Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1,082
191
162
59
7. Nội dung có thứ hạng và điểm số thấp nhất là KHHGD đảm bảo phù hợp với tình
hình địa phương hòan cảnh của cá nhân, trung bình 2.38 xếp hạng 8. Đây cũng
làm một trong những điểm yếu mà quá trình xây dựng kế hoạch các trường vấp phải.
Tình hình kinh tế xã hội của địa phương luôn luôn vận động kéo theo đó có sự thay
đổi đáng kể về tình hình kinh tế của từng cá nhân, doanh nghiệp. Quá trình xây dựng
kế hoạch BGH cần phải có những thông tin cập nhận về tình hình trên địa bàn trường
đứng chân nói riêng và tình hình kinh tế của đất nước nói chung để đề ra các mục tiêu
phù hợp cho từng giai đoạn.
Phỏng vấn về công tác quản lí lập kế hoạch, người nghiên cứu nhận được ý kiến
như sau; Mã số phỏng vấn GV04 cho biết “Việc lập kế hoạch công tác XHHGD hiện
nay được nhà trường phân công cho bộ phận chuyên trách thực hiện. Quá trình lập
kế hoạch thường được thực hiện đầu năm học, sau khi có đánh giá tổng kết quá trình
thực hiện kế hoạch năm trước đó. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sổ tham khảo ý
kiến của các cấp chính quyền, phòng giáo dục các mạnh thường quân thường
xuyên tham gia đóng góp cho nhà trường. Kế hoạch được hoàn thiện trên cơ sở lấy
ý kiến thống nhất của BGH, Hội đồng trường các tổ chức đoàn thể trong nhà
trường”. Ý kiến phỏng vấn cho thấy về cơ bản kế hoạch được xây dựng theo đúng
quy trình và phù hợp với các quy định hiện hành.
* Về kết quả thực hiện
Các nội dung có đánh giá thấp về kết quả thực hiện gồm; KHHGD đảm bảo phù
hợp với tình hình địa phương hòan cảnh của cá nhân, Quy định chi tiết vai trò
chức năng của các bộ phận tham gia KHHGD và Kế hoạch XHHGD đảm bảo đúng
và đủ các nguyên tắc. Điểm trung bình khảo sát của ba nội dung này là 2.39 cùng xếp
hạng 6 của bảng. Đánh giá về kết quả cho thấy mặc dùng các trường tổ chức thực
hiện nghiêm túc công tác lập kế hoạch nhưng hiệu quả của một số nội dung chưa
được như kì vọng. Cần cần xem xét điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình
hình thực tế, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động.
* Kết luận
Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.46 điểm số tương đương mức
đánh giá ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm trung bình 2.46 tương đương
59 7. Nội dung có thứ hạng và điểm số thấp nhất là KHHGD đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương và hòan cảnh của cá nhân, trung bình 2.38 xếp hạng 8. Đây cũng làm một trong những điểm yếu mà quá trình xây dựng kế hoạch các trường vấp phải. Tình hình kinh tế xã hội của địa phương luôn luôn vận động kéo theo đó có sự thay đổi đáng kể về tình hình kinh tế của từng cá nhân, doanh nghiệp. Quá trình xây dựng kế hoạch BGH cần phải có những thông tin cập nhận về tình hình trên địa bàn trường đứng chân nói riêng và tình hình kinh tế của đất nước nói chung để đề ra các mục tiêu phù hợp cho từng giai đoạn. Phỏng vấn về công tác quản lí lập kế hoạch, người nghiên cứu nhận được ý kiến như sau; Mã số phỏng vấn GV04 cho biết “Việc lập kế hoạch công tác XHHGD hiện nay được nhà trường phân công cho bộ phận chuyên trách thực hiện. Quá trình lập kế hoạch thường được thực hiện đầu năm học, sau khi có đánh giá tổng kết quá trình thực hiện kế hoạch năm trước đó. Kế hoạch được xây dựng trên cơ sổ tham khảo ý kiến của các cấp chính quyền, phòng giáo dục và các mạnh thường quân thường xuyên tham gia đóng góp cho nhà trường. Kế hoạch được hoàn thiện trên cơ sở lấy ý kiến thống nhất của BGH, Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường”. Ý kiến phỏng vấn cho thấy về cơ bản kế hoạch được xây dựng theo đúng quy trình và phù hợp với các quy định hiện hành. * Về kết quả thực hiện Các nội dung có đánh giá thấp về kết quả thực hiện gồm; KHHGD đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương và hòan cảnh của cá nhân, Quy định chi tiết vai trò chức năng của các bộ phận tham gia KHHGD và Kế hoạch XHHGD đảm bảo đúng và đủ các nguyên tắc. Điểm trung bình khảo sát của ba nội dung này là 2.39 cùng xếp hạng 6 của bảng. Đánh giá về kết quả cho thấy mặc dùng các trường tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác lập kế hoạch nhưng hiệu quả của một số nội dung chưa được như kì vọng. Cần cần xem xét điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của hoạt động. * Kết luận Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.46 điểm số tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm trung bình 2.46 tương đương
60
nhận định hiệu quả của hoạt động ở mức trung bình. Từ kết quả này người nghiên
cứu cho rằng, công tác quản lí lập kế hoạch hoạt động XHHGD tại các trường tiểu
học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa cao. Cần có các giải pháp cụ thể để nâng cao
hơn nữa vai trò của nhà quản lí nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác lập kế hoạch của
các trường.
2.4.3. Thực trạng quản việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động
XHHGD
Quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch là đảm nhằm thực hiện thành công các mục
tiêu về công tác XHHGD đã được đề ra trước đó. Để có cơ sở đánh giá hoạt động này
người nghiên cứu tiến hành khảo sát trên hai đối tượng, phụ huynh và cán bộ quản lí,
giáo viên. Kết quả khảo sát được trình bày theo các bảng dưới đây.
2.4.3.1. Đánh giá của ph huynh
Bảng 2.9 kết quả đánh giá của phụ huynh về mức độ hoạt động và hiệu quả
hoạt động về thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD
hiện nay tại các trường tiểu học trên địa bàn Q3 Tp HCM.
Bảng 2.9. Đánh giá của phụ huynh về thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện,
điều hành hoạt động XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Chính quyền tích cực vận động
công tác XHHGD
2.65
0.479
1
2.63
0.486
1
2
Chính quyền phân công bộ phận
chuyên trách XHHGD
2.39
0.490
5
2.41
0.494
5
3
Chính quyền dám sát thực hiện
kế hoạch vận động XHHGD
2.32
0.467
9
2.33
0.470
8
4
Nội dung vận động có sức thuyết
phục
2.48
0.502
4
2.49
0.502
4
60 nhận định hiệu quả của hoạt động ở mức trung bình. Từ kết quả này người nghiên cứu cho rằng, công tác quản lí lập kế hoạch hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa cao. Cần có các giải pháp cụ thể để nâng cao hơn nữa vai trò của nhà quản lí nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác lập kế hoạch của các trường. 2.4.3. Thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD Quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch là đảm nhằm thực hiện thành công các mục tiêu về công tác XHHGD đã được đề ra trước đó. Để có cơ sở đánh giá hoạt động này người nghiên cứu tiến hành khảo sát trên hai đối tượng, phụ huynh và cán bộ quản lí, giáo viên. Kết quả khảo sát được trình bày theo các bảng dưới đây. 2.4.3.1. Đánh giá của phụ huynh Bảng 2.9 là kết quả đánh giá của phụ huynh về mức độ hoạt động và hiệu quả hoạt động về thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD hiện nay tại các trường tiểu học trên địa bàn Q3 Tp HCM. Bảng 2.9. Đánh giá của phụ huynh về thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Chính quyền tích cực vận động công tác XHHGD 2.65 0.479 1 2.63 0.486 1 2 Chính quyền phân công bộ phận chuyên trách XHHGD 2.39 0.490 5 2.41 0.494 5 3 Chính quyền dám sát thực hiện kế hoạch vận động XHHGD 2.32 0.467 9 2.33 0.470 8 4 Nội dung vận động có sức thuyết phục 2.48 0.502 4 2.49 0.502 4
61
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
5
Hình thức thực hiện công tác
XHHGD đa dạng
2.38
0.486
6
2.38
0.488
6
6
Phương pháp tổ chức linh hoạt
phù hợp với từng đồi tượng
2.57
0.498
2
2.59
0.494
2
7
Chính quyền vận động các tổ
chức trong bộ máy nhà nước
tham gia tuyên truyền XHHGD
2.55
0.500
3
2.56
0.499
3
8
Chính quyền vận động cá nhân,
doanh nghiệp đóng góp
2.37
0.484
7
2.35
0.479
7
9
Chính quyền phối hợp chặt chẽ
với nhà trường cùng tổ chức vận
động XHHGD
2.35
0.479
8
2.33
0.470
8
Trung bình chung
2.45
2.45
Đánh giá
Ít thường xuyên
Trung bình
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.817
0.866
Tương quan Preason
0.990**
* Về mức độ thực hiện
Khảo sát cho thấy thực trạng mức độ thực hiện quản lý việc tổ chức, điều hành
hoạt động XHHGD chưa được thực hiện thường xuyên. Các nội dung đánh giá
thấp gồm;
Hình thức thực hiện công tác XHHGD đa dạng, trung bình 2.56 xếp hạng 6.
Chính quyền vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, chỉ đạt mức độ đánh giá hoạt
động ít thường xuyên trung bình 2.37 xếp hạng 7. Có hai nội dung có điểm trung bình
thấp là Chính quyền giám sát thực hiện kế hoạch vận động XHHGD và Chính quyền
phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHHGD, điểm trung bình
2.36 xếp hạng 8. Thứ hạng này tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Đánh giá
61 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 5 Hình thức thực hiện công tác XHHGD đa dạng 2.38 0.486 6 2.38 0.488 6 6 Phương pháp tổ chức linh hoạt phù hợp với từng đồi tượng 2.57 0.498 2 2.59 0.494 2 7 Chính quyền vận động các tổ chức trong bộ máy nhà nước tham gia tuyên truyền XHHGD 2.55 0.500 3 2.56 0.499 3 8 Chính quyền vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp 2.37 0.484 7 2.35 0.479 7 9 Chính quyền phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHHGD 2.35 0.479 8 2.33 0.470 8 Trung bình chung 2.45 2.45 Đánh giá Ít thường xuyên Trung bình Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.817 0.866 Tương quan Preason 0.990** * Về mức độ thực hiện Khảo sát cho thấy thực trạng mức độ thực hiện quản lý việc tổ chức, điều hành hoạt động XHHGD chưa được thực hiện thường xuyên. Các nội dung có đánh giá thấp gồm; Hình thức thực hiện công tác XHHGD đa dạng, trung bình 2.56 xếp hạng 6. Chính quyền vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, chỉ đạt mức độ đánh giá hoạt động ít thường xuyên trung bình 2.37 xếp hạng 7. Có hai nội dung có điểm trung bình thấp là Chính quyền giám sát thực hiện kế hoạch vận động XHHGD và Chính quyền phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHHGD, điểm trung bình 2.36 xếp hạng 8. Thứ hạng này tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Đánh giá
62
cho thấy mặc dù có sự quan tâm đến công tác XHHGD của các trường. Nhưng những
nội dung cụ thể như tham gia vận động hay tham gia giám sát việc sử dụng nguồn xã
hội hóa của nhà trường lại chưa được các cấp chính quyền quan tâm nhiều. Điều này
không chỉ ảnh hưởng đến vai trò quản lí giám sát nhà nước của địa phương mà còn
thể hiện uy tính, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với các hoạt động giáo
dục trên địa bàn Quận.
Mã số phỏng vấn CBQL03 cho biết thêm Nhà trường hiện nay đã chủ động
phối hợp với chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh trong công việc tổ chức
triển khai điều hành các kế hoạch XHHGD và đã nhận được nhiều sự quan tâm ủng
hộ tích cực. Trong những năm gần đây, hiệu quả của hoạt động này được nâng lên
rất nhiều”. Nội dung Chính quyền phân công bộ phận chuyên trách XHHGD, mặc
chỉ nhận được đánh giá ở mức độ ít thường xuyên nhưng cũng cho thấy trách nhiệm
của cơ quan quản lí nhà nước đối với hoạt động này.
* Về kết quả thực hiện
Đa số các đánh giá của phụ huynh về kết quả thực hiện các nội dung quản lí tổ
chức thực hiện kế hoạch , điều hành hoat động XHHGD tương quan với các đánh giá
về mức độ thực hiện của công tác này. Những nội dung có đánh giá cao về kết quả
gồm; Chính quyền tích cực vận động công tác XHHGD, trung bình khảo sát 2.63 xếp
hạng 1. Phương pháp tổ chức linh hoạt phù hợp với từng đồi tượng, trung bình 2.59
xếp hạng 2 và Chính quyền vận động các tổ chức trong bộ máy nhà nước tham gia
tuyên truyền XHHGD, trung bình 2.56 xếp hạng 3. Kết quả đánh giá tương đồng với
mức độ thực hiện.
Các nội dung về quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch XHHGD gồm; Chính quyền
vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, trung bình 2.37 xếp hạng 7. Chính quyền
phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHHGD, trung bình 2.35
xếp hạng 8. Từ kết quả đánh giá của phụ huynh chúng ta thấy mặc dù công tác triển
khai thực hiện kế hoạch đã nhận được nhiều sự ghi nhận nhưng hiệu quả của công tác
này chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng của nó.
62 cho thấy mặc dù có sự quan tâm đến công tác XHHGD của các trường. Nhưng những nội dung cụ thể như tham gia vận động hay tham gia giám sát việc sử dụng nguồn xã hội hóa của nhà trường lại chưa được các cấp chính quyền quan tâm nhiều. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến vai trò quản lí giám sát nhà nước của địa phương mà còn thể hiện uy tính, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với các hoạt động giáo dục trên địa bàn Quận. Mã số phỏng vấn CBQL03 cho biết thêm “Nhà trường hiện nay đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, với phụ huynh học sinh trong công việc tổ chức triển khai điều hành các kế hoạch XHHGD và đã nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ tích cực. Trong những năm gần đây, hiệu quả của hoạt động này được nâng lên rất nhiều”. Nội dung Chính quyền phân công bộ phận chuyên trách XHHGD, mặc dù chỉ nhận được đánh giá ở mức độ ít thường xuyên nhưng cũng cho thấy trách nhiệm của cơ quan quản lí nhà nước đối với hoạt động này. * Về kết quả thực hiện Đa số các đánh giá của phụ huynh về kết quả thực hiện các nội dung quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch , điều hành hoat động XHHGD tương quan với các đánh giá về mức độ thực hiện của công tác này. Những nội dung có đánh giá cao về kết quả gồm; Chính quyền tích cực vận động công tác XHHGD, trung bình khảo sát 2.63 xếp hạng 1. Phương pháp tổ chức linh hoạt phù hợp với từng đồi tượng, trung bình 2.59 xếp hạng 2 và Chính quyền vận động các tổ chức trong bộ máy nhà nước tham gia tuyên truyền XHHGD, trung bình 2.56 xếp hạng 3. Kết quả đánh giá tương đồng với mức độ thực hiện. Các nội dung về quản lí tổ chức thực hiện kế hoạch XHHGD gồm; Chính quyền vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, trung bình 2.37 xếp hạng 7. Chính quyền phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHHGD, trung bình 2.35 xếp hạng 8. Từ kết quả đánh giá của phụ huynh chúng ta thấy mặc dù công tác triển khai thực hiện kế hoạch đã nhận được nhiều sự ghi nhận nhưng hiệu quả của công tác này chưa tương xứng với vai trò và tầm quan trọng của nó.
63
* Kết luận
Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.45 tương đương mức đánh giá
hoạt động ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình chung 2.45
đạt mức đánh giá kết quả trung bình. Thang đo bảng 2.9 độ tin cậy lần lượt
0.817 và 0.866 chỉ số này cho biết số liệu thu được từ bảng trên có sự tin cậy khá cao.
Từ trên của phụ huynh người nghiên cứu cho rằng thực trạng quản việc tổ chức
thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD của các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3
hiện nay cần được xem xét điều chỉnh một số công đoạn, để nâng cao hơn nữa hoạt
động này.
2.4.3.2. Đánh giá của cán b qun lí và giáo viên
Để có cơ sở đánh giá toàn diện về thực trạng tổ chức thực hiện điều hành hoạt
động XHHGD. Người nghiên cứu tiến hành khả sát ý kiến của cán bộ quản giáo
viên về mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện công tác này của các trường tiểu học
trên địa bàn Quận 3, bảng 2.10 dưới đây là kết quả khảo sát.
Bảng 2.10. Đánh giá của cán bộ quản lí giáo viên hực trạng quản lý việc tổ chức
thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Đảm bảm tổ chức được môi
trường tiếp nhận các đóng góp
hiệu quả và thân thiện.
2.45
0.499
5
2.48
0.501
4
2
Triển khai đầy đủ kế hoạch
XHHGD đến từng bộ phận tham
gia
2.58
0.495
2
2.56
0.498
2
3
Kịp thời bổ sung nhân lực cho
các bộ phận khi có yêu cầu
2.49
0.501
4
2.47
0.500
5
4
Thống nhất tiêu chí hoạt động
cho các bộ phận tham gia
2.54
0.500
3
2.52
0.501
3
63 * Kết luận Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.45 tương đương mức đánh giá hoạt động ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện có điểm trung bình chung 2.45 đạt mức đánh giá kết quả trung bình. Thang đo bảng 2.9 có độ tin cậy lần lượt là 0.817 và 0.866 chỉ số này cho biết số liệu thu được từ bảng trên có sự tin cậy khá cao. Từ trên của phụ huynh người nghiên cứu cho rằng thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD của các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay cần được xem xét điều chỉnh một số công đoạn, để nâng cao hơn nữa hoạt động này. 2.4.3.2. Đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên Để có cơ sở đánh giá toàn diện về thực trạng tổ chức thực hiện điều hành hoạt động XHHGD. Người nghiên cứu tiến hành khả sát ý kiến của cán bộ quản lí giáo viên về mức độ thực hiện và hiệu quả thực hiện công tác này của các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3, bảng 2.10 dưới đây là kết quả khảo sát. Bảng 2.10. Đánh giá của cán bộ quản lí giáo viên hực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Đảm bảm tổ chức được môi trường tiếp nhận các đóng góp hiệu quả và thân thiện. 2.45 0.499 5 2.48 0.501 4 2 Triển khai đầy đủ kế hoạch XHHGD đến từng bộ phận tham gia 2.58 0.495 2 2.56 0.498 2 3 Kịp thời bổ sung nhân lực cho các bộ phận khi có yêu cầu 2.49 0.501 4 2.47 0.500 5 4 Thống nhất tiêu chí hoạt động cho các bộ phận tham gia 2.54 0.500 3 2.52 0.501 3
64
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
5
Phối hợp chặt chẽ với phòng
giáo dục trong thực hiện
KHHGD
2.43
0.496
6
2.39
0.489
7
6
Phối hợp chặt chẽ với chính
quyền địa phương trong thực
hiện KHHGD
2.37
0.483
8
2.34
0.477
8
7
Phối hợp chặt chẽ với các tổ
chức, quan đoàn thể trong
thực hiện KHHGD
2.33
0.471
9
2.29
0.457
9
8
Kịp thời điều chỉnh bổ sung kế
hoạch khi cần thiết
2.59
0.492
1
2.58
0.495
1
9
Đảm bảo tính hiệu quả của từng
bộ phận tham gia KHHGD
2.42
0.495
7
2.40
0.491
6
Trung bình chung
2.47
2.45
Đánh giá chung
Ít thường xuyên
Trung bình
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.898
0.886
Tương quan Preason
0.980**
* Về mức độ thực hiện
Một số nội dung chưa nhận được sự đánh giá tích cực gồm; Việc phối hợp chặt
chẽ với phòng giáo dục trong thực hiện KHHGD, chỉ được đánh giá mức độ ít
thường xuyên trung bình 2.43 xếp hạng 6. Phòng giáo dục với vai trò là cơ quan chỉ
đạo và tham mưu chính sách cho các trường, trong đó có hoạt động XHHGD nếu có
sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan chuyên môn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho bộ phận
chuyên trách về công tác XHHGD. Công tác Đảm bảo tính hiệu quả của từng bộ phận
tham gia KHHGD, cũng chưa được đánh giá cao, mức độ thực hiện chỉ đạt ít thường
xuyên trung bình khảo sát 2.42 cho thấy các ý kiến khảo sát cho rằng các nhà quản lí
64 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 5 Phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục trong thực hiện KHHGD 2.43 0.496 6 2.39 0.489 7 6 Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện KHHGD 2.37 0.483 8 2.34 0.477 8 7 Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan đoàn thể trong thực hiện KHHGD 2.33 0.471 9 2.29 0.457 9 8 Kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch khi cần thiết 2.59 0.492 1 2.58 0.495 1 9 Đảm bảo tính hiệu quả của từng bộ phận tham gia KHHGD 2.42 0.495 7 2.40 0.491 6 Trung bình chung 2.47 2.45 Đánh giá chung Ít thường xuyên Trung bình Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.898 0.886 Tương quan Preason 0.980** * Về mức độ thực hiện Một số nội dung chưa nhận được sự đánh giá tích cực gồm; Việc phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục trong thực hiện KHHGD, chỉ được đánh giá ở mức độ ít thường xuyên trung bình 2.43 xếp hạng 6. Phòng giáo dục với vai trò là cơ quan chỉ đạo và tham mưu chính sách cho các trường, trong đó có hoạt động XHHGD nếu có sự phối hợp chặt chẽ từ cơ quan chuyên môn sẽ tạo nhiều thuận lợi hơn cho bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD. Công tác Đảm bảo tính hiệu quả của từng bộ phận tham gia KHHGD, cũng chưa được đánh giá cao, mức độ thực hiện chỉ đạt ít thường xuyên trung bình khảo sát 2.42 cho thấy các ý kiến khảo sát cho rằng các nhà quản lí
65
chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của từng nhân khi tham gia công tác
XHHGD. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện
KHHGD, chỉ nhận được kết quả đánh giá mức độ ít thường xuyên trung bình 2.37
xếp hạng 8. Điểm số và thứ hạng cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch
nhà quản lí chưa chỉ đạo bộ phận chuyên trách của trường tham vấn, phối hợp tốt với
chính quyền địa phương về công tác XHHGD.
Kết quả phỏng vấn mã số GV02 cho biết thêm “Mặc dù được phân công tham
gia vào bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD, nhưng về bản chất giáo viên vẫn
phải thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của một giáo viên bình thường. Công tác
XHHGD được xem như là một hoạt động kiêm nhiệm không chính thức. Điều này gây
không ít khó khăn cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hóa
giáo dục cũng như tham gia giảng dạy trên lớp”. Như vậy, thể thấy công tác
XHHGD cần phải được nghiên cứu điều chỉnh để được xem như một hoạt động giáo
dục trong nhà trường. Điều này tạo cơ sở pháp lí cho cả nhà quản lí lẫn các thành viên
trong bộ phận này.
* Về kết quả thực hiện
Về cơ bản các đánh giá kết quả thực hiện sự tương quan với đánh giá của
mức độ thực hiện, có thể kể đến một số nội dung sau;
Những nội dung được cán bộ quản lí và giáo viên đánh giá cao về kết quả thực
hiện gồm; Kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch khi cần thiết, trung bình 2.58 xếp
hạng 1. Hay triển khai đầy đủ kế hoạch XHHGD đến từng bộ phận tham gia, trung
bình 2.56 xếp hạng 2. Hoặc thống nhất tiêu chí hoạt động cho các bộ phận tham gia,
trung bình 2.52 xếp hạng 3.
Các nội dung có điểm trung bình và thứ hạng thấp gồm; Phối hợp chặt chẽ với
phòng giáo dục trong thực hiện KHHGD, trung bình 2.37 xếp hạng 7 tương đương
kết quả trung bình. Nội dung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong
thực hiện KHHGD, điểm trung bình 2.34 xếp hạng 8, kết quả trung bình. đánh
giá thấp nhất bảng là nội dung Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan đoàn thể
trong thực hiện KHHGD, trung bình 2.29 xếp hạng 9, kết quả trung bình.
* Kết luận
65 chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của từng cá nhân khi tham gia công tác XHHGD. Việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện KHHGD, chỉ nhận được kết quả đánh giá mức độ ít thường xuyên trung bình 2.37 xếp hạng 8. Điểm số và thứ hạng cho biết trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch nhà quản lí chưa chỉ đạo bộ phận chuyên trách của trường tham vấn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương về công tác XHHGD. Kết quả phỏng vấn mã số GV02 cho biết thêm “Mặc dù được phân công tham gia vào bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD, nhưng về bản chất giáo viên vẫn phải thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của một giáo viên bình thường. Công tác XHHGD được xem như là một hoạt động kiêm nhiệm không chính thức. Điều này gây không ít khó khăn cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch hóa giáo dục cũng như tham gia giảng dạy trên lớp”. Như vậy, có thể thấy công tác XHHGD cần phải được nghiên cứu điều chỉnh để được xem như một hoạt động giáo dục trong nhà trường. Điều này tạo cơ sở pháp lí cho cả nhà quản lí lẫn các thành viên trong bộ phận này. * Về kết quả thực hiện Về cơ bản các đánh giá kết quả thực hiện có sự tương quan với đánh giá của mức độ thực hiện, có thể kể đến một số nội dung sau; Những nội dung được cán bộ quản lí và giáo viên đánh giá cao về kết quả thực hiện gồm; Kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch khi cần thiết, trung bình 2.58 xếp hạng 1. Hay triển khai đầy đủ kế hoạch XHHGD đến từng bộ phận tham gia, trung bình 2.56 xếp hạng 2. Hoặc thống nhất tiêu chí hoạt động cho các bộ phận tham gia, trung bình 2.52 xếp hạng 3. Các nội dung có điểm trung bình và thứ hạng thấp gồm; Phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục trong thực hiện KHHGD, trung bình 2.37 xếp hạng 7 tương đương kết quả trung bình. Nội dung phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong thực hiện KHHGD, điểm trung bình 2.34 xếp hạng 8, kết quả trung bình. Có đánh giá thấp nhất bảng là nội dung Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, cơ quan đoàn thể trong thực hiện KHHGD, trung bình 2.29 xếp hạng 9, kết quả trung bình. * Kết luận
66
Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.47 tương đương mức thực
hiện ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm trung bình chung 2.45 tương
đương ghi nhận kết quả trung bình. Các thang đo của bảng 2.10 có chỉ số Cronbach’s
Alpha lần lượt là 0.898 0.886. Chỉ số này cho thấy thang đo trên độ tinh cậy
tương đối cao. Căn cứ vào kết quả đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên bảng 2.10
người nghiên cứu cho rằng; thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt
động XHHGD tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa thực sự tốt.
Cần có giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà quản lí trong tồ chức và điều hành
hoạt động này.
2.4.4. Thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD.
Chỉ đạo và điều chỉnh là khâu quan trọng của chức năng quản lí. Hiệu quả của
toàn bộ hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào công tác này, cho nên để đánh giá đúng
thực trạng, người nghiên cứu tiến hành khảo sát trên hai đối tượng, phụ huynh và cán
bộ quản lí, giáo viên về công tác điều hành và chỉ đạo các hoạt động xã hội hóa giao
dục trên đại bàn Quận 3 Tp HCM.
2.4.4.1. Đánh giá của ph huynh
Bảng 2.11 dưới đây kết quả khảo sát phụ huynh về thực trạng quản lý, chỉ
đạo hoạt động XHHGD.
Bảng 2.11. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
1
Sự chỉ đạo của chính quyền về
công tác XHH
2.34
0.476
5
2.33
0.470
5
2
Hoạt động của bộ phận chuyên
trách về XHHGD
2.41
0.494
3
2.38
0.488
3
3
Sự phối hợp của các quan
chức năng đối với công tác
XHH
2.32
0.467
6
2.28
0.450
6
66 Điểm trung bình chung phần mức độ thực hiện 2.47 tương đương mức thực hiện ít thường xuyên. Phần kết quả thực hiện điểm trung bình chung 2.45 tương đương ghi nhận kết quả trung bình. Các thang đo của bảng 2.10 có chỉ số Cronbach’s Alpha lần lượt là 0.898 và 0.886. Chỉ số này cho thấy thang đo trên có độ tinh cậy tương đối cao. Căn cứ vào kết quả đánh giá của cán bộ quản lí và giáo viên bảng 2.10 người nghiên cứu cho rằng; thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD tại các trường tiểu học trên địa bàn Quận 3 hiện nay chưa thực sự tốt. Cần có giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà quản lí trong tồ chức và điều hành hoạt động này. 2.4.4. Thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD. Chỉ đạo và điều chỉnh là khâu quan trọng của chức năng quản lí. Hiệu quả của toàn bộ hoạt động phụ thuộc rất nhiều vào công tác này, cho nên để đánh giá đúng thực trạng, người nghiên cứu tiến hành khảo sát trên hai đối tượng, phụ huynh và cán bộ quản lí, giáo viên về công tác điều hành và chỉ đạo các hoạt động xã hội hóa giao dục trên đại bàn Quận 3 Tp HCM. 2.4.4.1. Đánh giá của phụ huynh Bảng 2.11 dưới đây là kết quả khảo sát phụ huynh về thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD. Bảng 2.11. Phụ huynh đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 1 Sự chỉ đạo của chính quyền về công tác XHH 2.34 0.476 5 2.33 0.470 5 2 Hoạt động của bộ phận chuyên trách về XHHGD 2.41 0.494 3 2.38 0.488 3 3 Sự phối hợp của các cơ quan chức năng đối với công tác XHH 2.32 0.467 6 2.28 0.450 6
67
Stt
Nội dung
Mức độ thực hiện
Hiệu quả thực hiện
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
Trung
bình
Độ
lệch
chuẩn
Thứ
hạng
4
BGH nhà trường phân công bộ
phận chuyên trách về công tác
XHHGD
2.39
0.490
4
2.35
0.479
4
5
Bộ phận chuyên trách tiếp xúc
với nhân, doanh nghiệp để
vận động XHHGD
2.52
0.502
2
2.49
0.502
2
6
BGH chỉ đạo GV vận động phụ
huynh đóng góp cho công tác
XHHGD
2.55
0.500
1
2.51
0.502
1
7
BGH đề nghị hội PHHS của nhà
trường tham gia vận động
XHHGD
2.30
0.460
7
2.28
0.448
7
Trung bình chung
2.40
2.37
Đánh giá
Ít thường xuyên
Trung bình
Độ tin cậy của thang đo
(Cronbach's Alpha)
0.794
0.954
Tương quan Preason
0.994**
* Về mức độ thực hiện
Các nội dung có đánh giá chưa cao bao gồm ; Sự phối hợp của các cơ quan
chức năng đối với công tác XHH, trung bình 2.34 xếp hạng 5. Sự phối hợp của các
cơ quan chức năng đối với công tác XHH, trung bình 2.32 xếp hạng 6. Nội dung
đánh giá thấp nhất về hoạt động là BGH đề nghị hội PHHS của nhà trường tham gia
vận động XHHGD, trung bình 2.30 xếp hạng 7. Hội phụ huynh học sinh cầu nối
quan trọng giữa nhà trường với các nhân doanh nghiệp trong công tác XHHGD
nếu phát huy tốt lợi thế này thì công tác XHHGD sẽ gặp nhiều thuận lơi. Theo nhìn
nhận của khảo sát hoạt động này không được thường xuyên BGH quan tâm thực hiện.
67 Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng Trung bình Độ lệch chuẩn Thứ hạng 4 BGH nhà trường phân công bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD 2.39 0.490 4 2.35 0.479 4 5 Bộ phận chuyên trách tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp để vận động XHHGD 2.52 0.502 2 2.49 0.502 2 6 BGH chỉ đạo GV vận động phụ huynh đóng góp cho công tác XHHGD 2.55 0.500 1 2.51 0.502 1 7 BGH đề nghị hội PHHS của nhà trường tham gia vận động XHHGD 2.30 0.460 7 2.28 0.448 7 Trung bình chung 2.40 2.37 Đánh giá Ít thường xuyên Trung bình Độ tin cậy của thang đo (Cronbach's Alpha) 0.794 0.954 Tương quan Preason 0.994** * Về mức độ thực hiện Các nội dung có đánh giá chưa cao bao gồm ; Sự phối hợp của các cơ quan chức năng đối với công tác XHH, trung bình 2.34 xếp hạng 5. Sự phối hợp của các cơ quan chức năng đối với công tác XHH, trung bình 2.32 xếp hạng 6. Nội dung có đánh giá thấp nhất về hoạt động là BGH đề nghị hội PHHS của nhà trường tham gia vận động XHHGD, trung bình 2.30 xếp hạng 7. Hội phụ huynh học sinh là cầu nối quan trọng giữa nhà trường với các cá nhân doanh nghiệp trong công tác XHHGD nếu phát huy tốt lợi thế này thì công tác XHHGD sẽ gặp nhiều thuận lơi. Theo nhìn nhận của khảo sát hoạt động này không được thường xuyên BGH quan tâm thực hiện.
68
Mã số phỏng vấn CBQL02 cho cho rằng Nhà trường đã cử các thành viên có
kinh nhiệm và uy tính tham gia phụ trách công tác XHHGD, bước đầu có ghi nhận
được một số thành quả nhất định. Tuy nhn, thành viên của bộ phận chuyên trách
chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm. Họ phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ khác
nhau, dạy học, tham gia công tác đoàn thể và thực hiện công tác XHHGD. Đối với
công tác XHHGD các chế độ chính sách cũng như cơ chế ràng buộc chưa chặt chẽ.
Cho nên, việc động viên khuyến khích về vật chất và tinh thần chưa thỏa đáng nên
chưa tạo được sự khích lệ đúng mức cho hoạt động này”. Ý kiến của nhà quản lí cho
thấy mặc công tác XHHGD có tác động không nhỏ đến hoạt động giáo dục của
các trường nhưng do cơ chế quy định nên công tác này còn bộc lộ nhiều hạn chế về
tính ràng buộc. Nội dung BGH nhà trường phân công bộ phận chuyên trách về công
tác XHHGD, có điểm trung bình 2.39 xếp hạng 4 thứ hạng tương đương mức đánh
giá ít thường xuyên. Trên thực tế các trường hiện nay đã phân công bộ phận chuyên
trách về công tác XHHGD nhưng do hoạt động chưa sôi nổi nên các đánh giá từ ngoài
chỉ mang tính bề nổi. Việc bộ phận phụ trách công tác XHHGD nhận được sự chỉ đạo
của chính quyền về công tác XHH, cũng được đánh giá rất thấp ít thường xuyên, trung
bình 2.34.
* Về kết quả thực hiện
Kết quả đánh giá của phụ huynh về hiệu quả thực hiện công tác điều hành chỉ
đạo của nhà trường khá tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện. Nội dung được
đánh giá cao về hiệu quả là BGH chỉ đạo GV vận động phụ huynh đóng góp cho công
tác XHHGD, trung bình 2.51 xếp hạng 1 kết quả đạt mức tốt. Bộ phận chuyên trách
tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp để vận động XHHGD, trung bình 2.51 xếp hạng
2 kết quả chỉ đạt mức trung bình. Các nội dung còn lại điểm trung bình đều nhỏ hơn
2.51 nên kết quả đánh giá chỉ ở mức trung bình. Công tác chỉ đạo và kiểm soát các
hoạt động thực hiện kế hoạch XHHGD ảnh hưởng rất lớn đền hiệu quả. Theo đánh
giá của phụ huynh, các bộ quản lí chưa thực sự thể hiện hết vai trò của mình đối với
công tác này.
68 Mã số phỏng vấn CBQL02 cho cho rằng “Nhà trường đã cử các thành viên có kinh nhiệm và uy tính tham gia phụ trách công tác XHHGD, bước đầu có ghi nhận được một số thành quả nhất định. Tuy nhiên, thành viên của bộ phận chuyên trách chủ yếu là giáo viên kiêm nhiệm. Họ phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ khác nhau, dạy học, tham gia công tác đoàn thể và thực hiện công tác XHHGD. Đối với công tác XHHGD các chế độ chính sách cũng như cơ chế ràng buộc chưa chặt chẽ. Cho nên, việc động viên khuyến khích về vật chất và tinh thần chưa thỏa đáng nên chưa tạo được sự khích lệ đúng mức cho hoạt động này”. Ý kiến của nhà quản lí cho thấy mặc dù công tác XHHGD có tác động không nhỏ đến hoạt động giáo dục của các trường nhưng do cơ chế quy định nên công tác này còn bộc lộ nhiều hạn chế về tính ràng buộc. Nội dung BGH nhà trường phân công bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD, có điểm trung bình 2.39 xếp hạng 4 thứ hạng tương đương mức đánh giá ít thường xuyên. Trên thực tế các trường hiện nay đã phân công bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD nhưng do hoạt động chưa sôi nổi nên các đánh giá từ ngoài chỉ mang tính bề nổi. Việc bộ phận phụ trách công tác XHHGD nhận được sự chỉ đạo của chính quyền về công tác XHH, cũng được đánh giá rất thấp ít thường xuyên, trung bình 2.34. * Về kết quả thực hiện Kết quả đánh giá của phụ huynh về hiệu quả thực hiện công tác điều hành chỉ đạo của nhà trường khá tương đồng với đánh giá mức độ thực hiện. Nội dung được đánh giá cao về hiệu quả là BGH chỉ đạo GV vận động phụ huynh đóng góp cho công tác XHHGD, trung bình 2.51 xếp hạng 1 kết quả đạt mức tốt. Bộ phận chuyên trách tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp để vận động XHHGD, trung bình 2.51 xếp hạng 2 kết quả chỉ đạt mức trung bình. Các nội dung còn lại điểm trung bình đều nhỏ hơn 2.51 nên kết quả đánh giá chỉ ở mức trung bình. Công tác chỉ đạo và kiểm soát các hoạt động thực hiện kế hoạch XHHGD có ảnh hưởng rất lớn đền hiệu quả. Theo đánh giá của phụ huynh, các bộ quản lí chưa thực sự thể hiện hết vai trò của mình đối với công tác này.