Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,597
556
142
73
             

          



B Hà Giang


2010
2011
2012
2013
2014
2015

1713
1867
2222
2929
3408
3755
Xe con
704
763
917
1213
1413
1653
Xe khách
183
224
244
283
264
297

408
441
478
618
1486
1661
Xe khác
418
439
583
815
245
144
Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam
Qua các n - 2015, 


b. Đường thủy nội địa



li 


2.2.4.2. Luồng tuyến và bến bãi
a. Luồng tuyến vận tải đường bộ
 
 

     


73                              B Hà Giang   2010 2011 2012 2013 2014 2015  1713 1867 2222 2929 3408 3755 Xe con 704 763 917 1213 1413 1653 Xe khách 183 224 244 283 264 297  408 441 478 618 1486 1661 Xe khác 418 439 583 815 245 144 Nguồn: Cục Đăng kiểm Việt Nam Qua các n - 2015,    b. Đường thủy nội địa    li    2.2.4.2. Luồng tuyến và bến bãi a. Luồng tuyến vận tải đường bộ             
74



      

   


TT




1
Hà Giang Tuyên Quang
156
15
2
Hà Giang Chiêm Hóa
150
60
3
Hà Giang 
270
15
4
Hà Giang 
270
15
5
Hà Giang Phúc Yên
285
15
6
Hà Giang 
270
15
7
Hà Giang 
320
15
8
Hà Giang 
320
15
9
Hà Giang 
320
15
10
Hà Giang 
320
15
11
Hà Giang 
330
15
12
Hà Giang 
360
15
13
Hà Giang 
360
15
14
Hà Giang 
455
60
15
Hà Giang 
418
30
16
Hà Giang Ý Yên
435
60
17
Hà Giang 
420
60
18
Hà Giang 
450
30
19
Hà Giang Ninh Giang
360
15
20
Hà Giang 
385
15
21
Hà Giang 
400
15
74                  TT     1 Hà Giang  Tuyên Quang 156 15 2 Hà Giang  Chiêm Hóa 150 60 3 Hà Giang   270 15 4 Hà Giang   270 15 5 Hà Giang  Phúc Yên 285 15 6 Hà Giang   270 15 7 Hà Giang   320 15 8 Hà Giang   320 15 9 Hà Giang   320 15 10 Hà Giang   320 15 11 Hà Giang   330 15 12 Hà Giang   360 15 13 Hà Giang   360 15 14 Hà Giang   455 60 15 Hà Giang   418 30 16 Hà Giang  Ý Yên 435 60 17 Hà Giang   420 60 18 Hà Giang   450 30 19 Hà Giang  Ninh Giang 360 15 20 Hà Giang   385 15 21 Hà Giang   400 15
75
TT




22
Hà Giang Thái Nguyên
239
120
23
Hà Giang Thanh Hóa
470
60
24
Hà Giang Krông Bông
1800
120
25
Hà Giang 
2100
120
26
Hà Giang Lào Cai
200
60
27
 
340
60
28
 Tuyên Quang
210
60
29
 
260
60
30
 
260
60
Nguồn: Sở GTVT Hà Giang.
 

 



 Hà Giang
TT




1
Hà Giang - 
154
15
2
Hà Giang - Nà Chì
100
30
3
Hà Giang - 
98
30
4
Hà Giang - Quang Bình
85
30
5
Hà Giang - Xuân Giang
90
60
6
Hà Giang - 
90
60
7
Hà Giang - Hoàng Su Phì
120
60
8
Hà Giang - 
90
60
9
Hà Giang - Q
46
60
10
Hà Giang - Yên Minh
100
60
75 TT     22 Hà Giang  Thái Nguyên 239 120 23 Hà Giang  Thanh Hóa 470 60 24 Hà Giang  Krông Bông 1800 120 25 Hà Giang   2100 120 26 Hà Giang  Lào Cai 200 60 27   340 60 28  Tuyên Quang 210 60 29   260 60 30   260 60 Nguồn: Sở GTVT Hà Giang.          Hà Giang TT     1 Hà Giang -  154 15 2 Hà Giang - Nà Chì 100 30 3 Hà Giang -  98 30 4 Hà Giang - Quang Bình 85 30 5 Hà Giang - Xuân Giang 90 60 6 Hà Giang -  90 60 7 Hà Giang - Hoàng Su Phì 120 60 8 Hà Giang -  90 60 9 Hà Giang - Q 46 60 10 Hà Giang - Yên Minh 100 60
76
TT




11
Hà Giang - 
145
30
12
Hà Giang - 
165
30
13
Hà Giang - 
50
60
14
- Nà Chì
60
60
15
- Hoàng Su Phì
73
60
Nguồn: Sở GTVT Hà Giang


   



b. Bến, bãi đỗ xe
- Bến xe khách: 
         

     



8
TT



tích
(m
2
)

l


quân
Ghi
chú
1

TP Hà Giang

TP. Hà Giang
3.000


/ngày
2

TP Hà Giang

Trãi, TP. Hà Giang
20.000



/ngày
3

Quang


Quang
4.113


/ngày
4


500


76 TT     11 Hà Giang -  145 30 12 Hà Giang -  165 30 13 Hà Giang -  50 60 14 - Nà Chì 60 60 15 - Hoàng Su Phì 73 60 Nguồn: Sở GTVT Hà Giang          b. Bến, bãi đỗ xe - Bến xe khách:  Hà                     8 TT    tích (m 2 )  l   quân Ghi chú 1  TP Hà Giang  TP. Hà Giang 3.000   /ngày 2  TP Hà Giang  Trãi, TP. Hà Giang 20.000    /ngày 3  Quang   Quang 4.113   /ngày 4   500  
77
TT



tích
(m
2
)

l


quân
Ghi
chú

/ngày
5


Minh
600

6


Minh
600

7
 

450


8


4.325

XD

32.988
Nguồn: Sở GTVT Hà Giang

   
ph
Các điểm, bãi đỗ xe hàng:  
  

c. Vận tải đường thuỷ nội địa
       

         
 
   


2.2.4. 3. Kết quả hoạt động vận tải


         
3.332,34 nghìn  t- 2015 %.
77 TT    tích (m 2 )  l   quân Ghi chú  /ngày 5   Minh 600  6   Minh 600  7    450   8   4.325  XD  32.988 Nguồn: Sở GTVT Hà Giang      ph Các điểm, bãi đỗ xe hàng:       c. Vận tải đường thuỷ nội địa                            2.2.4. 3. Kết quả hoạt động vận tải             3.332,34 nghìn  t- 2015 %.
78
     
-2015 %.
. - 2015
Tiêu chí

2011
2012
2013
2014
2015




1000 tấn
656,7
765,3
798,12
1193,9
3.332,3
33,7%


1000 tấn.km
18.665
30.987
54.233
64.004
65.211
31,5%


1000 khách
687
775
821
886
687
28,7%.


1000 khách.km
88.997
667,27
989,06
114.332
182.465
21,1%.
Nguồn: Niên giám thống kê Hà Giang năm 2016.
        

-  
          
-



n quá tr- 
          án   công
- 
 bám       

c
án        
-       
xa  
n và có xu

     

78       -2015 %. . - 2015 Tiêu chí  2011 2012 2013 2014 2015     1000 tấn 656,7 765,3 798,12 1193,9 3.332,3 33,7%   1000 tấn.km 18.665 30.987 54.233 64.004 65.211 31,5%   1000 khách 687 775 821 886 687 28,7%.   1000 khách.km 88.997 667,27 989,06 114.332 182.465 21,1%. Nguồn: Niên giám thống kê Hà Giang năm 2016.           -              -    n quá tr- là            án   công -   bám         clà  án         -        xa   n và có xu        
79
 thông 
- - - - 
    
 xã Hà
  -  

       


        




  Tuyên quang, Yên Bái, Lào Cai, Cao

        



t ph
t t


t
i c 
         
phía huyn Chiêm Hoá (tn
         



- 

            

         
   
      
  
79  thông  - - - -        xã Hà   -                             Tuyên quang, Yên Bái, Lào Cai, Cao                t ph  t t     t  i c            phía huyn Chiêm Hoá (tn              -  Hà                                       
80
t 
- 
hành
  coi      xe khách    
      Giang trong  
 Hà Giang.
, Giang    
          


- 
Trong  lai không xa, Hà Giang  các    
 
    mang    kinh  cao cho Hà Giang.
Tuy 
  
       nhu          
  hóa    quy    


  máy,
   do    ô
 n  phát huy  vai trò    sông.

    


    
         
 Tây. 


ang.
80 t  -  hành   coi là      xe khách    và        Hà Giang trong    Hà Giang. , Hà Giang                  -  Trong  lai không xa, Hà Giang  có các           mang    kinh  cao cho Hà Giang. Tuy  là và          nhu       và       hóa    quy mô và         máy, và    do    ô tô  n  phát huy  vai trò    sông.                         Tây.    ang.
81
C

 , 
3.1. Quan điểm, mục tiêu định hướng phát triển giao thông vận tải tỉnh
Hà Giang
3.1.1. 
Quy h

-     
- 


 -      -

- 
       



giao thông.
- 
     - nông



-      
    
         
             

- 
 
81 C   ,  3.1. Quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang 3.1.1.  Quy h  -      -     -      -  -             giao thông. -       - nông   bà -                                     -   
82


    


3.1.
3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát
               
        
     


  
KT-X
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể
a. Giai đoạn 2014-2020
-  :          
        
     



      



- : 






82          3.1. 3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát                                     KT-X 3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể a. Giai đoạn 2014-2020 -  :                                       - :       