Luận văn thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại Bưu Điện tỉnh Phú Yên

3,124
192
150
123
Ph lc s 03
Thc hin lnh trong SPSS: Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies
1. Phân công, b trí công vic
Statistics
Anh/Chi duoc
bo tri, phan
cong cong viec
phu hop voi
chuyen mon
Anh/Chi hieu
duoc tinh chat,
noi dung cong
viec duoc phan
cong
Anh/Chi luon
hoan thanh
cong viec dung
tien do
Anh/Chi mong
muon tiep tuc
lam cong viec
dang phu
trach
Anh/Chi thich
thu voi cong
viec dang
lam hien tai
N
Valid
240
240
240
240
240
Missing
0
0
0
0
0
Mean
4,17
4,48
4,31
4,33
4,23
Minimum
1
2
1
1
2
Maximum
5
5
5
5
5
Frequency Table
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Khong dong y
8
3,3
3,3
4,6
Con phan van
15
6,3
6,3
10,8
Dong y
133
55,4
55,4
66,3
Hoan toan dong y
81
33,8
33,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Khong dong y
1
,4
,4
,4
Con phan van
2
,8
,8
1,3
Dong y
119
49,6
49,6
50,8
Hoan toan dong y
118
49,2
49,2
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
1
,4
,4
,8
Con phan van
11
4,6
4,6
5,4
Dong y
137
57,1
57,1
62,5
Hoan toan dong y
90
37,5
37,5
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
123 Phụ lục số 03 Thực hiện lệnh trong SPSS: Analyze/Descriptive Statistics/Frequencies 1. Phân công, bố trí công việc Statistics Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai N Valid 240 240 240 240 240 Missing 0 0 0 0 0 Mean 4,17 4,48 4,31 4,33 4,23 Minimum 1 2 1 1 2 Maximum 5 5 5 5 5 Frequency Table Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Khong dong y 8 3,3 3,3 4,6 Con phan van 15 6,3 6,3 10,8 Dong y 133 55,4 55,4 66,3 Hoan toan dong y 81 33,8 33,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Con phan van 2 ,8 ,8 1,3 Dong y 119 49,6 49,6 50,8 Hoan toan dong y 118 49,2 49,2 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 1 ,4 ,4 ,8 Con phan van 11 4,6 4,6 5,4 Dong y 137 57,1 57,1 62,5 Hoan toan dong y 90 37,5 37,5 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
124
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
2
,8
,8
,8
Khong dong y
5
2,1
2,1
2,9
Con phan van
21
8,8
8,8
11,7
Dong y
97
40,4
40,4
52,1
Hoan toan dong y
115
47,9
47,9
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Con phan van
34
14,2
14,2
15,4
Dong y
108
45,0
45,0
60,4
Hoan toan dong y
95
39,6
39,6
100,0
Total
240
100,0
100,0
2. Đánh giá kết qu thc hin công vic ca nhân viên
Statistics
Viec
danh gia
ket qua
thuc hien
cong
viec la
rat can
thiet
Viec danh
gia ket qua
thuc hien
cong viec
cua nhan
vien la cong
bang, khach
quan va
chinh xac
Anh/Chi tin vao
cap tren du
nang luc de
danh gia ket
qua thuc hien
cong viec cua
minh
Viec danh gia
ket qua thuc
hien cong viec
duoc thuc hien
cong khai truoc
tap the theo
dung noi quy,
quy che hien
hanh
Viec
danh gia
da giup
Anh/Chi
nang
cao chat
luong
cong
viec
Anh/Chi
co thay
phuong
phap
danh gia
hien nay
la hop ly
N
Valid
240
240
240
240
240
240
Missing
0
0
0
0
0
0
Mean
4,45
4,18
4,09
4,17
4,31
3,92
Minimum
1
1
1
1
2
1
Maximum
5
5
5
5
5
5
Frequency Table
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
2
,8
,8
,8
Khong dong y
2
,8
,8
1,7
Con phan van
3
1,3
1,3
2,9
Dong y
111
46,3
46,3
49,2
Hoan toan dong y
122
50,8
50,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
124 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Khong dong y 5 2,1 2,1 2,9 Con phan van 21 8,8 8,8 11,7 Dong y 97 40,4 40,4 52,1 Hoan toan dong y 115 47,9 47,9 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Con phan van 34 14,2 14,2 15,4 Dong y 108 45,0 45,0 60,4 Hoan toan dong y 95 39,6 39,6 100,0 Total 240 100,0 100,0 2. Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên Statistics Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly N Valid 240 240 240 240 240 240 Missing 0 0 0 0 0 0 Mean 4,45 4,18 4,09 4,17 4,31 3,92 Minimum 1 1 1 1 2 1 Maximum 5 5 5 5 5 5 Frequency Table Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Khong dong y 2 ,8 ,8 1,7 Con phan van 3 1,3 1,3 2,9 Dong y 111 46,3 46,3 49,2 Hoan toan dong y 122 50,8 50,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
125
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
6
2,5
2,5
2,9
Con phan van
23
9,6
9,6
12,5
Dong y
128
53,3
53,3
65,8
Hoan toan dong y
82
34,2
34,2
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
5
2,1
2,1
2,1
Khong dong y
2
,8
,8
2,9
Con phan van
30
12,5
12,5
15,4
Dong y
133
55,4
55,4
70,8
Hoan toan dong y
70
29,2
29,2
100,0
Total
240
100,0
100,0
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy,
quy che hien hanh
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
6
2,5
2,5
2,9
Con phan van
23
9,6
9,6
12,5
Dong y
131
54,6
54,6
67,1
Hoan toan dong y
79
32,9
32,9
100,0
Total
240
100,0
100,0
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Khong dong y
2
,8
,8
,8
Con phan van
15
6,3
6,3
7,1
Dong y
130
54,2
54,2
61,3
Hoan toan dong y
93
38,8
38,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
5
2,1
2,1
2,5
Con phan van
52
21,7
21,7
24,2
Dong y
136
56,7
56,7
80,8
Hoan toan dong y
46
19,2
19,2
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
125 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 6 2,5 2,5 2,9 Con phan van 23 9,6 9,6 12,5 Dong y 128 53,3 53,3 65,8 Hoan toan dong y 82 34,2 34,2 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 5 2,1 2,1 2,1 Khong dong y 2 ,8 ,8 2,9 Con phan van 30 12,5 12,5 15,4 Dong y 133 55,4 55,4 70,8 Hoan toan dong y 70 29,2 29,2 100,0 Total 240 100,0 100,0 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 6 2,5 2,5 2,9 Con phan van 23 9,6 9,6 12,5 Dong y 131 54,6 54,6 67,1 Hoan toan dong y 79 32,9 32,9 100,0 Total 240 100,0 100,0 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Con phan van 15 6,3 6,3 7,1 Dong y 130 54,2 54,2 61,3 Hoan toan dong y 93 38,8 38,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 5 2,1 2,1 2,5 Con phan van 52 21,7 21,7 24,2 Dong y 136 56,7 56,7 80,8 Hoan toan dong y 46 19,2 19,2 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
126
3. Tiền lương, thưởng và chính sách đãi ng
Statistics
Tien
luong ma
Anh/Chi
nhan
duoc
tuong
xung voi
ket qua
lam viec
Tien
luong du
trang trai
cho sinh
hoat gia
dinh
Anh/Chi
Anh/Chi hai
long voi cac
khoan tien
thuong,
luong bo
sung nhan
cac dip Le,
Tet... trong 3
nam gan day
cua don vi
Quy che
phan
phoi tien
luong
cua don
vi la hop
ly, cong
bang
Cac che
do tro
cap
(chuc
vu, doc
hai...)
duoc
don vi
thuc
hien tot
Cac che
do bao
hiem
(BHXH,
BHYT,
BHTN)
duoc don
vi trich nop
day du
Anh/Chi hai
long voi cac
che do khac
nhu: kham
suc khoe
dinh ky, tap
huan an
toan lao
dong...
N
Valid
240
240
240
240
240
240
240
Missing
0
0
0
0
0
0
0
Mean
3,35
2,62
3,12
3,61
3,93
4,46
4,23
Minimum
1
1
1
1
1
1
1
Maximum
5
5
5
5
5
5
5
Frequency Table
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
12
5,0
5,0
5,0
Khong dong y
34
14,2
14,2
19,2
Con phan van
70
29,2
29,2
48,3
Dong y
107
44,6
44,6
92,9
Hoan toan dong y
17
7,1
7,1
100,0
Total
240
100,0
100,0
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
32
13,3
13,3
13,3
Khong dong y
85
35,4
35,4
48,8
Con phan van
76
31,7
31,7
80,4
Dong y
36
15,0
15,0
95,4
Hoan toan dong y
11
4,6
4,6
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day
cua don vi
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
19
7,9
7,9
7,9
Khong dong y
49
20,4
20,4
28,3
Con phan van
75
31,3
31,3
59,6
Dong y
79
32,9
32,9
92,5
Hoan toan dong y
18
7,5
7,5
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
126 3. Tiền lương, thưởng và chính sách đãi ngộ Statistics Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... N Valid 240 240 240 240 240 240 240 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 3,35 2,62 3,12 3,61 3,93 4,46 4,23 Minimum 1 1 1 1 1 1 1 Maximum 5 5 5 5 5 5 5 Frequency Table Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 12 5,0 5,0 5,0 Khong dong y 34 14,2 14,2 19,2 Con phan van 70 29,2 29,2 48,3 Dong y 107 44,6 44,6 92,9 Hoan toan dong y 17 7,1 7,1 100,0 Total 240 100,0 100,0 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 32 13,3 13,3 13,3 Khong dong y 85 35,4 35,4 48,8 Con phan van 76 31,7 31,7 80,4 Dong y 36 15,0 15,0 95,4 Hoan toan dong y 11 4,6 4,6 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 19 7,9 7,9 7,9 Khong dong y 49 20,4 20,4 28,3 Con phan van 75 31,3 31,3 59,6 Dong y 79 32,9 32,9 92,5 Hoan toan dong y 18 7,5 7,5 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
127
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
8
3,3
3,3
3,3
Khong dong y
25
10,4
10,4
13,8
Con phan van
59
24,6
24,6
38,3
Dong y
108
45,0
45,0
83,3
Hoan toan dong y
40
16,7
16,7
100,0
Total
240
100,0
100,0
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
6
2,5
2,5
2,5
Khong dong y
19
7,9
7,9
10,4
Con phan van
25
10,4
10,4
20,8
Dong y
126
52,5
52,5
73,3
Hoan toan dong y
64
26,7
26,7
100,0
Total
240
100,0
100,0
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
5
2,1
2,1
2,5
Con phan van
9
3,8
3,8
6,3
Dong y
92
38,3
38,3
44,6
Hoan toan dong y
133
55,4
55,4
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong...
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Khong dong y
13
5,4
5,4
6,7
Con phan van
21
8,8
8,8
15,4
Dong y
92
38,3
38,3
53,8
Hoan toan dong y
111
46,3
46,3
100,0
Total
240
100,0
100,0
4. Công tác đào tạo
Statistics
Anh/Chi co du ky nang,
kien thuc chuyen mon
nghiep vu de thuc hien
tot cong viec
Don vi chu trong cong tac dao
tao, tap huan ky nang chuyen
mon nghiep vu cho CBCNV
theo yeu cau cong viec
Nhin chung cac
khoa dao tao, tap
huan cua don vi
la co hieu qua
N
Valid
240
240
240
Missing
0
0
0
Mean
4,25
4,06
3,87
Minimum
1
2
1
Maximum
5
5
5
Trường Đại học Kinh tế Huế
127 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 8 3,3 3,3 3,3 Khong dong y 25 10,4 10,4 13,8 Con phan van 59 24,6 24,6 38,3 Dong y 108 45,0 45,0 83,3 Hoan toan dong y 40 16,7 16,7 100,0 Total 240 100,0 100,0 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 6 2,5 2,5 2,5 Khong dong y 19 7,9 7,9 10,4 Con phan van 25 10,4 10,4 20,8 Dong y 126 52,5 52,5 73,3 Hoan toan dong y 64 26,7 26,7 100,0 Total 240 100,0 100,0 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 5 2,1 2,1 2,5 Con phan van 9 3,8 3,8 6,3 Dong y 92 38,3 38,3 44,6 Hoan toan dong y 133 55,4 55,4 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Khong dong y 13 5,4 5,4 6,7 Con phan van 21 8,8 8,8 15,4 Dong y 92 38,3 38,3 53,8 Hoan toan dong y 111 46,3 46,3 100,0 Total 240 100,0 100,0 4. Công tác đào tạo Statistics Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua N Valid 240 240 240 Missing 0 0 0 Mean 4,25 4,06 3,87 Minimum 1 2 1 Maximum 5 5 5 Trường Đại học Kinh tế Huế
128
Frequency Table
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
3
1,3
1,3
1,7
Con phan van
15
6,3
6,3
7,9
Dong y
138
57,5
57,5
65,4
Hoan toan dong y
83
34,6
34,6
100,0
Total
240
100,0
100,0
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau
cong viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Khong dong y
5
2,1
2,1
2,1
Con phan van
33
13,8
13,8
15,8
Dong y
144
60,0
60,0
75,8
Hoan toan dong y
58
24,2
24,2
100,0
Total
240
100,0
100,0
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
6
2,5
2,5
2,9
Con phan van
49
20,4
20,4
23,3
Dong y
151
62,9
62,9
86,3
Hoan toan dong y
33
13,8
13,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
5. Vấn đề Thăng tiến
Statistics
Anh/Chi co nhieu co
hoi duoc thang tien
trong don vi
Anh/Chi hieu va nam ro cac
dieu kien can thiet de duoc
thang tien
Chinh sach thang tien, de
bat can bo cua don vi la
hop ly
N
Valid
240
240
240
Missing
0
0
0
Mean
3,54
3,65
3,76
Minimum
1
1
1
Maximum
5
5
5
Frequency Table
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
24
10,0
10,0
10,4
Con phan van
86
35,8
35,8
46,3
Dong y
102
42,5
42,5
88,8
Hoan toan dong y
27
11,3
11,3
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
128 Frequency Table Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 3 1,3 1,3 1,7 Con phan van 15 6,3 6,3 7,9 Dong y 138 57,5 57,5 65,4 Hoan toan dong y 83 34,6 34,6 100,0 Total 240 100,0 100,0 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 5 2,1 2,1 2,1 Con phan van 33 13,8 13,8 15,8 Dong y 144 60,0 60,0 75,8 Hoan toan dong y 58 24,2 24,2 100,0 Total 240 100,0 100,0 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 6 2,5 2,5 2,9 Con phan van 49 20,4 20,4 23,3 Dong y 151 62,9 62,9 86,3 Hoan toan dong y 33 13,8 13,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 5. Vấn đề Thăng tiến Statistics Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly N Valid 240 240 240 Missing 0 0 0 Mean 3,54 3,65 3,76 Minimum 1 1 1 Maximum 5 5 5 Frequency Table Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 24 10,0 10,0 10,4 Con phan van 86 35,8 35,8 46,3 Dong y 102 42,5 42,5 88,8 Hoan toan dong y 27 11,3 11,3 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
129
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Khong dong y
14
5,8
5,8
7,1
Con phan van
73
30,4
30,4
37,5
Dong y
125
52,1
52,1
89,6
Hoan toan dong y
25
10,4
10,4
100,0
Total
240
100,0
100,0
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Khong dong y
6
2,5
2,5
3,8
Con phan van
72
30,0
30,0
33,8
Dong y
123
51,3
51,3
85,0
Hoan toan dong y
36
15,0
15,0
100,0
Total
240
100,0
100,0
6. Môi trường làm vic và quan h lao động
Statistics
Lanh
dao,
quan ly
cap tren
hoa nha
than
thien voi
nhan
vien
Moi nguoi
trong don
vi deu co
tinh than
trach
nhiem va
hop tac
giup do
nhau hoan
thanh
cong viec
Anh/Chi
duoc ton
trong va
tin cay
trong
cong
viec
Anh/Chi
duoc doi
xu cong
bang,
khong
phan
biet
Quan he
giua
Anh/Chi
voi cap
tren rat
than
thien, gan
bo va
doan ket
Lanh dao
luon quan
tam va tao
dieu kien
de Anh/Chi
chu dong
thuc hien
cong viec
sang tao,
co hieu qua
cao
Cong viec
on dinh,
khong
phai lo
lang ve
mat viec
lam
N
Valid
240
240
240
240
240
240
240
Missing
0
0
0
0
0
0
0
Mean
4,24
4,00
4,10
4,09
4,11
4,20
4,04
Minimum
1
1
1
1
1
2
1
Maximum
5
5
5
5
5
5
5
Frequency Table
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
5
2,1
2,1
2,1
Khong dong y
3
1,3
1,3
3,3
Con phan van
13
5,4
5,4
8,8
Dong y
128
53,3
53,3
62,1
Hoan toan dong y
91
37,9
37,9
100,0
Total
240
100,0
100,0
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
2
,8
,8
,8
Khong dong y
10
4,2
4,2
5,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
129 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Khong dong y 14 5,8 5,8 7,1 Con phan van 73 30,4 30,4 37,5 Dong y 125 52,1 52,1 89,6 Hoan toan dong y 25 10,4 10,4 100,0 Total 240 100,0 100,0 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Khong dong y 6 2,5 2,5 3,8 Con phan van 72 30,0 30,0 33,8 Dong y 123 51,3 51,3 85,0 Hoan toan dong y 36 15,0 15,0 100,0 Total 240 100,0 100,0 6. Môi trường làm việc và quan hệ lao động Statistics Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam N Valid 240 240 240 240 240 240 240 Missing 0 0 0 0 0 0 0 Mean 4,24 4,00 4,10 4,09 4,11 4,20 4,04 Minimum 1 1 1 1 1 2 1 Maximum 5 5 5 5 5 5 5 Frequency Table Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 5 2,1 2,1 2,1 Khong dong y 3 1,3 1,3 3,3 Con phan van 13 5,4 5,4 8,8 Dong y 128 53,3 53,3 62,1 Hoan toan dong y 91 37,9 37,9 100,0 Total 240 100,0 100,0 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Khong dong y 10 4,2 4,2 5,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
130
Con phan van
36
15,0
15,0
20,0
Dong y
130
54,2
54,2
74,2
Hoan toan dong y
62
25,8
25,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
2
,8
,8
,8
Khong dong y
6
2,5
2,5
3,3
Con phan van
21
8,8
8,8
12,1
Dong y
149
62,1
62,1
74,2
Hoan toan dong y
62
25,8
25,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
2
,8
,8
,8
Khong dong y
9
3,8
3,8
4,6
Con phan van
28
11,7
11,7
16,3
Dong y
127
52,9
52,9
69,2
Hoan toan dong y
74
30,8
30,8
100,0
Total
240
100,0
100,0
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
1
,4
,4
,4
Khong dong y
4
1,7
1,7
2,1
Con phan van
28
11,7
11,7
13,8
Dong y
141
58,8
58,8
72,5
Hoan toan dong y
66
27,5
27,5
100,0
Total
240
100,0
100,0
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu
qua cao
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Khong dong y
3
1,3
1,3
1,3
Con phan van
24
10,0
10,0
11,3
Dong y
134
55,8
55,8
67,1
Hoan toan dong y
79
32,9
32,9
100,0
Total
240
100,0
100,0
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
Frequency
Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid
Hoan toan khong dong y
9
3,8
3,8
3,8
Khong dong y
5
2,1
2,1
5,8
Con phan van
39
16,3
16,3
22,1
Dong y
102
42,5
42,5
64,6
Hoan toan dong y
85
35,4
35,4
100,0
Total
240
100,0
100,0
Trường Đại học Kinh tế Huế
130 Con phan van 36 15,0 15,0 20,0 Dong y 130 54,2 54,2 74,2 Hoan toan dong y 62 25,8 25,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Khong dong y 6 2,5 2,5 3,3 Con phan van 21 8,8 8,8 12,1 Dong y 149 62,1 62,1 74,2 Hoan toan dong y 62 25,8 25,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 2 ,8 ,8 ,8 Khong dong y 9 3,8 3,8 4,6 Con phan van 28 11,7 11,7 16,3 Dong y 127 52,9 52,9 69,2 Hoan toan dong y 74 30,8 30,8 100,0 Total 240 100,0 100,0 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 1 ,4 ,4 ,4 Khong dong y 4 1,7 1,7 2,1 Con phan van 28 11,7 11,7 13,8 Dong y 141 58,8 58,8 72,5 Hoan toan dong y 66 27,5 27,5 100,0 Total 240 100,0 100,0 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Khong dong y 3 1,3 1,3 1,3 Con phan van 24 10,0 10,0 11,3 Dong y 134 55,8 55,8 67,1 Hoan toan dong y 79 32,9 32,9 100,0 Total 240 100,0 100,0 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Hoan toan khong dong y 9 3,8 3,8 3,8 Khong dong y 5 2,1 2,1 5,8 Con phan van 39 16,3 16,3 22,1 Dong y 102 42,5 42,5 64,6 Hoan toan dong y 85 35,4 35,4 100,0 Total 240 100,0 100,0 Trường Đại học Kinh tế Huế
131
Ph lc s 04
KT QU KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS THEO CÁC YU T
1. Kết qu kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu t gii tính
Test Statistics(a,b)
Chi
-Square
df
Asymp.
Sig.
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
0.136
1
0.712
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
1.699
1
0.192
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
0.220
1
0.639
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
1.715
1
0.190
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
0.000
1
0.989
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
0.151
1
0.697
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach
quan va chinh xac
0.751
1
0.386
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec
cua minh
0.048
1
0.826
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the
theo dung noi quy, quy che hien hanh
0.306
1
0.580
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
0.597
1
0.440
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
1.484
1
0.223
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
0.089
1
0.765
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
0.027
1
0.870
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le,
Tet... trong 3 nam gan day cua don vi
2.282
1
0.131
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
2.853
1
0.091
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
0.599
1
0.439
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
0.076
1
0.783
Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an
toan lao dong...
0.160
1
0.689
Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong
viec
0.009
1
0.926
Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho
CBCNV theo yeu cau cong viec
0.606
1
0.436
Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua
0.341
1
0.559
Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi
0.139
1
0.710
Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien
0.258
1
0.611
Trường Đại học Kinh tế Huế
131 Phụ lục số 04 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS THEO CÁC YẾU TỐ 1. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu tố giới tính Test Statistics(a,b) Chi -Square df Asymp. Sig. Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 0.136 1 0.712 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 1.699 1 0.192 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 0.220 1 0.639 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 1.715 1 0.190 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 0.000 1 0.989 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 0.151 1 0.697 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 0.751 1 0.386 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 0.048 1 0.826 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 0.306 1 0.580 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 0.597 1 0.440 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 1.484 1 0.223 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 0.089 1 0.765 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 0.027 1 0.870 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 2.282 1 0.131 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 2.853 1 0.091 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 0.599 1 0.439 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 0.076 1 0.783 Anh/Chi hai long voi cac che do khac nhu: kham suc khoe dinh ky, tap huan an toan lao dong... 0.160 1 0.689 Anh/Chi co du ky nang, kien thuc chuyen mon nghiep vu de thuc hien tot cong viec 0.009 1 0.926 Don vi chu trong cong tac dao tao, tap huan ky nang chuyen mon nghiep vu cho CBCNV theo yeu cau cong viec 0.606 1 0.436 Nhin chung cac khoa dao tao, tap huan cua don vi la co hieu qua 0.341 1 0.559 Anh/Chi co nhieu co hoi duoc thang tien trong don vi 0.139 1 0.710 Anh/Chi hieu va nam ro cac dieu kien can thiet de duoc thang tien 0.258 1 0.611 Trường Đại học Kinh tế Huế
132
Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly
0.809
1
0.368
Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien
0.387
1
0.534
Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau
hoan thanh cong viec
0.350
1
0.554
Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec
0.000
1
1.000
Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet
0.033
1
0.855
Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket
0.000
1
0.988
Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong
viec sang tao, co hieu qua cao
0.648
1
0.421
Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam
0.709
1
0.400
a. Kruskal Wallis Test
b. Grouping Variable: Gioi tinh
2. Kết qu kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu t độ tui
Test Statistics(a,b)
Chi
-Square
df
Asymp.
Sig.
Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon
6.371
3
0.095
Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong
5.009
3
0.171
Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do
1.705
3
0.636
Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach
10.271
3
0.016
Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai
3.813
3
0.282
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet
2.427
3
0.489
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach
quan va chinh xac
2.026
3
0.567
Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec
cua minh
8.417
3
0.038
Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap
the theo dung noi quy, quy che hien hanh
4.915
3
0.178
Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec
9.932
3
0.019
Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly
5.840
3
0.120
Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec
2.029
3
0.566
Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi
2.511
3
0.473
Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le,
Tet... trong 3 nam gan day cua don vi
2.922
3
0.404
Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang
6.960
3
0.073
Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot
8.022
3
0.046
Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du
3.153
3
0.369
Trường Đại học Kinh tế Huế
132 Chinh sach thang tien, de bat can bo cua don vi la hop ly 0.809 1 0.368 Lanh dao, quan ly cap tren hoa nha than thien voi nhan vien 0.387 1 0.534 Moi nguoi trong don vi deu co tinh than trach nhiem va hop tac giup do nhau hoan thanh cong viec 0.350 1 0.554 Anh/Chi duoc ton trong va tin cay trong cong viec 0.000 1 1.000 Anh/Chi duoc doi xu cong bang, khong phan biet 0.033 1 0.855 Quan he giua Anh/Chi voi cap tren rat than thien, gan bo va doan ket 0.000 1 0.988 Lanh dao luon quan tam va tao dieu kien de Anh/Chi chu dong thuc hien cong viec sang tao, co hieu qua cao 0.648 1 0.421 Cong viec on dinh, khong phai lo lang ve mat viec lam 0.709 1 0.400 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Gioi tinh 2. Kết quả kiểm định Kruskal-Wallis theo yếu tố độ tuổi Test Statistics(a,b) Chi -Square df Asymp. Sig. Anh/Chi duoc bo tri, phan cong cong viec phu hop voi chuyen mon 6.371 3 0.095 Anh/Chi hieu duoc tinh chat, noi dung cong viec duoc phan cong 5.009 3 0.171 Anh/Chi luon hoan thanh cong viec dung tien do 1.705 3 0.636 Anh/Chi mong muon tiep tuc lam cong viec dang phu trach 10.271 3 0.016 Anh/Chi thich thu voi cong viec dang lam hien tai 3.813 3 0.282 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec la rat can thiet 2.427 3 0.489 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec cua nhan vien la cong bang, khach quan va chinh xac 2.026 3 0.567 Anh/Chi tin vao cap tren du nang luc de danh gia ket qua thuc hien cong viec cua minh 8.417 3 0.038 Viec danh gia ket qua thuc hien cong viec duoc thuc hien cong khai truoc tap the theo dung noi quy, quy che hien hanh 4.915 3 0.178 Viec danh gia da giup Anh/Chi nang cao chat luong cong viec 9.932 3 0.019 Anh/Chi co thay phuong phap danh gia hien nay la hop ly 5.840 3 0.120 Tien luong ma Anh/Chi nhan duoc tuong xung voi ket qua lam viec 2.029 3 0.566 Tien luong du trang trai cho sinh hoat gia dinh Anh/Chi 2.511 3 0.473 Anh/Chi hai long voi cac khoan tien thuong, luong bo sung nhan cac dip Le, Tet... trong 3 nam gan day cua don vi 2.922 3 0.404 Quy che phan phoi tien luong cua don vi la hop ly, cong bang 6.960 3 0.073 Cac che do tro cap (chuc vu, doc hai...) duoc don vi thuc hien tot 8.022 3 0.046 Cac che do bao hiem (BHXH, BHYT, BHTN) duoc don vi trich nop day du 3.153 3 0.369 Trường Đại học Kinh tế Huế