Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu các xanthanolid và các thành phần hóa học khác của cây Ké đầu ngựa (Xanhthium strumarium L., Asteraceae) mọc ở Hà Nội

5,840
410
93
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

73
Trâ
 
PH LC 4: PH ()-ESI-MS CA XSLH4.1 (I)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   73 Trâ   PH LC 4: PH ()-ESI-MS CA XSLH4.1 (I)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

74
Trâ
 
PH LC 5: PH
1
H-NMR CA XSLH8.1 (III)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   74 Trâ   PH LC 5: PH 1 H-NMR CA XSLH8.1 (III)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

75
Trâ
 
PH LC 6: PH
13
C-NMR VÀ DEPT CA XSLH8.1 (III)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   75 Trâ   PH LC 6: PH 13 C-NMR VÀ DEPT CA XSLH8.1 (III)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

76
Trâ
 
PH LC 7: PH
1
H-NMR CA XSLH8.2.5 (IV)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   76 Trâ   PH LC 7: PH 1 H-NMR CA XSLH8.2.5 (IV)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

77
Trâ
 
PH LC 8: PH
1
H-NMR CA XSLD3.3 (V)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   77 Trâ   PH LC 8: PH 1 H-NMR CA XSLD3.3 (V)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

78
Trâ
 
PH LC 9: PH
13
C-NMR CA XSLD3.3 (V)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   78 Trâ   PH LC 9: PH 13 C-NMR CA XSLD3.3 (V)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

79
Trâ
 
PH LC 10: PH
1
H-NMR CA XSLD7.2 (VI)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   79 Trâ   PH LC 10: PH 1 H-NMR CA XSLD7.2 (VI)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

80
Trâ
 
PH LC 11: PH (+)-ESI-MS CA XSLD7.2 (VI)
(VI)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   80 Trâ   PH LC 11: PH (+)-ESI-MS CA XSLD7.2 (VI) (VI)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

81
Trâ
 
PH LC 12: PH
1
H-NMR CA XSLD10.1 (VII)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   81 Trâ   PH LC 12: PH 1 H-NMR CA XSLD10.1 (VII)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

82
Trâ
 
PH LC 13: PH
13
C-NMR VÀ DEPT CA XSLD10.1 (VII)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   82 Trâ   PH LC 13: PH 13 C-NMR VÀ DEPT CA XSLD10.1 (VII)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

83
Trâ
 
PH LC 14: PH
1
H-NMR CA XSCD2.2 (VIII)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   83 Trâ   PH LC 14: PH 1 H-NMR CA XSCD2.2 (VIII)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

84
Trâ
 
PH LC 15: PH
1
H-NMR CA XSCD6.1 (IX)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   84 Trâ   PH LC 15: PH 1 H-NMR CA XSCD6.1 (IX)
Lu
n v
n Tha

Khoa Hoá h
c

85
Trâ
 
PH LC 16: PH
13
C-NMR VÀ DEPT CA XSCD6.1 (IX)
Lu  n v  n Tha  Khoa Hoá h  c   85 Trâ   PH LC 16: PH 13 C-NMR VÀ DEPT CA XSCD6.1 (IX)