Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

3,694
539
161
110
+ Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính
sách lao động, thương binh và xã hội.
+ Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng
chính sách; quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ
hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng.
+ Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện kết, tổng kết báo cáo công tác
văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động -
thương binh và xã hội ở xã, phường, thị trấn.
- Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận
chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: khu vực đồng bằng phải đạt trung cấp về văn
hoá nghệ thuật (chuyên ngành) hoặc trung cấp quản lý Văn hoá - Thông tin hoặc
trung cấp nghiệp vụ Lao động - Thương binh và xã hội trở lên. Với công chức đang
công tác khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn về một trong các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu
phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các ngành chuyên môn nêu trên. Sau
khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản hành chính Nhà nước ngành
chuyên môn còn thiếu liên quan tới nhiệm vụ được giao. Sử dụng thành thạo các
trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn. Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải
sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an xã
- Nhiệm vụ:
+ Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa
bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, UBND xã, thị trấn và cơ quan công an cấp
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
110 + Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện chi trả trợ cấp cho người hưởng chính sách lao động, thương binh và xã hội. + Phối hợp với các đoàn thể trong việc chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách; quản lý các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và bảo trợ xã hội, việc nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng xã hội ở cộng đồng. + Theo dõi thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo. + Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện sơ kết, tổng kết báo cáo công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động - thương binh và xã hội ở xã, phường, thị trấn. - Tiêu chuẩn: + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trung cấp về văn hoá nghệ thuật (chuyên ngành) hoặc trung cấp quản lý Văn hoá - Thông tin hoặc trung cấp nghiệp vụ Lao động - Thương binh và xã hội trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về một trong các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các ngành chuyên môn nêu trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước và ngành chuyên môn còn thiếu liên quan tới nhiệm vụ được giao. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn. Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Trưởng Công an xã - Nhiệm vụ: + Tổ chức lực lượng công an xã, nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tham mưu đề xuất với cấp uỷ Đảng, UBND xã, thị trấn và cơ quan công an cấp ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
111
trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ
chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Phối hợp với các quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên
quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác
an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý.
+ Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và
các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng
dẫn của công an cấp trên.
+ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng
an toàn giao thông, quản vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra
các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền.
+ Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản
lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
+ Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt
người có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp
luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn.
+ Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc
phòng địa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên.
+ Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện
một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, UBND xã, công an cấp trên giao.
- Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng, tốt
nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải trình độ trung cấp
luận chính trị trở lên ở khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận
chính trí trở lên ở khu vực miền núi.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: khu vực đồng bằng phải đạt trình độ ơng
đương trung cấp chuyên môn ngành công an trở lên. Với công chức đang công tác
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
111 trên về chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. + Phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan tới an ninh trật tự cho nhân dân, hướng dẫn tổ chức quần chúng làm công tác an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý. + Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của công an cấp trên. + Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, giữ trật tự công cộng và an toàn giao thông, quản lý vũ khí, chất nổ dễ cháy; quản lý hộ khẩu, kiểm tra các quy định về an ninh trật tự trên địa bàn theo thẩm quyền. + Xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật theo quy định; tổ chức việc quản lý, giáo dục đối tượng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. + Chỉ đạo việc bảo vệ môi trường, bắt người phạm tội quả tang, tổ chức bắt người có lệnh truy nã, người có lệnh truy tìm hành chính theo quy định của pháp luật; tiếp nhận và dẫn giải người bị bắt lên công an cấp trên; cấp cứu người bị nạn. + Tuần tra, bảo vệ mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng ở địa bàn theo hướng dẫn của Công an cấp trên. + Xây dựng nội bộ lực lượng công an xã, trong sạch, vững mạnh và thực hiện một số nội dung nhiệm vụ khác do cấp uỷ đảng, UBND xã, công an cấp trên giao. - Tiêu chuẩn: + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên ở khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trí trở lên ở khu vực miền núi. + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương trung cấp chuyên môn ngành công an trở lên. Với công chức đang công tác ở ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
112
khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành
công an, nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải được bồi dưỡng chương trình huấn
luyện trưởng công an xã theo quy định của Công an cấp trên. Sau khi được tuyển
dụng phải qua bồi dưỡng quản hành chính Nhà nước. Sử dụng thành thạo các
trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự
- Nhiệm vụ:
+ Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã về chủ trương, biện
pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự,
xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.
+ Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị pháp luật,
huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng
kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên
và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các
đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân
sự trên địa bàn.
+ Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo
quy định.
+ Tổ chức thực hiện đăng ký, quản công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ
quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công
tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ.
+ Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên
hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức
khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.
+ Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn được giáo dục toàn dân ý thức quốc
phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.
+ Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, hội thực hiện
nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn
với thế trận an ninh nhân dân.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
112 khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành công an, nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải được bồi dưỡng chương trình huấn luyện trưởng công an xã theo quy định của Công an cấp trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước. Sử dụng thành thạo các trang thiết bị phù hợp với ngành chuyên môn. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Chỉ huy trưởng Quân sự - Nhiệm vụ: + Tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên. + Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu, trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn. + Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định. + Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ. + Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn. + Phối hợp với các đoàn thể trên địa bàn được giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự. + Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội thực hiện nền quốc phòng gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
113
+ Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính
sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.
+ Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang
bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế
độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường,
thị trấn.
- Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải trình độ trung cấp
luận chính trị trở lên khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận
chính trị trở lên ở khu vực miền núi.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương
đương trung cấp về quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Đối với công chức
đang công tác khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức
chuyên môn ngành quân sự; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải tương đương
trung cấp quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Sau khi được tuyển dụng
phải qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước về quốc phòng cấp xã. Sử dụng thành thạo
trang, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
113 + Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân, tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định. + Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã, phường, thị trấn. - Tiêu chuẩn: + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên ở khu vực đồng bằng, có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị trở lên ở khu vực miền núi. + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng phải đạt trình độ tương đương trung cấp về quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Đối với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn ngành quân sự; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải tương đương trung cấp quân sự của sĩ quan dự bị cấp phân đội trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý Nhà nước về quốc phòng cấp xã. Sử dụng thành thạo trang, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
114
PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Thưa các anh/chị!
Trong chương trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện NamĐông,
tỉnh Thừa Thiên Huế” tôi muốn tìm hiểu những suy nghĩ, nhận định của anh/chị với
tư cách là cán bộ, công chức cấp xã về những công việc liên quan đến công tác. Những
trả lời của anh/chị theo những câu hỏi trong phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu
phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích. Thông tin mà anh/chị cung cấp cho tôi sẽ
được duy nhất sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được bảo quản một
cách tuyệt đối bí mật.
Phiếu trả lời không phải ghi tên
Rất mong sự cộng tác của anh/chị
Nguyên tắc điền phiếu
- Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, xin hãy đánh dấu (X) vào ô tương
ứng với câu trả lời thích hợp.
- Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin/số liệu, xin hãy ghi thông tin/số
liệu đúng vào ô hoặc bảng tương ứng.
I. THÔNG TIN CHUNG
Câu 1: Anh/chị hiện đang làm công việc nào trong xã, thị trấn?
Chủ tịch UBND CBCC VH - XH
Phó Chủ tịch UBND CBCC VP - TK
Bí thư Đảng uỷ CBCC TC - KT
Phó Bí thư Đảng uỷ CBCC Trưởng CA
Chủ tịch HĐND CBCC TP - HT
Phó Chủ tịch HĐND CBCC ĐC - XD
Chủ tịch MT TQVN CBCC CHT Quân sự
Bí thư đoàn
Chủ tịch Hội LHPN
Chủ tịch Hội Nông dân
Chủ tịch Hội CCB
Câu 2: Anh/chị cho biết thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 30 - 45 46 - 60 Trên 60
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
114 PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Thưa các anh/chị! Trong chương trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện NamĐông, tỉnh Thừa Thiên Huế” tôi muốn tìm hiểu những suy nghĩ, nhận định của anh/chị với tư cách là cán bộ, công chức cấp xã về những công việc liên quan đến công tác. Những trả lời của anh/chị theo những câu hỏi trong phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích. Thông tin mà anh/chị cung cấp cho tôi sẽ được duy nhất sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được bảo quản một cách tuyệt đối bí mật. Phiếu trả lời không phải ghi tên Rất mong sự cộng tác của anh/chị Nguyên tắc điền phiếu - Đối với những câu hỏi/mục lựa chọn, xin hãy đánh dấu (X) vào ô tương ứng với câu trả lời thích hợp. - Đối với những câu hỏi/mục ghi thông tin/số liệu, xin hãy ghi thông tin/số liệu đúng vào ô hoặc bảng tương ứng. I. THÔNG TIN CHUNG Câu 1: Anh/chị hiện đang làm công việc nào trong xã, thị trấn? Chủ tịch UBND CBCC VH - XH Phó Chủ tịch UBND CBCC VP - TK Bí thư Đảng uỷ CBCC TC - KT Phó Bí thư Đảng uỷ CBCC Trưởng CA Chủ tịch HĐND CBCC TP - HT Phó Chủ tịch HĐND CBCC ĐC - XD Chủ tịch MT TQVN CBCC CHT Quân sự Bí thư đoàn Chủ tịch Hội LHPN Chủ tịch Hội Nông dân Chủ tịch Hội CCB Câu 2: Anh/chị cho biết thuộc nhóm tuổi nào?  Dưới 30  30 - 45  46 - 60  Trên 60 ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
115
Câu 3: Anh/chị cho biết giới tính?
Nam Nữ
Câu 4: Xin anh/chị vui lòng cho biết đã đảm nhận công việc được mấy năm?
Dưới 1 năm 1- dưới 3 năm 3 - 5 năm Trên 5 năm
Câu 5: Một số thông tin về trình độ của anh/chị hiện nay?
+ Bằng cấp chuyên môn của anh/chị:
Đại học Cao đẳng Trung cấp Chưa qua đào tạo
+ Chuyên ngành được đào tạo của anh/chị: …………………………….
+ Xin anh/chị vui lòng cho biết trình độ lý luận chính trị :
Chưa qua đào tạo Sơ cấp Trung cấp Cao cấp, cử nhân
+ Xin anh/chị cho biết trình độ ngoại ngữ:
Không biết A B C
Đại học, cao đẳng Thông thạo
+ Xin anh/chị vui lòng cho biết trình độ tin học:
Không biết Biết thao tác đơn giản A B C
Kỹ thuật viên Trung cấp Cao đẳng, Đại học.
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng đối với công việc?
TT
Nội dung
Rất
hài
lòng
Hài
lòng
Bình
thường
Không
hài
lòng
Rất
không
hài
lòng
5
4
3
2
1
1
Công việc phù hợp với năng lực
2
Công việc phù hợp với chuyên
ngành đào tạo
3
Công việc với đặc điểm cá nhân
4
Kinh nghiệm làm việc
5
Tính chất công việc
6
Áp lực công việc
7
Thu nhập
8
Phương tiện làm việc
9
Môi trường làm việc
10
Chính sách tuyển dụng
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
115 Câu 3: Anh/chị cho biết giới tính?  Nam  Nữ Câu 4: Xin anh/chị vui lòng cho biết đã đảm nhận công việc được mấy năm?  Dưới 1 năm  1- dưới 3 năm  3 - 5 năm  Trên 5 năm Câu 5: Một số thông tin về trình độ của anh/chị hiện nay? + Bằng cấp chuyên môn của anh/chị:  Đại học  Cao đẳng  Trung cấp  Chưa qua đào tạo + Chuyên ngành được đào tạo của anh/chị: ……………………………. + Xin anh/chị vui lòng cho biết trình độ lý luận chính trị :  Chưa qua đào tạo  Sơ cấp  Trung cấp  Cao cấp, cử nhân + Xin anh/chị cho biết trình độ ngoại ngữ:  Không biết  A  B  C  Đại học, cao đẳng  Thông thạo + Xin anh/chị vui lòng cho biết trình độ tin học:  Không biết  Biết thao tác đơn giản  A  B  C  Kỹ thuật viên Trung cấp  Cao đẳng, Đại học. II. NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Anh/chị đánh giá mức độ hài lòng đối với công việc? TT Nội dung Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng 5 4 3 2 1 1 Công việc phù hợp với năng lực 2 Công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo 3 Công việc với đặc điểm cá nhân 4 Kinh nghiệm làm việc 5 Tính chất công việc 6 Áp lực công việc 7 Thu nhập 8 Phương tiện làm việc 9 Môi trường làm việc 10 Chính sách tuyển dụng ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
116
11
Chính sách thu hút, đãi ngộ, khen
thưởng
12
Chính sách lương
13
Chế độ BHXH
14
Chế độ BHYT
15
Luân chuyển, bố trí cán bộ
16
Quy hoạch, đề bạt
17
Chế độ phúc lợi
18
Phương thức đánh giá cán bộ
19
Đào tạo, bồi dưỡng
20
Đánh giá chung về sự hài lòng với
công việc
Câu 2: Anh/chị nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, luận
chính trị, kiến thức quản lý nhà nước không?
Không
Câu 3: Nếu được đào tạo hoặc bồi dưỡng về kiến thức. Anh/chị có nhu cầu đào
tạo về:
Nội dung
Rất
quan
trọng
Quan
trọng
Quan
trọng
vừa
Ít
quan
trọng
Rất ít
quan
trọng
5
4
3
2
1
Lý thuyết nghiệp vụ liên quan đến
công việc đang làm
Kỹ năng giao tiếp hành chính
Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước
Ngoại ngữ………………….....(ghi rõ)
Kiến thức khác (vi tính,…….………..)
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
116 11 Chính sách thu hút, đãi ngộ, khen thưởng 12 Chính sách lương 13 Chế độ BHXH 14 Chế độ BHYT 15 Luân chuyển, bố trí cán bộ 16 Quy hoạch, đề bạt 17 Chế độ phúc lợi 18 Phương thức đánh giá cán bộ 19 Đào tạo, bồi dưỡng 20 Đánh giá chung về sự hài lòng với công việc Câu 2: Anh/chị có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước không?  Có  Không Câu 3: Nếu được đào tạo hoặc bồi dưỡng về kiến thức. Anh/chị có nhu cầu đào tạo về: Nội dung Rất quan trọng Quan trọng Quan trọng vừa Ít quan trọng Rất ít quan trọng 5 4 3 2 1 Lý thuyết nghiệp vụ liên quan đến công việc đang làm Kỹ năng giao tiếp hành chính Kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước Ngoại ngữ………………….....(ghi rõ) Kiến thức khác (vi tính,…….………..) ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
117
Câu 4: Theo anh/chị việc đào tạo cán bộ, công chức cấp nên như thế nào?
Hãy đánh giá mức độ hiệu quả của từng loại hình đào tạo:
Nội dung
Rất hiệu
quả
Hiệu quả
Hiệu
quả vừa
Ít hiệu
quả
Rất ít
hiệu
quả
5
4
3
2
1
Tập huấn nghiệp vụ
Đào tạo trung cấp
Đào tạo tại chức
Đào tạo chính quy
Câu 5: Theo anh/chị công việc đào tạo kiến thức quản lý nhà nước có tác động
như thế nào đến công việc hiện tại?
Nội dung
Rất tác
động
Tác
động
Tác
động
vừa
Ít tác
động
Rất ít tác
động
5
4
3
2
1
Hoàn thành công việc tốt hơn
Tự tin trong công việc
Hiểu biết thêm về pháp luật
Nhn thứcđúng về nghnghiệp
Nguyên nhân khác………
Câu 6: Anh/chị có những kiến nghị gì để nâng cao chất lượng công tác của cán
bộ, công chức ở xã anh/chị đang công tác?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý anh/chị!
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
117 Câu 4: Theo anh/chị việc đào tạo cán bộ, công chức cấp xã nên như thế nào? Hãy đánh giá mức độ hiệu quả của từng loại hình đào tạo: Nội dung Rất hiệu quả Hiệu quả Hiệu quả vừa Ít hiệu quả Rất ít hiệu quả 5 4 3 2 1 Tập huấn nghiệp vụ Đào tạo trung cấp Đào tạo tại chức Đào tạo chính quy Câu 5: Theo anh/chị công việc đào tạo kiến thức quản lý nhà nước có tác động như thế nào đến công việc hiện tại? Nội dung Rất tác động Tác động Tác động vừa Ít tác động Rất ít tác động 5 4 3 2 1 Hoàn thành công việc tốt hơn Tự tin trong công việc Hiểu biết thêm về pháp luật Nhận thứcđúng về nghề nghiệp Nguyên nhân khác……… Câu 6: Anh/chị có những kiến nghị gì để nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, công chức ở xã anh/chị đang công tác? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý anh/chị! ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
118
PHIẾU ĐIỀU TRA
ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
Thưa các ông/bà(anh/chị)!
Trong chương trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: Nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện Nam
Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”, tôi muốn tìm hiểu những suy nghĩ, nhận định, đánh
giá của ông/bà(anh/chị) đối với cán bộ, công chức thuộc địa phương về: kết quả giải
quyết công việc; phẩm chất, đạo đức lối sống; tinh thần thái độ phục vụ, trách
nhiệm với công việc…Những trả lời của ông/bà(anh/chị) theo những câu hỏi trong
phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân
tích. Thông tin mà ông/bà(anh/chị) cung cấp cho tôi sẽ được duy nhất sử dụng cho
mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được bảo quản một cách tuyệt đối bí mật.
Chân thành cám ơn sự hợp tác của ông/bà(anh/chị)!
Phiếu trả lời không phải ghi tên
Rất mong sự cộng tác của ông/bà
I. THÔNG TIN CHUNG
Câu 1: Ông/bà(anh/chị) cho biết thuộc nhóm tuổi nào?
Dưới 30 30 - 40 41 - 50 Trên 50
Câu 2: Ông/bà(anh/chị) cho biết giới tính?
Nam Nữ
Câu 3: Ông/bà(anh/chị) có thường liên hệ giải quyết công việc với cơ quan xã-
thị trấn địa phương ?
Thường Thỉnh thoảng
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
118 PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Thưa các ông/bà(anh/chị)! Trong chương trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”, tôi muốn tìm hiểu những suy nghĩ, nhận định, đánh giá của ông/bà(anh/chị) đối với cán bộ, công chức thuộc địa phương về: kết quả giải quyết công việc; phẩm chất, đạo đức lối sống; tinh thần thái độ phục vụ, trách nhiệm với công việc…Những trả lời của ông/bà(anh/chị) theo những câu hỏi trong phiếu dưới đây hoàn toàn là những dữ liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích. Thông tin mà ông/bà(anh/chị) cung cấp cho tôi sẽ được duy nhất sử dụng cho mục đích nghiên cứu đề tài này và sẽ được bảo quản một cách tuyệt đối bí mật. Chân thành cám ơn sự hợp tác của ông/bà(anh/chị)! Phiếu trả lời không phải ghi tên Rất mong sự cộng tác của ông/bà I. THÔNG TIN CHUNG Câu 1: Ông/bà(anh/chị) cho biết thuộc nhóm tuổi nào?  Dưới 30  30 - 40  41 - 50  Trên 50 Câu 2: Ông/bà(anh/chị) cho biết giới tính?  Nam  Nữ Câu 3: Ông/bà(anh/chị) có thường liên hệ giải quyết công việc với cơ quan xã- thị trấn địa phương ?  Thường  Thỉnh thoảng ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
119
II. NỘI DUNG KHẢO SÁT
Câu 1: Theo ông/bà(anh/chị) kết quả giải quyết công việc của cán bộ, công
chức địa phương như thế nào?
(Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn)
TT
Chức danh
Kết quả giải quyết công việc
Rất
tốt
Tốt
Khá
Trung
bình
yếu
5
4
3
2
1
1
CBCT khối Đảng
2
CBCT khối Nhà nước
3
CBCT khối Đoàn thể
4
CBCC chuyên môn
Câu 2: Theo ông/bà(anh/chị) phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công
chức địa phương như thế nào?
(Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn)
TT
Chức danh
Phẩm chất đạo đức, lối sống
Tốt
Khá
Trung
bình
Yếu
kém
5
4
3
2
1
1
CBCT khối Đảng
2
CBCT khối Nhà nước
3
CBCT khối Đoàn thể
4
CBCC chuyên môn
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
119 II. NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu 1: Theo ông/bà(anh/chị) kết quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức địa phương như thế nào? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn) TT Chức danh Kết quả giải quyết công việc Rất tốt Tốt Khá Trung bình yếu 5 4 3 2 1 1 CBCT khối Đảng 2 CBCT khối Nhà nước 3 CBCT khối Đoàn thể 4 CBCC chuyên môn Câu 2: Theo ông/bà(anh/chị) phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức địa phương như thế nào? (Đánh dấu (X) vào ô lựa chọn) TT Chức danh Phẩm chất đạo đức, lối sống Tốt Khá Trung bình Yếu kém 5 4 3 2 1 1 CBCT khối Đảng 2 CBCT khối Nhà nước 3 CBCT khối Đoàn thể 4 CBCC chuyên môn ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ