Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,596
556
142
63
TP. 


n tuy
n c
chi
u d

qua 
a ph

Giang. 

+ T
nh tr
ng k
thu



t c
u m

ng
ch
yu l


ng nha; ch
t n
ng ch
yu
m
c trung b
nh, vn c
n
nhiu n c
ch
t 
ng x
u
   

+ C
u c
ng: trên tuy
n c
22 c
u/485,2 m
t d
i; ch
y
u l
c
u bê tông c
t
th
p, tuy nhiên vn c
n m
t vài cu liên h
p v
cu d
n th
p, c
c c
u c
ti tr
ng
H13 - X60 vn c
n chi

(13 c
u), th
m ch
vn c
n 01 c
u c
t
i tr
ng H8,
h
n ch
cc xe t
i trng l

- Quốc lộ 34: 

t ph
t t
TP.  
huy

i xã Yên Phong v
n
i sang t
nh Cao B
ng 
n
tuy
n dài 73km.
+ T
nh tr
ng k
thu



t c
u m

ng
ch y
u l

ng nh
a, ch

ng
m
c trung b


+ C
u c
ng: trên tuy
n QL34 c
14 c
u/ 616,6 m
t d
i; c
c c
u ch
y
u l
c
u
bê tông ct thp, tuy nhiên vn c
n m
t s
cu liên h
p v
c
u dn th
p c
c c
u c
ti tr
ng H13 X60 vn c
n chi
(11 c
u), thm ch
vn c
n 1 c
u c
t
i
tr
ng H10, h
n ch
cc xe t
i trng l

- Quốc lộ 279: QL 



n Chiêm Hoá (t
nh Tuyê



+ T
nh tr
ng k
thu



t c
u m

ng

d
ng nh
a, ch

n
ng
m
c trung b
nh.
+ C
u c
ng: trên tuy
n QL279 c
35 c
u/ 1144 m
t d
i; c
c c
u ch
y
u l
c
u tông c
t th
p, c
c c
u ch
y

t t
i tr
ng H30 XB80, tuy v
y vn c
n
63 TP.     n tuy  n c  chi  u d   qua   a ph    Giang.   + T  nh tr  ng k  thu        t c  u m    ng ch  yu l      ng nha; ch  t n  ng ch  yu   m  c trung b  nh, vn c  n nhiu n c  ch  t   ng x  u      + C  u c  ng: trên tuy  n c  22 c  u/485,2 m  t d  i; ch  y  u l  c  u bê tông c  t th  p, tuy nhiên vn c  n m  t vài cu liên h  p v  cu d  n th  p, c  c c  u c  ti tr  ng H13 - X60 vn c  n chi    (13 c  u), th  m ch  vn c  n 01 c  u c  t  i tr  ng H8, h  n ch  cc xe t  i trng l   - Quốc lộ 34:     t ph  t t  TP.   huy    i xã Yên Phong v  n  i sang t  nh Cao B  ng   n tuy  n dài 73km. + T  nh tr  ng k  thu        t c  u m    ng ch y  u l    ng nh  a, ch    ng   m  c trung b    + C  u c  ng: trên tuy  n QL34 c  14 c  u/ 616,6 m  t d  i; c  c c  u ch  y  u l  c  u bê tông ct thp, tuy nhiên vn c  n m  t s  cu liên h  p v  c  u dn th  p c  c c  u c  ti tr  ng H13  X60 vn c  n chi  (11 c  u), thm ch  vn c  n 1 c  u c  t  i tr  ng H10, h  n ch  cc xe t  i trng l   - Quốc lộ 279: QL       n Chiêm Hoá (t  nh Tuyê    + T  nh tr  ng k  thu        t c  u m    ng   d  ng nh  a, ch    n  ng   m  c trung b  nh. + C  u c  ng: trên tuy  n QL279 c  35 c  u/ 1144 m  t d  i; c  c c  u ch  y  u l  c  u bê tông c  t th  p, c  c c  u ch  y    t t  i tr  ng H30  XB80, tuy v  y vn c  n
64
m
t s
c
u c
t
i tr
ng H13, H10, h
n ch
c
c xe t
i tr
ng l


- Quốc lộ 4C: QL 4C th
  - 
 
 



* :
      





.11. Hi
TT



- 



dài
(km)

(m)




1
Yên Minh-
-


6
Km100, QL4C
TT H.Yên Minh
Km166,
QL4C TT H.

47
6.0
3.5
VI
2
-


7
Km 244 QL2, ngã



ng


46
6.0
3.5
VI
3
Yên Bình -


8
Km23 QL279,
H.Quang Bình


63
6.0
3.5
VI
4
-
Yên Bình

3
Km210 QL2, ngã


Km24,
QL279
H.Quang
Bình
52
6.0
3.5
VI
5
-
Hà Giang

4
Phú Linh, TP.Hà
Giang


56
6.0
3.5
VI

264
Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
64 m  t s  c  u c  t  i tr  ng H13, H10, h  n ch  c  c xe t  i tr  ng l    - Quốc lộ 4C: QL 4C th   -         * :             .11. Hi TT    -     dài (km)  (m)     1 Yên Minh- -   6 Km100, QL4C TT H.Yên Minh Km166, QL4C TT H.  47 6.0 3.5 VI 2 -   7 Km 244 QL2, ngã    ng   46 6.0 3.5 VI 3 Yên Bình -   8 Km23 QL279, H.Quang Bình   63 6.0 3.5 VI 4 - Yên Bình  3 Km210 QL2, ngã   Km24, QL279 H.Quang Bình 52 6.0 3.5 VI 5 - Hà Giang  4 Phú Linh, TP.Hà Giang   56 6.0 3.5 VI  264 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
65
nay
 

- Tuyến đường ĐT.176 (Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc):  

        
     
       
         



- Tuyến đường ĐT. 177 (Đường Bắc Quang - Xín Mần): 
        


-
- 



       
thông cao.   


- Tuyến đường ĐT. 178 (Yên Bình - Cốc Pài):   

         
     




- Tuyến đường ĐT. 183 (Vĩnh Tuy - Yên Bình): 
65 nay    - Tuyến đường ĐT.176 (Yên Minh - Mậu Duệ - Mèo Vạc):                                        - Tuyến đường ĐT. 177 (Đường Bắc Quang - Xín Mần):             - -             thông cao.      - Tuyến đường ĐT. 178 (Yên Bình - Cốc Pài):                         - Tuyến đường ĐT. 183 (Vĩnh Tuy - Yên Bình): 
66
Quang Bì





.
- Tuyến đường ĐT. 184 (Kim Ngọc - Hà Giang): 
 

 


* c

n

 -    
181,4Km 
9,5% v 



ng
 25 tuyn 
Xuyên c
22 tuy

dài 248,4km, Mo Vc c 17 tuy
n   
nh có 7
B
c Mê c
9 tuy


           

ng Su Ph
c s
h
ng huyn t 363,6km và Qun B
c s

ng huy
n th
p
nht ng 79,5 km. H
thng c
ng huy
n ch
y
u
vn c
quy mô nh
, ch
ng k
m, h
n ch

c bit l
cho c

ti
n v
n ti l
n. (xem phụ lục 1a,1b. hiện trạng đường huyện đến năm 2015)


.
66 Quang Bì      . - Tuyến đường ĐT. 184 (Kim Ngọc - Hà Giang):         * c  n   -     181,4Km  9,5% v       ng  25 tuyn   Xuyên c  22 tuy   dài 248,4km, Mo Vc c 17 tuy  n     nh có 7 B  c Mê c  9 tuy                  ng Su Ph  c s  h ng huyn t là 363,6km và Qun B  c s    ng huy  n th  p nht ng 79,5 km. H  thng c  ng huy  n ch  y  u vn c  quy mô nh  , ch  ng k  m, h  n ch    c bit l  cho c   ti  n v  n ti l  n. (xem phụ lục 1a,1b. hiện trạng đường huyện đến năm 2015)    .
67


Hình 2.6: Bi hin trng các tuyng huyn, tnh Hà Giang
Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
*  :
-   
ng 5
a
a c kho
ng
c
p ph
i 939,1km v

t kho
ng 3.824,5km.
H
th
ng cu cn
ch

p, c
n nhiu c
u
y
u
n ch
p
 m
t an to
n giao thông.
Mt 

ng x
: m 

ng x
gi
a c
c huy
 
n
u nhau,
huy
n V
Xuyên c 1 
ng x
, 
huyn Ho
ng Su Ph
ch
c
172 
ng x
.
Xt tng th

ng huyn v

ng x
, m
t s
huy
n c s

ng huy
n
l
n th
s
ng x
l
i th

cho th
y vi
c phân b
qu
n l

ng huy
n
v

ng x
ti m
t s huy

p l
.


Hình 2.7: Bi hin trng các tuyng xã, tnh Hà Giang
Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
67   Hình 2.6: Bi hin trng các tuyng huyn, tnh Hà Giang Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang *  : -     ng 5 a a c kho  ng c  p ph  i 939,1km v    t kho  ng 3.824,5km. H  th  ng cu cn  ch    p, c  n nhiu c  u y  u  n ch  p   m  t an to  n giao thông. Mt     ng x  : m     ng x  gi  a c  c huy     n  u nhau, huy  n V  Xuyên c 1   ng x  ,   huyn Ho  ng Su Ph  ch  c  172   ng x  . Xt tng th    ng huyn v    ng x  , m  t s  huy  n c s    ng huy  n l  n th  s  ng x  l  i th    cho th  y vi  c phân b  qu  n l    ng huy  n v    ng x  ti m  t s huy    p l  .   Hình 2.7: Bi hin trng các tuyng xã, tnh Hà Giang Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
68
*   huyên dùng:
nh ph H     
c l, 
ng t

         
(không t
th
nh ph
Hà Giang có t
l


cao
nht c huy
n kh
c c chi
u d
i 


ng
trong kho
ng t
5  
n      
thành     

          

2.12: n tr

ng 2015
TT

ng
Dài
(Km)

Bê tông

(km)
L
ng

(km)
Bê tông
XM
(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
ng
180,4
72,6
48,9
24,1
5,7
29,1
1
Huy
n  n
5,8
5,8
2
Huy
n M
o Vc
12,4
8,8
2,3
1,3
3
Huy
n Ho
ng Su Ph
5,1
2,8
2,3
4
Huy
n Qu
n B
13,9
2,6
3,7
3,4
4,2
5
Huy
n Yên Minh
24,2
4,9
9,6
9,7
6
Huy
n X
n Mn
-
-
-
-
-
-
7
Huy
n Quang B
nh
-
-
-
-
-
-
8
Huy
n B c Quang
26, 4
11,2
15,2
9
Huy
n V Xuyên
11, 8
11,8
10
Huy
n B c Mê
6,7
6,7
11
TP. H
Giang
74,1
63,3
2,7
6
2,1
Nguồn: Sở GTVT và thống kê từ các huyện, thị.
* H:



68 *   huyên dùng: nh ph H      c l,   ng t             (không t  th  nh ph  Hà Giang có t  l      cao nht c huy  n kh  c c chi  u d  i       ng trong kho  ng t  5    n       thành                   2.12: n tr    ng 2015 TT   ng Dài (Km)  Bê tông  (km) L  ng  (km) Bê tông XM (km) C  p ph  i (km)   t (km) ng 180,4 72,6 48,9 24,1 5,7 29,1 1 Huy  n  n 5,8 5,8 2 Huy  n M  o Vc 12,4 8,8 2,3 1,3 3 Huy  n Ho  ng Su Ph  5,1 2,8 2,3 4 Huy  n Qu  n B 13,9 2,6 3,7 3,4 4,2 5 Huy  n Yên Minh 24,2 4,9 9,6 9,7 6 Huy  n X  n Mn - - - - - - 7 Huy  n Quang B  nh - - - - - - 8 Huy  n B c Quang 26, 4 11,2 15,2 9 Huy  n V Xuyên 11, 8 11,8 10 Huy  n B c Mê 6,7 6,7 11 TP. H  Giang 74,1 63,3 2,7 6 2,1 Nguồn: Sở GTVT và thống kê từ các huyện, thị. * H:   
69

             
       

      
      
 
 N

c. Thực trạng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến đường
        
 

Bảng 2.13. Lưu lượng xe và dự báo tổng lưu lượng xe chạy qua các năm
đơn vị: Xe/ng.đêm)
TT

QL,TL



2020
1
TL 183
- 
Quang
810
1.910
2
QL2
- 
3.015
6.655
3
QL 279
- 
Quang
755
1.780
4
QL 279
- 
Quang
1.877
3.225
5
TL.177
- Tân Quang - 
Quang
776
1.830
6
QL 2

3.329
6.600
7
QL 34

671
1.582
8
QL 4C

1.132
2.669
9


170
401
10
QL 4C

470
1.303
11
Ql 4C

344
954
12


262
618
13
QL 2

407
1.129
69                                          N  c. Thực trạng lưu lượng xe lưu thông trên các tuyến đường             Bảng 2.13. Lưu lượng xe và dự báo tổng lưu lượng xe chạy qua các năm đơn vị: Xe/ng.đêm) TT  QL,TL    2020 1 TL 183 -  Quang 810 1.910 2 QL2 -  3.015 6.655 3 QL 279 -  Quang 755 1.780 4 QL 279 -  Quang 1.877 3.225 5 TL.177 - Tân Quang -  Quang 776 1.830 6 QL 2  3.329 6.600 7 QL 34  671 1.582 8 QL 4C  1.132 2.669 9   170 401 10 QL 4C  470 1.303 11 Ql 4C  344 954 12   262 618 13 QL 2  407 1.129
70
Nguồn: Tính toán của Tư vấn Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.
       
  
      

Đánh giá chung về mạng lưới giao thông đường bộ: Trong   qua
    Giang      
  phát      giao thông   phân
   




 
        
cao. 
h Hà Giang 
-    phân      các vùng   trung tâm
 núi.
-      

  
 
-       
VI; các        VI    còn nh
  vào 
- 
     thông xe.
-  
  yêu       hu  xã.
- 
  duy tu,    xuyên. Kinh phí   cho công tác duy tu

huy xã.
70 Nguồn: Tính toán của Tư vấn Quy hoạch giao thông vận tải tỉnh Hà Giang.                    Đánh giá chung về mạng lưới giao thông đường bộ: Trong   qua     Hà Giang         phát      giao thông   phân                    cao.  h Hà Giang  -    phân      các vùng   trung tâm  núi. -             -        VI; các        VI    xã còn nh   vào  -       thông xe. -     yêu    là    hu  xã. -    duy tu,    xuyên. Kinh phí   cho công tác duy tu  huy xã.
71
- 

-      
          và Nhà    chính

     

  còn     khó     thông 
2.2.3.2. Đường thủy nội địa

        
       



         

-- 

- 



       
    


   
        

       

Cảng bến i:        

71 -   -                 và Nhà    chính           còn     khó     thông  2.2.3.2. Đường thủy nội địa                                 --   -                                           Cảng và bến bãi:         
72
Bến đò ngang:     


       
    
 

        

14
TT
Tên sông

Dài
(km)

(m)

dòng (m)
1
Sông Lô
- V.Xuyên-H.Giang-
V.Xuyên-B.Quang-T.Quang
120
50-100
3
2
Sông Gâm
T.Quang-B.Mê-
43
40-70
3
3

H.S.Phì--B.Hà
64
30-40
3
4

-Y.Minh-H.Giang-Sông
48
25-70
3.5
5

---Sông Gâm
46
40-60
2
6

Y.Minh---Sông Gâm
22
40-50
2.5
7
Sông Ma
V.Xuyên-B.Mê-Sông Gâm
42
30-40
1
8
Sông Con
B.Quang--Sông Lô
38
30-35
3.5
9

H.S.Phì-B.Quang-Sông Con
22
30-45
3
10

-B.Quang-Sông Con
40
45-80
3
11

B.Mê-B.Quang-Sông Lô
35
30-45
3
Nguồn: Tư liệu Quy hoạch GTVT 2015

2.2.4.1. Phương tiện vận tải
a. Đường bộ
Q 
      

72 Bến đò ngang:                                  14 TT Tên sông  Dài (km)  (m)  dòng (m) 1 Sông Lô - V.Xuyên-H.Giang- V.Xuyên-B.Quang-T.Quang 120 50-100 3 2 Sông Gâm T.Quang-B.Mê- 43 40-70 3 3  H.S.Phì--B.Hà 64 30-40 3 4  -Y.Minh-H.Giang-Sông Lô 48 25-70 3.5 5  ---Sông Gâm 46 40-60 2 6  Y.Minh---Sông Gâm 22 40-50 2.5 7 Sông Ma V.Xuyên-B.Mê-Sông Gâm 42 30-40 1 8 Sông Con B.Quang--Sông Lô 38 30-35 3.5 9  H.S.Phì-B.Quang-Sông Con 22 30-45 3 10  -B.Quang-Sông Con 40 45-80 3 11  B.Mê-B.Quang-Sông Lô 35 30-45 3 Nguồn: Tư liệu Quy hoạch GTVT 2015  2.2.4.1. Phương tiện vận tải a. Đường bộ Q         