Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,615
556
142
13
   
       khai thác

 
 hình thành    ray,  hàng không,   

quan 
  

 GTVT.



1.1.3.3. Giao thông vận tải được phân bố thành mạng lưới với các tuyến đầu
mối giao thông



ng
 






ao

1.1.4. Các nhân     
1.1.4.1. Vị trí địa và phạm vi lãnh thổ

l
 
    giáp   
13            khai thác là     hình thành    ray,  hàng không,    là và  quan       GTVT.    1.1.3.3. Giao thông vận tải được phân bố thành mạng lưới với các tuyến và đầu mối giao thông    ng         ao  1.1.4. Các nhân      1.1.4.1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ là và  l       giáp   
14
  quanh 
  xe  thì máy bay
    duy 
         rìa    g
    Á.  
phía Tây giáp Lào và 
hình gi

 vào  phát
 kinh  -    


1.1.4.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
  nhiên c 
- ình GTVT.
a. Địa hình, địa chất

 
 GTVT
  


       
 trung    GTVT  hình  núi xen  các khe sâu
gây   
mùa  

b. Khí hậu



  

14   quanh    xe  thì máy bay là     duy           rìa    g     Á.   phía Tây giáp Lào và và  hình gi và  và  vào  phát  kinh  - xã      có  1.1.4.2. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên   nhiên c  - ình GTVT. a. Địa hình, địa chất     GTVT               trung    GTVT  hình  núi xen  các khe sâu gây    mùa    b. Khí hậu       
15
        gây

 a
bão,        
núi.Ngoài 
 không    nhanh   phân mùa  khí   
 tính mùa     GTVT (   giao thông   )
c. Thủy văn
          
   
 giao thông   phát     xa a, các   
       
   mút cho  giao thông      l
sông 
  
       

          
  
  
   c c
 

d. Tài nguyên khoáng sản
              
  
   

   
c th
         
15         gây   a bão,         núi.Ngoài   không    nhanh   phân mùa  khí  có    tính mùa     GTVT (   giao thông   ) c. Thủy văn                 giao thông   phát     xa a, các              là  mút cho  giao thông      l sông                                  c c    d. Tài nguyên khoáng sản                            c th          
16

 
1.1.4.3. Các nhân tố kinh tế - hội
a. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế

nh
        

 
     


 
        


      
 
         

b. Tổ chức lãnh thổ nền kinh tế quốc dân hay một địa phương
          
 dân. Do  GTVT tác      lãnh   kinh  

         
       
    nên sâu  thì càng làm    liên  vùng 
 càng    GTVT trong vùng phát   
c. Sự phân bố dân cư, các thành phố lớn và đô thị




16    1.1.4.3. Các nhân tố kinh tế - xã hội a. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế  nh                                                      b. Tổ chức lãnh thổ nền kinh tế quốc dân hay một địa phương             dân. Do  GTVT có tác      lãnh   kinh                          nên sâu  thì càng làm    liên  vùng và   càng    GTVT trong vùng phát    c. Sự phân bố dân cư, các thành phố lớn và đô thị    
17



d. Chính sách đầu
     



       -  

e. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và công nghệ
 -      
         
         
  i
 
 

 thi công,     công trình giao 
1.1.5.  giá
       
th
     

1.1.5.1. Các tiêu chí về mạng lưới đường giao thông
a. Mạng lưới đường
-   dài      tính km)
-    các 
        


- 

17    d. Chính sách đầu tư                 -    e. Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và công nghệ  -                             i       thi công,     công trình giao  1.1.5.  giá         th        1.1.5.1. Các tiêu chí về mạng lưới đường giao thông a. Mạng lưới đường -   dài      tính là km) -    các             -  
18
b. Mật độ mạng lưới
- 
          


+  
2
; .
+  m sông/1000 km
2
; .

             km
2
       
2
0,19km/1000 dân.
c. Quy mô, chất lượng đường
-          phân theo:    BTXM,
 -        trung bình, 
-       
 trên, thông tin tín 
-    dài,    sâu   phân  
1.1.5.2. Các tiêu chí về vận tải
       

a. Năng lực vận tải

      

- Khối lượng vận chuyển: 
        
 


- Khối lượng luân chuyển: là 
 tính theo  dài  quãng   
18 b. Mật độ mạng lưới -               +   2 ; . +  m sông/1000 km 2 ; .               km 2 và         2 và 0,19km/1000 dân. c. Quy mô, chất lượng đường -          phân theo:    BTXM,  -        trung bình,  -         trên, thông tin tín  -    dài,    sâu   phân  … 1.1.5.2. Các tiêu chí về vận tải          a. Năng lực vận tải          - Khối lượng vận chuyển: là               - Khối lượng luân chuyển: là   tính theo  dài  quãng   
19

     

            
              

- Cự li vận chuyển trung bình: 


b. Doanh thu vận tải và bốc xếp
-  
- Phân theo ngành  


c. Phương tiện vận tải
-  


-   Tàu, canô  hàng (cái và  


         
          
         

hóa  
1.2. 
1
       
        
 sông,    hàng không   Trong    là vai
19                                      - Cự li vận chuyển trung bình: là    b. Doanh thu vận tải và bốc xếp -   - Phân theo ngành     c. Phương tiện vận tải -     -   Tàu, canô  hàng (cái và                                     hóa   1.2.  1                   sông,    hàng không và   Trong    là vai
20
-
 dân  an ninh  phòng  gia.
1.2.1.1. Giao thông vận tải đường bộ (đường ô tô)
a. Khái quát chung
-XH


 
các t         

      
 khác.



 

-




 %;
[26]
b. Hệ thống các tuyến đường chính

      
ngang và các  3]
-       

-
 Trung Nam.
20 -  dân  và an ninh  phòng  gia. 1.2.1.1. Giao thông vận tải đường bộ (đường ô tô) a. Khái quát chung -XH     các t                   khác.       -      %; [26] b. Hệ thống các tuyến đường chính         ngang và các  3] -         -  Trung  Nam.
21


   


-     

         

        

              

              


là nhân t- 
      
- 
 Giang).

   -     
   

 Tây 





     
91.
              

21         -                                                             là nhân t-         -   Giang).     -            Tây             91.                
22
          T  
        
    -   - Ninh
      -  
 -      -      -  
  - 46km); TP - 
TP  - Long Thành -     - 
Tân (21km), - ; Thái Nguyên - .
    -
-   - Long Thành (57,8
- - -
- - 
           

 -    -    
-  
- - 
* Những tồn tại của mạng lưới giao thông đường bộ nước ta


 
 
vùng núi   thông  xe 4 mùa.
a
       
      khó    
Trong mùa ma 
 Trung    phá  nghiêm  sau   
biên   Trung,  Nam      biên 

 

vành 
còn   l cha    xuyên gây ùn  giao thông.
22           T                -   - Ninh       -    -      -      -     - 46km); TP -  TP  - Long Thành -     -  Tân (21km), - ; Thái Nguyên - .     - -   - Long Thành (57,8 - - - - -                -    -     -   - -  * Những tồn tại của mạng lưới giao thông đường bộ nước ta       là vùng núi   thông  xe 4 mùa. a               khó     bù  Trong mùa ma và là   Trung    phá  nghiêm  sau     biên   Trung,  Nam  có     biên      vành  còn   l cha    xuyên gây ùn  giao thông.