Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,561
556
142
33
Hình 2.2. B các nhân t t nhiên n phát trin
và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang (Ngun: Tác gi biên v)
33 Hình 2.2. B các nhân t t nhiên n phát trin và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang (Nguồn: Tác giả biên vẽ)
34
-         
        
- 




2.1.2.2. Địa chất
         
  (i)  ùng      
           
 




    
 (ii) Khùng
  


0


  



  

  
         





34 -                   -      2.1.2.2. Địa chất             (i)  ùng                               (ii) Khùng      0                              
35
         

, t
- 

             
 : Báo cáo Thuyết minh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng
tỉnh Hà Giang đến năm 2020, Hà Giang 2015].
2.1.2.3. Khí hậu

- 

 .
        
0
C - 23,9
0
  

0
- 7
0
C. Mùa nóng

0
 

0
C (tháng l).


0
C


2006
2007
2008
2009
2010
2012
Hà Giang
23,3
23,1
20,7
23,4
23,7
22,4

23,4
23,2
22,6
23,5
23,8
22,4

22,7
22,4
21,8
22,4
22,4
21,9
Hoàng Su Phì
21,9
21,5
20,8
21,9
22,3
20,8
(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Hà Giang)
 

- 88%,
        

- 

35            , t -                  : Báo cáo Thuyết minh đồ án Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Giang đến năm 2020, Hà Giang 2015]. 2.1.2.3. Khí hậu  -    .          0 C - 23,9 0     0 - 7 0 C. Mùa nóng  0    0 C (tháng l).   0 C   2006 2007 2008 2009 2010 2012 Hà Giang 23,3 23,1 20,7 23,4 23,7 22,4  23,4 23,2 22,6 23,5 23,8 22,4  22,7 22,4 21,8 22,4 22,4 21,9 Hoàng Su Phì 21,9 21,5 20,8 21,9 22,3 20,8 (Nguồn: Cục thống kê tỉnh Hà Giang)    - 88%,           -  
36

  -  
mm -       


N 
 

.  - 23,90C, biên
- 70C. Mùa



- 

      
   



- 
    
  
- 

       
s
- 
       



          
 gây không í
36    -   mm -          N     .  - 23,90C, biên - 70C. Mùa    -                 -          -           s -                         gây không í
37
           
nhanh
         
.
2.1.2.4. Thủy văn


- 




- 
       

 
    


Sông Gâm 



sông Nho Q



2.1.2.5. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất
       

           
(cam, quý       

37             nhanh           . 2.1.2.4. Thủy văn   -      -                    Sông Gâm     sông Nho Q    2.1.2.5. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất                      (cam, quý        
38
     

- 
 
         



-   -       



       


-   -   
         
     
     

-           
     

 

-2015     



         
              


ìn
38        -                 -   -                     -   -                           -                      -2015                                    ìn
39
   


     

    
 
2.1.2.6. Tài nguyên khoáng sản
  



   -    
           


-vàng sông Lô,
- -
    
- 
 - 
-
- - 
- Trung Thành - 
Linh - 

[Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - hội tỉnh Hà Giang giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm
2030, UBND tỉnh Hà Giang, 2016]





39                     2.1.2.6. Tài nguyên khoáng sản          -                   -vàng sông Lô, - -      -   -  - - -  - Trung Thành -  Linh -   [Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Hà Giang, 2016]     
40
         


- 
- Quang, Tùng Bá.
- 
- 
         
   

Nhìn chung tài nguyên khoáng 


2.1.2.7. Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn




    




Su Phì.


          
chum vàng, chu         




40             -  - Quang, Tùng Bá. -  -                 Nhìn chung tài nguyên khoáng    2.1.2.7. Tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn              Su Phì.              chum vàng, chu             
41

( Tính đến tháng 11 năm 2012)
STT
Tên di tích




1




2




3
Chuông và bia chùa Sùng
Khánh



4


TP Hà Giang
Quôc gia
5




6


H. 

7




8
Chuôn chùa Bình Lâm



9





10


TP Hà Giang

11

Danh lam



12




13
Mã Pì Lèng
Danh lam



14




15

Danh lam



16




17

Danh lam



18




19




20




21

Danh lam

H. Hoàng Su Phì

22


H. Hoàng Su Phì

23




24




Nguồn: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang.
41  ( Tính đến tháng 11 năm 2012) STT Tên di tích     1   Mê  2     3 Chuông và bia chùa Sùng Khánh    4   TP Hà Giang Quôc gia 5     6   H.   7     8 Chuôn chùa Bình Lâm    9      10   TP Hà Giang  11  Danh lam    12     13 Mã Pì Lèng Danh lam    14     15  Danh lam    16     17  Danh lam    18     19     20     21  Danh lam  H. Hoàng Su Phì  22   H. Hoàng Su Phì  23     24     Nguồn: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Giang.
42
- 
2.1.3.1. Sự phát triển của nền kinh tế và phân bố các ngành kinh tế
S phát trin ca nn kinh t tu kin thun li cho s phát trin ngành
GTVT. Trong nh    c nhng thành qu tích cc:
  t 9257,2 t         
ng kinh t trong tnh (GDP) giá thc t  n (2010-2015) t 59.963 t
ng, (12,7%)c trung bình c c. Quy mô ca nn kinh t 
n so v, thu nh
t 19,2 tri   ng so v  i ch bng
37,8% vi mc trung bình c c.
42 -  2.1.3.1. Sự phát triển của nền kinh tế và phân bố các ngành kinh tế S phát trin ca nn kinh t tu kin thun li cho s phát trin ngành GTVT. Trong nh    c nhng thành qu tích cc:   t 9257,2 t          ng kinh t trong tnh (GDP) giá thc t  n (2010-2015) t 59.963 t ng, (12,7%)c trung bình c c. Quy mô ca nn kinh t  n so v, thu nh t 19,2 tri   ng so v  i ch bng 37,8% vi mc trung bình c c.