Luận văn Thạc sĩ Kiểm soát và Bảo vệ môi trường: Đánh giá công tác thu hồi đất của một số dự án phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

9,432
642
96
67
không thuộc trường hợp thu hồi đất. Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng trên địa
bàn thị Sông Cầu vbản đưc tiến hành khá thun li. Các vưng mc, kiến ngh,
khiếu ni ca các h liên quan đến chính sách thu hi đt đưc Ủy ban nhân dân th xã ln
lưt gii quyết trên cơ s đ xut ca Trung tâm phát trin quỹ đt, phòng Tài nguyên và Môi
trưng và Hi đng bi thưng nh đó tiến đ gii phóng mt bng đưc đm bo. Kết qu
này phn ánh tích cc vai trò ca Pháp Lut Đt đai đã đi vào thc tế, phù hp vi tình hình
pháp trin đt nưc, thc tế đa phương.
Theo nghiên cứu qua 02 dự án, việc thu hồi đất đã được thực hiện theo đúng qui
trình, quy định của pháp luật. Dự án I thu hồi đất mục đích kinh tế sử dụng ngân sách
nhà ớc n thu hồi đất bằng biện pháp nh chính; Dự án II không thu hồi đất bằng
quyết định nh chính mà tuân thủ nguyên tắc “trưng mua” hai n cùng lợi n việc
thu hồi đất hết sức minh bạch, đã đề cao vai trò sở hữu đất đai của nời dân, nhằm p
phần chống tham nhũng, tiêu cực trong quản đất đai, đảm bảo hài hoà lợi ích của các
bên. UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản quy định, ng dẫn cụ thcông tác
thu hồi đất trên địa n phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai sự mrộng
trong khuôn khổ cho phép để phù hợp nh nh thực tế của địa phương, như dự án I dự
án cấp bách đã ban hành chế đặc thù riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bất
cập hạn chế như Giá đất do UBND tỉnh ban hành như quan m chưa đúng mc, tại th
Sông Cầu gđất qui định trong Bảng giá thấp nhiều so với giá chuyn nhượng thực tế, đã
tạo ra mc chênh lệch làm cho người dân cảm thấy bị thiệt thòi, 02 dự án cùng địa điểm
cùng thời điểm nhưng giá thực nhận bồi thường” dự án 2 cao gấp 4 lần dự án 1.
Việc bố trí tái định dự án I cho các hộ vào khu TĐC tập trung chưa thực sự
phù hợp với tập quán sinh hoạt, đất giao mới với diện tích phân nhỏ không đáp ng
được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công tác hỗ trợ đào tạo chuyn đổi nghề nghiệp
cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện 2 d án trên ng như c dự án khác trên địa
bàn thị xã hầu như đang bị bỏ ngõ. Công c quản đất đai trên địa bàn thị còn th
công, hồ u trữ thiếu khoa học, n bộ, chuyên viên trực tiếp tham mưu hồ o tự
u trữ hồ đó, mất rất nhiều tời gian công sức cho việc u tra hồ sơ phục vcông
tác thu hồi dẫn đến từ khi quyết định thu hồi đến khi người sử dụng đất được nhận tiền
đền mất từ 1, 2 đến 3 năm. Mặt khác, tình trạng lấn chiếm, cơi nới, tự chuyển đổi mục
đích sử dụng đất tự tách thửa chuyển nhượng trái pháp luật, tại dự án 1 đã cho thấy còn
rất nhiều chứng tỏ công tác quản đất đai n buôn lỏng. Hội đồng giải phóng mặt bằng
sở là những cán bkiêm nhiệm, hầu hết không được đào tạo nghiệp vụ, ý thức trách
nhiệm chưa cao, không biết chính sách pháp luật về đất đai, GPMB nên khi thực hiện chủ
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
67 không thuộc trường hợp thu hồi đất. Công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Sông Cầu về cơ bản được tiến hành khá thuận lợi. Các vướng mắc, kiến nghị, khiếu nại của các hộ liên quan đến chính sách thu hồi đất được Ủy ban nhân dân thị xã lần lượt giải quyết trên cơ sở đề xuất của Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường và Hội đồng bồi thường nhờ đó tiến độ giải phóng mặt bằng được đảm bảo. Kết quả này phản ánh tích cực vai trò của Pháp Luật Đất đai đã đi vào thực tế, phù hợp với tình hình pháp triển đất nước, thực tế ở địa phương. Theo nghiên cứu qua 02 dự án, việc thu hồi đất đã được thực hiện theo đúng qui trình, quy định của pháp luật. Dự án I thu hồi đất vì mục đích kinh tế sử dụng ngân sách nhà nước nên thu hồi đất bằng biện pháp hành chính; Dự án II không thu hồi đất bằng quyết định hành chính mà tuân thủ nguyên tắc “trưng mua” hai bên cùng có lợi nên việc thu hồi đất hết sức minh bạch, đã đề cao vai trò sở hữu đất đai của người dân, nhằm góp phần chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý đất đai, đảm bảo hài hoà lợi ích của các bên. UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể công tác thu hồi đất trên địa bàn phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai và có sự mở rộng trong khuôn khổ cho phép để phù hợp tình hình thực tế của địa phương, như dự án I là dự án cấp bách đã ban hành cơ chế đặc thù riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bất cập hạn chế như Giá đất do UBND tỉnh ban hành như quan tâm chưa đúng mức, tại thị xã Sông Cầu giá đất qui định trong Bảng giá thấp nhiều so với giá chuyển nhượng thực tế, đã tạo ra mức chênh lệch làm cho người dân cảm thấy bị thiệt thòi, 02 dự án cùng địa điểm cùng thời điểm nhưng giá thực nhận “bồi thường” dự án 2 cao gấp 4 lần dự án 1. Việc bố trí tái định cư ở dự án I cho các hộ vào khu TĐC tập trung chưa thực sự phù hợp với tập quán sinh hoạt, đất giao mới với diện tích phân lô nhỏ không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công tác hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện 2 dự án trên cũng như các dự án khác trên địa bàn thị xã hầu như đang bị bỏ ngõ. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn thị xã còn thủ công, hồ sơ lưu trữ thiếu khoa học, cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham mưu hồ sơ nào tự lưu trữ hồ sơ đó, mất rất nhiều tời gian và công sức cho việc sưu tra hồ sơ phục vụ công tác thu hồi dẫn đến từ khi có quyết định thu hồi đến khi người sử dụng đất được nhận tiền đền bù mất từ 1, 2 đến 3 năm. Mặt khác, tình trạng lấn chiếm, cơi nới, tự chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tự tách thửa chuyển nhượng trái pháp luật, tại dự án 1 đã cho thấy còn rất nhiều chứng tỏ công tác quản lý đất đai còn buôn lỏng. Hội đồng giải phóng mặt bằng ở cơ sở là những cán bộ kiêm nhiệm, hầu hết không được đào tạo nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm chưa cao, không biết chính sách pháp luật về đất đai, GPMB nên khi thực hiện chủ PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
68
yếu dựa vào khả năng nhân kinh nghiệm sống, nói theo, nói qua loa không căn
cứ, giải thích không ràng m mt lòng tin, y luận trong nhân dân.
2. Kiến nghị
Qua nguyên cứu nhận diện rằng đcông tác thu hồi đất được thuận lợi, phù hợp
với thực tế địa phương, đảm bảo cuộc sống n định của người dân nh ởng sau thu hồi
đất, tôi xin kiến nghị n sau:
a) Đối với quan nhà ớc
Trung ương
+ Điều chỉnh, sửa đổi pháp luật đất đai về quy định thu hồi đất, cần tách bạch khái
niệm dự án kinh tế ra khỏi cụm khái niệm p dự án phát triển kinh tế - hội m
nội m những khái niệm y để tránh cách hiểu khác nhau y tiện khi vận dụng.
+ Nhà ớc phải đơn giản hóa trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật hiện
hành đang quá nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục, thời gian giữa các thủ tục còn dài
để thu hồi đất thực hin dự án.
+ Tôn trọng sự thoả thuận bình đẳng giữa chđầu người sử dụng đất, công
nhận sự thoả thuận gia các bên. Xong cần phải giải quyết được s bế tắc trong chế
thỏa thuận bồi thường, khi mà chủ đầu đã thỏa thuận được một t lệ phần trăm nhất
định nhưng vẫn còn một phần đất không thể thỏa thuận được với nời sử dụng đất thì
Nhà ớc nên ra quyết định thu hồi đảm bảo quyền lợi của chủ đầu người sử dụng
đất.
+ Tạo qu đất sạch theo qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo hình thức
hội hóa.
+ Qui định về qui dự án cần phải đoàn kiểm tra, giám sát ngay việc thực
hiện Dự án để kịp thời chấn chỉnh bảo vệ quyền lợi của nời ảnh hưởng dự án, nâng cao
tinh thần, trách nhiệm cán bộ trực tiếp thực hiện Dự án. Đây cũng chính vấn đề mấu
chốt hạn chế tham nng, đm bo khách quan, công bng, công khai.
Cp tnh và cp huyn
+ Chi tiết n văn bn qui phm pháp lut qui đnh v trình t th tc thu hi đt
trên đa bàn tnh PYên, các văn bn này ca qui đnh c th ch nói lp li thc
hin theo Ngh đnh, Thông .
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
68 yếu là dựa vào khả năng cá nhân và kinh nghiệm sống, nói theo, nói qua loa không có căn cứ, giải thích không rõ ràng làm mất lòng tin, gây dư luận trong nhân dân. 2. Kiến nghị Qua nguyên cứu nhận diện rằng để công tác thu hồi đất được thuận lợi, phù hợp với thực tế địa phương, đảm bảo cuộc sống ổn định của người dân ảnh hưởng sau thu hồi đất, tôi xin kiến nghị như sau: a) Đối với cơ quan nhà nước Trung ương + Điều chỉnh, sửa đổi pháp luật đất đai về quy định thu hồi đất, cần tách bạch khái niệm dự án kinh tế ra khỏi cụm khái niệm kép dự án phát triển kinh tế - xã hội và làm rõ nội hàm những khái niệm này để tránh cách hiểu khác nhau và tùy tiện khi vận dụng. + Nhà nước phải đơn giản hóa trình tự, thủ tục vì theo quy định của pháp luật hiện hành đang có quá nhiều khâu trung gian, nhiều thủ tục, thời gian giữa các thủ tục còn dài để thu hồi đất thực hiện dự án. + Tôn trọng sự thoả thuận bình đẳng giữa chủ đầu tư và người sử dụng đất, công nhận sự thoả thuận giữa các bên. Xong cần phải giải quyết được sự bế tắc trong cơ chế thỏa thuận bồi thường, khi mà chủ đầu tư đã thỏa thuận được một tỷ lệ phần trăm nhất định nhưng vẫn còn một phần đất không thể thỏa thuận được với người sử dụng đất thì Nhà nước nên ra quyết định thu hồi đảm bảo quyền lợi của chủ đầu tư và người sử dụng đất. + Tạo quỹ đất sạch theo qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo hình thức xã hội hóa. + Qui định về qui mô dự án cần phải có đoàn kiểm tra, giám sát ngay việc thực hiện Dự án để kịp thời chấn chỉnh bảo vệ quyền lợi của người ảnh hưởng dự án, nâng cao tinh thần, trách nhiệm cán bộ trực tiếp thực hiện Dự án. Đây cũng chính là vấn đề mấu chốt hạn chế tham nhũng, đảm bảo khách quan, công bằng, công khai. Cấp tỉnh và cấp huyện + Chi tiết hơn văn bản qui phạm pháp luật qui định về trình tự thủ tục thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên, vì các văn bản này chưa qui định cụ thể chỉ nói lặp lại thực hiện theo Nghị định, Thông tư. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
69
+ B sung Văn phòng đăng đt đai hoc Văn phòng đăng quyn s dng đt
vào thành phn Hi đng bi thưng đ chu trách nhim thm đnh ngun gc đt sát sao
hơn.
+ Chỉ đạo công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng m đúng theo qui
định pháp luật.
+ Kp thi ban hành các văn bn để gii quyết các vưng mc trong vic thc hin
công tác thu hồi đất khi đơn v thc hiện xin ý kiến.
+ Khi y dựng khung giá đất mới cần phải phợp với thực tế địa phương, u ý
đến thực tế chuyn nhượng thật nhằm sự điều chỉnh cho phù hợp.
+ Tăng ờng công c cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, c lập
quyền sử dụng hợp pháp về đất đai cho chủ thể trên sở hồ địa chính, đăng đất
đai. Đây ng việc để m ớc đệm xúc tiến việc thu hồi đất được nhanh chóng, kịp
thời hiệu quả với cả Nhà ớc, chủ đầu và người ảnh ng dự án.
+ Tăng ờng pháp chế việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật nói
chung Luật Đất đai nói riêng tới mi người dân, tích cực y dựng phương châm sống
m việc theo pháp luật.
Chủ đầu nói chung và các phòng, ban chức năng thực hiện dự án
+ Các d án khi thc hin mà khảo sát bnhn thấy phải b t i đnh cư tp
trung cho các hộ có đất b thu hi, t phi xây dng hn thiện xong khu C mi thc
hin công tác thu hi đất.
+ Cán bộ thc hiện công c thu hồi đất thưng xuyên nâng cao tnh đ chuyên
môn, nghip vụ, biết nắm bắt tình hình đcó ng tham mưu giải quyết kịp thời.
+ Tăng cưng ng dụng công nghệ vào công c lưu tr hồ , tài liệu đ phc v
tt n công c thu hi đt, đúng kế hoch đã đnh.
+ Cn nguyên cu v chính sách đn bù gii ta khi thu hi đt cho phù hp vi tình
hình thc tế, phi cân đi kh năng đn bù, tránh tình trng không đng b, mt s công bng
và bt bình trong nhân dân.
b) Về phía người dân
+ Cần hiểu Nớc chỉ giao quyền sử dụng đất, không giao quyền s hữu
“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyn shữu nhà i sản khác gắn liền với đất
chính vậy phải biết quyn nghĩa vụ của mình khi sử dụng đất đai.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
69 + Bổ sung Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vào thành phần Hội đồng bồi thường để chịu trách nhiệm thẩm định nguồn gốc đất sát sao hơn. + Chỉ đạo công khai Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đúng theo qui định pháp luật. + Kịp thời ban hành các văn bản để giải quyết các vướng mắc trong việc thực hiện công tác thu hồi đất khi đơn vị thực hiện xin ý kiến. + Khi xây dựng khung giá đất mới cần phải phù hợp với thực tế địa phương, lưu ý đến thực tế chuyển nhượng thật nhằm có sự điều chỉnh cho phù hợp. + Tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xác lập quyền sử dụng hợp pháp về đất đai cho chủ thể trên cơ sở hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai. Đây là công việc để làm bước đệm xúc tiến việc thu hồi đất được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả với cả Nhà nước, chủ đầu tư và người ảnh hưởng dự án. + Tăng cường pháp chế và việc tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật nói chung và Luật Đất đai nói riêng tới mọi người dân, tích cực xây dựng phương châm sống và làm việc theo pháp luật. Chủ đầu tư nói chung và các phòng, ban chức năng thực hiện dự án + Các dự án khi thực hiện mà khảo sát sơ bộ nhận thấy phải bố trí tái định cư tập trung cho các hộ có đất bị thu hồi, thì phải xây dựng hoàn thiện xong khu TĐC mới thực hiện công tác thu hồi đất. + Cán bộ thực hiện công tác thu hồi đất thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, biết nắm bắt tình hình để có hướng tham mưu giải quyết kịp thời. + Tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu để phục vụ tốt hơn công tác thu hồi đất, đúng kế hoạch đã định. + Cần nguyên cứu về chính sách đền bù giải tỏa khi thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế, phải cân đối khả năng đền bù, tránh tình trạng không đồng bộ, mất sự công bằng và bất bình trong nhân dân. b) Về phía người dân + Cần hiểu rõ Nhà nước chỉ giao quyền sử dụng đất, không giao quyền sở hữu “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” chính vì vậy phải biết quyền và nghĩa vụ của mình khi sử dụng đất đai. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
70
+ Chấp hành việc thu hồi đất khi Nhà ớc thu thu hồi và bồi thưng cho việc thu
hồi đó, tiền nhận bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, GPMB cần dung vào việc đầu sản
xuất, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng học nghề để chủ động trong việc chuyển đổi ngành
nghề mới, tăng cơ hội kiếm việc m thay thế nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài.
TÀI LIU THAM KHO
[1] Tâm An (2016), “Kinh nghiệm rất hay của Singapore trong thu hồi đất, đền giải
quyết tái định ”, Nhà đất 2016. Vn,http://nhadat.2016.vn/kinh-nghiem-rat-hay-cua-
singapore-trong-thu-hoi-den-bu-va-giai-quyet-tai-dinh-cu.html.
[2] Nguyn Thị Phương Anh, Nguyn Phúc Khoa, Trần Ngọc Quang (2012), “Nghiên cứu
ảnh ởng của quá trình chuyển dịch đất ng nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa
bàn thành phố Huế, giai đoạn 2006-2010”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 71(2).
[3] Thanh Bồn (2006), Giáo Trình thổ nhưỡng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
[4] Chính phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, htrợ
tái định khi Nhà ớc thu hồi đất.
[5] Chính phủ (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung v
việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi
thường, hỗ trợ, TTĐC khi nhà ớc thu hồi đất giải quyết khiếu nại về đất đai.
[6] Chính phủ (2014), Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 qui định về bồi thường,
hỗ trợ tái định khi nhà ớc thu hồi đất.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
70 + Chấp hành việc thu hồi đất khi Nhà nước thu thu hồi và bồi thường cho việc thu hồi đó, tiền nhận bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, GPMB cần dung vào việc đầu tư sản xuất, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng và học nghề để chủ động trong việc chuyển đổi ngành nghề mới, tăng cơ hội kiếm việc làm thay thế nhằm đảm bảo cuộc sống ổn định, lâu dài. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Tâm An (2016), “Kinh nghiệm rất hay của Singapore trong thu hồi đất, đền bù và giải quyết tái định cư”, Nhà đất 2016. Vn,http://nhadat.2016.vn/kinh-nghiem-rat-hay-cua- singapore-trong-thu-hoi-den-bu-va-giai-quyet-tai-dinh-cu.html. [2] Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Phúc Khoa, Trần Ngọc Quang (2012), “Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2006-2010”, Tạp chí khoa học Đại học Huế, 71(2). [3] Lê Thanh Bồn (2006), Giáo Trình thổ nhưỡng học, Nhà xuất bản Nông nghiệp. [4] Chính phủ (2004), Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. [5] Chính phủ (2007), Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định bổ sung về việc cấp GCNQSDĐ, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, TTĐC khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. [6] Chính phủ (2014), Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 qui định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
71
[7] Hunh Văn Chương (2013), Bài giảng Đánh giá đất, Trường Đại học Nông lâm Huế.
[8] Hiến pháp ớc CHXHCN Việt Nam (2010). Nội : Nxb Lao Động.
[9] Tuệ Khanh (2013), “Vấn đề ngh thu hồi đất mục đích kinh tế”. Việt Báo.Vn,
24/4/2013,http://vietbao.vn/Xa-hoi/Van-de-nghi-thu-hoi-dat-vi-muc-dich-kinh-
te/66043126/157/.
[10] Hồ Kiệt (2014), Bài giảng hệ thống quản đất đai, Trường Đại học nông m Huế.
[11] Nguyễn Hữu Ng (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, Nhà xuất bản Nông
nghiệp.
[12] Phòng Lao động - thương binh thị Sông Cầu (2015), Bảng tổng hợp số liệu lao
động, m 2010 - 2015.
[13] Phòng Tài nguyên Môi trường, o cáo phục vụ giám sát hội đồng nhân n về
tình hình triển khai các công trình dự án, m 2015.
[14] Phòng Tài nguyên Môi trưng, Thống kê, kiểm đất đai m 2010 - 2015 của
thị Sông Cầu và các đơn vị nh chính phường, xã.
[15] Phòng Tài nguyên Môi trường, Báo cáo tình hình quản nhà ớc về lĩnh vực
đất đai tại thị ng Cầu (sô liệu báo o từ ngày 31/6/2004 đến ngày 31/5/2015).
[16] Phòng Thống thị Sông Cầu, Niên giám thống thị Sông Cầu. m 2010,
2015.
[17] Quốc Hội ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật đất đai 2003,
NXB Chính trị Quốc gia, Nội.
[18] Quốc Hội ớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đấu thầu 2005,
NXB Chính trị Quốc gia, Nội.
[19] Quốc Hội ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013,
NXB Chính trị Quốc gia, Nội.
[20] Quốc Hội ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu 2014,
NXB Chính trị Quốc gia, Nội.
[21] Đỗ Minh Tài (2013), “Đánh giá ảnh ởng của việc thực hiện chính sách bồi
thường, giải phóng mt bằng đến cuộc sống của người dân bị thu hồi đất tại huyện Bố
Trạch, tỉnh Quảng Bình”, Luận n thạc khoa học nông nghiệp, Đại học Nông m Huế.
[22] Trang thông tin điện tử thị ng Cầu. http://phuyen.gov.vn/wps/portal/songcau.
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
71 [7] Huỳnh Văn Chương (2013), Bài giảng Đánh giá đất, Trường Đại học Nông lâm Huế. [8] Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2010). Hà Nội : Nxb Lao Động. [9] Tuệ Khanh (2013), “Vấn đề nghị thu hồi đất vì mục đích kinh tế”. Việt Báo.Vn, 24/4/2013,http://vietbao.vn/Xa-hoi/Van-de-nghi-thu-hoi-dat-vi-muc-dich-kinh- te/66043126/157/. [10] Hồ Kiệt (2014), Bài giảng hệ thống quản lý đất đai, Trường Đại học nông lâm Huế. [11] Nguyễn Hữu Ngữ (2013), Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất, Nhà xuất bản Nông nghiệp. [12] Phòng Lao động - thương binh thị xã Sông Cầu (2015), Bảng tổng hợp số liệu lao động, năm 2010 - 2015. [13] Phòng Tài nguyên Và Môi trường, Báo cáo phục vụ giám sát hội đồng nhân dân về tình hình triển khai các công trình dự án, năm 2015. [14] Phòng Tài nguyên Và Môi trường, Thống kê, kiểm kê đất đai năm 2010 - 2015 của thị xã Sông Cầu và các đơn vị hành chính phường, xã. [15] Phòng Tài nguyên Và Môi trường, Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai tại thị xã Sông Cầu (sô liệu báo cáo từ ngày 31/6/2004 đến ngày 31/5/2015). [16] Phòng Thống kê thị xã Sông Cầu, Niên giám thống kê thị xã Sông Cầu. năm 2010, 2015. [17] Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật đất đai 2003, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [18] Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Đấu thầu 2005, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [19] Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật đất đai 2013, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [20] Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Đầu tư 2014, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội. [21] Đỗ Minh Tài (2013), “Đánh giá ảnh hưởng của việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến cuộc sống của người dân bị thu hồi đất tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình”, Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, Đại học Nông lâm Huế. [22] Trang thông tin điện tử thị xã Sông Cầu. http://phuyen.gov.vn/wps/portal/songcau. PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
72
[23] Trung tâm phát triển qu đất, Bảng tổng hợp công trình dự án trên địa bàn thị
(2010-2015).
[24] Trung m phát triển qu đất, Báo cáo tổng hợp công tác bồi thường hỗ trtái
định Dự án Đường tránh trú bão Sông Cầu-Đồng Xuân, thị Sông Cầu, m 2015.
[25] Nguyễn, Minh Tuấn (2013), “Pháp luật vthu hồi đất mcđích kinh tế Việt Nam
hiện nay”. Nội : Luận văn thạc Luật học, Học viện khoa học hội.
[26] Từ điểm tiếng Việt phổ thông. TP.HCM : Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đông Phương,
tái bản 2013.
[27] UBND thị Sông Cầu (2011), Báo o quy hoạch sử dụng đất đến m 2020, kế
hoạch sử dụng đất 5 m (2011-2015) thị Sông Cầu.
[28] U ban nhân dân tỉnh Phú Yên (2015), Báo cáo tình hình kinh tế- hội m 2015
mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - hội m 2016.
[29] Văn phòng đăng quyền sử dụng, Bảng theo dõi h u trữ phường Xuân Phú,
thị Sông Cầu.
PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Mẫu phiếu điều tra
số phiếu:
Cộng a xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN
Kính gửi Ông/Bà!
Chúng tôi nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Nông lâm Huế. Để giúp
chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “Đánh giá công tác thu hồi đất của một số dự án
phát triển kinh tế - hội tại thị Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”. nh mong Ông/vui
lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây,
đảm bảo thông tin được giữ mật.
I. Thông tin chung ca hộ
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
72 [23] Trung tâm phát triển quỹ đất, Bảng tổng hợp công trình dự án trên địa bàn thị xã (2010-2015). [24] Trung tâm phát triển quỹ đất, Báo cáo tổng hợp công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường tránh trú bão Sông Cầu-Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu, năm 2015. [25] Nguyễn, Minh Tuấn (2013), “Pháp luật về thu hồi đất vì mụcđích kinh tế ở Việt Nam hiện nay”. Hà Nội : Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội. [26] Từ điểm tiếng Việt phổ thông. TP.HCM : Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đông Phương, tái bản 2013. [27] UBND thị xã Sông Cầu (2011), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) thị xã Sông Cầu. [28] Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên (2015), Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội năm 2015 và mục tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. [29] Văn phòng đăng ký quyền sử dụng, Bảng theo dõi hồ sơ lưu trữ phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. PHỤ LỤC Phụ lục 1. Mẫu phiếu điều tra Mã số phiếu: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN Kính gửi Ông/Bà! Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Nông lâm Huế. Để giúp chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu: “Đánh giá công tác thu hồi đất của một số dự án phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên”. Kính mong Ông/Bà vui lòng cung cấp cho chúng tôi một số thông tin liên quan trong phiếu khảo sát dưới đây, đảm bảo thông tin được giữ bí mật. I. Thông tin chung của hộ PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
73
1. Tên chủ hộ: ………………………….…Giới tính: Nam/Nữ……Tuổi:……
2. Địa chỉ:
………………………………………………………………………
3. Số nhân khẩu trong gia đình : ………người
Nam:
…….
người
Nữ:
…….
người
4. Số lao động (có thu nhập), nghề nghiệp của hộ
Chỉ tiêu
Trước thu hồi đất ng
nghiệp
Sau thu hồi đất nông
nghiệp
Tổng số lao động (người):
-Tuổi từ 15-18
-Tuổi từ 18 đến 55 (nữ),
60 (nam)
-Tuổi trên 55 (nữ), 60
(nam)
- Số lao động nông nghiệp
- Số lao động Công nhân
- Số lao động tiểu thủ
công nghiệp
- Số lao động động tự do
- Số lao động phi nông
nghiệp khác
II. Thông tin về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
1. Trước khi thu hồi
Thửa đất
Loại đất
Diện tích (m
2
)
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
73 1. Tên chủ hộ: …………………………….…Giới tính: Nam/Nữ………Tuổi:…… 2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………… 3. Số nhân khẩu trong gia đình : ………người Nam: ……. người Nữ: ……. người 4. Số lao động (có thu nhập), nghề nghiệp của hộ Chỉ tiêu Trước thu hồi đất nông nghiệp Sau thu hồi đất nông nghiệp Tổng số lao động (người): -Tuổi từ 15-18 -Tuổi từ 18 đến 55 (nữ), 60 (nam) -Tuổi trên 55 (nữ), 60 (nam) - Số lao động nông nghiệp - Số lao động Công nhân - Số lao động tiểu thủ công nghiệp - Số lao động động tự do - Số lao động phi nông nghiệp khác II. Thông tin về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ 1. Trước khi thu hồi Thửa đất Loại đất Diện tích (m 2 ) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
74
Thửa 1
Thửa 2
Thửa 3
………..
2. Sau khi thu hồi đất
Thửa đất
Loại đất
Diện tích (m
2
)
Thửa 1
Thửa 2
Thửa 3
………..
3. Diện tích đất đã bị thu hồi......................m2. Trong đó (đánh dấu x vào ô vuông)
+ Thu hồi hết đất nông nghiệp
+ Thu hồi trên 50% đất nông nghiệp
+ Thu hồi ới 50% đất nông nghiệp
4. Hình thức đưc bồi thường.
+ Bồi thường bằng đất: với diện tích là......................m
2
.
Trong đó: - Đất ............... m
2
; Đất ờn ................m
2
;
- Đất sản xuất nông nghiệp khác ..............m
2
;
+ Bồi thường bằng tiền, trong đó:
Với giá đất nông nghiệp của ông (bà) được bồi thường bao nhiêu..................
đ/m
2
Với giá đất của ông (bà) được bồi thường bao nhiêu ..................................
đ/m
2
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
74 Thửa 1 Thửa 2 Thửa 3 ……….. 2. Sau khi thu hồi đất Thửa đất Loại đất Diện tích (m 2 ) Thửa 1 Thửa 2 Thửa 3 ……….. 3. Diện tích đất đã bị thu hồi......................m2. Trong đó (đánh dấu x vào ô vuông) + Thu hồi hết đất nông nghiệp + Thu hồi trên 50% đất nông nghiệp + Thu hồi dưới 50% đất nông nghiệp 4. Hình thức được bồi thường. + Bồi thường bằng đất: với diện tích là......................m 2 . Trong đó: - Đất ở ............... m 2 ; Đất vườn ................m 2 ; - Đất sản xuất nông nghiệp khác ..............m 2 ; + Bồi thường bằng tiền, trong đó: Với giá đất nông nghiệp của ông (bà) được bồi thường là bao nhiêu.................. đ/m 2 Với giá đất ở của ông (bà) được bồi thường là bao nhiêu .................................. đ/m 2 PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
75
Tổng số tiền được bồi tờng là: ................................................triệu đồng.
.......................................................................................................................
Nếu chưa nhận được bồi thường, Ông (Bà) y giải thích do? ................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. sở hạ tầng tại khu tái định như thế nào ? (đánh dấu x o ô vuông)
+ Tốt hơn nơi
+ m n nơi
+ Bằng i
III. Thu nhập
Tình hình thu nhập của hộ gia đình Ông (Bà) như thế nào? (triệu đồng/năm)
Nguồn thu nhập
Trước thu hồi
Sau thu hồi
A. Thu nhập bình quân/tháng
B. Thu nhập theo th tự ưu
tiên
1. Từ sản xuất nông nghiệp
2. Từ ngành nghề phi nông
nghiệp
- Công nhân
- Buôn bán nhỏ
- Lao động tự do
- Phi nông nghiệp khác
- ơng/ph cp
2. Thu nhập từ hỗ trợ, bồi thường anh (chị)/ ông (bà) dùng m việc gì?( đánh dấu
x vào ô vuông )
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
75 Tổng số tiền được bồi thường là: ................................................triệu đồng. ....................................................................................................................... Nếu chưa nhận được bồi thường, Ông (Bà) hãy giải thích lý do? ................ ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... 5. Cơ sở hạ tầng ở tại khu tái định cư như thế nào ? (đánh dấu x vào ô vuông) + Tốt hơn nơi ở cũ + Kém hơn nơi ở cũ + Bằng nơi ở cũ III. Thu nhập Tình hình thu nhập của hộ gia đình Ông (Bà) như thế nào? (triệu đồng/năm) Nguồn thu nhập Trước thu hồi Sau thu hồi A. Thu nhập bình quân/tháng B. Thu nhập theo thứ tự ưu tiên 1. Từ sản xuất nông nghiệp 2. Từ ngành nghề phi nông nghiệp - Công nhân - Buôn bán nhỏ - Lao động tự do - Phi nông nghiệp khác - Lương/phụ cấp 2. Thu nhập từ hỗ trợ, bồi thường anh (chị)/ ông (bà) dùng làm việc gì?( đánh dấu x vào ô vuông ) PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
76
1. Học ngh 2. Chi tiêu hàng ny
3. Chữa bệnh 4. y, sửa nhà
5. Việc học của con 6. Đầu sản xuất
7. Gửi tiết kiệm
IV. Ý kiến của chủ hộ, nhân.
1. Ý kiến của chủ hộ về tình hình đời sống sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp
đất (đánh dấu x vào ô vuông )
Đời sống kinh tế tốt hơn
Đời sống kinh tế không thay đổi
Đời sống kinh tế m đi
Ông (bà) y giải thích tại sao?:
…………..................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. Về tình nh tiếp cận các sở htầng, phúc lợi hội (đánh dấu x vào ô
vuông)
Tốt hơn Không thay đổi m đi
3. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (đánh dấu x vào ô vuông )
- Nhận tiền bồi thường tự mình m việc m mới
- Nhà ớc mở lớp học nghề:
- Phương án khác
4. Ý kiến đxuất của Anh (chị)/Ông (bà) về việc hỗ trợ, bồi thưng
Những thông tin nhân/hộ gia đình sẽ được giữ kín, chúng tôi chỉ công bố thông
tin tổng hợp của cuộc khảo sát để phục vụ cho nội dung nghiên cứu.
Xin chân thành m ơn sự hợp tác của gia đình Ông ().
Ngày……tháng……năm 2016
NGƯỜI PHỎNG VẤN
PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark
76 1. Học nghề 2. Chi tiêu hàng ngày 3. Chữa bệnh 4. Xây, sửa nhà 5. Việc học của con 6. Đầu tư sản xuất 7. Gửi tiết kiệm IV. Ý kiến của chủ hộ, cá nhân. 1. Ý kiến của chủ hộ về tình hình đời sống sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp và đất ở (đánh dấu x vào ô vuông ) □ Đời sống kinh tế tốt hơn □ Đời sống kinh tế không thay đổi □ Đời sống kinh tế kém đi Ông (bà) hãy giải thích tại sao?: ………….................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Về tình hình tiếp cận các cơ sở hạ tầng, phúc lợi xã hội (đánh dấu x vào ô vuông) Tốt hơn Không thay đổi Kém đi 3. Về hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (đánh dấu x vào ô vuông ) - Nhận tiền bồi thường và tự mình tìm việc làm mới - Nhà nước mở lớp học nghề: - Phương án khác 4. Ý kiến đề xuất của Anh (chị)/Ông (bà) về việc hỗ trợ, bồi thường Những thông tin cá nhân/hộ gia đình sẽ được giữ kín, chúng tôi chỉ công bố thông tin tổng hợp của cuộc khảo sát để phục vụ cho nội dung nghiên cứu. Xin chân thành cám ơn sự hợp tác của gia đình Ông (Bà). Ngày……tháng……năm 2016 NGƯỜI PHỎNG VẤN PDF Watermark Remover DEMO : Purchase from www.PDFWatermarkRemover.com to remove the watermark