Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,564
556
142
83





    

          

     
  


 

    ,    P  
    
phê 
bê tông hóa

--

b. Giai đoạn 2021-2030
- : 


     

      

-     :     


83                                          ,    P        phê  bê tông hóa  --  b. Giai đoạn 2021-2030 - :                   -     :       
84
            




3.1.3. 
- 







hàng hóa


khách

-2013)
21,1%
20,6%
-2020)
17,0%
18,0%

5.976
6,4

15.500
1,.6
-2030)
10,0%
10,0%
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang và Quy hoạch GTVT Hà Giang
- 
Lương thực: 
         
 

- 

Phân bón:    

Than: 

84                  3.1.3.  -         hàng hóa   khách  -2013) 21,1% 20,6% -2020) 17,0% 18,0%  5.976 6,4  15.500 1,.6 -2030) 10,0% 10,0% Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang và Quy hoạch GTVT Hà Giang -  Lương thực:               -   Phân bón:      Than:  
85
Xăng dầu sắt thép
- 
Xi măng: 
 - 

Đá xây dựng: 
3



Các mặt hàng khác: 
     


- Dự báo nhu cầu vận tải thông qua cửa khẩu Thanh Thuỷ: Giang
        





       
  -  
- Trung 


 



 - 
         

        
-
85 Xăng dầu và sắt thép -  Xi măng:   -   Đá xây dựng:  3    Các mặt hàng khác:          - Dự báo nhu cầu vận tải thông qua cửa khẩu Thanh Thuỷ: Hà Giang có                         -   - Trung          -                      -
86

(đơn vị: PCU/ng.đêm)
TT

QL,TL
m


2013
DB

2020

2030
1
TL 183
- 
810
1.910
3.111
2
QL2
- 
3.015
6.655
10.840
3
QL 279
- 
755
1.780
2.900
4
QL 279
- 
1.877
3.225
5.775
5
TL 177
- Tân Quang - 
776
1.830
2.980
6
QL 2

3.329
6.600
10.000
7
QL 34

671
1.582
2.577
8
QL 4C

1.132
2.669
4.348
9


170
401
653
10
QL 4C

470
1.303
2.564
11
Ql 4C

344
954
1.877
12


262
618
1.006
13
QL 2

407
1.129
2.437
Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Giang.
ng phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang
3.1.4.1. Mạng lưới đưng Quô
c lô
Theo -TTg

 

a) Cải tạo nâng cấp các quốc lộ sau:
- Qu
c l
2:     Nam  


     
 
   
 Giai
86  (đơn vị: PCU/ng.đêm) TT  QL,TL m   2013 DB  2020  2030 1 TL 183 -  810 1.910 3.111 2 QL2 -  3.015 6.655 10.840 3 QL 279 -  755 1.780 2.900 4 QL 279 -  1.877 3.225 5.775 5 TL 177 - Tân Quang -  776 1.830 2.980 6 QL 2  3.329 6.600 10.000 7 QL 34  671 1.582 2.577 8 QL 4C  1.132 2.669 4.348 9   170 401 653 10 QL 4C  470 1.303 2.564 11 Ql 4C  344 954 1.877 12   262 618 1.006 13 QL 2  407 1.129 2.437 Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Hà Giang. ng phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang 3.1.4.1. Mạng lưới đường Quô  c lô  Theo -TTg     a) Cải tạo nâng cấp các quốc lộ sau: - Qu  c l  2:     Nam                  Giai
87
đoa
n 2014 - 2020: ng c


 Giai đoa
n 2021 - 2030: Duy trì
.
 


 ng 149km.
-  :     - Tây ý

  




 Giai đoa
n 2014 2020: Nâng c
p to
n
tuyn t tiêu chun ti thi
u cp IV, k
t c
u m
t 
ng bê tông nh
 
 Giai đoa
n 2021 2030: Duy

.
- Qu
c l
34: 

     

     


- : 
       

  
         
            
Giai đoa
n 2014 2020: Nâng c
p k
t c
u
87 đoa  n 2014 - 2020: ng c     Giai đoa  n 2021 - 2030: Duy trì .      ng 149km. -  :     - Tây có ý          Giai đoa  n 2014 – 2020: Nâng c  p to  n tuyn t tiêu chun ti thi  u cp IV, k  t c  u m  t   ng bê tông nh     Giai đoa  n 2021 – 2030: Duy  . - Qu  c l  34:                  - :                                     Giai đoa  n 2014 – 2020: Nâng c  p k  t c  u
88
m

ng bê tông nh


  Giai đoa
n 2021
2030: 
-  Lào Cai): 
       

    
   

 Lào Cai.
  
Phong Quang 
                
Xuyên, Hoàng Su Phì, X     

b. Nâng một số tuyến đường Tỉnh thành quốc lộ
-  Yên Bình : 
   
  
       
 Giai đoạn 2014 2020: 
lên q
-   -  : 
   
Na Hang 
       



          
 Giai đoạn
2014 2020: 
3.1.4.2. Đường tỉnh (Tỉnh lộ)
88 m    ng bê tông nh      Giai đoa  n 2021 – 2030:  -  Lào Cai):                       Lào Cai.    Phong Quang                    Xuyên, Hoàng Su Phì, X       b. Nâng một số tuyến đường Tỉnh thành quốc lộ -  Yên Bình  :                  Giai đoạn 2014 – 2020:  lên q -   -  :      Na Hang                          Giai đoạn 2014 – 2020:  3.1.4.2. Đường tỉnh (Tỉnh lộ)
89

     

        
          

a. Cải tạo nâng cấp đường tỉnh (Tỉnh lộ)
- 176 (Yên Minh - : 
 QL4C. 
         
KT-       
        
        

- -: 
 . 
 
      
     
             

    Giai đoạn 2014 2020:    


 
- 178 (Yên Bình : 
       
            
-
  
 Giai đoạn 2014 2020: 

-9m.
89                              a. Cải tạo nâng cấp đường tỉnh (Tỉnh lộ) - 176 (Yên Minh  - :   QL4C.             KT-                           - -:   .                                    Giai đoạn 2014 – 2020:         - 178 (Yên Bình  :                       -     Giai đoạn 2014 – 2020:   -9m.
90
-     y   Yên Bình):   
  -XH
      
          g
 Giai đoạn 2014 2020:     
    Giai đoạn 2021 – 2030:    

- Giang): dài
       
 TP.Hà Giang. Giai đoạn 2014 2020: 
 Giai đoạn 2021 – 2030: 

b. Nâng cấp một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh
-  : 



-  Na Hang:  
 




 km21),
.
- Giang) Tùng Bá :
         

        
 
        Tùng

-
 
90 -     y    Yên Bình):      -XH                  g  Giai đoạn 2014 – 2020:          Giai đoạn 2021 – 2030:      -  Hà Giang): dài          TP.Hà Giang. Giai đoạn 2014 – 2020:   Giai đoạn 2021 – 2030:   b. Nâng cấp một số tuyến đường huyện thành đường tỉnh -  :     -  Na Hang:          km21), . -  Hà Giang)  Tùng Bá  :                                Tùng Bá   -  
91
       

-  Tùng Sán (Hoàng Su Phì): 
      - 





     -   
 -
-Tùng Sán

-   (Hoàng Su Phì)   :  
      

 


-
          
.
3 2030
TT
Công trình


(km)

Ghi chú
2014-
2020
2021-
2030
1

 km29
29.0


-km47
18.0




HL93
2

 km55
46.0

vmn


HL93


91          -  Tùng Sán (Hoàng Su Phì):        -            -     - -Tùng Sán  -   (Hoàng Su Phì)    :               -            . 3 2030 TT Công trình   (km)  Ghi chú 2014- 2020 2021- 2030 1   km29 29.0   -km47 18.0     HL93 2   km55 46.0  vmn   HL93  
92
TT
Công trình


(km)

Ghi chú
2014-
2020
2021-
2030
3

-km63
63.0




HL93
4

52.0


5

56.0


6
-
-km38
38.0



-km73
35.0


7
 Na Hang
31.0

vmn
8
-Tráng
Kìm
51.0

vmn
9
Tùng Sán
-
19.5


-Tùng Sán
17.0

C
10
-Nà Chi
-
14.0


-
20.0


-Nà Chì
14.3


Nguồn: Quy hoạch Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.
3.1.4.3. Giao thông nông thôn (đường liên xã)

 
(i) 
(Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ); (ii) 
  

         
      

92 TT Công trình   (km)  Ghi chú 2014- 2020 2021- 2030 3  -km63 63.0     HL93 4  52.0   5  56.0   6 - -km38 38.0    -km73 35.0   7  Na Hang 31.0  vmn 8 -Tráng Kìm 51.0  vmn 9 Tùng Sán - 19.5   -Tùng Sán 17.0  C 10 -Nà Chi - 14.0   - 20.0   -Nà Chì 14.3   Nguồn: Quy hoạch Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang. 3.1.4.3. Giao thông nông thôn (đường liên xã)    (i)  (Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ); (ii)                       