Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1,010
191
162
69
* Kết luận
Điểm trung bình chung khảo sát phần mức độ thực hiện 2.40 tương đương mức
đánh giá hoạt động ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình 2.37
tương đương mức nhận định hiệu quả trung bình. Thang đo trên có độ tinh cậy chấp
nhận được (Cronbach’s Alpha 0.794 và 0.954). Từ kết quả trên người nghiên cứu cho
rằng thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD của cán bộ quản lí các trường
tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa thực sự phát huy được vai trò của nhà
quản lí đối với một trong những hoạt động liên quan đến công tác giáo dục. Chính
điều này nên hiệu quả của công tác vận động XHHGD tại các trường chỉ mới thực
hiện ở quy mô nhỏ và hiệu quả chưa cao.
2.4.4.2. Đánh giá của cán b qun lí
Bảng 2.12 dưới đây là kết quả khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên về thực trạng
quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD.
Bảng 2.12. CBQL, GV đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Triển khai đồng bộ kế hoạch cho
các bộ phận tham gia
2.38
0.486
6
2.35
0.478
6
2
Nêu rõ mục đích yêu cầu và các
chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân
tham gia HĐ XHHGD
2.46
0.499
3
2.43
0.496
5
3
Phân phối hợp các nguồn lực
cho các bộ phận khi có yêu cầu
2.33
0.471
7
2.28
0.452
7
4
chế khuyến kích các các
nhân tổ chức, tham gia hiệu
quả công tác XHHGD.
2.45
0.499
4
2.84
0.363
1
69 * Kết luận Điểm trung bình chung khảo sát phần mức độ thực hiện 2.40 tương đương mức đánh giá hoạt động ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình 2.37 tương đương mức nhận định hiệu quả trung bình. Thang đo trên có độ tinh cậy chấp nhận được (Cronbach’s Alpha 0.794 và 0.954). Từ kết quả trên người nghiên cứu cho rằng thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD của cán bộ quản lí các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa thực sự phát huy được vai trò của nhà quản lí đối với một trong những hoạt động liên quan đến công tác giáo dục. Chính điều này nên hiệu quả của công tác vận động XHHGD tại các trường chỉ mới thực hiện ở quy mô nhỏ và hiệu quả chưa cao. 2.4.4.2. Đánh giá của cán bộ quản lí Bảng 2.12 dưới đây là kết quả khảo sát cán bộ quản lí, giáo viên về thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD. Bảng 2.12. CBQL, GV đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Triển khai đồng bộ kế hoạch cho các bộ phận tham gia 2.38 0.486 6 2.35 0.478 6 2 Nêu rõ mục đích yêu cầu và các chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân tham gia HĐ XHHGD 2.46 0.499 3 2.43 0.496 5 3 Phân phối hợp lí các nguồn lực cho các bộ phận khi có yêu cầu 2.33 0.471 7 2.28 0.452 7 4 Có cơ chế khuyến kích các các nhân tổ chức, tham gia có hiệu quả công tác XHHGD. 2.45 0.499 4 2.84 0.363 1
70
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
5
mặt kịp thời giải quyết các
tình huống phát sinh trong quá
trình tổ chức KH XHHGD
2.41
0.493
5
2.46
0.499
4
6
Chỉ đạo các bộ phận khác của
nhà trường hỗ trợ tốt cho việc
thực hiện công tác XCHH GD
2.57
0.497
1
2.60
0.491
2
7
Kịp thời điều động, bổ sung các
bộ phận hỗ trợ khi cần thiết.
2.54
0.500
2
2.55
0.499
3
Trung bình chung
2.45
2.50
Đánh giá
Ít thường xuyên
Trung bình
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.767
0.854
Tương quan Preason
0.575
* Về mức độ thực hiện
Nội dung được đánh giá cao nhất bảng chỉ đạo các bộ phận khác của nhà
trường hỗ trợ tốt cho việc thực hiện công tác XHHGD, trung bình 2.57 xếp hạng 1 độ
lệch chuẩn 0.497 cho thấy số người lựa chọn nhận định thực hiện thường xuyên tương
đối cao. Nội dung Kịp thời điều động, bổ sung các bộ phận hỗ trợ khi cần thiết, trung
bình 2.54 xếp hạng 2 mức đánh giá thường xuyên. Các đánh giá trên cho thấy CBQL
sự điều phối, huy động nhân lực hỗ trợ cho bộ phận chuyên trách về công tác
XHHGD. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Nêu rõ mục đích yêu cầu và các chỉ
dẫn cần thiết cho các cá nhân tham gia XHHGD, trung bình 2.46 xếp hạng 3 đánh
giá mức độ thực hiện ít thường xuyên. Cùng nhận được đánh giá đó là nội dung Có
mặt kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức KH XHHGD,
trung bình 2.41 xếp hạng 5.
70 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 5 Có mặt kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức KH XHHGD 2.41 0.493 5 2.46 0.499 4 6 Chỉ đạo các bộ phận khác của nhà trường hỗ trợ tốt cho việc thực hiện công tác XCHH GD 2.57 0.497 1 2.60 0.491 2 7 Kịp thời điều động, bổ sung các bộ phận hỗ trợ khi cần thiết. 2.54 0.500 2 2.55 0.499 3 Trung bình chung 2.45 2.50 Đánh giá Ít thường xuyên Trung bình Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.767 0.854 Tương quan Preason 0.575 * Về mức độ thực hiện Nội dung được đánh giá cao nhất bảng là chỉ đạo các bộ phận khác của nhà trường hỗ trợ tốt cho việc thực hiện công tác XHHGD, trung bình 2.57 xếp hạng 1 độ lệch chuẩn 0.497 cho thấy số người lựa chọn nhận định thực hiện thường xuyên tương đối cao. Nội dung Kịp thời điều động, bổ sung các bộ phận hỗ trợ khi cần thiết, trung bình 2.54 xếp hạng 2 mức đánh giá thường xuyên. Các đánh giá trên cho thấy CBQL có sự điều phối, huy động nhân lực hỗ trợ cho bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD. Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch Nêu rõ mục đích yêu cầu và các chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân tham gia HĐ XHHGD, trung bình 2.46 xếp hạng 3 đánh giá mức độ thực hiện ít thường xuyên. Cùng nhận được đánh giá đó là nội dung Có mặt kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức KH XHHGD, trung bình 2.41 xếp hạng 5.
71
Mã số phỏng vấn CBQL01 cho rằng “Về cơ chế khích lệ các thành tích của bộ
phận chuyên trách công tác XHHGD hiện nay chưa cụ thể, nên BGH chủ yếu động
viên tinh thần chứ chưa có khuyến khích về mặt vật chất cũng như tạo điều kiện giảm
bớt chuyên môn hay các hoạt động giáo dục khác cho các cá nhân tham gia công tác
XHHGD. Đây là điều bất cập, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết
nhằm mang lại quyền lợi cho bộ phận”. Kế quả phỏng vấn trên hoàn toàn có cơ sở.
Các nội dung có điểm trung bình đánh giá thấp về mức độ thực hiện gồm; Triển
khai đồng bộ kế hoạch cho các bộ phận tham gia, trung bình 2.38 xếp hạng 6 mức
đánh giá ít thường xuyên. Việc Phân phối hợp lí các nguồn lực cho các bộ phận khi
có yêu cầu, trung bình 2.33 xếp hạng 7 mức đánh giá ít thường xuyên.
* Về kết quả thực hiện
Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD
có một số nội dung có sự khác biệt đáng kể với đánh giá mức độ thực hiện. cụ thể
như sau;
Nội dung chế khuyến kích các các nhân tổ chức, tham gia hiệu quả
công tác XHHGD, điểm trung bình 2.84 xếp hạng 1 tương đương mức đánh giá kết
quả khá. Trong khi đó nội dung này phần mức độ thực hiện chỉ được xếp hạng 4 với
hoạt động ít thường xuyên điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm của những cá nhân
tham gia vào công tác XHHGD rất cao. Ngược lại nội dung Nêu rõ mục đích yêu cầu
và các chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân tham gia HĐ XHHGD, điểm trung bình kết
quả thực hiện 2.43 xếp hạng 5 hiệu quả trung bình. Trong khi đó phần mức độ thực
hiện nội dung này được đánh giá khá cao trung bình 2.46 xếp hạng 3. Điều này cho
thấy mặc dùng được cán bộ quản quan tâm chỉ đẫn trong quá trình triển khai kế
hoạch nhưng hiệu quả được ghi nhận của công tác này không cao. Các nội dung khác
có đánh giá hiệu quả tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện.
* Kết luận
Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.45 tương đương mức đánh giá
ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm số trung bình 2.50 tương đương ghi
nhận hiệu quả trung bình. Kiểm nghiệm Cronbach’s Alpha lần lượt 0.767 và 0.854
chỉ số này cho thấy thang đo của bảng 2.12 độ tin cậy mức chấp nhận được.
71 Mã số phỏng vấn CBQL01 cho rằng “Về cơ chế khích lệ các thành tích của bộ phận chuyên trách công tác XHHGD hiện nay chưa cụ thể, nên BGH chủ yếu động viên tinh thần chứ chưa có khuyến khích về mặt vật chất cũng như tạo điều kiện giảm bớt chuyên môn hay các hoạt động giáo dục khác cho các cá nhân tham gia công tác XHHGD. Đây là điều bất cập, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhằm mang lại quyền lợi cho bộ phận”. Kế quả phỏng vấn trên hoàn toàn có cơ sở. Các nội dung có điểm trung bình đánh giá thấp về mức độ thực hiện gồm; Triển khai đồng bộ kế hoạch cho các bộ phận tham gia, trung bình 2.38 xếp hạng 6 mức đánh giá ít thường xuyên. Việc Phân phối hợp lí các nguồn lực cho các bộ phận khi có yêu cầu, trung bình 2.33 xếp hạng 7 mức đánh giá ít thường xuyên. * Về kết quả thực hiện Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD có một số nội dung có sự khác biệt đáng kể với đánh giá mức độ thực hiện. cụ thể như sau; Nội dung Có cơ chế khuyến kích các các nhân tổ chức, tham gia có hiệu quả công tác XHHGD, điểm trung bình 2.84 xếp hạng 1 tương đương mức đánh giá kết quả khá. Trong khi đó nội dung này phần mức độ thực hiện chỉ được xếp hạng 4 với hoạt động ít thường xuyên điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm của những cá nhân tham gia vào công tác XHHGD rất cao. Ngược lại nội dung Nêu rõ mục đích yêu cầu và các chỉ dẫn cần thiết cho các cá nhân tham gia HĐ XHHGD, điểm trung bình kết quả thực hiện là 2.43 xếp hạng 5 hiệu quả trung bình. Trong khi đó phần mức độ thực hiện nội dung này được đánh giá khá cao trung bình 2.46 xếp hạng 3. Điều này cho thấy mặc dùng được cán bộ quản lí quan tâm chỉ đẫn trong quá trình triển khai kế hoạch nhưng hiệu quả được ghi nhận của công tác này không cao. Các nội dung khác có đánh giá hiệu quả tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện. * Kết luận Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.45 tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm số trung bình 2.50 tương đương ghi nhận hiệu quả trung bình. Kiểm nghiệm Cronbach’s Alpha lần lượt 0.767 và 0.854 chỉ số này cho thấy thang đo của bảng 2.12 có độ tin cậy ở mức chấp nhận được.
72
Đánh giá của CBQL,GV tại bảng 2.12 hoàn toàn phù hợp với đánh giá của phụ huynh
ở bảng 2.10. Căn cứ kết quả khảo sát người nghiên cứu cho rằng trạng quản lý, chỉ
đạo hoạt động XHHGD của CBQL tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện
nay chưa cao, chưa phát huy được hết hiệu quả của công tác XHHGD.
2.4.5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD.
Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các
nội dung XHHGD. Tuy nhiên, kiểm tra đánh giá không phải là khâu cuối cùng của
hoạt động, công tác này phải được thực hiện thường xuyên liên tục trong tất cả
các công đoạn của kế hoạch. Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng quản lý kiểm tra,
đánh giá hoạt động XHHGD. Người nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến của cả hai
đối tượng, phụ huynh và CBQL, GV về hoạt động này. Dưới đây là kết quả của khảo
t.
2.4.5.1. Đánh giá của ph huynh
Bảng 2.13 kết quả khảo sát mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện về thực
trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của phụ huynh.
Bảng 2.13. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động
XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Chính quyền kiểm tra xây dựng
kế hoạch vận động XHHGD tại
địa phương
2.39
0.490
5
2.38
0.486
5
2
Phòng GD kiểm tra xây dựng kế
hoạch XHHGD của các trường
2.72
0.453
3
2.68
0.470
4
3
Chính quyền địa phương tổ chức
tổng kết rút kinh nghiệm
XHHGD hàng năm
2.38
0.488
6
2.35
0.479
6
72 Đánh giá của CBQL,GV tại bảng 2.12 hoàn toàn phù hợp với đánh giá của phụ huynh ở bảng 2.10. Căn cứ kết quả khảo sát người nghiên cứu cho rằng trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD của CBQL tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa cao, chưa phát huy được hết hiệu quả của công tác XHHGD. 2.4.5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD. Kiểm tra đánh giá là một khâu quan trọng trong quá trình tổ chức thực hiện các nội dung XHHGD. Tuy nhiên, kiểm tra đánh giá không phải là khâu cuối cùng của hoạt động, mà công tác này phải được thực hiện thường xuyên liên tục trong tất cả các công đoạn của kế hoạch. Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD. Người nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến của cả hai đối tượng, phụ huynh và CBQL, GV về hoạt động này. Dưới đây là kết quả của khảo sát. 2.4.5.1. Đánh giá của phụ huynh Bảng 2.13 là kết quả khảo sát mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện về thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của phụ huynh. Bảng 2.13. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Chính quyền kiểm tra xây dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương 2.39 0.490 5 2.38 0.486 5 2 Phòng GD kiểm tra xây dựng kế hoạch XHHGD của các trường 2.72 0.453 3 2.68 0.470 4 3 Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 2.38 0.488 6 2.35 0.479 6
73
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
4
Phòng giáo dục tổ chức tổng kết
rút kinh nghiệm XHHGD hàng
năm
2.74
0.440
2
2.70
0.460
2
5
Các trường tổ chức tổng kết rút
kinh nghiệm XHHGD hàng năm
2.77
0.425
1
2.73
0.444
1
6
BGH hàng năm phối hợp với
chính quyền địa phương kiểm tra
công tác XHHGD
2.37
0.484
7
2.34
0.476
7
7
GV báo cáo tình hình vận động
XHHGD cho BGH
2.72
0.453
3
2.68
0.467
3
Trung bình chung
2.58
2.55
Đánh giá
Thường xuyên
Khá
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.712
0.718
Tương quan Preason
0.992**
* Về mức độ thực hiện
Một số nội dung có mức độ đánh giá ít thường xuyên gồm; Chính quyền kiểm
tra xây dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương, trung bình 2.39 xếp hạng
5. Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm,
trung bình 2.38 xếp hạng 6 và nội dung BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa
phương kiểm tra công tác XHHGD, trung bình 2.37 xếp hạng 7. Kết quả khảo sát cho
thấy việc phối hợp với chính quyền địa phương nhằm kiểm tra đánh giá các hoạt động
phối hợp, kết quả thu được qua công tác vận động hay việc sử dụng nguồn xã hội hóa
của các trường hiện nay còn nhiều hạn chế. Nếu có sự tham gia của chính quyền địa
phương với tư cách quản lí nhà nước sẽ tạo điều kiện nâng cao tính minh bạch và uy
tính của trường trước các nhà hảo tâm và doanh nghiệp thường xuyên đóng góp.
73 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 4 Phòng giáo dục tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 2.74 0.440 2 2.70 0.460 2 5 Các trường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 2.77 0.425 1 2.73 0.444 1 6 BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác XHHGD 2.37 0.484 7 2.34 0.476 7 7 GV báo cáo tình hình vận động XHHGD cho BGH 2.72 0.453 3 2.68 0.467 3 Trung bình chung 2.58 2.55 Đánh giá Thường xuyên Khá Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.712 0.718 Tương quan Preason 0.992** * Về mức độ thực hiện Một số nội dung có mức độ đánh giá ít thường xuyên gồm; Chính quyền kiểm tra xây dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương, trung bình 2.39 xếp hạng 5. Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.38 xếp hạng 6 và nội dung BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác XHHGD, trung bình 2.37 xếp hạng 7. Kết quả khảo sát cho thấy việc phối hợp với chính quyền địa phương nhằm kiểm tra đánh giá các hoạt động phối hợp, kết quả thu được qua công tác vận động hay việc sử dụng nguồn xã hội hóa của các trường hiện nay còn nhiều hạn chế. Nếu có sự tham gia của chính quyền địa phương với tư cách quản lí nhà nước sẽ tạo điều kiện nâng cao tính minh bạch và uy tính của trường trước các nhà hảo tâm và doanh nghiệp thường xuyên đóng góp.
74
Mã số phỏng vấn CBQL02 cho biết thêm “Hàng năm nhà trường mời đại
diện chính quyền tham gia giám sát cùng đội ngũ thanh tra nhân dân của trường, rà
soát toàn bộ kế hoạch sử dụng nguồn lực XHHGD. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như,
tính chất công việc, chuyên môn, thời gian nên có khi UBND cử người tham gia có
lúc có lúc không. Qua các đợt tổng kết nhà trường có gửi văn bản đến cấp có thẩm
quyền xem xét và báo cáo”. Qua ý kiến phỏng vấn người nghiên cứu nhận thấy công
tác kiểm tra đánh giá vẫn được trường phối hợp với chính quyền nhưng do đây là hoạt
động chuyên môn nên phụ huynh học sinh có ít thông tin dẫn đến đánh giá mang tính
trực quan.
* Về kết quả thực hiện
Căn cứ vào kết quả khảo sát phần kết quả thực hiện chúng ta thấy đa số các ý
kiến đánh giá đều phù hợp với các nhận định về mức độ thực hiện. Cụ thể như sau;
Các nội dung có mức đánh giá kết quả khá gồm; Các trường tổ chức tổng kết
rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.73 xếp hạng 1. Phòng giáo dục tổ
chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.70 xếp hạng 2. GV
báo cáo tình hình vận động XHHGD cho BGH, trung bình 2.72 xếp hạng 3. Các nội
dung trên được ghi nhận có kết quả thực hiện tương đồng với đánh giá mức độ thực
hiện.
Các nội dung có mức đánh giá kết quả trung bình gồm; Chính quyền kiểm tra
y dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương, trung bình 2.38 xếp hạng 5.
Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung
bình 2.68 xếp hạng 6 và nội dung BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa
phương kiểm tra công tác XHHGD, trung bình 2.34 xếp hạng 7. Mặc dù có kết quả
đánh giá thấp nhưng điều này cũng thể hiện sự quan tâm của cán bộ quản lí đến công
tác kiểm tra đánh giá hoạt động XHHGD.
* Kết luận
Điểm trung bình phần mức độ thực hiện 2.58 tương đương mức đánh giá thường
xuyên thực hiện công tác kiểm tra đánh giá. Phần kết quả điểm trung bình chung 2.55
tương đương nhận định kết quả mức khá. Độ tin cậy của thang đo chỉ số
Cronbach’s Alpha lần lượt là 0.7120.718 đạt mức đánh giá độ tin cậy ở mức khá.
74 Mã số phỏng vấn CBQL02 cho biết thêm “Hàng năm nhà trường có mời đại diện chính quyền tham gia giám sát cùng đội ngũ thanh tra nhân dân của trường, rà soát toàn bộ kế hoạch sử dụng nguồn lực XHHGD. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố như, tính chất công việc, chuyên môn, thời gian nên có khi UBND cử người tham gia có lúc có lúc không. Qua các đợt tổng kết nhà trường có gửi văn bản đến cấp có thẩm quyền xem xét và báo cáo”. Qua ý kiến phỏng vấn người nghiên cứu nhận thấy công tác kiểm tra đánh giá vẫn được trường phối hợp với chính quyền nhưng do đây là hoạt động chuyên môn nên phụ huynh học sinh có ít thông tin dẫn đến đánh giá mang tính trực quan. * Về kết quả thực hiện Căn cứ vào kết quả khảo sát phần kết quả thực hiện chúng ta thấy đa số các ý kiến đánh giá đều phù hợp với các nhận định về mức độ thực hiện. Cụ thể như sau; Các nội dung có mức đánh giá kết quả khá gồm; Các trường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.73 xếp hạng 1. Phòng giáo dục tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.70 xếp hạng 2. GV báo cáo tình hình vận động XHHGD cho BGH, trung bình 2.72 xếp hạng 3. Các nội dung trên được ghi nhận có kết quả thực hiện tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện. Các nội dung có mức đánh giá kết quả trung bình gồm; Chính quyền kiểm tra xây dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương, trung bình 2.38 xếp hạng 5. Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm, trung bình 2.68 xếp hạng 6 và nội dung BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác XHHGD, trung bình 2.34 xếp hạng 7. Mặc dù có kết quả đánh giá thấp nhưng điều này cũng thể hiện sự quan tâm của cán bộ quản lí đến công tác kiểm tra đánh giá hoạt động XHHGD. * Kết luận Điểm trung bình phần mức độ thực hiện 2.58 tương đương mức đánh giá thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra đánh giá. Phần kết quả điểm trung bình chung 2.55 tương đương nhận định kết quả mức khá. Độ tin cậy của thang đo có chỉ số Cronbach’s Alpha lần lượt là 0.712 và 0.718 đạt mức đánh giá độ tin cậy ở mức khá.
75
Qua kết quả khảo sát trên đối tượng phụ huynh, người nghiên cứu cho rằng thực
trạng quản công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của BGH các trường
tiểu học trên địa bàn Quận 3 đã đáp ứng được cơ bản về yêu cầu. Tuy nhiên, cần khắc
phục một số nội dung như mở rộng thành phần tham gia, phối hợp chặt chẽ với cơ
quan quản lí trực tiếp để nhận được sự tham vấn về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu
quả hơn nữa công tác XHHGD.
2.4.5.2. Đánh giá của cán b qun lí và giáo viên
Bảng 2.14 dưới đâykết quả khảo sát của CBQL, GV về thực trạng quản
kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3
Tp HCM.
Bảng 2.14. Cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh
giá hoạt động XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Kiểm tra xây dựng kế hoạch
XHHGD
2.52
0.501
2
2.52
0.501
2
2
Kiểm tra quá trình triển khai
kế hoạch
2.49
0.501
3
2.48
0.501
3
3
Kiểm tra chỉ đạo thực hiện kế
hoạch
2.52
0.501
1
2.53
0.501
1
4
Kiểm tra việc phối hợp với
các lực lượng khác
2.46
0.500
4
2.47
0.500
4
5
Kiểm tra kết quả thực hiện so
với mục đích yêu cầu của kế
hoạch
2.43
0.497
6
2.40
0.491
7
75 Qua kết quả khảo sát trên đối tượng phụ huynh, người nghiên cứu cho rằng thực trạng quản lý công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của BGH các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 đã đáp ứng được cơ bản về yêu cầu. Tuy nhiên, cần khắc phục một số nội dung như mở rộng thành phần tham gia, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lí trực tiếp để nhận được sự tham vấn về chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác XHHGD. 2.4.5.2. Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên Bảng 2.14 dưới đây là kết quả khảo sát của CBQL, GV về thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 Tp HCM. Bảng 2.14. Cán bộ quản lí, giáo viên đánh giá thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Kiểm tra xây dựng kế hoạch XHHGD 2.52 0.501 2 2.52 0.501 2 2 Kiểm tra quá trình triển khai kế hoạch 2.49 0.501 3 2.48 0.501 3 3 Kiểm tra chỉ đạo thực hiện kế hoạch 2.52 0.501 1 2.53 0.501 1 4 Kiểm tra việc phối hợp với các lực lượng khác 2.46 0.500 4 2.47 0.500 4 5 Kiểm tra kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu của kế hoạch 2.43 0.497 6 2.40 0.491 7
76
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
6
Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu
chí đánh giá kết quả thực
hiện KH XHHGD
2.39
0.490
7
2.41
0.492
6
7
Bổ sung kịp thời cách thức
đánh giá kết quả
XHHHGD phù hợp với tình
hình nhà trường
2.45
0.499
5
2.47
0.500
4
Trung bình chung
2.47
2.47
Đánh giá
Ít thường xuyên
Trung bình
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.855
0.982
Tương quan Preason
0.932**
* Về mức độ thực hiện
Nội dung dược CBQL, GV đánh giá cao về mức độ hoạt động là Kiểm tra chỉ
đạo thực hiện kế hoạch, trung bình 2.52 xếp hạng 1 mức đánh giá thường xuyên. Đánh
giá trên chứng tỏ BGH các trường có kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai thực hiện
kế hoạch. Ngoài ra việc Kiểm tra xây dựng kế hoạch XHHGD, cũng được ghi nhận
ở mức thường xuyên trung bình 2.52 xếp hạng 2 độ lệch chuẩn 0.501 cho th6a1y mức
độ đồng tình với nhận định này khá cao. Tuy nhiên, sau khi triển khai kế hoạch công
tác kiểm tra lại chưa được ghi nhận tích cực, trung bình 2.49 xếp hạng 3 tương đương
mức ánh giá thực hiện ít thường xuyên. Chứng tỏ quá trình thực hiện các nội dung
của kế hoạch BGH chưa thực sư sâu sát nhằm đánh giá tình hình để có những điều
chỉnh kịp thời.
Mã số phỏng vấn VG04 cho biết thêm “Toàn bộ kế hoạch được BGH chủ động
giao cho bộ phận chuyên trách thực hiện phân công người phụ trách chính.
Những khó khăn trong quá trình thực hiện các thành viên chủ động khắc phục và có
76 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 6 Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện KH XHHGD 2.39 0.490 7 2.41 0.492 6 7 Bổ sung kịp thời cách thức đánh giá kết quả HĐ XHHHGD phù hợp với tình hình nhà trường 2.45 0.499 5 2.47 0.500 4 Trung bình chung 2.47 2.47 Đánh giá Ít thường xuyên Trung bình Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.855 0.982 Tương quan Preason 0.932** * Về mức độ thực hiện Nội dung dược CBQL, GV đánh giá cao về mức độ hoạt động là Kiểm tra chỉ đạo thực hiện kế hoạch, trung bình 2.52 xếp hạng 1 mức đánh giá thường xuyên. Đánh giá trên chứng tỏ BGH các trường có kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Ngoài ra việc Kiểm tra xây dựng kế hoạch XHHGD, cũng được ghi nhận ở mức thường xuyên trung bình 2.52 xếp hạng 2 độ lệch chuẩn 0.501 cho th6a1y mức độ đồng tình với nhận định này khá cao. Tuy nhiên, sau khi triển khai kế hoạch công tác kiểm tra lại chưa được ghi nhận tích cực, trung bình 2.49 xếp hạng 3 tương đương mức ánh giá thực hiện ít thường xuyên. Chứng tỏ quá trình thực hiện các nội dung của kế hoạch BGH chưa thực sư sâu sát nhằm đánh giá tình hình để có những điều chỉnh kịp thời. Mã số phỏng vấn VG04 cho biết thêm “Toàn bộ kế hoạch được BGH chủ động giao cho bộ phận chuyên trách thực hiện và có phân công người phụ trách chính. Những khó khăn trong quá trình thực hiện các thành viên chủ động khắc phục và có
77
báo cáo với BGH. Nhưng thông thường kết quả chỉ đạo phải chờ sự thống nhất trong
BGH với hội đồng trường nên bộ phận chuyên trách chủ động giải quyết trong nhiệm
vụ quyền hạn được phân công”. Từ ý kiến trên cho thấy công tác quản lí hoạt động
này còn nhiều vấn đề bất cập đặc biệt trong những tình huống cần sự chỉ đạo của
BGH.
Các nội dung có đánh giá chưa cao về mức độ hoạt động gồm; Bổ sung kịp
thời cách thức đánh giá kết quả XHHHGD phù hợp với tình hình nhà trường,
trung bình 2.35 xếp hạng 5. Kiểm tra kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu của
kế hoạch, trung bình 2.43 xếp hạng 5. Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết
quả thực hiện KH XHHGD, trung bình 2.39 xếp hạng 7. Đánh giá trên cho thấy vai
trò quản về công tác kiểm tra đánh giá hoạt động xã hội hóa giao dục trong quá
trình thực hiện chưa thực sự tốt.
* Về kết quả thực hiện
Các nội dung đánh giá của cán bộ quản lí, giáo viên về hiệu quả của công tác
kiểm tra đánh giá thực hiện công tác XHHGD cơ bản có sự tương đồng với đánh giá
mức độ thực hiện. Có một vài sự khác biệt về điểm số nhưng không đáng kể và không
ảnh hưởng nhiều đến kết quả khảo sát, cụ thể như sau;
Nội dung bổ sung kịp thời cách thức đánh giá kết quả HĐ XHHHGD phù hợp
với tình hình nhà trường, trung bình 2.47 xếp hạng 4 mức đánh giá kết quả trung bình.
Nội dung này phần kết quả thực hiện có thứ hạng 5 tuy nhiên mức đánh giá cũng chĩ
đạt ít thuồng xuyên. Nội dung Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả thực
hiện KH XHHGD, trung bình 2.41 Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả
thực hiện KH XHHGD xếp hạng 4 đánh giá kết quả trung bình. Nội dung Kiểm tra
kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu của kế hoạch, trung bình 2.40 xếp hạng 7,
mức độ thực hiện hạng 6. Thứ hạng có sự chênh lệch nhưng các mức đánh giá có sự
tương đồng.
* Kết luận
Điểm trung bình chung của mức độ thực hiện 2.47 tương đương mức đánh giá
ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình 2.47 đạt mức nhận định
về kết quả trung bình. Từ kết quả bảng 2.14 người nghiên cứu cho rằng thực trạng
quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của các trường tiểu học trên địa bàn
77 báo cáo với BGH. Nhưng thông thường kết quả chỉ đạo phải chờ sự thống nhất trong BGH với hội đồng trường nên bộ phận chuyên trách chủ động giải quyết trong nhiệm vụ quyền hạn được phân công”. Từ ý kiến trên cho thấy công tác quản lí hoạt động này còn nhiều vấn đề bất cập đặc biệt trong những tình huống cần sự chỉ đạo của BGH. Các nội dung có đánh giá chưa cao về mức độ hoạt động gồm; Bổ sung kịp thời cách thức đánh giá kết quả HĐ XHHHGD phù hợp với tình hình nhà trường, trung bình 2.35 xếp hạng 5. Kiểm tra kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu của kế hoạch, trung bình 2.43 xếp hạng 5. Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện KH XHHGD, trung bình 2.39 xếp hạng 7. Đánh giá trên cho thấy vai trò quản lí về công tác kiểm tra đánh giá hoạt động xã hội hóa giao dục trong quá trình thực hiện chưa thực sự tốt. * Về kết quả thực hiện Các nội dung đánh giá của cán bộ quản lí, giáo viên về hiệu quả của công tác kiểm tra đánh giá thực hiện công tác XHHGD cơ bản có sự tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện. Có một vài sự khác biệt về điểm số nhưng không đáng kể và không ảnh hưởng nhiều đến kết quả khảo sát, cụ thể như sau; Nội dung bổ sung kịp thời cách thức đánh giá kết quả HĐ XHHHGD phù hợp với tình hình nhà trường, trung bình 2.47 xếp hạng 4 mức đánh giá kết quả trung bình. Nội dung này phần kết quả thực hiện có thứ hạng 5 tuy nhiên mức đánh giá cũng chĩ đạt ít thuồng xuyên. Nội dung Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện KH XHHGD, trung bình 2.41 Kiểm tra, điều chỉnh các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện KH XHHGD xếp hạng 4 đánh giá kết quả trung bình. Nội dung Kiểm tra kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu của kế hoạch, trung bình 2.40 xếp hạng 7, mức độ thực hiện hạng 6. Thứ hạng có sự chênh lệch nhưng các mức đánh giá có sự tương đồng. * Kết luận Điểm trung bình chung của mức độ thực hiện 2.47 tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình 2.47 đạt mức nhận định về kết quả trung bình. Từ kết quả bảng 2.14 người nghiên cứu cho rằng thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD của các trường tiểu học trên địa bàn
78
Quận 3 hiện này chưa thực sự tốt. Cần có giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò
của nhà quản lí đồi với hoạt động này.
2.5. Thực trạng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động
XHHGD
Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động XHHGD của các trường
tiểu học bao gồm yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Để có số liệu đánh giá đúng
thực trạng các yếu tố tác động đến công tác này, người nghiên cứu tiến hành khảo sát
mức độ ảnh hưởng dựa trên đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên. Bảng 2.15 dưới
đây là kết quả khảo sát các nội dung ảnh hưởng.
2.5.1. Các yếu tố khách quan
Bảng 2.15 dưới đây là kết quả khảo sát các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến
công tác quản lí hoạt động XHHGD.
Bảng 2.15. Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến công tác quản lí
Stt
Nội dung
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Chủ trương, đường lối của nhà nước về XHHGD
3.40
0.639
7
2
Các văn bản pháp quy quy định, hướng dẫn công tác
XHHGD
3.33
0.692
8
3
Sự quan tâm của chính quyền địa phương
3.48
0.655
6
4
Sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể
3.67
0.569
3
5
Sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở SX
3.67
0.616
3
6
Sự hưởng ứng của các cá nhân, mạnh thường quân.
3.75
0.568
1
7
Điều kiện xã hội, kinh tế, văn hóa của địa phương.
3.71
0.544
2
8
Sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh
3.51
0.554
5
Trung bình chung
3.56
Đánh giá
Rất ảnh hưởng
Độ tin cậy của thang đo
0.771
78 Quận 3 hiện này chưa thực sự tốt. Cần có giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò của nhà quản lí đồi với hoạt động này. 2.5. Thực trạng mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động XHHGD Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động XHHGD của các trường tiểu học bao gồm yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Để có số liệu đánh giá đúng thực trạng các yếu tố tác động đến công tác này, người nghiên cứu tiến hành khảo sát mức độ ảnh hưởng dựa trên đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên. Bảng 2.15 dưới đây là kết quả khảo sát các nội dung ảnh hưởng. 2.5.1. Các yếu tố khách quan Bảng 2.15 dưới đây là kết quả khảo sát các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến công tác quản lí hoạt động XHHGD. Bảng 2.15. Các yếu tố khách quan có ảnh hưởng đến công tác quản lí Stt Nội dung Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Chủ trương, đường lối của nhà nước về XHHGD 3.40 0.639 7 2 Các văn bản pháp quy quy định, hướng dẫn công tác XHHGD 3.33 0.692 8 3 Sự quan tâm của chính quyền địa phương 3.48 0.655 6 4 Sự tham gia phối hợp của các tổ chức đoàn thể 3.67 0.569 3 5 Sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở SX 3.67 0.616 3 6 Sự hưởng ứng của các cá nhân, mạnh thường quân. 3.75 0.568 1 7 Điều kiện xã hội, kinh tế, văn hóa của địa phương. 3.71 0.544 2 8 Sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh 3.51 0.554 5 Trung bình chung 3.56 Đánh giá Rất ảnh hưởng Độ tin cậy của thang đo 0.771