Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục: Quản lý hoạt động xã hội hóa giáo dục tại các trường tiểu học Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

1,013
191
162
PL10
PH LC 2
PHIẾU ĐIỀU TRA V THC TRNG HOT ĐNG
XÃ HI HÓA GIÁO DC
(Phiếu dành cho ph huynh)
Để có cơ sở đánh giá đúng thực trng công tác XHHGD trên địa bàn qun 3
Tp H Chí Minh, rt mong quý ph huynh tr li mt s câu hỏi sau đây. Kết qu
kho sát ca phiếu này ch phc v mục đích nghiên cứu, không s dng vào mc
đích khác. Xin cảm ơn quý vị!
Câu 1: Quý v có đồng tình vi nhng ch trương chính sách của địa phương và
ngành giáo dục đối vi ho t động XHHGD trưng tiu hc ới đây.
Stt
Ni dung
Ý kiến
Rt
đồng ý
Đồng
ý
Ít
đống ý
Không
đồng ý
1
Đa dạng hóa các loại hình giáo dục
2
Hc sinh được thụ hưởng nhiều quyền lợi
giáo dục
3
Khai thác các nguồn lực xã hội ngoài ngân
sách Nhà nước.
4
Giảm bớt ngân sách đầu tư cho giáo dục.
5
Khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực
tài lực trong xã hội.
6
Hiện đại hóa hoạt động dy hc và giáo
dc trong nhà trưng
7
Giúp học sinh điều kin tiếp cn vi
các điu kin dy hc hiện đại
8
Giúp nhà trường khc phục được nhng
tn ti trong giáo dc
9
Giúp giáo viên có điu kin dy hc tt
hơn
PL10 PHỤ LỤC 2 PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC (Phiếu dành cho phụ huynh) Để có cơ sở đánh giá đúng thực trạng công tác XHHGD trên địa bàn quận 3 Tp Hồ Chí Minh, rất mong quý phụ huynh trả lời một số câu hỏi sau đây. Kết quả khảo sát của phiếu này chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích khác. Xin cảm ơn quý vị! Câu 1: Quý vị có đồng tình với những chủ trương chính sách của địa phương và ngành giáo dục đối với ho ạt động XHHGD trường tiểu học dưới đây. Stt Nội dung Ý kiến Rất đồng ý Đồng ý Ít đống ý Không đồng ý 1 Đa dạng hóa các loại hình giáo dục 2 Học sinh được thụ hưởng nhiều quyền lợi giáo dục 3 Khai thác các nguồn lực xã hội ngoài ngân sách Nhà nước. 4 Giảm bớt ngân sách đầu tư cho giáo dục. 5 Khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội. 6 Hiện đại hóa hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường 7 Giúp học sinh có điều kiện tiếp cận với các điều kiện dạy học hiện đại 8 Giúp nhà trường khắc phục được những tồn tại trong giáo dục 9 Giúp giáo viên có điều kiện dạy học tốt hơn
PL11
Câu 2: Quý vị đánh giá thế nào nhận thức và tổ chức hoạt động của các cấp
ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân về hoạt
động xã hi hóa giáo dc.
Stt
Ni dung
Ý kiến
Rt tt
Tt
Trung
bình
Yếu
1
Đánh giá đúng tầm quan trng ca công
tác XHHGD
2
XHH giáo dc nhằm đem đến li ích
cho HS
3
XHHGD nhằm đẩy mạnh đổi mi giáo dc
4
Tuyên truyn ch trưng của Đảng và Nhà
nước v XHHGD
5
Ph biến chính sách v XHHGD cho các
tng lp nhân dân
6
Vận động các nhà ho tâm, doanh nghip
tham gia
7
Tuyên truyn, vận động ph huynh hc
sinh tham gia
8
Phân công các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nhà
trường
9
Ch đạo các cá nhân trong cp y, các b
phn chức năng trong bộ máy chính quyn
tam gia cùng ngành giáo dc
PL11 Câu 2: Quý vị đánh giá thế nào nhận thức và tổ chức hoạt động của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhân dân về hoạt động xã hội hóa giáo dục. Stt Nội dung Ý kiến Rất tốt Tốt Trung bình Yếu 1 Đánh giá đúng tầm quan trọng của công tác XHHGD 2 XHH giáo dục là nhằm đem đến lợi ích cho HS 3 XHHGD nhằm đẩy mạnh đổi mới giáo dục 4 Tuyên truyền chủ trưởng của Đảng và Nhà nước về XHHGD 5 Phổ biến chính sách về XHHGD cho các tầng lớp nhân dân 6 Vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia 7 Tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh tham gia 8 Phân công các tổ chức đoàn thể hỗ trợ nhà trường 9 Chỉ đạo các cá nhân trong cấp ủy, các bộ phận chức năng trong bộ máy chính quyền tam gia cùng ngành giáo dục
PL12
Câu 3. Quí vị đánh giá thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành
hoạt động XHHGD hiện nay như thế nào?
Stt
Ni dung
Mc đ thc hin
Hiu qu thc hin
RTX
TX
ITX
KTX
Tt
Khá
TB
Yếu
1
Chính quyn tích cc
vận động công tác
XHHGD
2
Chính quyn phân công
b phn chuyên trách
XHHGD
3
Chính quyn dám sát
thc hin kế hoch vn
động XHHGD
4
Ni dung vận động
sc thuyết phc
5
Hình thc thc hin
công tác XHHGD đa
dng
6
Phương pháp tổ chc
linh hot phù hp vi
từng đồi tưng
7
Chính quyn vận động
các t chc trong b
máy nhà nước tham gia
tuyên truyn XHHGD
8
Chính quyn vận động
nhân, doanh nghip
đóng góp
9
Chính quyền phối hợp
chặt chẽ với nhà trường
cùng tổ chức vận động
XHH GH
PL12 Câu 3. Quí vị đánh giá thực trạng quản lý việc tổ chức thực hiện, điều hành hoạt động XHHGD hiện nay như thế nào? Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện RTX TX ITX KTX Tốt Khá TB Yếu 1 Chính quyền tích cực vận động công tác XHHGD 2 Chính quyền phân công bộ phận chuyên trách XHHGD 3 Chính quyền dám sát thực hiện kế hoạch vận động XHHGD 4 Nội dung vận động có sức thuyết phục 5 Hình thức thực hiện công tác XHHGD đa dạng 6 Phương pháp tổ chức linh hoạt phù hợp với từng đồi tượng 7 Chính quyền vận động các tổ chức trong bộ máy nhà nước tham gia tuyên truyền XHHGD 8 Chính quyền vận động cá nhân, doanh nghiệp đóng góp 9 Chính quyền phối hợp chặt chẽ với nhà trường cùng tổ chức vận động XHH GH
PL13
Câu 4. Đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD
CBQL&PH
Stt
Ni dung
Mc đ thc hin
Hiu qu thc hin
RTX
TX
ITX
KTX
Tt
Khá
TB
Yếu
1
S ch đạo ca chính
quyn v công tác XHH
2
Hoạt động ca b phn
chuyên trách v
XHHGD
3
S phi hp ca các
quan chức năng đối vi
công tác XHH
4
BGH nhà trường phân
công b phn chuyên
trách v công tác
XHHGD
5
B phn chuyên trách
tiếp xúc vi nhân,
doanh nghiệp để vn
động XHHGD
6
BGH ch đạo GV vn
động ph huynh đóng
góp cho công tác
XHHGD
7
BGH đề ngh hi PHHS
ca nhà trưng tham gia
vận động XHHGD
PL13 Câu 4. Đánh giá thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động XHHGD CBQL&PH Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện RTX TX ITX KTX Tốt Khá TB Yếu 1 Sự chỉ đạo của chính quyền về công tác XHH 2 Hoạt động của bộ phận chuyên trách về XHHGD 3 Sự phối hợp của các cơ quan chức năng đối với công tác XHH 4 BGH nhà trường phân công bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD 5 Bộ phận chuyên trách tiếp xúc với cá nhân, doanh nghiệp để vận động XHHGD 6 BGH chỉ đạo GV vận động phụ huynh đóng góp cho công tác XHHGD 7 BGH đề nghị hội PHHS của nhà trường tham gia vận động XHHGD
PL14
Câu 5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD CBQL
& PH
Stt
Ni dung
Mc đ thc hin
Hiu qu thc hin
RTX
TX
ITX
KTX
Tt
Khá
TB
Yếu
1
Chính quyn kim tra
xây dng kế hoch vn
động XHHGD tại địa
phương
2
Phòng GD kim tra xây
dng kế hoch HGD ca
các trưng
3
Chính quyền địa
phương tổ chc tng kết
rút kinh nghim
XHHGD hàng năm
4
Phòng giáo dc t chc
tng kết rút kinh nghim
XHHGD hàng năm
5
Các trường t chc tng
kết rút kinh nghim
XHHGD hàng năm
6
BGH hàng năm phối
hp vi chính quyền địa
phương kiểm tra công
tác XHHGD
7
GV báo cáo tình hình
vận động XHHGD cho
BGH
Cảm ơn quý vị!
PL14 Câu 5. Thực trạng quản lý kiểm tra, đánh giá hoạt động XHHGD CBQL & PH Stt Nội dung Mức độ thực hiện Hiệu quả thực hiện RTX TX ITX KTX Tốt Khá TB Yếu 1 Chính quyền kiểm tra xây dựng kế hoạch vận động XHHGD tại địa phương 2 Phòng GD kiểm tra xây dựng kế hoạch HGD của các trường 3 Chính quyền địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 4 Phòng giáo dục tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 5 Các trường tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm XHHGD hàng năm 6 BGH hàng năm phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra công tác XHHGD 7 GV báo cáo tình hình vận động XHHGD cho BGH Cảm ơn quý vị!
PL15
PH LC 3
PHIU KHO CU TÍNH CN THIT VÀ TÍNH KH THI
CA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUT
Kính thưa các thầy nhằm đảm bo tính bn vng ca các bin pháp
đề xut v nâng cao hoạt động qun lí công tác XHHGD trên địa bàn Qun 3, Tp H
Chí Minh. Đề ngh các Thầy/Cô đánh dấu vào nhng la chn phù hp ca các câu
hi khảo sát dưới đây!
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
I
Nâng cao nhn thức cho các đối tượng tham gia công tác XHHGD
1
Tuyên truyn CBQL,
GV, ph huynh, các nhà
ho tm, doanh
nghiệp…về tm quan
trng ca công tác
XHHGD.
2
Có kế hoch tuyên truyn
cho ph huynh hc sinh
trong các ln hp ph
huynh.
3
Phát các t rơi giới thiu
v li ích ca công tác
XHHGD.
4
Đẩy mnh gii thiu,
tuyên truyn v ý nghĩa
ca công tác XHHGD
trong các bui hp vi
chính quyền địa phương
5
Thành lp b phn chc
năng về tuyn thông công
tác XHH ca trường
PL15 PHỤ LỤC 3 PHIẾU KHẢO CỨU TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT Kính thưa các thầy cô nhằm đảm bảo tính bền vững của các biện pháp đề xuất về nâng cao hoạt động quản lí công tác XHHGD trên địa bàn Quận 3, Tp Hồ Chí Minh. Đề nghị các Thầy/Cô đánh dấu vào những lựa chọn phù hợp của các câu hỏi khảo sát dưới đây! Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT I Nâng cao nhận thức cho các đối tượng tham gia công tác XHHGD 1 Tuyên truyền CBQL, GV, phụ huynh, các nhà hảo tậm, doanh nghiệp…về tầm quan trọng của công tác XHHGD. 2 Có kế hoạch tuyên truyền cho phụ huynh học sinh trong các lần họp phụ huynh. 3 Phát các tờ rơi giới thiệu về lợi ích của công tác XHHGD. 4 Đẩy mạnh giới thiệu, tuyên truyền về ý nghĩa của công tác XHHGD trong các buổi họp với chính quyền địa phương 5 Thành lập bộ phận chức năng về tuyền thông công tác XHH của trường
PL16
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
6
Lp kế hoch chi tiết
truyn thông v XHHGD
7
Tn dng mng hi,
website của trường để
tuyên truyn v công tác
XHHGD
II
Nâng cao vai trò ca
phòng giáo dục đối vi
công tác XHHGD.
1
Thường xuyên hướng
dẫn, giúp đỡ các trường
v các thc thc hin
công tác XHHGD sao
cho hiu qu
2
Cp nhận các văn bản
pháp quy, quy định v
công tác XHHGD cho
các trường
3
Phân công b phn
chuyên trách theo dõi,
hướng dẫn điều chnh các
thc thc hin hin công
tác XHH cho trường trên
địa bàn qun
4
Kết ni các nhà ho tâm,
doanh nghip vi các
trường.
5
chế khuyết khích
các trường đạt thành tích
trong công tác vận động
XHHGD
PL16 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT 6 Lập kế hoạch chi tiết truyền thông về XHHGD 7 Tận dụng mạng xã hội, website của trường để tuyên truyền về công tác XHHGD II Nâng cao vai trò của phòng giáo dục đối với công tác XHHGD. 1 Thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ các trường về các thức thực hiện công tác XHHGD sao cho hiệu quả 2 Cập nhận các văn bản pháp quy, quy định về công tác XHHGD cho các trường 3 Phân công bộ phận chuyên trách theo dõi, hướng dẫn điều chỉnh các thức thực hiện hiện công tác XHH cho trường trên địa bàn quận 4 Kết nối các nhà hảo tâm, doanh nghiệp với các trường. 5 Có cơ chế khuyết khích các trường đạt thành tích trong công tác vận động XHHGD
PL17
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
6
Kiểm tra đánh giá kết qu
thc hin công tác
XHHGD
7
Kim soát vic s dng
đúng mục đính, yêu cầu
tài sn xã hi hóa ca các
trường
III
T chc hp b máy
truyn thông vận động
công tác XHHGD.
1
BGH ch đạo thành lp b
phn chuyên trách v
công tác XHHGD
2
Đề ngh các nhân
ngoài nhà trường tâm
huyết vi giáo dc tham
gia b phn chuyên trách
v công tác XHHGD ca
nhà trường
3
Có cơ chế hoạt động phù
hp cho b phn chuyên
trách v công tác
XHHGD.
4
Cp nht công khai vic
s dng ngun xã hi hóa
trên các hình thc khác
nhau (Thông báo. Mng
truyn thông của trường,
website…)
PL17 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT 6 Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện công tác XHHGD 7 Kiểm soát việc sử dụng đúng mục đính, yêu cầu tài sản xã hội hóa của các trường III Tổ chức hợp lí bộ máy truyền thông vận động công tác XHHGD. 1 BGH chỉ đạo thành lập bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD 2 Đề nghị các cá nhân ngoài nhà trường có tâm huyết với giáo dục tham gia bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD của nhà trường 3 Có cơ chế hoạt động phù hợp cho bộ phận chuyên trách về công tác XHHGD. 4 Cập nhật công khai việc sử dụng nguồn xã hội hóa trên các hình thức khác nhau (Thông báo. Mạng truyền thông của trường, website…)
PL18
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
5
Gn trách nhim ca tng
nhân vào hiu qu thc
hin công tác kế hoch
hóa hàng năm.
6
BGH ch đạo b phn
chuyên trách thường
xuyên kết ni vi các t
chc nhân ca phòng
giáo dc, UBND nhm
kp thi nm bt thông tin
v công tác XHH.
7
Có cơ chế khuyến khích,
động viên nhng các
nhân đạt thành tích trong
công tác vận động
XHHGD
8
Tăng cường tính độc lp,
ch động cho b phn
chuyên trách v công tác
vận động XHHGD
IV
Tăng cường công tác
điu hành ca các cp
qun v hoạt động
XHHGD
1
chế phù hp cho
các hoạt động ca b
phn ph trách công tác
XHHGD
2
UBND qun c người
ph trách hướng dn các
trường thc hin ch
trương XHHGD
PL18 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT 5 Gắn trách nhiệm của từng cá nhân vào hiệu quả thực hiện công tác kế hoạch hóa hàng năm. 6 BGH chỉ đạo bộ phận chuyên trách thường xuyên kết nối với các tổ chức cá nhân của phòng giáo dục, UBND nhằm kịp thời nắm bất thông tin về công tác XHH. 7 Có cơ chế khuyến khích, động viên những các nhân đạt thành tích trong công tác vận động XHHGD 8 Tăng cường tính độc lập, chủ động cho bộ phận chuyên trách về công tác vận động XHHGD IV Tăng cường công tác điều hành của các cấp quản lí về hoạt động XHHGD 1 Có cơ chế phù hợp cho các hoạt động của bộ phận phụ trách công tác XHHGD 2 UBND quận cử người phụ trách hướng dẫn các trường thực hiện chủ trương XHHGD
PL19
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
3
Phòng giáo dc giám sát,
h tr v các chế,
s pháp lí cho các trường
thc hin công tác
XHHGD
4
BGH, Hội đồng trường
thường xuyên theo dõi,
hướng dn chi tiết các
hoạt động ca b phn
chuyên trách công tác
XHHGD
5
Các t b môn tạo điều
kin cho GV nguyn
vng tham gia công tác
XHHGD
6
Các t chức đoàn thể
trong nhà trường phi
hp vi b phn chuyên
trác, hi ph huynh hc
sinh tham gia vào các
hoạt động truyn thông,
vận động XHHGD.
7
Hi ph huynh phi hp
vi ban thanh tra nhân
dân, thường xuyên giám
sát, góp ý vic s dng tài
sn XHHGD.
V
Tăng cường công tác
kiểm tra, đánh giá kết
qu hoạt động XHHGD
của trường
PL19 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT 3 Phòng giáo dục giám sát, hỗ trợ về các cơ chế, cơ sở pháp lí cho các trường thực hiện công tác XHHGD 4 BGH, Hội đồng trường thường xuyên theo dõi, hướng dẫn chi tiết các hoạt động của bộ phận chuyên trách công tác XHHGD 5 Các tổ bộ môn tạo điều kiện cho GV có nguyện vọng tham gia công tác XHHGD 6 Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường phối hợp với bộ phận chuyên trác, hội phụ huynh học sinh tham gia vào các hoạt động truyền thông, vận động XHHGD. 7 Hội phụ huynh phối hợp với ban thanh tra nhân dân, thường xuyên giám sát, góp ý việc sử dụng tài sản XHHGD. V Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động XHHGD của trường
PL20
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
1
Xây dng các tiêu chí
kiểm tra đánh giá hot
động XHHGD phù hp
với đặc đim tình ca
qun
2
Gn trách nhin ca các
thành viên được phân
công công tác XHHGD
vào hiu qu ca hot
động.
3
Kim tra công tác phi
hp của nhà trường vi
phòng giáo dc, chính
quyn
4
Kim tra hiu qu hot
động truyn thông ca
nhà trường v công tác
XHHGD
5
Đánh giá mức độ phi
hp của các cá nhân, đoàn
th trong nhà trường v t
chc hoạt động XHHGD
6
BGH thường xuyên theo
dõi, đôn đốc tiến độ, hiu
qu thc hin công tác
XHHGD ca b phn
được giao ph trách
7
Công khai kết qu vn
động XHHGD các
thc s dng ca nhà
trường trên các nn tng
truyn thông khác nhau.
PL20 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT 1 Xây dựng các tiêu chí kiểm tra đánh giá hoạt động XHHGD phù hợp với đặc điểm tình của quận 2 Gắn trách nhiện của các thành viên được phân công công tác XHHGD vào hiệu quả của hoạt động. 3 Kiểm tra công tác phối hợp của nhà trường với phòng giáo dục, chính quyền 4 Kiểm tra hiệu quả hoạt động truyền thông của nhà trường về công tác XHHGD 5 Đánh giá mức độ phối hợp của các cá nhân, đoàn thể trong nhà trường về tổ chức hoạt động XHHGD 6 BGH thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, hiệu quả thực hiện công tác XHHGD của bộ phận được giao phụ trách 7 Công khai kết quả vận động XHHGD và các thức sử dụng của nhà trường trên các nền tảng truyền thông khác nhau.
PL21
Stt
Ni dung
Tính cn thiết
Tính kh thi
RCT
CT
ICT
KCT
RKT
KT
IKT
KKT
VI
Tăng cường qun lí các
điu kin ảnh hưởng
đến công tác XHHGD
của trường
1
Xác định chính xác các
điều kiu kin ảnh hưởng
đến công tác XHHGD
2
soát li toàn b các
điều kin pháp lí v công
tác xã hi hóa GD
3
Vn dng có hiu qu các
mi quan h để thc hin
thành công mc tiêu
XHHGD của trường.
4
Phi hp cht ch vi
phòng giáo dc, UBND
để được hướng dn, h
tr v công tác XHHGD.
5
B trí hp các ngun
lc phc v cho công tác
XHHGD
6
X lí hiu qu các yếu t
tiêu cc ảnh hưởng
đến công tác XHH ca
trường
Xin cảm ơn các thầy cô!
PL21 Stt Nội dung Tính cần thiết Tính khả thi RCT CT ICT KCT RKT KT IKT KKT VI Tăng cường quản lí các điều kiện ảnh hưởng đến công tác XHHGD của trường 1 Xác định chính xác các điều kiều kiện ảnh hưởng đến công tác XHHGD 2 Rà soát lại toàn bộ các điều kiện pháp lí về công tác xã hội hóa GD 3 Vận dụng có hiệu quả các mối quan hệ để thực hiện thành công mục tiêu XHHGD của trường. 4 Phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục, UBND để được hướng dẫn, hỗ trợ về công tác XHHGD. 5 Bố trí hợp lí các nguồn lực phục vụ cho công tác XHHGD 6 Xử lí hiệu quả các yếu tố tiêu cực có ảnh hưởng đến công tác XHH của trường Xin cảm ơn các thầy cô!