Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,566
556
142
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
10
9
- 
2.5
2.5
2.5
5
Yên Minh
176.7
44.3
1.0
131.4
10.0
35.3
131.4
1
1
- 
11.5
A
5.8
3.5
11.5
11.5
2
2
- 
24.0
A
5.8
24.0
24.0
3
3
- Ngam La
6.4
A
5.8
6.4
6.4
4
4
Yên Minh - 
7.7
A
5.8
3.5
1.0
6.7
1.0
6.7
5
12
- 
9.0
A
5.8
3.5
9.0
9.0
6
5
- 
6.7
A
5.8
6.7
6.7
7
6
- háng
7.5
A
5.8
7.5
7.5
8
7
-
3.0
A
5.8
3.5
3.0
3.0
9
8

2.1
A
5.8
3.5
2.1
2.1
10
10
Na Khê - 
11.2
A
5.8
3.5
11.2
11.2
11
9
Du Già - 
7.5
A
5.8
3.5
7.5
7.5
12
13
- Ngam La
10.5
A
5.8
10.5
10.5
13
14
- 
13.9
A
5.8
13.9
13.9
14
15
- 
16.0
A
5.8
16.0
16.0
15
16
- 
22.7
A
5.8
22.7
22.7
16
11
- -
Thái An
17.0
A
17.0
17.0
6
X
n M
n
208.8
91.0
74.0
43.8
82.6
13.0
113.2
1
2
X
n M
n - Chí Cà
11.5
A
5.0
3.5
11.5
11.5
2
1
- 
15.5
A
6.0
3.5
15.5
15.5
3
3

26.0
A
5.0
3.5
26.0
26.0
4
4
Quán Chí Ngài - 
10.0
A
5.0
3.5
10.0
10.0
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 10 9 -  2.5 2.5 2.5 5 Yên Minh 176.7 44.3 1.0 131.4 10.0 35.3 131.4 1 1 -  11.5 A 5.8 3.5 11.5 11.5 2 2 -  24.0 A 5.8 24.0 24.0 3 3 - Ngam La 6.4 A 5.8 6.4 6.4 4 4 Yên Minh -  7.7 A 5.8 3.5 1.0 6.7 1.0 6.7 5 12 -  9.0 A 5.8 3.5 9.0 9.0 6 5 -  6.7 A 5.8 6.7 6.7 7 6 - háng 7.5 A 5.8 7.5 7.5 8 7 - 3.0 A 5.8 3.5 3.0 3.0 9 8  2.1 A 5.8 3.5 2.1 2.1 10 10 Na Khê -  11.2 A 5.8 3.5 11.2 11.2 11 9 Du Già -  7.5 A 5.8 3.5 7.5 7.5 12 13 - Ngam La 10.5 A 5.8 10.5 10.5 13 14 -  13.9 A 5.8 13.9 13.9 14 15 -  16.0 A 5.8 16.0 16.0 15 16 -  22.7 A 5.8 22.7 22.7 16 11 - - Thái An 17.0 A 17.0 17.0 6 X  n M  n 208.8 91.0 74.0 43.8 82.6 13.0 113.2 1 2 X  n M  n - Chí Cà 11.5 A 5.0 3.5 11.5 11.5 2 1 -  15.5 A 6.0 3.5 15.5 15.5 3 3  26.0 A 5.0 3.5 26.0 26.0 4 4 Quán Chí Ngài -  10.0 A 5.0 3.5 10.0 10.0
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
5
5
Khâu Táo - 
6.5
A
5.0
3.5
6.5
6.5
6
6
- 
11.8
A
5.0
3.5
11.8
11.8
7
12
- Chí Cà
22.6
A
5.0
3.5
22.6
22.6
8
13
- 
21.9
A
5.0
3.5
21.9
21.9
9
7
- - 
16.1
A
5.0
3.5
16.1
16.1
10
8
- Thu Tà
6.5
A
5.0
3.5
6.5
6.5
11
9
- 
9.8
A
5.0
3.5
9.8
9.8
12
10
- 
5.3
A
6.0
5.3
5.3
13
Nà Trì - 
14.3
IV
7.0
5.5
14.3
14.3
14
- H
10.0
A
5.0
3.5
10.0
10.0
15
11
- Khuôn
Lùng
3.5
A
5.0
3.5
3.5
3.5
16
14
Nà Trì - 
16.0
A
5.0
3.5
16.0
16.0
17
15
- 
13.0
A
5.8
3.5
13.0
13.0
7
Quang B
nh
111.0
76.0
8.0
10.0
17.0
71.0
13.0
27.0
1
1
Yên Bình - Tiên Nguyên
18.0
A
5.0
3.5
10.0
8.0
18.0
2
2
Xuân Giang - 
18.0
A
5.0
3.5
10.0
8.0
10.0
8.0
3
3
Yên Thành - 
10.0
A
5.0
3.5
10.0
10.0
4
4
Tiên Yên - Yên H
14.0
A
5.0
3.5
5.0
9.0
5.0
9.0
5
5
- Xuân Minh
21.0
A
5.0
3.5
21.0
21.0
6
7
Yên Hà - 
17.0
A
5.0
3.5
17.0
17.0
7
6
Vi
t Quang - Xuân Giang
13.0
A
5.0
3.5
13.0
13.0
8
B
c Quang
246.8
95.5
42.2
109.1
22.0
159.1
65.7
1
1
Tân Quang - Luông
14.0
A
5.0
14.0
14.0
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 5 5 Khâu Táo -  6.5 A 5.0 3.5 6.5 6.5 6 6 -  11.8 A 5.0 3.5 11.8 11.8 7 12 - Chí Cà 22.6 A 5.0 3.5 22.6 22.6 8 13 -  21.9 A 5.0 3.5 21.9 21.9 9 7 - -  16.1 A 5.0 3.5 16.1 16.1 10 8 - Thu Tà 6.5 A 5.0 3.5 6.5 6.5 11 9 -  9.8 A 5.0 3.5 9.8 9.8 12 10 -  5.3 A 6.0 5.3 5.3 13 Nà Trì -  14.3 IV 7.0 5.5 14.3 14.3 14 - H 10.0 A 5.0 3.5 10.0 10.0 15 11 - Khuôn Lùng 3.5 A 5.0 3.5 3.5 3.5 16 14 Nà Trì -  16.0 A 5.0 3.5 16.0 16.0 17 15 -  13.0 A 5.8 3.5 13.0 13.0 7 Quang B  nh 111.0 76.0 8.0 10.0 17.0 71.0 13.0 27.0 1 1 Yên Bình - Tiên Nguyên 18.0 A 5.0 3.5 10.0 8.0 18.0 2 2 Xuân Giang -  18.0 A 5.0 3.5 10.0 8.0 10.0 8.0 3 3 Yên Thành -  10.0 A 5.0 3.5 10.0 10.0 4 4 Tiên Yên - Yên H  14.0 A 5.0 3.5 5.0 9.0 5.0 9.0 5 5 - Xuân Minh 21.0 A 5.0 3.5 21.0 21.0 6 7 Yên Hà -  17.0 A 5.0 3.5 17.0 17.0 7 6 Vi  t Quang - Xuân Giang 13.0 A 5.0 3.5 13.0 13.0 8 B  c Quang 246.8 95.5 42.2 109.1 22.0 159.1 65.7 1 1 Tân Quang - Luông 14.0 A 5.0 14.0 14.0
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
2
2
Tân Quang - 
8.6
8.6
8.6
3
3
- 
15.0
A
5.0
15.0
15.0
4
30
- 
3.8
A
5.0
3.8
3.8
5
4
- 
9.0
A
5.0
9.0
9.0
6
5
Quang Minh - 
13.5
A
6.0
13.5
13.5
7
6
Hùng An - Quang Minh
4.6
A
5.0
4.6
4.6
8
7
- 
12.2
A
5.0
12.2
12.2
9
8
- 
8.0
A
4.0
8.0
8.0
10
9
- 
21.0
A
5.0
21.0
21.0
11
10
- 
16.0
A
5.0
16.0
16.0
12
11
Tân Quang - 
13.0
A
5.0
13.0
13.0
13
12
- 
15.0
A
5.0
15.0
15.0
14
13
- 
4.2
A
5.0
4.2
4.2
15
14
- 
8.9
A
5.0
8.9
8.9
16
15
- 
22.0
VI
6.0
22.0
22.0
17
16
Hùng An - 
13.0
A
5.0
13.0
13.0
18
17
- 
18.0
18.0
18.0
19
18
- 
13.0
A
5.0
13.0
13.0
20
19
- g
5.0
A
5.0
5.0
5.0
21
20
- 
4.0
VI
6.0
4.0
4.0
22
21
Tân Quang - 
5.0
5.0
5.0
9
V
Xuyên
248.4
110.5
45.5
84.4
94.0
146.4
1
1
Km21 (QL2) - -
Phú Linh
17.0
A
5.0
3.5
12.0
5.0
12.0
5.0
2
- 
26.0
A
5.0
3.5
26.0
26.0
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 2 2 Tân Quang -  8.6 8.6 8.6 3 3 -  15.0 A 5.0 15.0 15.0 4 30 -  3.8 A 5.0 3.8 3.8 5 4 -  9.0 A 5.0 9.0 9.0 6 5 Quang Minh -  13.5 A 6.0 13.5 13.5 7 6 Hùng An - Quang Minh 4.6 A 5.0 4.6 4.6 8 7 -  12.2 A 5.0 12.2 12.2 9 8 -  8.0 A 4.0 8.0 8.0 10 9 -  21.0 A 5.0 21.0 21.0 11 10 -  16.0 A 5.0 16.0 16.0 12 11 Tân Quang -  13.0 A 5.0 13.0 13.0 13 12 -  15.0 A 5.0 15.0 15.0 14 13 -  4.2 A 5.0 4.2 4.2 15 14 -  8.9 A 5.0 8.9 8.9 16 15 -  22.0 VI 6.0 22.0 22.0 17 16 Hùng An -  13.0 A 5.0 13.0 13.0 18 17 -  18.0 18.0 18.0 19 18 -  13.0 A 5.0 13.0 13.0 20 19 - g 5.0 A 5.0 5.0 5.0 21 20 -  4.0 VI 6.0 4.0 4.0 22 21 Tân Quang -  5.0 5.0 5.0 9 V  Xuyên 248.4 110.5 45.5 84.4 94.0 146.4 1 1 Km21 (QL2) - - Phú Linh 17.0 A 5.0 3.5 12.0 5.0 12.0 5.0 2 -  26.0 A 5.0 3.5 26.0 26.0
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
3
- 
5.5
A
5.0
3.5
5.5
5.5
4
- Tùng Bá
6.5
A
5.0
3.5
6.5
6.5
5
2
 - Phong Quang
4.5
A
5.0
3.5
4.5
4.5
6
3
- -
Phong Quang
5.0
A
5.0
3.5
5.0
5.0
7
4
Hà Giang--Kim
Linh-
22.5
A
5.0
3.5
16.5
6.0
16.5
6.0
8
5
- 
8.0
A
5.0
3.5
8.0
8.0
9
6
- 
12.0
A
5.0
3.5
12.0
12.0
10
7

Linh
1.0
A
5.0
3.5
1.0
1.0
11
8
- 
9.0
A
5.0
3.5
9.0
9.0
12
15
- 
16.0
A
5.0
3.5
16.0
16.0
13
9
Km9 (QL4C) - 
6.5
A
5.0
3.5
6.5
6.5
14
16
- Tùng Bá
11.0
A
5.0
3.5
11.0
11.0
15
14
- 
6.9
A
5.0
3.5
6.9
6.9
16
10
- Trung Thành
1.5
A
5.0
3.5
1.5
1.5
17
11
Trung Thành - Tân Quang
18.0
A
5.0
3.5
10.0
10.0
18
12
Phú Linh - Kim Linh
10.0
A
5.0
3.5
10.0
10.0
19
17
Phú Linh - 
15.0
A
5.8
3.5
15.0
15.0
20
13
- 
8.0
A
5.8
3.5
8.0
8.0
21
18
- 
19.5
A
5.8
3.5
19.5
19.5
22
19
- 
19.0
A
5.8
3.5
19.0
19.0
10
B
c Mê
119.0
52.0
3.0
64.0
50.0
69.0
1
1
Phú Yên - Yên Phong
8.0
A
5.0
3.5
8.0
8.0
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 3 -  5.5 A 5.0 3.5 5.5 5.5 4 - Tùng Bá 6.5 A 5.0 3.5 6.5 6.5 5 2  - Phong Quang 4.5 A 5.0 3.5 4.5 4.5 6 3 - - Phong Quang 5.0 A 5.0 3.5 5.0 5.0 7 4 Hà Giang--Kim Linh- 22.5 A 5.0 3.5 16.5 6.0 16.5 6.0 8 5 -  8.0 A 5.0 3.5 8.0 8.0 9 6 -  12.0 A 5.0 3.5 12.0 12.0 10 7  Linh 1.0 A 5.0 3.5 1.0 1.0 11 8 -  9.0 A 5.0 3.5 9.0 9.0 12 15 -  16.0 A 5.0 3.5 16.0 16.0 13 9 Km9 (QL4C) -  6.5 A 5.0 3.5 6.5 6.5 14 16 - Tùng Bá 11.0 A 5.0 3.5 11.0 11.0 15 14 -  6.9 A 5.0 3.5 6.9 6.9 16 10 - Trung Thành 1.5 A 5.0 3.5 1.5 1.5 17 11 Trung Thành - Tân Quang 18.0 A 5.0 3.5 10.0 10.0 18 12 Phú Linh - Kim Linh 10.0 A 5.0 3.5 10.0 10.0 19 17 Phú Linh -  15.0 A 5.8 3.5 15.0 15.0 20 13 -  8.0 A 5.8 3.5 8.0 8.0 21 18 -  19.5 A 5.8 3.5 19.5 19.5 22 19 -  19.0 A 5.8 3.5 19.0 19.0 10 B  c Mê 119.0 52.0 3.0 64.0 50.0 69.0 1 1 Phú Yên - Yên Phong 8.0 A 5.0 3.5 8.0 8.0
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
2
2
- 
7.0
A
5.0
3.5
7.0
7.0
3
3
- Giáp Trung
9.0
A
5.0
3.5
9.0
9.0
4
4
- Phiêng Luông
17.0
A
5.0
3.5
3.0
14.0
3.0
14.0
5
5
Nà Phiêng - ng
7.0
A
5.0
3.5
7.0
7.0
6
9
Km61 (QL34) - 
3.0
A
5.0
3.5
3.0
3.0
7
6
- 
28.0
A
5.0
3.5
4.0
24.0
4.0
24.0
8
7
Minh Ng
c - Th
14.0
A
5.0
3.5
14.0
12.0
2.0
9
8
 - Giáp Trung
26.0
A
5.0
3.5
26.0
26.0
Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 2 2 -  7.0 A 5.0 3.5 7.0 7.0 3 3 - Giáp Trung 9.0 A 5.0 3.5 9.0 9.0 4 4 - Phiêng Luông 17.0 A 5.0 3.5 3.0 14.0 3.0 14.0 5 5 Nà Phiêng - ng 7.0 A 5.0 3.5 7.0 7.0 6 9 Km61 (QL34) -  3.0 A 5.0 3.5 3.0 3.0 7 6 -  28.0 A 5.0 3.5 4.0 24.0 4.0 24.0 8 7 Minh Ng  c - Th 14.0 A 5.0 3.5 14.0 12.0 2.0 9 8  - Giáp Trung 26.0 A 5.0 3.5 26.0 26.0 Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
P 2030
TT
Công trình


(km)
2011-2015
2011-2020
2021-2030

2011-2030
(tỷ đồng)

TCKT

(tỷ đồng)
TCKT
(tỷ
đồng)
TCKT

(tỷ
đồng)
I

2,785
5,418
1,184
5,549
A

2,622
5,010
578
4,535
1


15
III
361
III
361
361
NS

8
III
193
193
ên
8
III
193
193
2

- 
-giao Tuyên Quang)
34
IV
164.67
IV
412
412
TPCP,
NS
-Km12, Km15-Km37
- Quang Bình)
29
IV
140.45
IV
351
351
TPCP

8
III
193
193
TPCP
3

- Km53, Km55-Km73
67
405.62
IV
811
811
NS
4

Nâng cp  Km23,
Km26 Km46, Km49 - Km96, Km99
Km110, Km113 Km119, Km122
Km142, Km145 Km163, Km166
Km200
167
708
IV
2,022
2,022
NS
5
- Lào
Cai)

110
IV
842.40
IV
1,053
TPCP
B

162.95
407
606
1,014
Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
P 2030 TT Công trình   (km) 2011-2015 2011-2020 2021-2030  2011-2030 (tỷ đồng)  TCKT  (tỷ đồng) TCKT (tỷ đồng) TCKT  (tỷ đồng) I  2,785 5,418 1,184 5,549 A  2,622 5,010 578 4,535 1   15 III 361 III 361 361 NS  8 III 193 193 ên 8 III 193 193 2  -  -giao Tuyên Quang) 34 IV 164.67 IV 412 412 TPCP, NS -Km12, Km15-Km37 - Quang Bình) 29 IV 140.45 IV 351 351 TPCP  8 III 193 193 TPCP 3  - Km53, Km55-Km73 67 405.62 IV 811 811 NS 4  Nâng cp  Km23, Km26  Km46, Km49 - Km96, Km99  Km110, Km113  Km119, Km122  Km142, Km145  Km163, Km166  Km200 167 708 IV 2,022 2,022 NS 5 - Lào Cai)  110 IV 842.40 IV 1,053 TPCP B  162.95 407 606 1,014 Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 2030
TT
Công trình


(km)
2011-2015
2016-2020

giai

2011 -
2020
2021-2030



- 2030(tỷ
đồng)

TCKT

(tỷ đồng)
TCKT

(tỷ đồng)
TCKT

(tỷ
đồng)

1,860.8
3205.8
5,066.6
9756.8
14823.4
A

1792.6
3026.7
4,819.3
9245.0
14064.3
1

- km29
29.0
p V
290.0
290.0

580.0
870.0
TPCP, NS
-km47
18.0

180.0

180.0

360.0
540.0
TPCP, NS

HL93
9.5
9.5
9.5
TPCP, NS
2

- km55
55.0

183.3

366.7
550.0

1100.0
1650.0
TPCP, NS


HL93
69.3
69.3
69.3
TPCP, NS
3

-km63
63.0

630.0
630.0

1260.0
1890.0
TPCP, NS


HL93
31.5
31.5
31.5
TPCP, NS
4

52.0

520.0
520.0

1040.0
1560.0
TPCP, NS
5

56.0

560.0
560.0

1120.0
1680.0
TPCP, NS
6
- 
TPCP, NS
-km38
38.0

380.0

380.0

760.0
1140.0
TPCP, NS
-km73
35.0

350.0
350.0

700.0
1050.0
TPCP, NS
7
- Na Hang
31.0

310.0
310.0

620.0
930.0
TPCP, NS
8
- Tùng Bá -
Tráng Kìm
50.0

500.0

500.0

1000.0
1500.0
TPCP, NS
9
- Tùng Sán
- 
19.5

195.0
195.0
TPCP, NS
 2030 TT Công trình   (km) 2011-2015 2016-2020  giai  2011 - 2020 2021-2030    - 2030(tỷ đồng)  TCKT  (tỷ đồng) TCKT  (tỷ đồng) TCKT  (tỷ đồng)  1,860.8 3205.8 5,066.6 9756.8 14823.4 A  1792.6 3026.7 4,819.3 9245.0 14064.3 1  - km29 29.0 p V 290.0 290.0  580.0 870.0 TPCP, NS -km47 18.0  180.0  180.0  360.0 540.0 TPCP, NS  HL93 9.5 9.5 9.5 TPCP, NS 2  - km55 55.0  183.3  366.7 550.0  1100.0 1650.0 TPCP, NS   HL93 69.3 69.3 69.3 TPCP, NS 3  -km63 63.0  630.0 630.0  1260.0 1890.0 TPCP, NS   HL93 31.5 31.5 31.5 TPCP, NS 4  52.0  520.0 520.0  1040.0 1560.0 TPCP, NS 5  56.0  560.0 560.0  1120.0 1680.0 TPCP, NS 6 -  TPCP, NS -km38 38.0  380.0  380.0  760.0 1140.0 TPCP, NS -km73 35.0  350.0 350.0  700.0 1050.0 TPCP, NS 7 - Na Hang 31.0  310.0 310.0  620.0 930.0 TPCP, NS 8 - Tùng Bá - Tráng Kìm 50.0  500.0  500.0  1000.0 1500.0 TPCP, NS 9 - Tùng Sán -  19.5  195.0 195.0 TPCP, NS
TT
Công trình


(km)
2011-2015
2016-2020

giai

2011 -
2020
2021-2030



- 2030(tỷ
đồng)

TCKT

(tỷ đồng)
TCKT

(tỷ đồng)
TCKT

(tỷ
đồng)
- Tùng Sán
17.0

136.0

136.0

170.0
306.0
TPCP, NS
10
- Nà Chì
- 
14.0
Lo


140.0
TPCP, NS
- 
20.0

160.0

160.0

200.0
TPCP, NS
- Nà Chì
14.3

143.0

143.0

B

427.0
68.3
179.1
247.4
511.8
759.2
NS
Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
TT Công trình   (km) 2011-2015 2016-2020  giai  2011 - 2020 2021-2030    - 2030(tỷ đồng)  TCKT  (tỷ đồng) TCKT  (tỷ đồng) TCKT  (tỷ đồng) - Tùng Sán 17.0  136.0  136.0  170.0 306.0 TPCP, NS 10 - Nà Chì -  14.0 Lo   140.0 TPCP, NS -  20.0  160.0  160.0  200.0 TPCP, NS - Nà Chì 14.3  143.0  143.0  B  427.0 68.3 179.1 247.4 511.8 759.2 NS Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
  2030
TT

ng
Dài
(Km)



-2015
-2020

2011-
2020
-2030

2011-
2030
TCKT


(km)


nâng

(km)


(tỷ
đồng)
TCKT


(km)


nâng

(km)


(tỷ
đồng)
TCKT


(km)

,
nâng

(km)


(tỷ
đồng)

4505.0
7177.1
8802.2
14133.5
26262.8
I

114.5
554.0
3385.0
316.9
580.6
5417.1
8802.2
1470.0
9333.5
17950.8
A

114.5
554.0
3323.4
316.9
580.6
5293.9
8617.3
1470.0
8820.0
17437.3


56.9
235.7
10.0
47.2
299.8
535.6
146.5
879.0
1414.6
1
- 
21.0
A
VI
13.0
51.0
VI
8.0
31.4
82.4
V
13.0
78.0
160.4
2
Xà Phìn - Ma Lé
12.0
A
V
12.0
72.0
72.0
3
- Khía Lía
7.0
A
V
7.0
42.0
42.0
4
- 
6.5
A
V
6.5
39.0
39.0
5
- 
3.5
V
V
3.5
18.4
18.4
18.4
6
Ma Lé - 
12.0
A
V
12.0
72.0
72.0
7
- 
1.0
A
V
1.0
6.0
6.0
8
- 
7.0
A
VI
6.0
36.0
36.0
V
7.0
42.0
78.0
9
- 
14.0
A
V
14.0
84.0
84.0
10
- 
4.0
A
VI
4.0
15.7
15.7
V
4.0
24.0
39.7
11
QL4c - 
0.6
A
VI
0.6
2.4
2.4
V
0.6
3.6
6.0
12

0.3
A
V
0.3
1.8
1.8
13
- 
Phìn
19.5
A
V
19.5
117.0
117.0
14
QL4c - 
5.0
IV
IV
5.0
31.5
31.5
31.5
15
- 
2.0
A
V
2.0
12.0
12.0
16
- 
2.3
A
V
2.3
13.8
13.8
17
Ma Lé - 
8.3
A
VI
8.3
32.6
32.6
V
8.3
49.8
82.4
18
- Ma Lé
10.0
A
VI
10.0
39.2
39.2
V
10.0
60.0
99.2
19
Sà Phìn - 
7.1
A
VI
7.1
27.9
27.9
27.9
  2030 TT   ng Dài (Km)    -2015 -2020  2011- 2020 -2030  2011- 2030 TCKT   (km)   nâng  (km)   (tỷ đồng) TCKT   (km)   nâng  (km)   (tỷ đồng) TCKT   (km)  , nâng  (km)   (tỷ đồng)  4505.0 7177.1 8802.2 14133.5 26262.8 I  114.5 554.0 3385.0 316.9 580.6 5417.1 8802.2 1470.0 9333.5 17950.8 A  114.5 554.0 3323.4 316.9 580.6 5293.9 8617.3 1470.0 8820.0 17437.3    56.9 235.7 10.0 47.2 299.8 535.6 146.5 879.0 1414.6 1 -  21.0 A VI 13.0 51.0 VI 8.0 31.4 82.4 V 13.0 78.0 160.4 2 Xà Phìn - Ma Lé 12.0 A V 12.0 72.0 72.0 3 - Khía Lía 7.0 A V 7.0 42.0 42.0 4 -  6.5 A V 6.5 39.0 39.0 5 -  3.5 V V 3.5 18.4 18.4 18.4 6 Ma Lé -  12.0 A V 12.0 72.0 72.0 7 -  1.0 A V 1.0 6.0 6.0 8 -  7.0 A VI 6.0 36.0 36.0 V 7.0 42.0 78.0 9 -  14.0 A V 14.0 84.0 84.0 10 -  4.0 A VI 4.0 15.7 15.7 V 4.0 24.0 39.7 11 QL4c -  0.6 A VI 0.6 2.4 2.4 V 0.6 3.6 6.0 12  0.3 A V 0.3 1.8 1.8 13 -  Phìn 19.5 A V 19.5 117.0 117.0 14 QL4c -  5.0 IV IV 5.0 31.5 31.5 31.5 15 -  2.0 A V 2.0 12.0 12.0 16 -  2.3 A V 2.3 13.8 13.8 17 Ma Lé -  8.3 A VI 8.3 32.6 32.6 V 8.3 49.8 82.4 18 - Ma Lé 10.0 A VI 10.0 39.2 39.2 V 10.0 60.0 99.2 19 Sà Phìn -  7.1 A VI 7.1 27.9 27.9 27.9
TT

ng
Dài
(Km)



-2015
-2020

2011-
2020
-2030

2011-
2030
TCKT


(km)


nâng

(km)


(tỷ
đồng)
TCKT


(km)


nâng

(km)


(tỷ
đồng)
TCKT


(km)

,
nâng

(km)


(tỷ
đồng)
20
Sán Ngài - 
- 
22.0
A
VI
15.0
58.9
VI
7.0
27.5
86.3
V
15.0
90.0
176.3
21
Sán Ngài - Lao Xa
5.6
A
VI
5.6
22.0
22.0
22.0
22
- 
12.0
A
V
12.0
72.0
72.0
23
- Dì Thàng
11.0
A
VI
11.0
43.2
43.2
43.2
24
- 
VI
10.0
98.1
98.1
98.1
2
M
o V
c
67.4
305.7
63.7
462.9
768.6
140.1
840.6
1609.2
1
- M476
Xín Cái
24.5
A
VI
7.5
29.4
29.4
V
17.0
102.0
131.4
2
- 
12.0
A
V
12.0
72.0
72.0
3
- 
8.0
C
VI
8.0
78.5
78.5
78.5
4
- Khâu Vai
9.0
A
VI
9.0
54.0
54.0
54.0
5
- 
4.1
A
VI
4.1
16.1
16.1
16.1
6
Tát Ngà- 
15.0
A
VI
7.0
68.7
68.7
V
15.0
90.0
158.7
7
Km181 (QL4C)
2.0
A
VI
2.0
7.8
7.8
7.8
8
- Giàng Chu
Phìn
5.6
A
VI
5.6
22.0
22.0
22.0
9
- 
17.0
A
VI
13.0
51.0
51.0
V
4.0
24.0
75.0
10
- 
19.0
A
VI
19.0
74.6
74.6
V
19.0
114.0
188.6
11
- 
17.4
A
V
17.4
104.4
104.4
12
- 
24.0
A
V
24.0
144.0
144.0
13
- 
8.0
A
VI
8.0
31.4
31.4
31.4
14
Liêm Tòng - Khâu Vai
20.9
A
VI
20.9
82.0
82.0
V
20.9
125.4
207.4
15
QL4C - Niên Tòng
2.0
A
VI
2.0
7.8
7.8
7.8
16
Lùng Thúng - 
10.8
A
V
10.8
64.8
64.8
17
- 
25.0
A
VI
25.0
245.3
245.3
245.3
3
Ho
ng Su Ph
90.3
374.1
102.6
442.6
816.6
232.0
1392.0
2208.6
TT   ng Dài (Km)    -2015 -2020  2011- 2020 -2030  2011- 2030 TCKT   (km)   nâng  (km)   (tỷ đồng) TCKT   (km)   nâng  (km)   (tỷ đồng) TCKT   (km)  , nâng  (km)   (tỷ đồng) 20 Sán Ngài -  -  22.0 A VI 15.0 58.9 VI 7.0 27.5 86.3 V 15.0 90.0 176.3 21 Sán Ngài - Lao Xa 5.6 A VI 5.6 22.0 22.0 22.0 22 -  12.0 A V 12.0 72.0 72.0 23 - Dì Thàng 11.0 A VI 11.0 43.2 43.2 43.2 24 -  VI 10.0 98.1 98.1 98.1 2 M  o V  c 67.4 305.7 63.7 462.9 768.6 140.1 840.6 1609.2 1 - M476 Xín Cái 24.5 A VI 7.5 29.4 29.4 V 17.0 102.0 131.4 2 -  12.0 A V 12.0 72.0 72.0 3 -  8.0 C VI 8.0 78.5 78.5 78.5 4 - Khâu Vai 9.0 A VI 9.0 54.0 54.0 54.0 5 -  4.1 A VI 4.1 16.1 16.1 16.1 6 Tát Ngà-  15.0 A VI 7.0 68.7 68.7 V 15.0 90.0 158.7 7 Km181 (QL4C) 2.0 A VI 2.0 7.8 7.8 7.8 8 - Giàng Chu Phìn 5.6 A VI 5.6 22.0 22.0 22.0 9 -  17.0 A VI 13.0 51.0 51.0 V 4.0 24.0 75.0 10 -  19.0 A VI 19.0 74.6 74.6 V 19.0 114.0 188.6 11 -  17.4 A V 17.4 104.4 104.4 12 -  24.0 A V 24.0 144.0 144.0 13 -  8.0 A VI 8.0 31.4 31.4 31.4 14 Liêm Tòng - Khâu Vai 20.9 A VI 20.9 82.0 82.0 V 20.9 125.4 207.4 15 QL4C - Niên Tòng 2.0 A VI 2.0 7.8 7.8 7.8 16 Lùng Thúng -  10.8 A V 10.8 64.8 64.8 17 -  25.0 A VI 25.0 245.3 245.3 245.3 3 Ho  ng Su Ph  90.3 374.1 102.6 442.6 816.6 232.0 1392.0 2208.6