Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,614
556
142
43
Hình 2.3. B các nhân t kinh t - xã hi n phát trin
và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang (Ngun: Tác gi biên v)
43 Hình 2.3. B các nhân t kinh t - xã hi n phát trin và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang (Nguồn: Tác giả biên vẽ)
44
      
 
33,- 
Sản xuất nông, lâm nghiệp:     


        

 



         
Công tác tuyên truyn       
 x l 305 v
vi
ph
m; t
ch thu 34,8 m
3
g (quy tr
n); x
pht h
nh ch
nh 1,62 t 
ng.
* Chương trình xây dựng nông thôn mới:      



trên 225 nghìn m
2




* Sản xuất công nghiệp, xây dựng:  
(theo giá so sánh 20

   (theo giá so sánh)    
         


   -    

          
      

44          33,-  Sản xuất nông, lâm nghiệp:                                 Công tác tuyên truyn         x l 305 v  vi ph  m; t  ch thu 34,8 m 3 g (quy tr  n); x  pht h  nh ch  nh 1,62 t   ng. * Chương trình xây dựng nông thôn mới:          trên 225 nghìn m 2     * Sản xuất công nghiệp, xây dựng:   (theo giá so sánh 20     (theo giá so sánh)                    -                        
45
       

* Thương mại dịch vụ: 
        

-       
         
 

-  


- 


-         

 
          



5
). 
  48
       

- 
tiêu   
 
- 

 



45          * Thương mại dịch vụ:            -                     -     -    -                           5 ).    48          -  tiêu      -       
46
       





       



Khách trong
n








257.612
15.432
247.140

293.931
16.520
317.566

356.548
20.009
441.833

346.263
57.636
491.711

511.819
60.806
675.980
Nguồn: Niên giám thống kê Hà Giang năm 2015.

 phát 
ra nhu    


2.1.3.2. Dân cư và lao động
2.4

2011
2012
2013
2014
2015


749.537
760.503
778.958
792.472
809.702

nhiên
%
1,82
1,76
1,72
1,68
1,62


160.845
163.198
165.995
168.827
172.529




465.110
469.656
497.344
503.780
510.112



15,527
15,500
15,735
15,893
16,371
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.
46              có            Khách trong n         257.612 15.432 247.140  293.931 16.520 317.566  356.548 20.009 441.833  346.263 57.636 491.711  511.819 60.806 675.980 Nguồn: Niên giám thống kê Hà Giang năm 2015.   phát  ra nhu       2.1.3.2. Dân cư và lao động 2.4  2011 2012 2013 2014 2015   749.537 760.503 778.958 792.472 809.702  nhiên % 1,82 1,76 1,72 1,68 1,62   160.845 163.198 165.995 168.827 172.529     465.110 469.656 497.344 503.780 510.112    15,527 15,500 15,735 15,893 16,371 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.
47
     -   
  
      

N5 là 806702  
           Quy
dân              
,
Bảng 2.5: Diện tích, dân số và mật độ dân số các huyện tỉnh Giang năm 2015
TT


(Km
2
)





2
)
1
TP. Hà Giang
133,4
54.240
406
2

1.105,6
110.830
100
2
H. Quang Bình
791,8
62.302
79
3

1.478,4
105.512
71
4

856,0
54.043
63
5
H. Hoàng Su Phì
632,4
64.991
40
6

587,0
63.841
109
7

542,2
50.204
93
8
H. Yên Minh
776,6
87.832
113
9

451,7
73.895
164
10

574,2
79.012
138

7.929,5
806.702
102
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.
 
 

    ,      
2
,    63

2

2

2
);
h   
2
     
2
 

2

2
71

2

2

2
).
47      -               N5 là 806702              Quy mô dân               , Bảng 2.5: Diện tích, dân số và mật độ dân số các huyện tỉnh Hà Giang năm 2015 TT   (Km 2 )      2 ) 1 TP. Hà Giang 133,4 54.240 406 2  1.105,6 110.830 100 2 H. Quang Bình 791,8 62.302 79 3  1.478,4 105.512 71 4  856,0 54.043 63 5 H. Hoàng Su Phì 632,4 64.991 40 6  587,0 63.841 109 7  542,2 50.204 93 8 H. Yên Minh 776,6 87.832 113 9  451,7 73.895 164 10  574,2 79.012 138  7.929,5 806.702 102 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.          ,       2 ,    63  2  2  2 ); h    2       2    2  2 71  2  2  2 ).
48
        
 
 

   

: C 
- 2015 (%)

2011
2012
2013
2014
2015

15,03
15,05
15,00
14,99
15,00
Nông thôn
84,97
84,95
85,00
85,01
85,00
Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.
 
              
              
                
              
    -       n thành
                 
          
 kinh
 
 

Giang ng       2015   
              
         
               
à 323433  trên
              

              
           
48                    : C  - 2015 (%)  2011 2012 2013 2014 2015  15,03 15,05 15,00 14,99 15,00 Nông thôn 84,97 84,95 85,00 85,01 85,00 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2015.                                                                     -       n thành                               kinh      Hà Giang có ng       2015                                             à 323433  trên                                           
49
               


chuyê     
- lâm - 
2015- 

1,1%). Tuy nhiên, c
     -      
ngành nông - lâm -     - 


               

2.3.2.1. Cộng đồng các dân tộc



Hình 2.4
(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Hà Giang)


nhau      
         

49                   chuyê      - lâm -  2015-   1,1%). Tuy nhiên, c      -       ngành nông - lâm -     -                     2.3.2.1. Cộng đồng các dân tộc    Hình 2.4 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Hà Giang)   nhau                 
50


      
  

2.1.2.3. Nguồn vốn đầu

ành
 Tuy
  

 
    GTVT     Do  trong  


5 k
 

nhi
m v 
nh Hà Giang. 

thêm ph n.c
ch giao t


u  n

v 
2.1.2.4. Chính sách và xu thế phát triển
    h
i nh
p v
o n
n kinh t
th
gi
i 

t ra
c
v
ng kinh t
v

a
c
nt
nh n
m trong v
ng kinh t
TDMNBB. Do
tri
n kinh t
c
a t
nh vai tr
htr
ng 
i v
i v
ng c
n
ph
t tri
n m
nh kinh t
i h
i ph
i c
 

 


n thi
t.

c bi
t
l
 ch
thu h
t 
t
  
s
c
c ch
nh s

i 
    xây
     trong   tiên phát  GTVT    
50               2.1.2.3. Nguồn vốn đầu tư  ành  Tuy           là GTVT là     Do  trong     5 k     nhi  m v   nh Hà Giang.    thêm ph n. Các ch giao t     u  n   v  2.1.2.4. Chính sách và xu thế phát triển     h  i nh  p v  o n  n kinh t  th  gi  i     t ra c  v  ng kinh t  v    a c  nt  nh n  m trong v  ng kinh t  TDMNBB. Do   tri  n kinh t  c  a t  nh vai tr  htr  ng   i v  i v  ng c  n  ph  t tri  n m  nh kinh t    i h  i ph  i c            n thi  t.   c bi  t l   ch  thu h  t   t     s  c  c ch  nh s    i       xây      trong   tiên phát  GTVT    
51
2.1.3.5. Khoa học công nghệ


   

 

2.4.5. 

   
 
        
  -   

         


  
- 

     
hai - - 
- 



- 
          

     




51 2.1.3.5. Khoa học công nghệ           2.4.5.                    -                    -         hai - -  -     -                       
52
  
         
         

2.4.7. 

           

n

         
     
   



      
 
 

: ,


Quang, Yên Bái, Lào Cai. 
  




2.4.8




52                         2.4.7. và                n                                     : , có   Quang, Yên Bái, Lào Cai.         2.4.8   tì 