - - - 13 Xã Nhơn Hạnh 124,21 110,22 88,74 104,45 94,77 5,77 5,23 - - 14 Xã Nhơn Tân 143,38 133,57 93,16 133,57 100,00 - - - - 15 Xã Nhơn Thọ 390,13 351,48 90,09 328,76 93,54 22,72 6,46 - - Tổng cộng 1.787,70 1.578,76 88,31 1.498,73 94,93 80,03 5,07 19,53 1,09 (Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
67
Bng 3.14. Thng kê din tích đt công ích cho thuê theo thi gian th ca th xã An Nn
ĐVT: ha
Xã, phường
Tổng diện
tích
cho thuê, cho
mượn
Diện tích đang cho th
Diện tích
đang
cho
mượn
Tổng số
Từ 5 m trở xuống
Trên 5 m
đến 10 năm
Trên 10 năm
Hộ gia đình,
cá nhân
Tổ
chức
Hộ gia đình,
cá nhân
Tổ
chức
Hộ gia đình,
cá nhân
Tổ
chức
Phường Bình Định
57,00
57,00
57,00
-
-
-
-
-
-
Phường Đập Đá
11,50
11,50
11,50
-
-
-
-
-
-
Phường Nhơn Hòa
124,64
124,64
118,86
5,78
-
-
-
-
-
Phường Nhơn Thành
96,28
96,28
89,78
6,50
-
-
-
-
-
Phường Nhơn ng
84,23
84,23
78,72
-
-
-
3,71
1,80
-
Nhơn Hậu
86,80
86,37
81,34
5,03
-
-
-
-
0,43
Nhơn Phong
74,80
74,80
71,50
2,40
0,90
-
-
-
Nhơn An
68,60
53,53
53,53
-
-
-
-
-
15,07
Nhơn Phúc
63,49
63,49
61,59
1,90
-
-
-
-
-
Nhơn M
109,79
109,79
89,63
20,16
-
-
-
-
-
Nhơn Khánh
80,81
76,78
65,05
7,97
3,76
-
-
-
4,03
Nhơn Lộc
145,08
145,08
145,08
-
-
-
-
-
-
Xã Nhơn Hạnh
110,22
110,22
104,45
5,77
-
-
-
-
-
Nhơn Tân
133,57
133,57
133,57
-
-
-
-
-
-
Nhơn Thọ
351,48
351,48
284,07
-
-
-
44,69
22,72
-
Tổng cộng
1.598,29
1.578,76
1.445,67
55,51
4,66
0,00
48,40
24,52
19,53
(Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
67 Bảng 3.14. Thống kê diện tích đất công ích cho thuê theo thời gian thuê của thị xã An Nhơn ĐVT: ha Xã, phường Tổng diện tích cho thuê, cho mượn Diện tích đang cho thuê Diện tích đang cho mượn Tổng số Từ 5 năm trở xuống Trên 5 năm đến 10 năm Trên 10 năm Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Hộ gia đình, cá nhân Tổ chức Phường Bình Định 57,00 57,00 57,00 - - - - - - Phường Đập Đá 11,50 11,50 11,50 - - - - - - Phường Nhơn Hòa 124,64 124,64 118,86 5,78 - - - - - Phường Nhơn Thành 96,28 96,28 89,78 6,50 - - - - - Phường Nhơn Hưng 84,23 84,23 78,72 - - - 3,71 1,80 - Xã Nhơn Hậu 86,80 86,37 81,34 5,03 - - - - 0,43 Xã Nhơn Phong 74,80 74,80 71,50 2,40 0,90 - - - Xã Nhơn An 68,60 53,53 53,53 - - - - - 15,07 Xã Nhơn Phúc 63,49 63,49 61,59 1,90 - - - - - Xã Nhơn Mỹ 109,79 109,79 89,63 20,16 - - - - - Xã Nhơn Khánh 80,81 76,78 65,05 7,97 3,76 - - - 4,03 Xã Nhơn Lộc 145,08 145,08 145,08 - - - - - - Xã Nhơn Hạnh 110,22 110,22 104,45 5,77 - - - - - Xã Nhơn Tân 133,57 133,57 133,57 - - - - - - Xã Nhơn Thọ 351,48 351,48 284,07 - - - 44,69 22,72 - Tổng cộng 1.598,29 1.578,76 1.445,67 55,51 4,66 0,00 48,40 24,52 19,53 (Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
68
Qua Bng 3.14 cho thy, tng din tích đt ng ích đã cho các đi tưng thuê
n đ s dng 1.598,29 ha. Trong đó, din tích cho thuê 1.578,76 ha (chiếm
98,78% din tích cho thuê, mưn). Bao gm:
- Din tích cho thuê t 5 năm tr xung: đi ng h gia đình, nhân thuê
1.445,67 ha (chiếm 91,57% din tích cho thuê), t chc thuê 55,51 ha (chiếm 3,51%
din tích cho thuê).
- Din tích cho thuê t 5 m đến 10 m: đi ng h gia đình, cá nhân th
4,66 ha (chiếm 0,30% din tích cho thuê), t chc thuê 0,00 ha (chiếm 0,00% din ch
cho thuê).
- Din tích cho thuê trên 10 năm: đi ng h gia đình, nhân thuê 48,40 ha
(chiếm 3,07% din tích cho thuê), t chc th24,52 ha (chiếm 1,55% din tích cho
thuê).
Như vy, tng din tích cho thuê t 5 m tr xung đm bo thi gian cho thuê
đt công ích đúng theo quy đnh ti Khon 3, Điu 132, Lut đt đai năm 2013
1.501,18 ha, chiếm 95,09% tng din tích cho thuê. Din tích cho thuê trên 5 m
77,58 ha, chiếm 4,91% tng din tích cho thuê. th thy rng, Lut đt đai đã quy
đnh v thi gian cho thuê đt công ích nhưng các xã, png đã c nh vi phm
quy đnh ca pháp lut.
* V công tác lp hp đng cho thuê đt công ích
Hp đng cho thuê đt công ích đưc lp cho mi tha đt sau khi đã xác đnh
đưc ngưi trúng đu giá, do lãnh đo UBND xã, phưng ngưi đi din bên cho
thuê đ thc hin ký hp đng.
Kết qu tng hp t h sơ cho thuê đt công ích ti các đa phương đưc th hin
ti Bng 3.15 nh 3.8 cho thy, trong tng s 1.578,76 ha đt ng ích đã cho thuê
thì din tích, t l cho thuê có hp đng và không có hp đng như sau:
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
68 Qua Bảng 3.14 cho thấy, tổng diện tích đất công ích đã cho các đối tượng thuê và mượn để sử dụng là 1.598,29 ha. Trong đó, diện tích cho thuê là 1.578,76 ha (chiếm 98,78% diện tích cho thuê, mượn). Bao gồm: - Diện tích cho thuê từ 5 năm trở xuống: đối tượng hộ gia đình, cá nhân thuê 1.445,67 ha (chiếm 91,57% diện tích cho thuê), tổ chức thuê 55,51 ha (chiếm 3,51% diện tích cho thuê). - Diện tích cho thuê từ 5 năm đến 10 năm: đối tượng hộ gia đình, cá nhân thuê 4,66 ha (chiếm 0,30% diện tích cho thuê), tổ chức thuê 0,00 ha (chiếm 0,00% diện tích cho thuê). - Diện tích cho thuê trên 10 năm: đối tượng hộ gia đình, cá nhân thuê 48,40 ha (chiếm 3,07% diện tích cho thuê), tổ chức thuê 24,52 ha (chiếm 1,55% diện tích cho thuê). Như vậy, tổng diện tích cho thuê từ 5 năm trở xuống đảm bảo thời gian cho thuê đất công ích đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 132, Luật đất đai năm 2013 là 1.501,18 ha, chiếm 95,09% tổng diện tích cho thuê. Diện tích cho thuê trên 5 năm là 77,58 ha, chiếm 4,91% tổng diện tích cho thuê. Có thể thấy rằng, Luật đất đai đã quy định rõ về thời gian cho thuê đất công ích nhưng các xã, phường đã cố tình vi phạm quy định của pháp luật. * Về công tác lập hợp đồng cho thuê đất công ích Hợp đồng cho thuê đất công ích được lập cho mỗi thửa đất sau khi đã xác định được người trúng đấu giá, do lãnh đạo UBND xã, phường là người đại diện bên cho thuê để thực hiện ký hợp đồng. Kết quả tổng hợp từ hồ sơ cho thuê đất công ích tại các địa phương được thể hiện tại Bảng 3.15 và Hình 3.8 cho thấy, trong tổng số 1.578,76 ha đất công ích đã cho thuê thì diện tích, tỷ lệ cho thuê có hợp đồng và không có hợp đồng như sau: PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
69
Hình 3.8. Thực trạng cho thuê đất công ích trên địa bàn thị An Nn
- Cho thuê hp đng: din tích 1.217,93 ha, chiếm 77,14% din tích đã cho
thuê, bao gm h gia đình, nhân 1.151,64 ha (chiếm 72,94%) và t chc 66,29 ha
(chiếm 4,20%).
- Cho thkhông hp đng: din tích 360,83 ha, chiếm 22,86% din tích đã
cho thuê, bao gm h gia đình, nhân 347,09 ha (chiếm 21,98%) t chc 13,74 ha
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
69 Hình 3.8. Thực trạng cho thuê đất công ích trên địa bàn thị xã An Nhơn - Cho thuê có hợp đồng: diện tích 1.217,93 ha, chiếm 77,14% diện tích đã cho thuê, bao gồm hộ gia đình, cá nhân 1.151,64 ha (chiếm 72,94%) và tổ chức 66,29 ha (chiếm 4,20%). - Cho thuê không có hợp đồng: diện tích 360,83 ha, chiếm 22,86% diện tích đã cho thuê, bao gồm hộ gia đình, cá nhân 347,09 ha (chiếm 21,98%) và tổ chức 13,74 ha PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
70
(chiếm 0,88%). Din tích y hu hết các xã, phưng giao khoán qua s sách mà
không lp hp đng theo quy đnh.
Vic lp hp đng cho thuê đt hu hết đã thc hin đúng theo quy đnh. Tuy
nhiên, mt s hp đng còn xy ra tn ti như: Hết thi hn thuê đt nhưng không gia
hn li hp đng, hp đng thuê đt thi hn quá 5 năm; cho thuê s dng
vi thi gian i, thu tin mt ln; bit trưng hp cho thuê vào mc đích s
dng đt phi nông nghip (phưng Nhơn ng, phưng Nhơn Tnh, Nhơn M),
hp đng không quy đnh mc đích s dng đt; ni dung ca hp đng vi phm quy
đnh Lut Đt đai 2003, Lut đt đai 2013 các quy đnh ca pháp lut liên quan;
nhiu trưng hp hp đng cho thuê đt trái thm quyn, không đúng đi ng
đưc thuê đt công ích (cho t chc thuê).
Do đó, trong thi gian đến UBND các xã, phưng cn rà soát, tiến hành thanh
nhng hp đng thuê đt đích công ích đã hết thi hn, nhng hp đng thuê đt
không đúng thm quyn, không đúng thi hn; lp li nhng hp đng thuê đt công
ích chưa đúng quy đnh còn vi phm quy đnh ca Lut đt đai. Đng thi, báo cáo
UBND th đ đưa vào s dng theo quy hoch, kế hoch đm bo vic s dng đt
đưc phê duyt theo đúng quy đnh ca Lut Đt đai.
Hộp 1: Một số ý kiến phỏng vấn về công tác cho thuê đất công ích
Ông Bùi Tấn Lộc, n bộ địa chính Nhơn Hậu cho rằng: Không những địa phương
chúng tôi nhiều địa phương khác của thị An Nhơn, việc cho thuê đất công ích
không lập hợp đồng, cho thuê sai đối tượng, sử dụng đất sai mục đích đã xảy ra
phổ biến trong nhiều năm nay.
Ông Đoàn Phan Điện, cán bộ địa chính xã Nn Khánh phát biểu: Đất công ích trên
địa bàn được thực hiện cho thuê thông qua đấu giá; thời gian cho thuê hầu hết
dưới 5 năm. Tuy nhiên, vẫn còn những diện tích cho thuê trên 5 năm vi phạm quy
định của Luật đất đai, nhưng do những diện tích này trong nhiều m không người
thuê xuất phát từ nhu cầu của người thuê nên địa phương đã xem nhẹ quy định này.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
70 (chiếm 0,88%). Diện tích này hầu hết các xã, phường giao khoán qua sổ sách mà không lập hợp đồng theo quy định. Việc lập hợp đồng cho thuê đất hầu hết đã thực hiện đúng theo quy định. Tuy nhiên, một số hợp đồng còn xảy ra tồn tại như: Hết thời hạn thuê đất nhưng không gia hạn và ký lại hợp đồng, hợp đồng thuê đất có thời hạn quá 5 năm; cho thuê sử dụng với thời gian dài, thu tiền một lần; cá biệt có trường hợp cho thuê vào mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp (phường Nhơn Hưng, phường Nhơn Thành, xã Nhơn Mỹ), hợp đồng không quy định mục đích sử dụng đất; nội dung của hợp đồng vi phạm quy định Luật Đất đai 2003, Luật đất đai 2013 và các quy định của pháp luật có liên quan; nhiều trường hợp ký hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền, không đúng đối tượng được thuê đất công ích (cho tổ chức thuê). Do đó, trong thời gian đến UBND các xã, phường cần rà soát, tiến hành thanh lý những hợp đồng thuê đất đích công ích đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất không đúng thẩm quyền, không đúng thời hạn; lập lại những hợp đồng thuê đất công ích chưa đúng quy định và còn vi phạm quy định của Luật đất đai. Đồng thời, báo cáo UBND thị xã để đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch đảm bảo việc sử dụng đất được phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đất đai. Hộp 1: Một số ý kiến phỏng vấn về công tác cho thuê đất công ích Ông Bùi Tấn Lộc, cán bộ địa chính xã Nhơn Hậu cho rằng: Không những địa phương chúng tôi mà nhiều địa phương khác của thị xã An Nhơn, việc cho thuê đất công ích mà không lập hợp đồng, cho thuê sai đối tượng, sử dụng đất sai mục đích đã xảy ra phổ biến trong nhiều năm nay. Ông Đoàn Phan Điện, cán bộ địa chính xã Nhơn Khánh phát biểu: Đất công ích trên địa bàn xã được thực hiện cho thuê thông qua đấu giá; thời gian cho thuê hầu hết dưới 5 năm. Tuy nhiên, vẫn còn những diện tích xã cho thuê trên 5 năm là vi phạm quy định của Luật đất đai, nhưng do những diện tích này trong nhiều năm không có người thuê và xuất phát từ nhu cầu của người thuê nên địa phương đã xem nhẹ quy định này. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
71
Bng 3.15. Thng kê din tích đt công ích cho thuê không có hp đng ca th xã An Nn
Xã, phường
Tổng
diện
tích cho
thuê
(ha)
Hộ gia đình, cá nhân thuê
Tchức thuê
Tổng cho thuê
hợp đồng
Không có
hp đồng
hợp đồng
Không có
hp đồng
hợp đồng
Không có
hp đồng
Diện ch
(ha)
T lệ
(%)
Diện
ch (ha)
T lệ
(%)
Diện
ch
(ha)
T lệ
(%)
Diện
ch
(ha)
T lệ
(%)
Diện ch
(ha)
T lệ
(%)
Diện
ch
(ha)
T lệ
(%)
Phường Bình Định
57,00
51,79
90,86
5,21
9,14
-
-
-
-
51,79
90,86
5,21
9,14
Phường Đập Đá
11,50
9,85
85,65
1,65
14,35
-
-
-
-
9,85
85,65
1,65
14,35
Phường Nhơn Hòa
124,64
112,12
89,96
6,74
5,41
5,78
4,64
-
-
117,90
94,59
6,74
5,41
Phường Nhơn Thành
96,28
73,48
76,32
16,30
16,93
6,50
6,75
-
-
79,98
83,07
16,30
16,93
Phường Nhơn Hưng
84,23
80,28
95,31
2,15
2,55
1,80
2,14
-
-
82,08
97,45
2,15
2,55
Nhơn Hu
86,37
75,20
87,07
6,14
7,11
5,03
5,82
-
-
80,23
92,89
6,14
7,11
Nhơn Phong
74,80
69,64
93,10
2,76
3,69
2,40
3,21
-
-
72,04
96,31
2,76
3,69
Nhơn An
53,53
50,05
93,50
3,48
6,50
-
-
-
-
50,05
93,50
3,48
6,50
Nhơn Phúc
63,49
59,83
94,24
1,76
2,77
1,90
2,99
-
-
61,73
97,23
1,76
2,77
Nhơn M
109,79
85,43
77,81
4,20
3,83
20,16
18,36
-
-
105,59
96,17
4,20
3,83
Nhơn Knh
76,78
67,76
88,25
1,05
1,37
-
-
7,97
10,38
67,76
88,25
9,02
11,75
Nhơn Lộc
145,08
141,36
97,44
3,72
2,56
-
-
-
-
141,36
97,44
3,72
2,56
Nhơn Hnh
110,22
101,49
92,08
2,96
2,69
-
-
5,77
5,23
101,49
92,08
8,73
7,92
Nhơn n
133,57
128,69
96,35
4,88
3,65
-
-
-
-
128,69
96,35
4,88
3,65
Nhơn Thọ
351,48
44,67
12,71
284,09
80,83
22,72
6,46
-
-
67,39
19,17
284,09
80,83
Tổng cộng
1.578,76
1.151,64
72,94
347,09
21,98
66,29
4,20
13,74
0,88
1.217,93
77,14
360,83
22,86
(Ngun: Tng hp t HSĐC các xã, phưng)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
71 Bảng 3.15. Thống kê diện tích đất công ích cho thuê không có hợp đồng của thị xã An Nhơn Xã, phường Tổng diện tích cho thuê (ha) Hộ gia đình, cá nhân thuê Tổ chức thuê Tổng cho thuê Có hợp đồng Không có hợp đồng Có hợp đồng Không có hợp đồng Có hợp đồng Không có hợp đồng Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Diện tích (ha) Tỷ lệ (%) Phường Bình Định 57,00 51,79 90,86 5,21 9,14 - - - - 51,79 90,86 5,21 9,14 Phường Đập Đá 11,50 9,85 85,65 1,65 14,35 - - - - 9,85 85,65 1,65 14,35 Phường Nhơn Hòa 124,64 112,12 89,96 6,74 5,41 5,78 4,64 - - 117,90 94,59 6,74 5,41 Phường Nhơn Thành 96,28 73,48 76,32 16,30 16,93 6,50 6,75 - - 79,98 83,07 16,30 16,93 Phường Nhơn Hưng 84,23 80,28 95,31 2,15 2,55 1,80 2,14 - - 82,08 97,45 2,15 2,55 Xã Nhơn Hậu 86,37 75,20 87,07 6,14 7,11 5,03 5,82 - - 80,23 92,89 6,14 7,11 Xã Nhơn Phong 74,80 69,64 93,10 2,76 3,69 2,40 3,21 - - 72,04 96,31 2,76 3,69 Xã Nhơn An 53,53 50,05 93,50 3,48 6,50 - - - - 50,05 93,50 3,48 6,50 Xã Nhơn Phúc 63,49 59,83 94,24 1,76 2,77 1,90 2,99 - - 61,73 97,23 1,76 2,77 Xã Nhơn Mỹ 109,79 85,43 77,81 4,20 3,83 20,16 18,36 - - 105,59 96,17 4,20 3,83 Xã Nhơn Khánh 76,78 67,76 88,25 1,05 1,37 - - 7,97 10,38 67,76 88,25 9,02 11,75 Xã Nhơn Lộc 145,08 141,36 97,44 3,72 2,56 - - - - 141,36 97,44 3,72 2,56 Xã Nhơn Hạnh 110,22 101,49 92,08 2,96 2,69 - - 5,77 5,23 101,49 92,08 8,73 7,92 Xã Nhơn Tân 133,57 128,69 96,35 4,88 3,65 - - - - 128,69 96,35 4,88 3,65 Xã Nhơn Thọ 351,48 44,67 12,71 284,09 80,83 22,72 6,46 - - 67,39 19,17 284,09 80,83 Tổng cộng 1.578,76 1.151,64 72,94 347,09 21,98 66,29 4,20 13,74 0,88 1.217,93 77,14 360,83 22,86 (Nguồn: Tổng hợp từ HSĐC các xã, phường) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
72
3.3.3.4. Lập quản hồ địa chính đối với đất công ích
Công tác lp h đa chính trên đa bàn th An Nhơn đã đưc thc hin ln
đu tiên theo Ch th 299/TTg ngày 10/11/1980. Tuy nhiên, tiến đ hoàn thành rt
chm. Bên cnh đó, q trình thc hin Ch th 299/TTg hu hết din tích đt m
nghip ca th đo đc nên công tác lp h đa chính cho đt lâm nghip cũng
không th thc hin. Ny 25/4/2006 ca Th ng Chính ph ban hành Quyết đnh
s 672/QĐ-TTg v phê duyt D án thành lp bn đ đa chính bng nh hàng không
phc v cho lp h đa chính, cp GCNQSD đt lâm nghip cho 9 tnh, trong đó
tnh Bình Đnh. Kết thúc d án y, din tích đt lâm nghip ca An Nhơn đã bn
đ h thng h đa chính. T tháng 9/2008 đến tháng 12/2013, Bình Đnh đưc
ng li t “D án Hoàn thin hin đi hóa h thng qun đt đai Vit Nam
VLAP”, tuy nhiên d án đưc trin khai trên đa n 5 huyn ca tnh An Nhơn
không đưc th ng t d án này.
Tính đến tháng 6 m 2015, công tác đo đc lp bn đ đa chính theo h VN
2000 trên toàn th đã hoàn thành 7.294,82 ha/24.449,40 ha t 29,84%), công tác
y dng s d liu đt đai cũng chưa đưc đa phương trin khai thc hin [33].
th thy rng, đến nay ng tác lp bn đ đa chính h đa chính An Nhơn
chưa đưc quan m đu trin khai thc hin mt cách đng b. Chính vy, h
thng h đa chính đang phc v cho công tác qun qu đt đai An Nhơn đưc
hình thành “chp , cht ng không cao.
Đi vi lp h đ qun qu đt công ích, qua thu thp, tng hp ca i t h
thng h đa cnh và các tài liu liên quan ca các , phưng đưc th hin ti
Bng 3.16 cho thy: Tng s tha đt ng ích trên toàn th là 20.103 tha. Trong đó:
Đã đăng vào h sơ đa chính 17.796 tha t 88,52%), hu hết các đa
phương đu t l s tha đt công ích đã đăng vào h sơ đa chính đt trên 80%,
t l đăng thp nht Nhơn Hu t 78,45%). Tn th chưa đa
phương o hoàn thành 100% vic đăng vào h đa chính cho đt công ích. Bên
cnh vic đăng o h đa chính, mt s đa phương còn lp s theo i riêng
cho đt công ích. Tính chung toàn th , s tha đt công ích đã lp các s theo dõi
riêng 7.704 tha (chiếm 38,32%). Tuy nhiên, quá trình lp s theo dõi riêng hu hết
ch th hin tc danh tha đt, không th hin đưc s th t tha đt t bn đ s
bao nhiêu.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
72 3.3.3.4. Lập và quản lý hồ sơ địa chính đối với đất công ích Công tác lập hồ sơ địa chính trên địa bàn thị xã An Nhơn đã được thực hiện lần đầu tiên theo Chỉ thị 299/TTg ngày 10/11/1980. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành rất chậm. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện Chỉ thị 299/TTg hầu hết diện tích đất lâm nghiệp chưa thể đo đạc nên công tác lập hồ sơ địa chính cho đất lâm nghiệp cũng không thể thực hiện. Ngày 25/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 672/QĐ-TTg về phê duyệt Dự án thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không phục vụ cho lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất lâm nghiệp cho 9 tỉnh, trong đó có tỉnh Bình Định. Kết thúc dự án này, diện tích đất lâm nghiệp của An Nhơn đã có bản đồ và hệ thống hồ sơ địa chính. Từ tháng 9/2008 đến tháng 12/2013, Bình Định được hưởng lợi từ “Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – VLAP”, tuy nhiên dự án được triển khai trên địa bàn 5 huyện của tỉnh và An Nhơn không được thụ hưởng từ dự án này. Tính đến tháng 6 năm 2015, công tác đo đạc lập bản đồ địa chính theo hệ VN 2000 trên toàn thị xã đã hoàn thành 7.294,82 ha/24.449,40 ha (đạt 29,84%), công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cũng chưa được địa phương triển khai thực hiện [33]. Có thể thấy rằng, đến nay công tác lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính ở An Nhơn chưa được quan tâm đầu tư triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Chính vì vậy, hệ thống hồ sơ địa chính đang phục vụ cho công tác quản lý quỹ đất đai ở An Nhơn được hình thành “chắp vá”, chất lượng không cao. Đối với lập hồ sơ để quản lý quỹ đất công ích, qua thu thập, tổng hợp của tôi từ hệ thống hồ sơ địa chính và các tài liệu liên quan của các xã, phường được thể hiện tại Bảng 3.16 cho thấy: Tổng số thửa đất công ích trên toàn thị xã là 20.103 thửa. Trong đó: Đã đăng ký vào hồ sơ địa chính 17.796 thửa (đạt 88,52%), hầu hết các địa phương đều có tỷ lệ số thửa đất công ích đã đăng ký vào hồ sơ địa chính đạt trên 80%, xã có tỷ lệ đăng ký thấp nhất là Nhơn Hậu (đạt 78,45%). Toàn thị xã chưa có địa phương nào hoàn thành 100% việc đăng ký vào hồ sơ địa chính cho đất công ích. Bên cạnh việc đăng ký vào hồ sơ địa chính, một số địa phương còn lập sổ theo dõi riêng cho đất công ích. Tính chung toàn thị xã, số thửa đất công ích đã lập các sổ theo dõi riêng là 7.704 thửa (chiếm 38,32%). Tuy nhiên, quá trình lập sổ theo dõi riêng hầu hết chỉ thể hiện tục danh thửa đất, không thể hiện được số thứ tự thửa đất và tờ bản đồ số bao nhiêu. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark