Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Bưu Điện tỉnh Phú Yên

3,123
192
150
133
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an
toan lao dong...
2.192
3
0.533
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong
viec
5.166
3
0.160
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho
CBCNV theo yeu cau cong viec
6.323
3
0.097
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
8.620
3
0.035
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
2.372
3
0.499
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
4.789
3
0.188
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
6.240
3
0.101
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
10.254
3
0.017
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau
hoan thanh cong viec
10.074
3
0.018
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
3.392
3
0.335
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
1.540
3
0.673
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
3.057
3
0.383
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong
viec sang tao, co hieu qua cao
7.932
3
0.047
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
4.620
3
0.202
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Do tuoi
3. Kết qu kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu t trình độ hc vn
Test Statistics(a,b)
Chi
-Square
df
Asymp.
Sig.
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
4.144
2
0.126
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
6.883
2
0.032
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
0.257
2
0.879
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
1.046
2
0.593
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
4.691
2
0.096
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
1.027
2
0.599
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach
quan va chinh xac
0.104
2
0.949
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec
cua minh
1.105
2
0.575
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap
the theo dung noi quy, quy che hien hanh
0.141
2
0.932
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
2.275
2
0.321
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
2.416
2
0.299
Trường Đại học Kinh tế Huế
133 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 2.192 3 0.533 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 5.166 3 0.160 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 6.323 3 0.097 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 8.620 3 0.035 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 2.372 3 0.499 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 4.789 3 0.188 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 6.240 3 0.101 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 10.254 3 0.017 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 10.074 3 0.018 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 3.392 3 0.335 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 1.540 3 0.673 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 3.057 3 0.383 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 7.932 3 0.047 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 4.620 3 0.202 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Do tuoi 3. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu tố trình độ học vấn Test Statistics(a,b) Chi -Square df Asymp. Sig. Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 4.144 2 0.126 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 6.883 2 0.032 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 0.257 2 0.879 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 1.046 2 0.593 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 4.691 2 0.096 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 1.027 2 0.599 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 0.104 2 0.949 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 1.105 2 0.575 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 0.141 2 0.932 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 2.275 2 0.321 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 2.416 2 0.299 Trường Đại học Kinh tế Huế
134
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
3.349
2
0.187
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
4.889
2
0.087
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le,
Tet... trong 3 nam gan day cua don vi
2.283
2
0.319
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
0.744
2
0.689
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
1.805
2
0.406
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
5.725
2
0.057
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an
toan lao dong...
4.332
2
0.115
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong
viec
1.929
2
0.381
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho
CBCNV theo yeu cau cong viec
0.625
2
0.732
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
2.265
2
0.322
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
0.087
2
0.958
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
0.319
2
0.853
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
0.857
2
0.651
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
2.402
2
0.301
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau
hoan thanh cong viec
2.262
2
0.323
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
0.930
2
0.628
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
1.455
2
0.483
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
1.134
2
0.567
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong
viec sang tao, co hieu qua cao
1.416
2
0.493
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
1.467
2
0.480
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Trinh do hoc van
4. Kết qu kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu t thi gian công tác
Test Statistics(a,b)
Chi
-Square
df
Asymp.
Sig.
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
2.854
3
0.415
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
0.786
3
0.853
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
0.581
3
0.901
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
3.730
3
0.292
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
6.353
3
0.096
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
1.496
3
0.683
Trường Đại học Kinh tế Huế
134 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 3.349 2 0.187 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 4.889 2 0.087 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 2.283 2 0.319 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 0.744 2 0.689 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 1.805 2 0.406 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 5.725 2 0.057 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 4.332 2 0.115 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 1.929 2 0.381 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 0.625 2 0.732 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 2.265 2 0.322 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 0.087 2 0.958 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 0.319 2 0.853 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 0.857 2 0.651 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 2.402 2 0.301 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 2.262 2 0.323 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 0.930 2 0.628 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 1.455 2 0.483 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 1.134 2 0.567 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 1.416 2 0.493 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 1.467 2 0.480 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Trinh do hoc van 4. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu tố thời gian công tác Test Statistics(a,b) Chi -Square df Asymp. Sig. Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 2.854 3 0.415 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 0.786 3 0.853 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 0.581 3 0.901 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 3.730 3 0.292 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 6.353 3 0.096 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 1.496 3 0.683 Trường Đại học Kinh tế Huế
135
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach
quan va chinh xac
2.256
3
0.521
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec
cua minh
10.464
3
0.015
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the
theo dung noi quy, quy che hien hanh
2.596
3
0.458
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
19.201
3
0.000
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
7.104
3
0.069
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
5.782
3
0.123
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
1.344
3
0.719
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le,
Tet... trong 3 nam gan day cua don vi
2.610
3
0.456
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
2.980
3
0.395
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
5.811
3
0.121
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
3.000
3
0.392
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an
toan lao dong...
5.402
3
0.145
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong
viec
2.757
3
0.431
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho
CBCNV theo yeu cau cong viec
6.818
3
0.078
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
6.254
3
0.100
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
0.844
3
0.839
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
1.572
3
0.666
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
1.113
3
0.774
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
3.434
3
0.329
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau
hoan thanh cong viec
9.525
3
0.023
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
6.841
3
0.077
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
2.674
3
0.445
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
1.353
3
0.717
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong
viec sang tao, co hieu qua cao
2.681
3
0.443
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
8.937
3
0.030
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Thoi gian cong tac
5. Kết qu kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu t chc v hin ti
Test Statistics(a,b)
Chi
-Square
df
Asymp.
Sig.
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
5.519
3
0.138
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
7.335
3
0.062
Trường Đại học Kinh tế Huế
135 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 2.256 3 0.521 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 10.464 3 0.015 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 2.596 3 0.458 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 19.201 3 0.000 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 7.104 3 0.069 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 5.782 3 0.123 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 1.344 3 0.719 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 2.610 3 0.456 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 2.980 3 0.395 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 5.811 3 0.121 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 3.000 3 0.392 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 5.402 3 0.145 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 2.757 3 0.431 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 6.818 3 0.078 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 6.254 3 0.100 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 0.844 3 0.839 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 1.572 3 0.666 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 1.113 3 0.774 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 3.434 3 0.329 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 9.525 3 0.023 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 6.841 3 0.077 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 2.674 3 0.445 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 1.353 3 0.717 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 2.681 3 0.443 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 8.937 3 0.030 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Thoi gian cong tac 5. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu tố chức vụ hiện tại Test Statistics(a,b) Chi -Square df Asymp. Sig. Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 5.519 3 0.138 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 7.335 3 0.062 Trường Đại học Kinh tế Huế
136
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
2.150
3
0.542
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
3.923
3
0.270
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
5.762
3
0.124
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
10.337
3
0.016
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach
quan va chinh xac
5.206
3
0.157
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec
cua minh
6.128
3
0.106
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the
theo dung noi quy, quy che hien hanh
7.459
3
0.059
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
2.179
3
0.536
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
3.456
3
0.327
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
21.286
3
0.000
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
22.142
3
0.000
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le,
Tet... trong 3 nam gan day cua don vi
6.760
3
0.080
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
2.728
3
0.436
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
2.105
3
0.551
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
0.791
3
0.852
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an
toan lao dong...
2.705
3
0.439
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong
viec
7.633
3
0.054
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho
CBCNV theo yeu cau cong viec
4.143
3
0.246
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
0.835
3
0.841
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
5.008
3
0.171
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
5.824
3
0.120
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
1.881
3
0.597
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
6.489
3
0.090
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau
hoan thanh cong viec
3.712
3
0.294
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
6.116
3
0.106
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
7.736
3
0.052
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
6.688
3
0.083
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong
viec sang tao, co hieu qua cao
5.706
3
0.127
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
1.752
3
0.625
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Chuc vu hien tai
Trường Đại học Kinh tế Huế
136 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 2.150 3 0.542 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 3.923 3 0.270 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 5.762 3 0.124 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 10.337 3 0.016 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 5.206 3 0.157 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 6.128 3 0.106 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 7.459 3 0.059 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 2.179 3 0.536 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 3.456 3 0.327 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 21.286 3 0.000 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 22.142 3 0.000 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 6.760 3 0.080 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 2.728 3 0.436 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 2.105 3 0.551 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 0.791 3 0.852 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 2.705 3 0.439 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 7.633 3 0.054 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 4.143 3 0.246 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 0.835 3 0.841 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 5.008 3 0.171 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 5.824 3 0.120 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 1.881 3 0.597 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 6.489 3 0.090 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 3.712 3 0.294 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 6.116 3 0.106 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 7.736 3 0.052 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 6.688 3 0.083 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 5.706 3 0.127 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 1.752 3 0.625 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Chuc vu hien tai Trường Đại học Kinh tế Huế
137
Ph lc s 05
KT QU KIỂM ĐỊNH PHÂN PHI CHUN CÁC BIN S
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
N
Normal Parameters
Most Extreme Differences
Kolmogorov-
Smirnov Z
Asymp. Sig.
(2-tailed)
Mean
Std.
Deviation
Absolute
Positive
Negative
Mean
Anh/Chi duoc bo
tri, phan cong
cong viec phu hop
voi chuyen mon
240
4.17
.787
.306
.248
-.306
4.736
.000
Anh/Chi hieu duoc
tinh chat, noi dung
cong viec duoc
phan cong
240
4.48
.541
.326
.319
-.326
5.049
.000
Anh/Chi luon hoan
thanh cong viec
dung tien do
240
4.31
.618
.316
.316
-.255
4.898
.000
Anh/Chi mong
muon tiep tuc lam
cong viec dang
phu trach
240
4.33
.789
.283
.196
-.283
4.386
.000
Anh/Chi thich thu
voi cong viec dang
lam hien tai
240
4.23
.733
.249
.227
-.249
3.863
.000
Viec danh gia ket
qua thuc hien cong
viec la rat can thiet
240
4.45
.652
.307
.249
-.307
4.759
.000
Viec danh gia ket
qua thuc hien cong
viec cua nhan vien
la cong bang,
khach quan va
chinh xac
240
4.18
.737
.277
.257
-.277
4.288
.000
Anh/Chi tin vao
cap tren du nang
luc de danh gia ket
qua thuc hien cong
viec cua minh
240
4.09
.795
.302
.252
-.302
4.679
.000
Viec danh gia ket
qua thuc hien cong
viec duoc thuc
hien cong khai
truoc tap the theo
dung noi quy, quy
che hien hanh
240
4.17
.732
.283
.263
-.283
4.380
.000
Viec danh gia da
giup Anh/Chi nang
cao chat luong
cong viec
240
4.31
.624
.302
.302
-.254
4.675
.000
Trường Đại học Kinh tế Huế
137 Phụ lục số 05 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH PHÂN PHỐI CHUẨN CÁC BIẾN SỐ One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parameters Most Extreme Differences Kolmogorov- Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative Mean Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 240 4.17 .787 .306 .248 -.306 4.736 .000 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 240 4.48 .541 .326 .319 -.326 5.049 .000 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 240 4.31 .618 .316 .316 -.255 4.898 .000 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 240 4.33 .789 .283 .196 -.283 4.386 .000 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 240 4.23 .733 .249 .227 -.249 3.863 .000 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 240 4.45 .652 .307 .249 -.307 4.759 .000 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 240 4.18 .737 .277 .257 -.277 4.288 .000 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 240 4.09 .795 .302 .252 -.302 4.679 .000 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 240 4.17 .732 .283 .263 -.283 4.380 .000 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 240 4.31 .624 .302 .302 -.254 4.675 .000 Trường Đại học Kinh tế Huế
138
Anh/Chi co thay
phuong phap danh
gia hien nay la hop
ly
240
3.92
.725
.302
.265
-.302
4.676
.000
Tien luong ma
Anh/Chi nhan
duoc tuong xung
voi ket qua lam
viec
240
3.35
.977
.265
.181
-.265
4.106
.000
Tien luong du
trang trai cho sinh
hoat gia dinh
Anh/Chi
240
2.62
1.040
.212
.212
-.155
3.288
.000
Anh/Chi hai long
voi cac khoan tien
thuong, luong bo
sung nhan cac dip
Le, Tet... trong 3
nam gan day cua
don vi
240
3.12
1.068
.200
.139
-.200
3.099
.000
Quy che phan phoi
tien luong cua don
vi la hop ly, cong
bang
240
3.61
.992
.269
.181
-.269
4.163
.000
Cac che do tro cap
(chuc vu, doc
hai...) duoc don vi
thuc hien tot
240
3.93
.955
.321
.204
-.321
4.977
.000
Cac che do bao
hiem (BHXH,
BHYT, BHTN)
duoc don vi trich
nop day du
240
4.46
.708
.330
.224
-.330
5.119
.000
Anh/Chi hai long
voi cac che do
khac nhu: kham
suc khoe dinh ky,
tap huan an toan
lao dong...
240
4.23
.911
.264
.199
-.264
4.086
.000
Anh/Chi co du ky
nang, kien thuc
chuyen mon
nghiep vu de thuc
hien tot cong viec
240
4.25
.661
.299
.299
-.276
4.634
.000
Don vi chu trong
cong tac dao tao,
tap huan ky nang
chuyen mon
nghiep vu cho
CBCNV theo yeu
cau cong viec
240
4.06
.679
.305
.295
-.305
4.725
.000
Nhin chung cac
khoa dao tao, tap
huan cua don vi la
co hieu qua
240
3.87
.681
.342
.287
-.342
5.296
.000
Trường Đại học Kinh tế Huế
138 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 240 3.92 .725 .302 .265 -.302 4.676 .000 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 240 3.35 .977 .265 .181 -.265 4.106 .000 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 240 2.62 1.040 .212 .212 -.155 3.288 .000 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 240 3.12 1.068 .200 .139 -.200 3.099 .000 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 240 3.61 .992 .269 .181 -.269 4.163 .000 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 240 3.93 .955 .321 .204 -.321 4.977 .000 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 240 4.46 .708 .330 .224 -.330 5.119 .000 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 240 4.23 .911 .264 .199 -.264 4.086 .000 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 240 4.25 .661 .299 .299 -.276 4.634 .000 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 240 4.06 .679 .305 .295 -.305 4.725 .000 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 240 3.87 .681 .342 .287 -.342 5.296 .000 Trường Đại học Kinh tế Huế
139
Anh/Chi co nhieu
co hoi duoc thang
tien trong don vi
240
3.54
.837
.245
.204
-.245
3.802
.000
Anh/Chi hieu va
nam ro cac dieu
kien can thiet de
duoc thang tien
240
3.65
.795
.297
.224
-.297
4.603
.000
Chinh sach thang
tien, de bat can bo
cua don vi la hop
ly
240
3.76
.780
.282
.230
-.282
4.370
.000
Lanh dao, quan ly
cap tren hoa nha
than thien voi nhan
vien
240
4.24
.785
.294
.240
-.294
4.550
.000
Moi nguoi trong
don vi deu co tinh
than trach nhiem
va hop tac giup do
nhau hoan thanh
cong viec
240
4.00
.808
.300
.242
-.300
4.648
.000
Anh/Chi duoc ton
trong va tin cay
trong cong viec
240
4.10
.717
.326
.295
-.326
5.050
.000
Anh/Chi duoc doi
xu cong bang,
khong phan biet
240
4.09
.803
.292
.237
-.292
4.524
.000
Quan he giua
Anh/Chi voi cap
tren rat than thien,
gan bo va doan
ket
240
4.11
.697
.298
.289
-.298
4.622
.000
Lanh dao luon
quan tam va tao
dieu kien de
Anh/Chi chu dong
thuc hien cong
viec sang tao, co
hieu qua cao
240
4.20
.663
.292
.292
-.267
4.521
.000
Cong viec on dinh,
khong phai lo lang
ve mat viec lam
240
4.04
.970
.264
.161
-.264
4.086
.000
a Test distribution is Normal.
b Calculated from data.
Trường Đại học Kinh tế Huế
139 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 240 3.54 .837 .245 .204 -.245 3.802 .000 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 240 3.65 .795 .297 .224 -.297 4.603 .000 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 240 3.76 .780 .282 .230 -.282 4.370 .000 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 240 4.24 .785 .294 .240 -.294 4.550 .000 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 240 4.00 .808 .300 .242 -.300 4.648 .000 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 240 4.10 .717 .326 .295 -.326 5.050 .000 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 240 4.09 .803 .292 .237 -.292 4.524 .000 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 240 4.11 .697 .298 .289 -.298 4.622 .000 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 240 4.20 .663 .292 .292 -.267 4.521 .000 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 240 4.04 .970 .264 .161 -.264 4.086 .000 a Test distribution is Normal. b Calculated from data. Trường Đại học Kinh tế Huế
140
Ph lc s 06
KT QU KIỂM ĐỊNH GIÁ TR TRUNG BÌNH
(ONE-SAMPLE T TEST)
1. Đánh giá về phân công và bố trí công việc
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi
chuyen mon
3.363
239
0.001
0.171
0.07
0.27
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc
phan cong
13.612
239
0.000
0.475
0.41
0.54
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
7.733
239
0.000
0.308
0.23
0.39
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu
trach
6.384
239
0.000
0.325
0.22
0.43
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
4.844
239
0.000
0.229
0.14
0.32
2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can
thiet
10.797
239
0.000
0.454
0.37
0.54
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan
vien la cong bang, khach quan va chinh xac
3.852
239
0.000
0.183
0.09
0.28
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket
qua thuc hien cong viec cua minh
1.704
239
0.090
0.088
-0.01
0.19
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc
hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy
che hien hanh
3.616
239
0.000
0.171
0.08
0.26
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong
cong viec
7.650
239
0.000
0.308
0.23
0.39
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la
hop ly
-1.693
239
0.092
-0.079
-0.17
0.01
Trường Đại học Kinh tế Huế
140 Phụ lục số 06 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH (ONE-SAMPLE T TEST) 1. Đánh giá về phân công và bố trí công việc One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 3.363 239 0.001 0.171 0.07 0.27 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 13.612 239 0.000 0.475 0.41 0.54 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 7.733 239 0.000 0.308 0.23 0.39 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 6.384 239 0.000 0.325 0.22 0.43 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 4.844 239 0.000 0.229 0.14 0.32 2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 10.797 239 0.000 0.454 0.37 0.54 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 3.852 239 0.000 0.183 0.09 0.28 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 1.704 239 0.090 0.088 -0.01 0.19 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 3.616 239 0.000 0.171 0.08 0.26 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 7.650 239 0.000 0.308 0.23 0.39 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly -1.693 239 0.092 -0.079 -0.17 0.01 Trường Đại học Kinh tế Huế
141
3. Nhận xét về vấn đề chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket
qua lam viec
-
10.369
239
0.000
-0.654
-0.78
-0.53
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh
Anh/Chi
-
20.544
239
0.000
-1.379
-1.51
-1.25
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo
sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua
don vi
-
12.810
239
0.000
-0.883
-1.02
-0.75
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly,
cong bang
-6.054
239
0.000
-0.388
-0.51
-0.26
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi
thuc hien tot
-1.150
239
0.251
-0.071
-0.19
0.05
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc
don vi trich nop day du
10.126
239
0.000
0.463
0.37
0.55
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc
khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong...
3.897
239
0.000
0.229
0.11
0.35
4. Nhận xét về vấn đề đào tạo
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep
vu de thuc hien tot cong viec
5.760
239
0.000
0.246
0.16
0.33
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang
chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau
cong viec
1.427
239
0.155
0.063
-0.02
0.15
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la
co hieu qua
-2.936
239
0.004
-0.129
-0.22
-0.04
5. Nhận xét về cơ hội thăng tiến
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
-8.480
239
0.000
-0.458
-0.56
-0.35
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de
duoc thang tien
-6.905
239
0.000
-0.354
-0.46
-0.25
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la
hop ly
-4.716
239
0.000
-0.238
-0.34
-0.14
Trường Đại học Kinh tế Huế
141 3. Nhận xét về vấn đề chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec - 10.369 239 0.000 -0.654 -0.78 -0.53 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi - 20.544 239 0.000 -1.379 -1.51 -1.25 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi - 12.810 239 0.000 -0.883 -1.02 -0.75 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang -6.054 239 0.000 -0.388 -0.51 -0.26 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot -1.150 239 0.251 -0.071 -0.19 0.05 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 10.126 239 0.000 0.463 0.37 0.55 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 3.897 239 0.000 0.229 0.11 0.35 4. Nhận xét về vấn đề đào tạo One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 5.760 239 0.000 0.246 0.16 0.33 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 1.427 239 0.155 0.063 -0.02 0.15 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua -2.936 239 0.004 -0.129 -0.22 -0.04 5. Nhận xét về cơ hội thăng tiến One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi -8.480 239 0.000 -0.458 -0.56 -0.35 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien -6.905 239 0.000 -0.354 -0.46 -0.25 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly -4.716 239 0.000 -0.238 -0.34 -0.14 Trường Đại học Kinh tế Huế
142
6. Nhận xét về môi trường làm việc
One-Sample Test
Test Value = 4
t
df
Sig.
(2-
tailed)
Mean
Difference
95%
Confidence
Interval of the
Difference
Lower
Upper
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi
nhan vien
4.684
239
0.000
0.238
0.14
0.34
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem
va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec
0.000
239
1.000
0.000
-0.10
0.10
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
2.071
239
0.039
0.096
0.00
0.19
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
1.769
239
0.078
0.092
-0.01
0.19
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan
bo va doan ket
2.502
239
0.013
0.113
0.02
0.20
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi
chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua
cao
4.772
239
0.000
0.204
0.12
0.29
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec
lam
0.599
239
0.550
0.037
-0.09
0.16
Trường Đại học Kinh tế Huế
142 6. Nhận xét về môi trường làm việc One-Sample Test Test Value = 4 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 4.684 239 0.000 0.238 0.14 0.34 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 0.000 239 1.000 0.000 -0.10 0.10 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 2.071 239 0.039 0.096 0.00 0.19 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 1.769 239 0.078 0.092 -0.01 0.19 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 2.502 239 0.013 0.113 0.02 0.20 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 4.772 239 0.000 0.204 0.12 0.29 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 0.599 239 0.550 0.037 -0.09 0.16 Trường Đại học Kinh tế Huế