Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,581
556
142
23
1.2.1.2. Giao thông vận tải đường sắt
      
Gòn  -7-       


1889 - -
1889 - ---
Vinh. 1901 - - - 
1906 -    - Nha Trang. 1922 -   
Vinh - 
1931- - Nha Trang.
 
  -      
- gang thép Thái Nguyên.Sau
- Kép, Kép - 
              
3.142,69 km  2.632 km   chính  402,69 km  ga (trên toàn
 

 
 km).[23]
  
     
 
dày       




* Phân bố mạng lưới đường sắt
     ta 2632 km     6  chính
 nhánh:
-   (  -TP  Chí Minh) dài 1726km,    1m.
23 1.2.1.2. Giao thông vận tải đường sắt        Gòn   -7-          1889 - - 1889 - --- Vinh. 1901 - - -  1906 -    - Nha Trang. 1922 -    Vinh -  1931- - Nha Trang.     -       - gang thép Thái Nguyên.Sau - Kép, Kép -                 3.142,69 km  2.632 km   chính  402,69 km  ga (trên toàn       km).[23]            dày            * Phân bố mạng lưới đường sắt      ta có 2632 km     6  chính  nhánh: -   ( Hà  -TP  Chí Minh) dài 1726km,    1m.
24
-  -  Phòng dài 102 km,    1m.
-  -Lào Cai dài 293km,    1m.
-  - Thái Nguyên dài 75 km,  Yên Viên -  
  1,435m)
-  - Kép - ng - Bãi Cháy dài 175 km,    1,435m.
-  -       
 1,435m).
Tây
- - 
- 
 



kinh  các trung tâm  hóa : 57%  dân  47%    tích 
* Những tồn tại trong mạng lưới đường sắt hiện nay
       
lí. Toàn 
        
 trong khu   Malaysia, Trung     cao  
hóa.          


phí khai thác.
1.2.1.3. Giao thông vận tải thủy nội địa
        
        
 

     
         
  
   

24 - Hà  -  Phòng dài 102 km,    1m. - Hà  -Lào Cai dài 293km,    1m. - Hà  - Thái Nguyên dài 75 km,  Yên Viên -  Xá là    1,435m) -  Xá - Kép - Uông Bí - Bãi Cháy dài 175 km,    1,435m. -  -         1,435m). Tây - -  -       kinh  các trung tâm  hóa : 57%  dân  47%    tích  * Những tồn tại trong mạng lưới đường sắt hiện nay         lí. Toàn là và            trong khu   Malaysia, Trung   có   cao   hóa.             phí khai thác. 1.2.1.3. Giao thông vận tải thủy nội địa                                             
25
    thác    17.139 km  sông  
41%), trong   TW 6.314 km  sông   10.825
km,          
  
  
 
       
  sông     
An, sông    Giang,...).     

1.2.1.4. Giao thông vận tải đường biển

    
 
càng có c


         
    

h      các


  mét vuông kho bãi.
thành 8 nhóm:
-  
-  
-  
-  
- - 
-  Long
-  
-  
25     thác    17.139 km  sông   41%), trong   TW là 6.314 km và  sông   là 10.825 km,                             sông và      An, sông    Giang,...).       1.2.1.4. Giao thông vận tải đường biển         càng có c                   h      các     mét vuông kho bãi. thành 8 nhóm: -   -   -   -   - -  -  Long -   -  
26
 
- - Ba
Ng- 
- Nam).
1.2.1.5. Giao thông vận tải đường hàng không
 nhung buoc 
 


       
bay 
Tân S  
         



Tác (Phú - 
- Mau). [23].
      
m
  
          
không       



ai thác

1.2.1.6. Giao thông vận tải đuờng ống


         
        
26   - - Ba Ng-  - Nam). 1.2.1.5. Giao thông vận tải đường hàng không  nhung buoc              bay  Tân S                Tác (Phú -  - Mau). [23].        m               không           ai thác  1.2.1.6. Giao thông vận tải đuờng ống                     
27


1.2.2.   
1.2.2.1. Giao thông vận tải đường bộ


-  

- Yên Bái - - - 
- Lào Cai
   


+ Giang - Tuyên Quang - - 
hoàn toàn trên   2.  dài toàn   trong vùng 257,6km.
- 
Quang -        

- - Thái Nguyên - 

trong vùng là 310,1 km.
  -   -   -   
hoà

- 
        

   
      

         

27   1.2.2.    1.2.2.1. Giao thông vận tải đường bộ   -    - Yên Bái - - -  - Lào Cai là       + Hà Giang - Tuyên Quang - - Hà  hoàn toàn trên   2.  dài toàn   trong vùng là 257,6km. -  Quang -          - - Thái Nguyên -   trong vùng là 310,1 km.   -   -   -    hoà  -                                  
28



 Ninh).
    
  theo   
    
 Bình. [28]
1.2.2.2. Giao thông vận tải đường sắt
         
m, 
1,435m) có 215 m. - Lào Cai (285 km)
-      -     - Nam Ninh
      án   
 lang Côn Minh - Lào Cai - - 
Ninh - - - 
- Kép - Uông Bí
          
Long,...Tuy     
  do kém      . [28]
1.2.2.3. Giao thông vận tải đường sông

         -  Trì (sông
- 
sông Nam) dài 118 km,  -    
181 km. Ngoài ra còn - (113 km),
-  
     hình thành nên  khung lãnh   vùng.
1.2.2.4. Giao thông vận tải đường biển
 vùng bao các chuyên dùng:
      thông qua 260
  


28     Ninh).        theo      xã    và  Bình. [28] 1.2.2.2. Giao thông vận tải đường sắt       là    m,  và 1,435m) có 215 m. Hà - Lào Cai (285 km) -     Hà  -     - Nam Ninh  là      án     lang Côn Minh - Lào Cai - Hà -  Ninh - - Hà - và  - Kép - Uông Bí        và     Long,...Tuy        do kém      . [28] 1.2.2.3. Giao thông vận tải đường sông          là Hà  -  Trì (sông Hà -  sông Nam) dài 118 km, Hà  -     181 km. Ngoài ra còn có - (113 km), -        hình thành nên  khung lãnh   vùng. 1.2.2.4. Giao thông vận tải đường biển  vùng bao các và chuyên dùng:       thông qua 260   là  và 
29
               

        
- 
- . [21], [28]
Đánh giá chung: 
 
              
song. Tuy  có quy  bé, trang     tiêu 
   cao.

 


i;          
 


29                           -  - . [21], [28] Đánh giá chung:                   song. Tuy  có quy mô  bé, trang     tiêu     cao.      i;              
30
 2.
CÁC NHÂN   HNG   PHÁT ,
  
2.1. Các nhân t n phát trin và phân b giao thông vn ti tnh
Hà Giang



- 

2
. 


         

          
giáp       Lào Cai và Yên Bái. Phía Nam giáp 
Tuyên Quang     
22
0

0

0

0

Nh

 
  


 Theo
  



           

- 

30  2. CÁC NHÂN   HNG VÀ   PHÁT ,    2.1. Các nhân t n phát trin và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang    -   2 .                          giáp       Lào Cai và Yên Bái. Phía Nam giáp  Tuyên Quang      22 0  0  0  0  Nh          Theo                    -  
31
Hình 2.1. B hành chính tnh Hà Giang (Ngun: Tác gi biên v)
31 Hình 2.1. B hành chính tnh Hà Giang (Nguồn: Tác giả biên vẽ)
32
2.1.2. tài nguyên thiên nhiên
C

2.1.2.1. Địa hình
        

Pu Tha C
           

-
- 9% (0
o
8
o


-   18% (8
o
15
o
   

-   22% (15
o
20
o


-  28% (20
o
25
o



- 
o




- 
      
2.352,7 Km2.   -     

    
bình 500 700 m.
-         
  
 - 


32 2.1.2. tài nguyên thiên nhiên C  2.1.2.1. Địa hình           Pu Tha C              - - 9% (0 o 8 o   -   18% (8 o 15 o      -   22% (15 o 20 o   -  28% (20 o 25 o    -  o     -         2.352,7 Km2.   -            bình 500  700 m. -              -   