Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,598
556
142
53


      




  

       

              - 


 
.
- 

         


    - 
     

- Tuyên Qua


2.1.4.1. Thuận lợi

Trong 
n
i b
t l
c
c th
ngu
v
tr
nh
ph
t tri
T

 - 

53                                         -      . -                   -         - Tuyên Qua   2.1.4.1. Thuận lợi  Trong   n  i b  t l  c  c th  ngu  v  tr  nh   ph  t tri  T   -  
54
-  
   
 

-     
   

- 
           
 
- 


- 


 

-  -    
 

2.1.4.2. Khó khăn, thách thức
             
 
bi
n 
ng th
kh
h
th
i

c bi
t l
th
p nhi
t
i . V
i 
a h
nh mi
n n
i, vào
     
  t
n h
i nghiêm tr
ng.
Trong th
i 
m hi
n t
i , ngu
c
a Giang    
     -      
Giang nói riêng.
- Hà Giang cách xa các trung tâm 


54 - Là          -           -                -    -       -  -        2.1.4.2. Khó khăn, thách thức                 bi  n   ng th  kh  h  th  i   c bi  t l  th  p nhi  t   i . V  i   a h  nh mi  n n  i, vào          t  n h  i nghiêm tr  ng. Trong th  i   m hi  n t  i , ngu  c  a Hà Giang          -       Giang nói riêng. - Hà Giang cách xa các trung tâm   
55
-  
. 


-  


-     
        


 
 
- - 



 
   -   
     
- 

g 2.7 iang
- 2015

2011
2012
2013
2014
2015


15.352,7
16.567,0
19.606,4
26.758,3
30.241,8

kho bãi,

546,8
653,1
755,6
1.013,8
1.189,4

3,56
3,94
3,85
3,78
3,93
Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Giang.
55 -   .    -     -                     - -          -          -   g 2.7 iang - 2015  2011 2012 2013 2014 2015   15.352,7 16.567,0 19.606,4 26.758,3 30.241,8  kho bãi,  546,8 653,1 755,6 1.013,8 1.189,4  3,56 3,94 3,85 3,78 3,93 Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Hà Giang.
56



       


 
N
     

     

              



       
  

    


 
 
- Giáp
 Xín Cái 
 -        
Xuân Giang 
 -

-

   -  
                
56                N                                                        - Giáp  Xín Cái    -         Xuân Giang    -  -     -                   
57
Tru      
     

    
             

  

      
  



- 


ông.

  


 
         


       
       Xe máy, 2




        

         
nâng cao.
57 Tru                                                   -    ông.                                    Xe máy, mô tô 2                         nâng cao.
58
 


              
        
   


         

2.2.3.1. Mạng lưới giao tông đường bộ (ô tô)
a. Mạng lưới đường

               


       
         


     i
8.456,5 
-  
-  
-  
-  
-  
Ngoài ra, còn có h thng thôn bng chuyên dùng các khu
cm công nghi ng n ng; s   c th   .
[Ngun: S GTVT tnh Hà Giang].
58                                              2.2.3.1. Mạng lưới giao tông đường bộ (ô tô) a. Mạng lưới đường                                             i 8.456,5  -   -   -   -   -   Ngoài ra, còn có h thng thôn bng chuyên dùng  các khu cm công nghi ng n ng; s   c th   . [Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang].
59
8015


Dài (km)


%
Bê tông

tông




CP,


582,6
119,6
418,0
45,0
6,9


264,0
264,0
3,1


1971,8
181,4
815,1
186,2
781,1
23,3

5457,7
327,9
330,2
975,1
3824,5
64,5


180,4
24,1
72,6
48,9
5,7
29,1
2,1

8456,5
533,4
192,2
1876,2
1167,0
4679,7
100,0

100
6,31
2,27
22,19
13,80
55,34
Ngun: Tng hp báo cáo t Tng cc Đưng b Vit Nam, S GTVT
Giang; báo cáo các huyn.
59 8015   Dài (km)   % Bê tông  Bê tông     CP,   582,6 119,6 418,0 45,0 6,9   264,0 264,0 3,1   1971,8 181,4 815,1 186,2 781,1 23,3  5457,7 327,9 330,2 975,1 3824,5 64,5   180,4 24,1 72,6 48,9 5,7 29,1 2,1  8456,5 533,4 192,2 1876,2 1167,0 4679,7 100,0  100 6,31 2,27 22,19 13,80 55,34 Nguồn: Tổng hợp báo cáo từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT Hà Giang; báo cáo các huyện.
60
Hình 2.5. B hin trng phát trin và phân b mi giao thông
vn ti tnh Hà Giang (Ngun: Tác gi biên v)
60 Hình 2.5. B hin trng phát trin và phân b mi giao thông vn ti tnh Hà Giang (Nguồn: Tác giả biên vẽ)
61
; BTXM là 6,3%
22
M


ng  liên x
: m


ng x
gi
a c
c huy
n
nu nhau, huyn V Xuyên c
ng x

huy
n
Ho
ng Su Ph ch
c 172 
ng x
.
 liên xã
5
TT

ng
Dài
(Km)


(km)
tông

L
ng

tông
XM


C p
ph i
 t
T t
TB

1
H. 

522,1
12,5
36,0
454,2
19.4
12,5
9,9
499,7
2
H. M
o V
c
890,4
47,6
56,1
359,0
427.7
103,7
786,7
3
H. Ho
ng Su Ph
172,6
5,4
167.2
7,0
165,6
4
H. Qu
ng B
227,4
2,5
12,4
4,5
208.0
15,7
211,7
5
H. Yên Minh
614,4
6,7
9,6
598.1
13,8
600,6
6
H. X
n M
n
600,0
10,0
590.0
10,0
590,0
7
H. Quang B
nh
311,4
41,1
4,1
266.2
4,6
149,0
157,8
8
H. B
c Quang
690,3
18,2
56,8
16,7
598.6
24,0
639,5
26,8
9
H. V
Xuyên
1070,7
236,4
79,3
93,6
661.4
76,0
239,7
755,0
10
Huy
n B
c Mê
287,8
6,3
8,6
272.9
3,0
21,1
263,7
11
TP. H
Giang
70,6
48,6
7,0
15.0
39,6
31,0

5457,7
330,2
327,9
36,0
939,1
3824,5
120,1
1249,0
4088,6
Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang
Xt tng th ng huy
n v 
ng x
, m
t s
huy
n c
s

ng huy
n
ln th s ng x
li th


cho th
y vi
c phân b
qu
n l

ng huy
n
v

ng x
t
i m
t s
huy
n 
p l
.
b. Các tuyến đường chính
* :

QL34. M
ng qu
c l
h
nh th
nh theo c
c tr
  
c - Tây Nam v
tr
c
- 
c - Tây Nam g
m: Qu
c l

61 ; BTXM là 6,3% 22 M      ng  liên x  : m      ng x  gi  a c  c huy  n nu nhau, huyn V Xuyên c  ng x    huy  n Ho  ng Su Ph ch  c 172   ng x  .  liên xã 5 TT   ng Dài (Km)   (km) Bê tông  L  ng  Bê tông XM    C p ph i  t T t TB  1 H.    522,1 12,5 36,0 454,2 19.4 12,5 9,9 499,7 2 H. M  o V  c 890,4 47,6 56,1 359,0 427.7 103,7 786,7 3 H. Ho  ng Su Ph  172,6 5,4 167.2 7,0 165,6 4 H. Qu  ng B  227,4 2,5 12,4 4,5 208.0 15,7 211,7 5 H. Yên Minh 614,4 6,7 9,6 598.1 13,8 600,6 6 H. X  n M  n 600,0 10,0 590.0 10,0 590,0 7 H. Quang B  nh 311,4 41,1 4,1 266.2 4,6 149,0 157,8 8 H. B  c Quang 690,3 18,2 56,8 16,7 598.6 24,0 639,5 26,8 9 H. V  Xuyên 1070,7 236,4 79,3 93,6 661.4 76,0 239,7 755,0 10 Huy  n B  c Mê 287,8 6,3 8,6 272.9 3,0 21,1 263,7 11 TP. H  Giang 70,6 48,6 7,0 15.0 39,6 31,0  5457,7 330,2 327,9 36,0 939,1 3824,5 120,1 1249,0 4088,6 Nguồn: Sở GTVT tỉnh Hà Giang Xt tng th ng huy  n v   ng x  , m  t s  huy  n c  s    ng huy  n ln th s ng x  li th      cho th  y vi  c phân b  qu  n l    ng huy  n v    ng x  t  i m  t s  huy  n   p l  . b. Các tuyến đường chính * :  và QL34. M  ng qu  c l  h  nh th  nh theo c  c tr      c - Tây Nam v  tr  c -   c - Tây Nam g  m: Qu  c l  
62

       
       - Tây





i d
i.

TT
Tên


dài
(km)






(cái/m
dài)
Ghi Chú
BT
XM
BT







Trung
bình

1
QL2
107,6
III
107,6
106,6
1,0
25/1288
2
QL34
73,0
V
6,0
67,0
6,0
64,0
3,0
14/617



3
QL4C
200,0
V
6,0
194,0
49,0
128,0
23,0
19/447
4
QL279
72,0
V
72,0
5,5
66,5
35/1144
5
QL4
130,0
V
85,0
45,0
85,0
45,0




582.6
120,0
418,0
45,0
167,0
344,5
71,0
Nguồn:Báo cáo hàng năm của Sở Giao thông vận tải Hà Giang.
- Quốc lộ 2: 


 TP.

+ T
nh tr
ng k
thu
     


+        
-     
thông qua.
- Quốc lộ 4C:       
 
    

62                 - Tây         i d  i.  TT Tên   dài (km)       (cái/m dài) Ghi Chú BT XM BT        Trung bình  1 QL2 107,6 III 107,6 106,6 1,0 25/1288 2 QL34 73,0 V 6,0 67,0 6,0 64,0 3,0 14/617    3 QL4C 200,0 V 6,0 194,0 49,0 128,0 23,0 19/447 4 QL279 72,0 V 72,0 5,5 66,5 35/1144 5 QL4 130,0 V 85,0 45,0 85,0 45,0     582.6 120,0 418,0 45,0 167,0 344,5 71,0 Nguồn:Báo cáo hàng năm của Sở Giao thông vận tải Hà Giang. - Quốc lộ 2:     TP. Hà  + T  nh tr  ng k  thu          +         -      thông qua. - Quốc lộ 4C:               