Luận văn Thạc sĩ Kĩ thuật môi trường: Nghiên cứu khử một số màu nhuộm hoạt tính bằng phương pháp keo tụ điện hóa

2,457
384
92
B
Ộ GIÁO DỤC V
À ĐÀO TẠO
TRƯ
ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
---------------------------
LÝ TH
Ế CH
ƯƠNG NHUYNH
NGHIÊN C
ỨU KHỬ MÀU MỘT SỐ LOẠI MÀU
NHU
ỘM HOẠT TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP
KEO TỤ ĐIỆN HÓA
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: K
ỹ thuật môi tr
ường
Mã s
ngành: 60520320
TP. HCHÍ MINH, m 2015.
B Ộ GIÁO DỤC V À ĐÀO TẠO TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- LÝ TH Ế CH ƯƠNG NHUYNH NGHIÊN C ỨU KHỬ MÀU MỘT SỐ LOẠI MÀU NHU ỘM HOẠT TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA LU ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: K ỹ thuật môi tr ường Mã s ố ngành: 60520320 TP. HỒ CHÍ MINH, năm 2015.
B
Ộ GIÁO DỤC V
À ĐÀO TẠO
TRƯ
ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
---------------------------
LÝ TH
Ế CH
ƯƠNG NHUYNH
NGHIÊN C
ỨU KHỬ MÀU MỘT SỐ LOẠI MÀU
NHU
ỘM HOẠT TÍNH BẰNG PH
ƯƠNG PHÁP
KEO T
Ụ ĐIỆN HÓA
LU
ẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: K
ỹ thuật môi tr
ường
Mã s
ngành: 60520320
CÁN B
Ộ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TSKH LÂM MINH TRI
ẾT
TP. H
Ồ CHÍ MINH,
năm 2015
B Ộ GIÁO DỤC V À ĐÀO TẠO TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM --------------------------- LÝ TH Ế CH ƯƠNG NHUYNH NGHIÊN C ỨU KHỬ MÀU MỘT SỐ LOẠI MÀU NHU ỘM HOẠT TÍNH BẰNG PH ƯƠNG PHÁP KEO T Ụ ĐIỆN HÓA LU ẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: K ỹ thuật môi tr ường Mã s ố ngành: 60520320 CÁN B Ộ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TSKH LÂM MINH TRI ẾT TP. H Ồ CHÍ MINH, năm 2015
CÔNG TRÌNH
ĐƯ
ỢC HOÀN THÀNH TẠI
TRƯ
ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
Cán b
ộ hướng dẫn khoa học :
GSTS. LÂM MINH TRI
ẾT
Lu
ận văn Thạc sĩ đ
ược
b
ảo vệ tại Tr
ường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày
tháng năm 2015
Thành ph
ần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm:
TT
H
ọ v
à tên
Ch
ức danh Hội đồng
1
GS.TSKH Lê Huy Bá
Ch
ủ tịch
2
PGS.TS Ph
ạm Hồng Nhật
Ph
ản biện 1
3
TS. Thái Văn Nam
Ph
ản biện 2
4
TS. Tr
ịnh Ho
àng Ngạn
Ủy vi
ên
5
TS. Nguy
ễn Lệ Hà
Ủy vi
ên, Thư ký
Xác nh
ận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau
khi Lu
ận văn đãđược sửa chữa
Ch
ủ tịch Hội đồng đánh giá LV
CÔNG TRÌNH ĐƯ ỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM Cán b ộ hướng dẫn khoa học : GSTS. LÂM MINH TRI ẾT Lu ận văn Thạc sĩ đ ược b ảo vệ tại Tr ường Đại học Công nghệ TP. HCM ngày … tháng …… năm 2015 Thành ph ần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT H ọ v à tên Ch ức danh Hội đồng 1 GS.TSKH Lê Huy Bá Ch ủ tịch 2 PGS.TS Ph ạm Hồng Nhật Ph ản biện 1 3 TS. Thái Văn Nam Ph ản biện 2 4 TS. Tr ịnh Ho àng Ngạn Ủy vi ên 5 TS. Nguy ễn Lệ Hà Ủy vi ên, Thư ký Xác nh ận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau khi Lu ận văn đãđược sửa chữa Ch ủ tịch Hội đồng đánh giá LV
TRƯ
ỜNG
ĐH CÔNG NGH
Ệ TP. HCM
PHÒNG QLKH ĐTSĐH
C
ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập
T
ự do
H
ạnh phúc
TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 2015
NHI
ỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ t
ên h
ọc viên
: LÝ THÊ CH
ƯƠNG NHUYNH
Gi
ới tính
: Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 02/12/1982 Nơi sinh : Phú Yên
Chuyên ngành : K
ỹ thuật môi tờng
MSHV :1341810016
I- Tên đ
ề tài
:Nghiên c
ứu khử một số màu nhuộm hoạt tính bằng ph
ương
pháp keo t
đi
ện hóa
II- Nhi
ệm vụ v
à ni dung
:
-
Xác định được các thông số tối ưu trong thí nghiệm keo tụ một vài loại màu
nước thải hoạt tính bằng keo tụ điện hóa.
-
So sánh hiệu quả, rút ra những kết luận xác thực và đề xuất định hướng của
việc ứng dụng phương pháp keo tụ này.
III- Ngày giao nhi
ệm vụ
: …../…../2014
IV- Ngày hoàn thành nhi
ệm vụ
: …../…../2015
V- Cán b
ộ hướng dẫn:
GSTS. LÂM MINH TRI
ẾT
CÁN B
Ộ HƯỚNG DẪN
KHOA QU
ẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
TRƯ ỜNG ĐH CÔNG NGH Ệ TP. HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH C ỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ ộc lập – T ự do – H ạnh phúc TP. HCM, ngày..… tháng….. năm 2015 NHI ỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ t ên h ọc viên : LÝ THÊ CH ƯƠNG NHUYNH Gi ới tính : Nam Ngày, tháng, năm sinh : 02/12/1982 Nơi sinh : Phú Yên Chuyên ngành : K ỹ thuật môi trường MSHV :1341810016 I- Tên đ ề tài :Nghiên c ứu khử một số màu nhuộm hoạt tính bằng ph ương pháp keo t ụ đi ện hóa II- Nhi ệm vụ v à nội dung : - Xác định được các thông số tối ưu trong thí nghiệm keo tụ một vài loại màu nước thải hoạt tính bằng keo tụ điện hóa. - So sánh hiệu quả, rút ra những kết luận xác thực và đề xuất định hướng của việc ứng dụng phương pháp keo tụ này. III- Ngày giao nhi ệm vụ : …../…../2014 IV- Ngày hoàn thành nhi ệm vụ : …../…../2015 V- Cán b ộ hướng dẫn: GSTS. LÂM MINH TRI ẾT CÁN B Ộ HƯỚNG DẪN KHOA QU ẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công tr
ình nghiên c
ứu của riêng tôi. Các sliệu, kết
qu
nê
u trong Lu
ận văn là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan r
ằng mọi
s
giúp đỡ cho việc thực hiện L
u
ận văn n
ày
đ
ã được cảm ơn
các thông tin trích d
ẫn trong L
u
ận văn đã được chỉ rõ nguồn
g
ốc.
H
c viên th
ực hiện L
u
ận văn
Lý Thế Chương Nhuynh
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công tr ình nghiên c ứu của riêng tôi. Các số liệu, kết qu ả nê u trong Lu ận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi xin cam đoan r ằng mọi s ự giúp đỡ cho việc thực hiện L u ận văn n ày đ ã được cảm ơn và các thông tin trích d ẫn trong L u ận văn đã được chỉ rõ nguồn g ốc. H ọ c viên th ực hiện L u ận văn Lý Thế Chương Nhuynh
ii
L
ỜI CÁM
ƠN
Lu
ận văn này được hoàn không ch công sức của riêng bản thân mà còn được sự
quan tâm, giúp đ
ỡ của nhiều người
Chân thành t
ỏ lòng biết ơn thầy hướng dẫn:
GS.TSKH Lâm Minh Tri
ết
đ
ã định
ớng v
à tận tình chỉ dẫn để hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành c
ảm ơn TS
Bùi M
ạnh Hà, ThS. Huỳnh Ngọc Loan
đ
ã tạo điều
ki
ện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá tr
ình học tập, nghiên cứu. Đồng thời đóng góp
nhi
ều ý kiến quí báu cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành lun văn.
Chân thành c
ảm
ơn các thầy nhận xét và phản biện đã đóng góp nhiều ý kiến quí
báu cho b
ản luận văn này.
Xin g
ửi lời cảm
ơn đến tất cả các bạn học cùng lớp cao học ngành
K
ỹ Thuật
Môi
trư
ờng khóa 2013
.
Cu
ối c
ùng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, nh
ững ng
ư
ời thân yêu nhất
c
ủa tôi đã nhiệt tìnhủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và công tác của
mình.
Lý Th
ế Chương Nhuynh
ii L ỜI CÁM ƠN Lu ận văn này được hoàn không chỉ công sức của riêng bản thân mà còn được sự quan tâm, giúp đ ỡ của nhiều người Chân thành t ỏ lòng biết ơn thầy hướng dẫn: GS.TSKH Lâm Minh Tri ết đ ã định hư ớng v à tận tình chỉ dẫn để hoàn thành luận văn này. Xin chân thành c ảm ơn TS Bùi M ạnh Hà, ThS. Huỳnh Ngọc Loan đ ã tạo điều ki ện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá tr ình học tập, nghiên cứu. Đồng thời đóng góp nhi ều ý kiến quí báu cho tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Chân thành c ảm ơn các thầy nhận xét và phản biện đã đóng góp nhiều ý kiến quí báu cho b ản luận văn này. Xin g ửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn học cùng lớp cao học ngành K ỹ Thuật Môi trư ờng khóa 2013 . Cu ối c ùng xin được bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, nh ững ng ư ời thân yêu nhất c ủa tôi đã nhiệt tìnhủng hộ và hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và công tác của mình. Lý Th ế Chương Nhuynh
TÓM T
ẮT
Lu
ận văn nghiên cứu quá trình
keo t
ụ điện hóa
đ
lo
ại
màu c
ủa
hai lo
ại
ph
ẩm nhuộm hoạt tính:
Sunzol Black B 150% (SBB)vàSunfix Red S3B 100%
(SRS) có trong màu pha. Quá trình nghiên c
ứu đã tìm ra các thông sthích hợp là:
m
ật độ d
òng
86,6 A/m
2
; pH =11; n
ồng độ m
àu nhuộm
50 mg/L;th
ời gian điện hóa 5
6 phút; n
ồng độ muối sulphate 1200 và 1400 mg/L
l
ần lượt loại màu của
SRS
(98,7% màu, 54,7% COD) SBB (97,1% màu, 79,9% COD). V
ới n
ước thải thực
t
ế keo tụ điện hóa loại gần như triệt để >98,8 % màu trong 4 phút với mật độ dòng
130 A/m
2
. Thí nghiệm đối chứng dùng phèn nhôm để keo tụ hai lo
ại dung dịch m
àu
pha (Jar-test) cho th
ấy hiệu quả xử
r
ất thấp (<30%).
K
ết quả
trên m
ột lần nữa
kh
ẳng định tính
ưu việt của phương pháp xử lý
keo t
ụ điện hóa so với ph
ương pháp
keo t
ụ thông thường
.
iii TÓM T ẮT Lu ận văn nghiên cứu quá trình keo t ụ điện hóa đ ể lo ại màu c ủa hai lo ại ph ẩm nhuộm hoạt tính: Sunzol Black B 150% (SBB)vàSunfix Red S3B 100% (SRS) có trong màu pha. Quá trình nghiên c ứu đã tìm ra các thông số thích hợp là: m ật độ d òng 86,6 A/m 2 ; pH =11; n ồng độ m àu nhuộm 50 mg/L;th ời gian điện hóa 5 và 6 phút; n ồng độ muối sulphate 1200 và 1400 mg/L l ần lượt loại màu của SRS (98,7% màu, 54,7% COD) và SBB (97,1% màu, 79,9% COD). V ới n ước thải thực t ế keo tụ điện hóa loại gần như triệt để >98,8 % màu trong 4 phút với mật độ dòng 130 A/m 2 . Thí nghiệm đối chứng dùng phèn nhôm để keo tụ hai lo ại dung dịch m àu pha (Jar-test) cho th ấy hiệu quả xử lý r ất thấp (<30%). K ết quả trên m ột lần nữa kh ẳng định tính ưu việt của phương pháp xử lý keo t ụ điện hóa so với ph ương pháp keo t ụ thông thường .
iv
ABSTRACT
Electrocoagulation has been one of the treatment methods to reducedye
concentration of two commercial reactive dyes: Sunzol Black B 150% (SBB) and
Sunfix Red S3B 100% (SRS).
The optimal parameters: current density 86.6 A/m
2
; pH 11; dyes
concentration: 50 mg/L, reaction time 5 and 6 min; Sulphate concentrations 1200
and 1400 mg/L for dye removal of SRS and SBB, respectively. With the above
optimum surveyed conditions, the efficiency removal of color and COD were 98.7
and54.7% for SRS; and 97.7 and 79.9 % for SBB, respectively. In actual textile, the
result of color removal was very successful, dye removal efficiency was reached
over 98.8% in 4 min and 130 A/m
2
. The Jar-test compared experiment was tested on
dye aqueous with low efficiencies (below 30% in decolorization).Once again, the
results indicate a strong capacity of electrocoagulation on color removal.
iv ABSTRACT Electrocoagulation has been one of the treatment methods to reducedye concentration of two commercial reactive dyes: Sunzol Black B 150% (SBB) and Sunfix Red S3B 100% (SRS). The optimal parameters: current density 86.6 A/m 2 ; pH 11; dyes concentration: 50 mg/L, reaction time 5 and 6 min; Sulphate concentrations 1200 and 1400 mg/L for dye removal of SRS and SBB, respectively. With the above optimum surveyed conditions, the efficiency removal of color and COD were 98.7 and54.7% for SRS; and 97.7 and 79.9 % for SBB, respectively. In actual textile, the result of color removal was very successful, dye removal efficiency was reached over 98.8% in 4 min and 130 A/m 2 . The Jar-test compared experiment was tested on dye aqueous with low efficiencies (below 30% in decolorization).Once again, the results indicate a strong capacity of electrocoagulation on color removal.
v
MC LC
LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i
L
ỜI CÁMƠN
.......................................................................................................................ii
TÓM T
ẮT
................................................................................................................. iii
ABSTRACT...............................................................................................................iv
MC LC...................................................................................................................v
DANH MC CÁC CH VIT TT ..................................................................... viii
DANH MC CÁC BNG.........................................................................................ix
DANH MC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH NH..................................x
M ĐẦU.....................................................................................................................1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .......................................................................................4
1.1 Gii thiu chung ngành nhum.............................................................................4
1.2 Thuc nhum trong công ngh dt nhum ...........................................................5
1.2.1 Khái quát v thuc nhum .................................................................................5
1.2.2 Phân loại, đặc điểm thuc nhum ......................................................................6
1.3 Đặt điểm nước thi dt nhum............................................................................11
1.4 Tác động của nước thi dt nhum đến môi trường ..........................................14
CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ N
Ư
C THI DT NHUM ...........16
2.1 Nghiên cu nước ngoài.......................................................................................16
2.2 Nghiên cu trong nước .......................................................................................18
2.3 Phương pháp x lý n
ư
c thi bng keo t điện hóa............................................20
2.3.1 Cơ sơ l
ý thuy
ết phương pháp keo tụ điện hóa .................................................20
2.3.1.1 Khái nim......................................................................................................20
2.3.1.2 Cơ chế ...........................................................................................................20
2.3.1.3 Các phn ng chính.......................................................................................22
2.3.1.4 Các phn ng ph..........................................................................................25
2.3.1.5 Các thông s ảnh hưởng................................................................................29
2.3.2 Ưu và nhược điểm của phương pháp keo tụ điện hóa .....................................33
2.3.2.1 Ưu điểm của phương pháp keo tụ điện hóa ..................................................33
2.3.2.2 Nhược điểm của phương pháp keo tụ điện hóa ............................................33
v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................i L ỜI CÁMƠN .......................................................................................................................ii TÓM T ẮT ................................................................................................................. iii ABSTRACT...............................................................................................................iv MỤC LỤC...................................................................................................................v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ..................................................................... viii DANH MỤC CÁC BẢNG.........................................................................................ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH..................................x MỞ ĐẦU.....................................................................................................................1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .......................................................................................4 1.1 Giới thiệu chung ngành nhuộm.............................................................................4 1.2 Thuốc nhuộm trong công nghệ dệt nhuộm ...........................................................5 1.2.1 Khái quát về thuốc nhuộm .................................................................................5 1.2.2 Phân loại, đặc điểm thuốc nhuộm ......................................................................6 1.3 Đặt điểm nước thải dệt nhuộm............................................................................11 1.4 Tác động của nước thải dệt nhuộm đến môi trường ..........................................14 CHƯƠNG 2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ N Ư ỚC THẢI DỆT NHUỘM ...........16 2.1 Nghiên cứu nước ngoài.......................................................................................16 2.2 Nghiên cứu trong nước .......................................................................................18 2.3 Phương pháp xử lý n ư ớc thải bằng keo tụ điện hóa............................................20 2.3.1 Cơ sơ l ý thuy ết phương pháp keo tụ điện hóa .................................................20 2.3.1.1 Khái niệm......................................................................................................20 2.3.1.2 Cơ chế ...........................................................................................................20 2.3.1.3 Các phản ứng chính.......................................................................................22 2.3.1.4 Các phản ứng phụ..........................................................................................25 2.3.1.5 Các thông số ảnh hưởng................................................................................29 2.3.2 Ưu và nhược điểm của phương pháp keo tụ điện hóa .....................................33 2.3.2.1 Ưu điểm của phương pháp keo tụ điện hóa ..................................................33 2.3.2.2 Nhược điểm của phương pháp keo tụ điện hóa ............................................33
vi
2.3.3 X lý n
ư
c thi bằng phương pháp keo tụ điện hóa........................................33
2.3.3.1 Mt s nước thi công nghip.......................................................................33
2.3.3.2 Nước thi dt nhum.....................................................................................35
CHƯƠNG 3 THC NGHIM..................................................................................37
3.1 Hóa cht và thiết b .............................................................................................37
3.1.1 Hóa cht ...........................................................................................................37
3.1.2 Thiết b và dng c thí nghim ........................................................................38
3.1.2.1 y quang ph so màu.................................................................................38
3.1.2.2 y đo pH ....................................................................................................38
3.2. Phương pháp to mu nước cha màu và cht keo t .......................................38
3.2.1 Phương pháp t
ạo mẫu nướ
c..............................................................................38
3.2.2 Phương pháp Jartes ..........................................................................................39
3.2.3 Kh
ảo sát nồng độ màu tối ưu
...........................................................................39
3.2.4 Kh
ảo sát quá trình xử lý màu bằng phèn nhôm
...............................................40
3.2.5 Phương pháp thí nghi
ệm
..................................................................................40
3.3. Khảo sát quá trình xử lý màu pha bằng điện hóa...............................................41
3.3.1 Xác đ
ịnh pH tối ưu
...........................................................................................42
3.3.2 Xác đ
ịnh nồn
g đ
ộ sulphate tối
ưu
....................................................................42
3.3.3 Xác đ
ịnh mật độ dòng tối ưu
............................................................................43
3.3.4 Xác đ
ịnh thời gian điện hóa tối
ưu
...................................................................43
3.3.5 Xác đ
ịnh nồng độ màu tối ưu
...........................................................................43
3.4. Phương pháp tính toán và xử lý s liu..............................................................44
3.4.1 Phương pháp phân tích.....................................................................................44
3.4.1.1 Xác đ
ịnh độ d
ài sóng có độ h
ấp thu cực đại .................................................44
3.4.1.2 Xác đ
ịnh pH và COD
....................................................................................45
3.4.2 Phương pháp x lý s liu................................................................................45
3.4.2.1 Phương pháp qui hồi tuyến tính....................................................................45
3.4.2.2 Phương pháp thống kê toán hc....................................................................45
3.4.3.3 Tính toán trong phòng thí nghim phân hy màu.........................................45
CHƯƠNG 4 KT QU VÀ THO LUN .............................................................47
4.1. y d
ựng đường
chu
ẩn của màu nhuộm
...........................................................47
vi 2.3.3 Xử lý n ư ớc thải bằng phương pháp keo tụ điện hóa........................................33 2.3.3.1 Một số nước thải công nghiệp.......................................................................33 2.3.3.2 Nước thải dệt nhuộm.....................................................................................35 CHƯƠNG 3 THỰC NGHIỆM..................................................................................37 3.1 Hóa chất và thiết bị .............................................................................................37 3.1.1 Hóa chất ...........................................................................................................37 3.1.2 Thiết bị và dụng cụ thí nghiệm ........................................................................38 3.1.2.1 Máy quang phổ so màu.................................................................................38 3.1.2.2 Máy đo pH ....................................................................................................38 3.2. Phương pháp tạo mẫu nước chứa màu và chất keo tụ .......................................38 3.2.1 Phương pháp t ạo mẫu nướ c..............................................................................38 3.2.2 Phương pháp Jartes ..........................................................................................39 3.2.3 Kh ảo sát nồng độ màu tối ưu ...........................................................................39 3.2.4 Kh ảo sát quá trình xử lý màu bằng phèn nhôm ...............................................40 3.2.5 Phương pháp thí nghi ệm ..................................................................................40 3.3. Khảo sát quá trình xử lý màu pha bằng điện hóa...............................................41 3.3.1 Xác đ ịnh pH tối ưu ...........................................................................................42 3.3.2 Xác đ ịnh nồn g đ ộ sulphate tối ưu ....................................................................42 3.3.3 Xác đ ịnh mật độ dòng tối ưu ............................................................................43 3.3.4 Xác đ ịnh thời gian điện hóa tối ưu ...................................................................43 3.3.5 Xác đ ịnh nồng độ màu tối ưu ...........................................................................43 3.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu..............................................................44 3.4.1 Phương pháp phân tích.....................................................................................44 3.4.1.1 Xác đ ịnh độ d ài sóng có độ h ấp thu cực đại .................................................44 3.4.1.2 Xác đ ịnh pH và COD ....................................................................................45 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu................................................................................45 3.4.2.1 Phương pháp qui hồi tuyến tính....................................................................45 3.4.2.2 Phương pháp thống kê toán học....................................................................45 3.4.3.3 Tính toán trong phòng thí nghiệm phân hủy màu.........................................45 CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .............................................................47 4.1. Xây d ựng đường chu ẩn của màu nhuộm ...........................................................47