Luận văn Thạc sĩ Kiểm soát và Bảo vệ môi trường: Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

6,682
603
113
93
y xanh trng trên đưng Lê Hng Phong, png Bình Đnh
Ph lc 2: Mt s trưng hp s dng đt công ích sai phm
Xây nhà trái phép trên đt công ích ti Nhơn An
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
93 Cây xanh trồng trên đường Lê Hồng Phong, phường Bình Định Phụ lục 2: Một số trường hợp sử dụng đất công ích sai phạm Xây nhà trái phép trên đất công ích tại xã Nhơn An PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
94
Xây nhà trái phép trên đt công ích ti phưng Bình Đnh
Xây nhà trái phép trên đt công ích ti phưng Nhơn ng
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
94 Xây nhà trái phép trên đất công ích tại phường Bình Định Xây nhà trái phép trên đất công ích tại phường Nhơn Hưng PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
95
Đt công ích cho t chc thuê b b hoang
Đt công ích cho t chc thuê
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
95 Đất công ích cho tổ chức thuê bị bỏ hoang Đất công ích cho tổ chức thuê PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
96
Ph lc 3: Đt công ích manh mún, nh l, b b hoang
Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại phường Nhơn ng
Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại Nn Khánh
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
96 Phụ lục 3: Đất công ích manh mún, nhỏ lẻ, bị bỏ hoang Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại phường Nhơn Hưng Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại xã Nhơn Khánh PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
97
Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại phường Bình Định
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
97 Một diện tích đất công ích nằm phân tán, nhỏ lẻ tại phường Bình Định PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
98
Một diện ch đất công ích trở thành bãi tập kết chất thải tại phường Bình Định
(Nguồn: c giả khảo sát thực địa)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
98 Một diện tích đất công ích trở thành bãi tập kết chất thải tại phường Bình Định (Nguồn: tác giả khảo sát thực địa) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
99
Ph lc 4: Bn đ phân b đt ng ích năm 2015 ca th An Nhơn
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
99 Phụ lục 4: Bản đồ phân bố đất công ích năm 2015 của thị xã An Nhơn PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
100
Ph lc 5: Mu phiếu điu tra
PHIU ĐIU TRA
LÃNH ĐO VÀN B CHUYÊNN LÀM CÔNG TÁC
QUN LÝ ĐT ĐAI TI TH XÃ AN NHƠN
Kính mong Ông/vui lòng sp xếp thi gian đ tr li các thông tin cn điu
tra ca chúng tôi. Cng tôi mun m hiu nhng thông tin liên quan đến công tác
qun s dng qu đt công ích ti th xã An Nhơn, tnh Bình Đnh. Nhng thông
tin v nhân ca Ông/bà s đưc bo mt, chúng tôi ch tng hp kết qu điu tra
kho sát đ phc v cho đ tài nghiên cu. Rt mong s hp tác ca Ông/bà!
Ngưi đưc điu tra:
- H và tên:...................................................................................................
- Đơn v công tác:.........................................................................................
- Chc v:.....................................................................................................
1. Xin Ông/bà xem xét thc hin đánh du X vào ô hoc không tương ng vi
các câu hi sau:
TT
Nhn đnh
Không
1.1
Qu đt công ích ca th An Nhơn b nm phân tán,
nh l không?
1.2
Qu đt công ích hin nay ca th An Nhơn ln hơn
quy đnh (5%) không ?
1.3
Qu đt công ích ca th An Nhơn đưc khai thác, s
dng hết không?
1.4
Các xã, phưng cho thuê đt ng ích nng không
hp đng thuê đt có xy ra ph biến không.
1.5
Hin ng cho mưn đt công ích đ sn xut nhưng
không thu tin xy ra ph biến các xã, phưng
không?
1.6
Trình trng ln, chiếm đt công ích thưng xy ra
không?
1.7
Các xã, phưng cho t chc thuê đt công ích xy ra
ph biến không?
Mu s: 1
S phiếu: …...
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
100 Phụ lục 5: Mẫu phiếu điều tra PHIU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO VÀ CÁN B CHUYÊN MÔN LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI TẠI THỊ XÃ AN NHƠN Kính mong Ông/Bà vui lòng sắp xếp thời gian để trả lời các thông tin cần điều tra của chúng tôi. Chúng tôi muốn tìm hiểu những thông tin liên quan đến công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Những thông tin về cá nhân của Ông/bà sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ tổng hợp kết quả điều tra khảo sát để phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Rất mong sự hợp tác của Ông/bà! Người được điều tra: - Họ và tên:................................................................................................... - Đơn vị công tác:......................................................................................... - Chức vụ:..................................................................................................... 1. Xin Ông/bà xem xét và thực hiện đánh dấu X vào ô có hoặc không tương ứng với các câu hỏi sau: TT Nhận định Có Không 1.1 Quỹ đất công ích của thị xã An Nhơn có bị nằm phân tán, nhỏ lẽ không? 1.2 Quỹ đất công ích hiện nay của thị xã An Nhơn lớn hơn quy định (5%) không ? 1.3 Quỹ đất công ích của thị xã An Nhơn được khai thác, sử dụng hết không? 1.4 Các xã, phường cho thuê đất công ích nhưng không ký hợp đồng thuê đất có xảy ra phổ biến không. 1.5 Hiện tượng cho mượn đất công ích để sản xuất nhưng không thu tiền có xảy ra phổ biến ở các xã, phường không? 1.6 Trình trạng lấn, chiếm đất công ích có thường xảy ra không? 1.7 Các xã, phường cho tổ chức thuê đất công ích có xảy ra phổ biến không? Mẫu số: 1 Số phiếu: …... PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
101
2. Xin Ông/bà xem xét và tr li các câu hi sau:
2.1. Vic thu tin đu gđt công ích các , phưng đy đ, kp thi không?
Đy đ, kp thi: Không đy đ, không kp thi:
2.2. Đt công ích ca th đã đưc đăng vào đy đ vào h đa chính chưa?
Đy đ: Chưa đy đ:
3. Ông/bà y cho biết, quá trình qun đt công ích ti th xã An Nhơn hin nay
nhng thun li, khó khăn gì?
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
4. Ông/bà có nhng đề xuất đ qun lý và s dng tt n qu đt công ích?
a. Đi vi pháp lut: ..........................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
b. Đi vi các , phưng: ................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c. Đi vi ngưi thuê đt công ích: ...................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
d. Đ xut khác: .................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Xin chân thành cm ơn Ông/bà.
Bình Đnh, ngày …… tháng ….. năm 201..
Người được phng vn Người thu thập thông tin
(, ghi rõ h tên)
Đng Hu Bình
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
101 2. Xin Ông/bà xem xét và trả lời các câu hỏi sau: 2.1. Việc thu tiền đấu giá đất công ích ở các xã, phường có đầy đủ, kịp thời không? Đầy đủ, kịp thời:  Không đầy đủ, không kịp thời:  2.2. Đất công ích của thị xã đã được đăng ký vào đầy đủ vào hồ sơ địa chính chưa? Đầy đủ:  Chưa đầy đủ:  3. Ông/bà hãy cho biết, quá trình quản lý đất công ích tại thị xã An Nhơn hiện nay có những thuận lợi, khó khăn gì? ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 4. Ông/bà có những đề xuất gì để quản lý và sử dụng tốt hơn quỹ đất công ích? a. Đối với pháp luật: .......................................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... b. Đối với các xã, phường: ................................................................................................ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... c. Đối với người thuê đất công ích: ................................................................................... ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... d. Đề xuất khác: ................................................................................................................. ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... Xin chân thành cảm ơn Ông/bà. Bình Định, ngày …… tháng ….. năm 201.. Người được phng vấn Người thu thập thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) Đặng Hữu Bình PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
102
PHIU ĐIU TRA
LÃNH ĐO VÀN B ĐA CHÍNH CC XÃ, PNG
Kính mong Ông/vui lòng sp xếp thi gian đ tr li các thông tin cn điu
tra ca chúng tôi. Cng tôi mun m hiu nhng thông tin liên quan đến công tác
qun s dng qu đt công ích ti th xã An Nhơn, tnh Bình Đnh. Nhng thông
tin v nhân ca Ông/bà s đưc bo mt, chúng tôi ch tng hp kết qu điu tra
kho sát đ phc v cho đ tài nghiên cu. Rt mong s hp tác ca Ông/bà!
Ngưi đưc điu tra:
- H và tên: .............................................................................................................
- Đơn v công tác: ...................................................................................................
- Chc v: ...............................................................................................................
1. Da o thc trng qun s dng qu đt công ích ti , phưng mà đa
phương đang đang qun lý, ông/bà hãy tr li các câu hi sau:
1.1. Diên ch đt công ích ca đa pơng hin nay là bao nhiêu hecta?
.............. hecta (chiếm bao nhiêu % so vi quy đnh:............................%)
1.2. Qu đt công ích ca đa phương phân tán không?
Có: Không:
1.3. Qu đt công ích đ li ca đa phương hin nay là bao nhiêu %?.............%
1.4. Đt công ích ca đa phương s dng hết không?
Có: Không:
1.5. Khi cho thuê đt công ích, đa phương thc hin theo phương thc nào?
Đu giá: Tha thun vi ngưi thuê: Phương thc khác:
1.6. Khi cho thuê đt công ích, đa phương có hp đng vi ngưi thuê không?
Có: Không:
1.7. Vic hp đng cho thuê đt công ích thc hin cho tt c các tha đt đã
cho thuê không?
Có: Không:
1.8. Đa phương cho t chc thuê đt công ích không?
Có: Không:
Nếu có: + Bao nhiêu trưng hp?:......................... trưng hp.
+ Din tích cho mưn:............................. ha.
Mu s: 2
S phiếu: …...
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
102 PHIU ĐIỀU TRA LÃNH ĐẠO VÀ CÁN B ĐỊA CHÍNH CC XÃ, PHƯỜNG Kính mong Ông/Bà vui lòng sắp xếp thời gian để trả lời các thông tin cần điều tra của chúng tôi. Chúng tôi muốn tìm hiểu những thông tin liên quan đến công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Những thông tin về cá nhân của Ông/bà sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ tổng hợp kết quả điều tra khảo sát để phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Rất mong sự hợp tác của Ông/bà! Người được điều tra: - Họ và tên: ............................................................................................................. - Đơn vị công tác: ................................................................................................... - Chức vụ: ............................................................................................................... 1. Dựa vào thực trạng quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại xã, phường mà địa phương đang đang quản lý, ông/bà hãy trả lời các câu hỏi sau: 1.1. Diên tích đất công ích của địa phương hiện nay là bao nhiêu hecta? .............. hecta (chiếm bao nhiêu % so với quy định:............................%) 1.2. Quỹ đất công ích của địa phương có phân tán không? Có:  Không:  1.3. Quỹ đất công ích để lại của địa phương hiện nay là bao nhiêu %?.............% 1.4. Đất công ích của địa phương có sử dụng hết không? Có:  Không:  1.5. Khi cho thuê đất công ích, địa phương thực hiện theo phương thức nào? Đấu giá:  Thỏa thuận với người thuê:  Phương thức khác:  1.6. Khi cho thuê đất công ích, địa phương có ký hợp đồng với người thuê không? Có:  Không:  1.7. Việc ký hợp đồng cho thuê đất công ích có thực hiện cho tất cả các thửa đất đã cho thuê không? Có:  Không:  1.8. Địa phương có cho tổ chức thuê đất công ích không? Có:  Không:  Nếu có: + Bao nhiêu trường hợp?:......................... trường hợp. + Diện tích cho mượn:............................. ha. Mẫu số: 2 Số phiếu: …... PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
103
1.9. Đa phương cho mưn đt công ích đ sn xut không?
Có: Không:
Nếu có: + Bao nhiêu trưng hp?:......................... trưng hp.
+ Din tích cho mưn:............................. ha.
1.10. Đt công ích ca đa phương đã đăng ký đy đ vào h đa chính chưa?
Có: Không:
1.11. Khi có biến đng, đt công ích đưc cp nht, chnh đy đ không?
Có: Không:
1.12. Hàng m đa phương kim tra, rà soát qu đt công ích không?
Có: Không:
1.13. Tin thuê đt công ích hàng m đa phương thu đy đ không?
Có: Không:
1.14. Đt công ích ca đa phương b ln, chiếm không?
Có: Không:
1.15. Ngưi thuê đt công ích có thc hin đúng hp đng không?
Có: Không:
Nếu không thì thưng xy ra nhng vi phm nào? ...........................................................
2. Quá trình qun đt công ích ti đa phương ca ông/bà nhng thun li, khó
khăn ? .............................................................................................................................
3. Ông/bà có nhng đề xuất đ qun lý và s dng tt n qu đt công ích?
a. Đi vi pháp lut: ..........................................................................................................
b. Đi vi các xã, phưng: ................................................................................................
c. Đi vi ngưi thuê đt công ích: ...................................................................................
d. Đ xut khác: .................................................................................................................
Xin chân thành cm ơn Ông/bà.
Bình Đnh, ngày …… tháng ….. năm 201....
Người được phng vấn Người thu thập thông tin
(, ghi rõ h tên)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
103 1.9. Địa phương có cho mượn đất công ích để sản xuất không? Có:  Không:  Nếu có: + Bao nhiêu trường hợp?:......................... trường hợp. + Diện tích cho mượn:............................. ha. 1.10. Đất công ích của địa phương đã đăng ký đầy đủ vào hồ sơ địa chính chưa? Có:  Không:  1.11. Khi có biến động, đất công ích có được cập nhật, chỉnh lý đầy đủ không? Có:  Không:  1.12. Hàng năm địa phương có kiểm tra, rà soát quỹ đất công ích không? Có:  Không:  1.13. Tiền thuê đất công ích hàng năm địa phương có thu đầy đủ không? Có:  Không:  1.14. Đất công ích của địa phương có bị lấn, chiếm không? Có:  Không:  1.15. Người thuê đất công ích có thực hiện đúng hợp đồng không? Có:  Không:  Nếu không thì thường xảy ra những vi phạm nào? ........................................................... 2. Quá trình quản lý đất công ích tại địa phương của ông/bà có những thuận lợi, khó khăn gì? ............................................................................................................................. 3. Ông/bà có những đề xuất gì để quản lý và sử dụng tốt hơn quỹ đất công ích? a. Đối với pháp luật: .......................................................................................................... b. Đối với các xã, phường: ................................................................................................ c. Đối với người thuê đất công ích: ................................................................................... d. Đề xuất khác: ................................................................................................................. Xin chân thành cảm ơn Ông/bà. Bình Định, ngày …… tháng ….. năm 201.... Người được phng vấn Người thu thập thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
104
PHIU ĐIU TRA
NGƯI THUÊ ĐT CÔNG ÍCH
Kính mong Ông/vui lòng sp xếp thi gian đ tr li các thông tin cn điu
tra ca chúng tôi. Cng tôi mun m hiu nhng thông tin liên quan đến công tác
qun s dng qu đt công ích ti th xã An Nhơn, tnh Bình Đnh. Nhng thông
tin v nhân ca Ông/bà s đưc bo mt, chúng tôi ch tng hp kết qu điu tra
kho sát đ phc v cho đ tài nghiên cu. Rt mong s hp tác ca Ông/bà!
Ngưi đưc điu tra:
- H và tên: .............................................................................................................
- Đa ch: .................................................................................................................
................................................................................................................................
1. Gia đình Ông/bà thuê bao nhiêu tha đt công ích?:...................... m
2
.
2. Ông/bà hãy đin thông tin c th ca tng tha đt công ích mà ông/bà đã thuê theo
bng sau:
STT
tha
Thuê đt
theo hình
thc nào?
Thi đim
thuê
(tháng/năm)
Thi đim kết
thúc thuê
(tháng/năm)
Giá
thuê/năm
ng)
Tr tin thuê đt
mt ln cho my
m?
3. Ông/bà hãy đin thông tin loi cây trng và li nhun/năm ca tng tha đt công
ích ông/bà đã thuê theo bng sau:
STT tha
Din tích
(m
2
)
Loi cây trng chính
Li nhun/năm
ng)
Mu s: 3
S phiếu: …...
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
104 PHIU ĐIỀU TRA NGƯỜI THUÊ ĐẤT CÔNG ÍCH Kính mong Ông/Bà vui lòng sắp xếp thời gian để trả lời các thông tin cần điều tra của chúng tôi. Chúng tôi muốn tìm hiểu những thông tin liên quan đến công tác quản lý và sử dụng quỹ đất công ích tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Những thông tin về cá nhân của Ông/bà sẽ được bảo mật, chúng tôi chỉ tổng hợp kết quả điều tra khảo sát để phục vụ cho đề tài nghiên cứu. Rất mong sự hợp tác của Ông/bà! Người được điều tra: - Họ và tên: ............................................................................................................. - Địa chỉ: ................................................................................................................. ................................................................................................................................ 1. Gia đình Ông/bà thuê bao nhiêu thửa đất công ích?:...................... m 2 . 2. Ông/bà hãy điền thông tin cụ thể của từng thửa đất công ích mà ông/bà đã thuê theo bảng sau: STT thửa Thuê đất theo hình thức nào? Thời điểm thuê (tháng/năm) Thời điểm kết thúc thuê (tháng/năm) Giá thuê/năm (đồng) Trả tiền thuê đất một lần cho mấy năm? 3. Ông/bà hãy điền thông tin loại cây trồng và lợi nhuận/năm của từng thửa đất công ích mà ông/bà đã thuê theo bảng sau: STT thửa Diện tích (m 2 ) Loại cây trồng chính Lợi nhuận/năm (đồng) Mẫu số: 3 Số phiếu: …... PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
105
4. sao ông/bà thuê đt công ích?
Thiếu đt đ sn xut:
Không có vic làm:
Lý do khác (ghi c th):..........................................................................................
5. Khi thuê đt công ích ông/bà có ký hp đng vi UBND xã, phưng không?
Có: Không:
6. Quá trình s dng đt công ích ông/bà có thc hin đúng hp đng thuê đt không?
Có: Không:
7. Vic np tin thuê đt công ích ông/bà có thc hin đúng thi gian quy đnh không?
Có: Không:
8. Vi mc thu nhp t đt công ích như trên, ông/bà chp nhn không?
Có: Không:
9. Khi hết thi gian thuê đt công ích ông/bà có mun tiếp tc thuê na không?
Có: Không:
10. Hàng năm đa phương kim tra vic s dng đt công ích ca ông/bà không?
Có: Không:
Xin chân thành cm ơn Ông/bà.
Bình Đnh, ngày …… tháng ….. năm 201...
Người được phng vấn Người thu thập thông tin
(, ghi rõ h tên)
Đng Hu Bình
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
105 4. Vì sao ông/bà thuê đất công ích? Thiếu đất để sản xuất:  Không có việc làm:  Lý do khác (ghi cụ thể):.......................................................................................... 5. Khi thuê đất công ích ông/bà có ký hợp đồng với UBND xã, phường không? Có:  Không:  6. Quá trình sử dụng đất công ích ông/bà có thực hiện đúng hợp đồng thuê đất không? Có:  Không:  7. Việc nộp tiền thuê đất công ích ông/bà có thực hiện đúng thời gian quy định không? Có:  Không:  8. Với mức thu nhập từ đất công ích như trên, ông/bà có chấp nhận không? Có:  Không:  9. Khi hết thời gian thuê đất công ích ông/bà có muốn tiếp tục thuê nữa không? Có:  Không:  10. Hàng năm địa phương có kiểm tra việc sử dụng đất công ích của ông/bà không? Có:  Không:  Xin chân thành cảm ơn Ông/bà. Bình Định, ngày …… tháng ….. năm 201... Người được phng vấn Người thu thập thông tin (Ký, ghi rõ họ tên) Đặng Hữu Bình PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark