Luận văn Thạc sĩ Khoa học kinh tế: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thuộc huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

3,689
539
161
100
+ Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng
pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của
tổ chức mình.
+ Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt
động quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ
chức mình.
+ Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng
đội ngũ cán bộ của tổ chức mình.
+ Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá
báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ
chức mình.
+ Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành cấp sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp
hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng.
- Tiêu chuẩn cụ thể:
+ Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hội quy định) của cán bộ
chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -
xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại. Các tiêu chuẩn quy định này được
áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể.
+ Tuổi đời:
- Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Không quá 60 tuổi đối với
nam, không quá 55 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
- thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Không quá 30 tuổi khi
tham gia giữ chức vụ công tác.
- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân: Không quá 55 tuổi
đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.
- Chủ tịch Hội CCB: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ.
+ Học vấn: trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên khu vực đồng
bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
100 + Tổ chức, chỉ đạo việc học tập chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; các chủ trương, nghị quyết đối với đoàn viên, hội viên của tổ chức mình. + Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, quyết toán kinh phí hoạt động và quyết định việc phân bổ kinh phí hoạt động do Nhà nước cấp đối với tổ chức mình. + Tham mưu đối với cấp uỷ Đảng ở xã, phường, thị trấn trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tổ chức mình. + Bám sát hoạt động các phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo với cấp uỷ cùng cấp và các tổ chức đoàn thể cấp trên về hoạt động của tổ chức mình. + Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cấp cơ sở tổ chức mình; chỉ đạo hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo đúng quy chế đã xây dựng. - Tiêu chuẩn cụ thể: + Các tiêu chuẩn (do các đoàn thể chính trị - xã hội quy định) của cán bộ chuyên trách thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội được giữ nguyên trong nhiệm kỳ hiện tại. Các tiêu chuẩn quy định này được áp dụng kể từ đầu nhiệm kỳ tới của từng tổ chức đoàn thể. + Tuổi đời: - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Không quá 60 tuổi đối với nam, không quá 55 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu. - Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Không quá 30 tuổi khi tham gia giữ chức vụ công tác. - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân: Không quá 55 tuổi đối với nam, không quá 50 tuổi đối với nữ khi tham gia giữ chức vụ lần đầu. - Chủ tịch Hội CCB: Không quá 65 tuổi khi tham gia giữ chức vụ. + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên ở khu vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên ở khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Có trình độ sơ cấp và tương đương trở lên. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
101
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
lĩnh vực công tác mà cánbộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
* Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
- Chức trách: Là cán bộ chuyên trách của HĐND xã, phường, thị trấn, chịu
trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND
cấp xã, bảo đảm phát triển kinh tế - hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND:
+ Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của HĐND, phối hợp với UBND trong việc
chuẩn bị kỳ họp HĐND; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của
HĐND.
+ Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND.
+ Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu
nại, tố cáo của nhân dân.
+ Giữ mối quan hệ với đại biểu HĐND, phối hợp công tác với UBMTTQ
Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của HĐND với UBMTTQ Việt Nam.
+ Báo cáo hoạt động lên HĐND và UBND cấp huyện.
+ Chủ trì và phối hợp với UBND trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại
biểu HĐND theo đề nghị của UBMTTQ Việt Nam cùng cấp.
- Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐND:
Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tổ chức
thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch
HĐND giải quyết công việc khi Chủ tịch HĐND vắng mặt.
- Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân:
+ Tuổi đời: Tuổi của Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND do Chủ tịch
UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng
tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
101 + Chuyên môn, nghiệp vụ: Đã được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực công tác mà cánbộ đang đảm nhiệm tương đương trình độ sơ cấp trở lên. * Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Chức trách: Là cán bộ chuyên trách của HĐND xã, phường, thị trấn, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp xã, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn. - Nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND: + Triệu tập, chủ toạ các kỳ họp của HĐND, phối hợp với UBND trong việc chuẩn bị kỳ họp HĐND; chủ trì trong việc tham gia xây dựng nghị quyết của HĐND. + Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND. + Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân. + Giữ mối quan hệ với đại biểu HĐND, phối hợp công tác với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp, thông báo hoạt động của HĐND với UBMTTQ Việt Nam. + Báo cáo hoạt động lên HĐND và UBND cấp huyện. + Chủ trì và phối hợp với UBND trong việc quyết định đưa ra bãi nhiệm đại biểu HĐND theo đề nghị của UBMTTQ Việt Nam cùng cấp. - Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch HĐND: Căn cứ vào nhiệm vụ của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch HĐND phân công cụ thể và thay mặt Chủ tịch HĐND giải quyết công việc khi Chủ tịch HĐND vắng mặt. - Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân: + Tuổi đời: Tuổi của Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch HĐND do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ. + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
102
+ Lý luận chính trị: trình độ trung cấp luận chính trị đối với khu vực
đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng luận chính trị tương đương
trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với
khu vực đồng bằng. Với khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên
môn tương đương trình độ sơ cấp trở lên. Ngành chuyên môn phù hợp với đặc điểm
kinh tế - hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã qua
lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức
và kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND cấp xã.
* Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
- Chức trách: cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND cấp xã, chịu trách
nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý Nhà
nước đối với các lĩnh vực kinh tế - hội, an ninh, quốc phòng đã được phân công
trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
- Nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
Lãnh đạo phân công công tác của UBND, các thành viên UBND, công tác
chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm:
+ Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc
UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của quan Nhà nước cấp trên,
nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND xã, phường, thị trấn.
+ Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ UBND
cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND.
+ Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản điều hành bộ
máy hành chính ở xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả.
+ Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức
Nhà nước trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét giải
quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải
quyết và trả lời các kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở
xã, phường, thị trấn.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
102 + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn, nghiệp vụ: Có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên đối với khu vực đồng bằng. Với khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tương đương trình độ sơ cấp trở lên. Ngành chuyên môn phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã qua lớp bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế, kiến thức và kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND cấp xã. * Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân - Chức trách: Là cán bộ chuyên trách lãnh đạo UBND cấp xã, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của UBND và hoạt động quản lý Nhà nước đối với các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã được phân công trên địa bàn xã, phường, thị trấn. - Nhiệm vụ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: Lãnh đạo phân công công tác của UBND, các thành viên UBND, công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã, gồm: + Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra đối với công tác chuyên môn thuộc UBND trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước cấp trên, nghị quyết của HĐND và các quyết định của UBND xã, phường, thị trấn. + Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Uỷ UBND cấp xã, tham gia quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền tập thể UBND. + Áp dụng các biện pháp cải tiến lề lối làm việc, quản lý và điều hành bộ máy hành chính ở xã, phường, thị trấn hoạt động có hiệu quả. + Ngăn ngừa, đấu tranh chống biểu hiện tiêu cực trong cán bộ công chức Nhà nước và trong bộ máy chính quyền địa phương cấp xã; tiếp dân, xét và giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật; giải quyết và trả lời các kiến nghị của UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể nhân dân ở xã, phường, thị trấn. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
103
+ Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của
pháp luật.
+ Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn, tổ dân phố
theo quy định của pháp luật.
+ Báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên.
+ Triệu tập và chủ toạ phiên họp của UBND xã, phường, thị trấn.
+ Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật CBCC cơ sở theo sự
phân cấp quản lý.
+ Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường thôn và tổ dân phố.
- Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc (khối kinh
tế - tài chính, khối văn hoá - hội...) của UBND do Chủ tịch UBND phân công
những công việc do Chủ tịch UBND ủy nhiệm khi Chủ tịch UBND đi vắng.
- Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân:
+ Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND do Chủ tịch
UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng
tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ.
+ Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.
+ Chính trị: trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực
đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng luận chính trị tương đương
trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: khu vực đồng bằng, trình độ trung cấp
chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn
(tương đương trình độ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải trình độ
trung cấp chuyên môn trở lên. Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh
tế - hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi
dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
103 + Trực tiếp quản lý, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. + Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động của trưởng, phó thôn, tổ dân phố theo quy định của pháp luật. + Báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp và UBND cấp trên. + Triệu tập và chủ toạ phiên họp của UBND xã, phường, thị trấn. + Thực hiện việc bố trí sử dụng, khen thưởng, kỷ luật CBCC cơ sở theo sự phân cấp quản lý. + Đình chỉ hoặc bãi bỏ quy định trái pháp luật của trường thôn và tổ dân phố. - Nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: Tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo khối công việc (khối kinh tế - tài chính, khối văn hoá - xã hội...) của UBND do Chủ tịch UBND phân công và những công việc do Chủ tịch UBND ủy nhiệm khi Chủ tịch UBND đi vắng. - Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân: + Tuổi đời: Tuổi đời của Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quy định phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương nhưng tuổi tham gia lần đầu phải đảm bảo làm việc ít nhất hai nhiệm kỳ. + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông. + Chính trị: Có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên đối với khu vực đồng bằng; khu vực miền núi phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng, có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Với miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Ngành chuyên môn phải phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của từng loại hình đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, quản lý kinh tế. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
104
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã [29]
- Chức trách:
Là công chức làm công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã; có trách nhiệm
giúp UBND cấp xã quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác (Tài chính, Tư pháp, Địa
chính, Văn phòng, Văn hoá - hội, Công an, Quân sự) và thực hiện các nhiệm vụ
khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tài chính - Kế toán
- Nhiệm vụ:
+ Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp thẩm quyền phê duyệt,
giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết
toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã.
+ Thực hiện quản lý các dự án đầu xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã,
phường, thị trấn theo quy định.
+ Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các
hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật.
+ Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức
thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên.
+ Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý
quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ.
+ Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định.
- Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận
chính trị với trình độ tương đương sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng trình độ trung cấp Tài
chính Kế toán trở lên. Với công chức đang công tác khu vực miền núi hiện nay,
tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Tài chính - Kế toán; nếu mới được
tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Tài chính - Kế toán trở lên. Phải qua
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
104 2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã [29] - Chức trách: Là công chức làm công tác chuyên môn thuộc UBND cấp xã; có trách nhiệm giúp UBND cấp xã quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác (Tài chính, Tư pháp, Địa chính, Văn phòng, Văn hoá - Xã hội, Công an, Quân sự) và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp xã giao. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tài chính - Kế toán - Nhiệm vụ: + Xây dựng dự toán thu chi ngân sách trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giúp Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách, quyết toán ngân sách, kiểm tra hoạt động tài chính khác của xã. + Thực hiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, tài sản công tại xã, phường, thị trấn theo quy định. + Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân trong khai thác nguồn thu, thực hiện các hoạt động tài chính ngân sách đúng quy định của pháp luật. + Kiểm tra các hoạt động tài chính, ngân sách theo đúng quy định, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên. + Thực hiện chi tiền theo lệnh chuẩn chi; thực hiện theo quy định về quản lý quỹ tiền mặt và giao dịch đối với Kho bạc Nhà nước về xuất nhập quỹ. + Báo cáo tài chính, ngân sách đúng quy định. - Tiêu chuẩn: + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị với trình độ tương đương sơ cấp trở lên. + Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Tài chính Kế toán trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Tài chính - Kế toán; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Tài chính - Kế toán trở lên. Phải qua ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
105
bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước sau khi tuyển dụng; khu vực đồng bằng
và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - Hộ tịch
- Nhiệm vụ:
+ Giúp UBND cấp xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định
của pháp luật; giúp UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật,
pháp lệnh theo kế hoạch của UBND cấp xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
cấp trên; giúp UBND cấp phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân xã,
phường, thị trấn.
+ Giúp UBND cấp chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương
ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp
lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ
sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn
hoạt động đối với tổ hoà giải. Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sơ kết,
tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên.
+ Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được
phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao.
+ Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc
nhiệm vụ được pháp luật quy định.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo
quy định của pháp luật.
+ Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân xã về công tác thi hành ánh theo nhiệm vụ cụ thể
được phân cấp.
+ Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức
liên quan quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
+ Giúp UBND cấp thực hiện đăng giao dịch bảo đảm về quyền sử
dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
+ Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu,
chế độ báo cáo công tác theo quy định.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
105 bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước sau khi tuyển dụng; ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Tư pháp - Hộ tịch - Nhiệm vụ: + Giúp UBND cấp xã soạn thảo, ban hành các văn bản quản lý theo quy định của pháp luật; giúp UBND cấp xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật, pháp lệnh theo kế hoạch của UBND cấp xã và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên; giúp UBND cấp xã phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân xã, phường, thị trấn. + Giúp UBND cấp xã chỉ đạo cộng đồng dân cư tự quản xây dựng hương ước, quy ước, kiểm tra việc thực hiện hương ước, quy ước; thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hoà giải. Phối hợp với trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sơ kết, tổng kết công tác hoà giải, báo cáo với UBND cấp xã và cơ quan tư pháp cấp trên. + Thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo các nhiệm vụ cụ thể được phân cấp quản lý và đúng thẩm quyền được giao. + Thực hiện việc chứng thực theo thẩm quyền đối với các công việc thuộc nhiệm vụ được pháp luật quy định. + Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện một số công việc về quốc tịch theo quy định của pháp luật. + Quản lý lý lịch tư pháp, thống kê tư pháp ở xã, phường, thị trấn. + Giúp Uỷ ban nhân dân xã về công tác thi hành ánh theo nhiệm vụ cụ thể được phân cấp. + Giúp Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quyết định việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn. + Giúp UBND cấp xã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm về quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. + Chấp hành quy chế làm việc của cơ quan, các chế độ quản lý hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo công tác theo quy định. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
106
+ Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị; tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận
chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Luật
trở lên phải qua lớp bồi ỡng nghiệp vụ pháp cấp sau khi được tuyển
dụng. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi
dưỡng kiến thức nghiệp vụ tư pháp cấp xã; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải
có trình độ trung cấp luật trở lên. Phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước
sau khi được tuyển dụng; khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật
tin học trong công tác chuyên môn.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Địa chính - Xây dựng
- Nhiệm vụ:
+ Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ
đất của xã, phường, thị trấn.
+ Giúp UBND cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức,
hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên
địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ
tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã
được phê duyệt.
+ Thẩm tra, lập văn bản để UBND cấp xã, UBND cấp trên quyết định về
giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết
định đó.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
106 + Thực hiện các nhiệm vụ Tư pháp khác theo quy định của pháp luật. - Tiêu chuẩn: + Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị; tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Luật trở lên và phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp xã sau khi được tuyển dụng. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ tư pháp cấp xã; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp luật trở lên. Phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước sau khi được tuyển dụng; ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Địa chính - Xây dựng - Nhiệm vụ: + Lập sổ địa chính đối với chủ sử dụng đất hợp pháp, lập sổ mục kê toàn bộ đất của xã, phường, thị trấn. + Giúp UBND cấp xã hướng dẫn thủ tục, thẩm tra để xác nhận việc tổ chức, hộ gia đình đăng ký đất ban đầu, thực hiện các quyền công dân liên quan tới đất trên địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục thì có trách nhiệm chỉnh lý sự biến động đất đai trên sổ và bản đồ địa chính đã được phê duyệt. + Thẩm tra, lập văn bản để UBND cấp xã, UBND cấp trên quyết định về giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân và tổ chức thực hiện quyết định đó. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
107
+ Thu thập tài liệu số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Thực hiện chế độ báo cáo, thốngđấtđai theo thời gian mẫu quyđịnh.
+ Bảo quản hồ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ
chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử
dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới...
+ Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ
thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương.
+ Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư
khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết,
thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị
UBND cấp xã xử lý.
+ Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ
địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng.
+ Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai.
- Tiêu chuẩn:
+ Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng luận
chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: khu vực đồng bằng trình độ trung cấp Địa
chính hoặc trung cấp Xây dựng trở lên. Với công chức đang công tác khu vực
miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Địa chính hoặc
xây dựng; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Địa chính
hoặc xây dựng trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng về quản lý đất
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
107 + Thu thập tài liệu số liệu về số lượng đất đai; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai; kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. + Thực hiện chế độ báo cáo, thống kêđấtđai theo thời gian và mẫu quyđịnh. + Bảo quản hồ sơ địa giới hành chính, bản đồ địa giới địa chính, bản đồ chuyên ngành, sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ theo dõi biến động đất đai, số liệu thống kê, kiểm kê, quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, các mốc địa giới... + Tham mưu cho UBND cấp xã quản lý công tác xây dựng, giám sát về kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. + Tuyên truyền, giải thích, hoà giải tranh chấp về đất đai, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của dân về đất đai, để giúp UBND cấp có thẩm quyền giải quyết, thường xuyên kiểm tra nhằm phát hiện các trường hợp vi phạm đất đai để kiến nghị UBND cấp xã xử lý. + Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ địa giới hành chính, giải phóng mặt bằng. + Tham gia tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật đất đai. - Tiêu chuẩn: + Tuổi đời: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Địa chính hoặc trung cấp Xây dựng trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn Địa chính hoặc xây dựng; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp Địa chính hoặc xây dựng trở lên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng về quản lý đất ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
108
đai, đo đạc bản đồ, quản lý hành chính Nhà nước. Ở khu vực đồng bằng đô thị
phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - Thống kê
- Nhiệm vụ:
+ Giúp UBND cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo
dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế -
hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện.
+ Giúp UBND dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên
cấp trên.
+ Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo
cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng CBCC cấp xã.
+ Giúp HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách,
nhận đơn khiếu nại của nhân dân chuyển đến HĐND và UBND hoặc lên cấp trên có
thẩm quyền giải quyết.
+ Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của HĐND cho công
việc của UBND.
+ Giúp UBND về công tác thi đua khen thưởng ở xã, phường, thị trấn.
+ Giúp HĐND UBND thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu
HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao.
+ Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ
chức và công dân theo cơ chế "một cửa".
- Tiêu chuẩn:
+ Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu.
+ Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô
thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi.
+ Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận
chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên.
+ Chuyên môn, nghiệp vụ: khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Văn
thư, lưu trữ hoặc trung cấp Hành chính, trung cấp Luật trở lên. Với công chức đang
công tác khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
108 đai, đo đạc bản đồ, quản lý hành chính Nhà nước. Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học trong công tác chuyên môn. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn phòng - Thống kê - Nhiệm vụ: + Giúp UBND cấp xã xây dựng chương trình công tác, lịch làm việc và theo dõi thực hiện chương trình, lịch làm việc đó; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tham mưu giúp UBND trong việc chỉ đạo thực hiện. + Giúp UBND dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền; làm báo cáo gửi lên cấp trên. + Quản lý công văn, sổ sách, giấy tờ, quản lý việc lập hồ sơ lưu trữ, biểu báo cáo thống kê; theo dõi biến động số lượng, chất lượng CBCC cấp xã. + Giúp HĐND tổ chức kỳ họp, giúp UBND tổ chức tiếp dân, tiếp khách, nhận đơn khiếu nại của nhân dân chuyển đến HĐND và UBND hoặc lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết. + Đảm bảo điều kiện vật chất phục vụ cho các kỳ họp của HĐND cho công việc của UBND. + Giúp UBND về công tác thi đua khen thưởng ở xã, phường, thị trấn. + Giúp HĐND và UBND thực hiện nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu HĐND và UBND theo quy định của pháp luật và công tác được giao. + Nhận và trả kết quả trong giao dịch công việc giữa UBND với cơ quan, tổ chức và công dân theo cơ chế "một cửa". - Tiêu chuẩn: + Độ tuổi: Không quá 35 tuổi khi tuyển dụng lần đầu. + Học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông đối với khu vực đồng bằng và đô thị, tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với khu vực miền núi. + Lý luận chính trị: Sau khi được tuyển dụng phải được bồi dưỡng lý luận chính trị tương đương trình độ sơ cấp trở lên. + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng có trình độ trung cấp Văn thư, lưu trữ hoặc trung cấp Hành chính, trung cấp Luật trở lên. Với công chức đang công tác ở khu vực miền núi hiện nay, tối thiểu được bồi dưỡng kiến thức chuyên ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
109
môn về một trong các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu
phải có trình độ trung cấp của một trong ba ngành chuyên môn trên. Sau khi được
tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước (nếu chưa qua trung
cấp hành chính). Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học
phục vụ công tác chuyên môn.
* Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn hoá - Xã hội
- Nhiệm vụ:
+ Giúp UBND cấp trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục v đường
lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở
địa phương đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo
thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá địa phương lên
Chủ tịch UBND cấp xã.
+ Giúp UBND trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá
văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử
văn hoá, danh lam thắng cảnh địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp
sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi
truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương.
+ Giúp UBND trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm
xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích
lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí địa phương.
+ Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức công dân chấp hành pháp luật
trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao.
+ Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên
truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân
dân cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt.
+ Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm
số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội.
+ Hướng dẫn nhận hồ của người xin học nghề, m việc làm, người
được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách hội trình UBND giải quyết theo
thẩm quyền.
ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ
109 môn về một trong các ngành chuyên môn trên; nếu mới được tuyển dụng lần đầu phải có trình độ trung cấp của một trong ba ngành chuyên môn trên. Sau khi được tuyển dụng phải qua bồi dưỡng quản lý hành chính Nhà nước (nếu chưa qua trung cấp hành chính). Ở khu vực đồng bằng và đô thị phải sử dụng được kỹ thuật tin học phục vụ công tác chuyên môn. * Nhiệm vụ và tiêu chuẩn của công chức Văn hoá - Xã hội - Nhiệm vụ: + Giúp UBND cấp xã trong việc thông tin tuyên truyền giáo dục về đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - chính trị ở địa phương và đấu tranh chống âm mưu tuyên truyền phá hoại của địch; báo cáo thông tin về dư luận quần chúng về tình hình môi trường văn hoá ở địa phương lên Chủ tịch UBND cấp xã. + Giúp UBND trong việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, văn hoá văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ, lễ hội truyền thống, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh ở địa phương, điểm vui chơi giải trí và xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, ngăn chặn việc truyền bá tư tưởng phản động, đồi truỵ dưới hình thức văn hoá, nghệ thuật và các tệ nạn xã hội khác ở địa phương. + Giúp UBND trong việc tổ chức vận động để xã hội hoá các nguồn lực nhằm xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, bảo vệ các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các điểm vui chơi giải trí ở địa phương. + Hướng dẫn, kiểm tra đối với tổ chức và công dân chấp hành pháp luật trong hoạt động văn hoá thông tin, thể dục thể thao. + Lập chương trình, kế hoạch công tác văn hoá, văn nghệ, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao, công tác lao động, thương binh và xã hội trình Uỷ ban nhân dân cấp xã và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch được phê duyệt. + Thống kê dân số, lao động, tình hình việc làm, ngành nghề trên địa bàn; nắm số lượng và tình hình các đối tượng chính sách lao động - thương binh và xã hội. + Hướng dẫn và nhận hồ sơ của người xin học nghề, tìm việc làm, người được hưởng chính sách ưu đãi, chính sách xã hội trình UBND xã giải quyết theo thẩm quyền. ĐAI HOC KINH TÊ HUÊ