Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,616
556
142
103


-
     
-

-

 
      






 

         
      
 
            


    

- ác

         
         
 

103   -       -  -                                                            - ác                        
104
-       
         
à Giang) - 


 Lào Cai.
-  
  

- 
-            

        


   
   
  
       

104 -                   à Giang) -     Lào Cai. -       -  -                                             
105
TÀI LIU THAM KHO
Tài lic
1     sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam năm
2000 (tập 1, 2, 3), 
2      Niên giám thống tỉnh Giang năm 2005,
2010, 2015.
3Tập bản đồ hành chính Việt Nam
4Địa lí giao thông vận tải đường biển Việt Nam,

5 Địa giao thông vận tải,

6
và 2016.
7   Địa giao thông vận tải đường hàng không Việt
Nam
82009), Địa lí giao thông vận tải đường sắt Việt Nam

9  Nghiên cứu kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh
Tuyên Quang- 
10
- 
-   
        

- 
    

- 


 

105 TÀI LIU THAM KHO Tài lic 1     Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải Việt Nam năm 2000 (tập 1, 2, 3),  2      Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2005, 2010, 2015. 3Tập bản đồ hành chính Việt Nam 4Địa lí giao thông vận tải đường biển Việt Nam,  5 Địa lí giao thông vận tải,  6 và 2016. 7   Địa lí giao thông vận tải đường hàng không Việt Nam 82009), Địa lí giao thông vận tải đường sắt Việt Nam  9  Nghiên cứu kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang-  10 -  -              -        -      
106
15, NXB 
16 Giáo trình địa lí
kinh tế - xã hội Việt Nam, 
17Địa chí Hà Giang,
18Địa giao thông vận tải,
thông tin liên lạc, dịch vụ, du lịch, .
19Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam
20Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam, t

21   Việt Nam các tỉnh thành phố 

22Địa kinh tế - hội Việt Nam (tái bản lần thứ 5
có bổ sung,chỉnh lí và cập nhật), 
23Địa lí dịch vụ, tập 1, Địa
lí GTVT
24Địa lí Kinh tế xã hội Việt
Nam II,  2015.
25  Địa lí giao thông vận tải đường ô Việt Nam,

26 Chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển giao
thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, NXB GTVT,2010.
27   Địa kinh tế - hội đại cương, NXB

28  Địa các vùng kinh tế Việt Nam, NXB

29   - 
- 

30.  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh
Giang giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số
1304/QĐ-UBND ngày 4/7/2013).
31à Giang, Báo cáo tổng hợp quốc lộ, đường tỉnh, đường
huyện, thôn bản, đường đô thị năm 2015.
106 15, NXB  16 Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam,  17Địa chí Hà Giang, 18Địa lí giao thông vận tải, thông tin liên lạc, dịch vụ, du lịch, . 19Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam 20Địa lí các tỉnh và thành phố Việt Nam, t  21   Việt Nam các tỉnh và thành phố   22Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (tái bản lần thứ 5 có bổ sung,chỉnh lí và cập nhật),  23Địa lí dịch vụ, tập 1, Địa lí GTVT 24Địa lí Kinh tế xã hội Việt Nam II,  2015. 25  Địa lí giao thông vận tải đường ô tô Việt Nam,  26 Chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030, NXB GTVT,2010. 27   Địa lí kinh tế - xã hội đại cương, NXB  28  Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam, NXB  29   -  -   30.  Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 4/7/2013). 31à Giang, Báo cáo tổng hợp quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, thôn bản, đường đô thị năm 2015.
107
32Báo cáo tổng hợp cầu trên hệ thống đường địa
phương năm 2015 .
33 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
34  Nghiên cứu kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh
Quảng Ninh, 

35. Alabdeli, A (2005) “Expectation of the impact of exports on economic
growth in developing countries” An Econometric and Analytical study. Al-
Azhar University. Saleh Salem Centre Journal for Islamic Economy. 9th year,
Vol. 27.
36. Antle, J. M. (1983), “Infrastructure and aggregate agricultural
productivity”: International evidence. Economic Development and Cultural
Ch8ange 31 (April).
37. Aschauer, D. A. (1989) “Is public expenditure productive?” Journal of
Monetary Economics 23.
38. Các Webside:
107 32Báo cáo tổng hợp cầu trên hệ thống đường địa phương năm 2015 . 33 Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ 34  Nghiên cứu kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh,   35. Alabdeli, A (2005) “Expectation of the impact of exports on economic growth in developing countries” An Econometric and Analytical study. Al- Azhar University. Saleh Salem Centre Journal for Islamic Economy. 9th year, Vol. 27. 36. Antle, J. M. (1983), “Infrastructure and aggregate agricultural productivity”: International evidence. Economic Development and Cultural Ch8ange 31 (April). 37. Aschauer, D. A. (1989) “Is public expenditure productive?” Journal of Monetary Economics 23. 38. Các Webside:

1. 15
TT




Dài
(Km)


Km)
BTN
L
ng

BTXM


C
p
ph
i

t
T
t
TB
X
u
1

ng V
25
193.7
93.8
4.3
68.6
27.0
52.8
45.3
95.6
2
M
o Vc
17
224.3
142.9
81.4
40.2
102.7
81.4
3
Ho
ng Su
Ph
28
363.6
65.1
94.1
10.2
194.2
160.7
202.9
4
Qu
n B
10
79.5
44.0
6.7
28.8
39.5
7.5
32.5
5
Yên Minh
16
176.7
44.3
1.0
131.4
10.0
35.3
131.4
6
X
n Mn
17
208.8
91.0
74.0
43.8
82.6
13.0
113.2
7
Quang B
nh
7
111.0
76.0
8.0
10.0
17.0
71.0
13.0
27.0
8
B
c Quang
22
246.8
95.5
42.2
109.1
22.0
159.1
65.7
9
V
Xuyên
22
248.4
110.5
45.5
84.4
94.0
146.4
10
B
c Mê
9
119.0
52.0
3.0
64.0
50.0
69.0

173
1971.8
815.1
181.4
186.2
781.1
318.1
680.6
965.1
Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 1. 15 TT     Dài (Km)   Km) BTN L  ng  BTXM    C  p ph  i   t T  t TB X  u 1   ng V 25 193.7 93.8 4.3 68.6 27.0 52.8 45.3 95.6 2 M  o Vc 17 224.3 142.9 81.4 40.2 102.7 81.4 3 Ho  ng Su Ph  28 363.6 65.1 94.1 10.2 194.2 160.7 202.9 4 Qu  n B 10 79.5 44.0 6.7 28.8 39.5 7.5 32.5 5 Yên Minh 16 176.7 44.3 1.0 131.4 10.0 35.3 131.4 6 X  n Mn 17 208.8 91.0 74.0 43.8 82.6 13.0 113.2 7 Quang B  nh 7 111.0 76.0 8.0 10.0 17.0 71.0 13.0 27.0 8 B  c Quang 22 246.8 95.5 42.2 109.1 22.0 159.1 65.7 9 V  Xuyên 22 248.4 110.5 45.5 84.4 94.0 146.4 10 B  c Mê 9 119.0 52.0 3.0 64.0 50.0 69.0  173 1971.8 815.1 181.4 186.2 781.1 318.1 680.6 965.1 Nguồn: Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Hà Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
I

ng huyn
1971.8
815.1
181.4
186.2
781.1
318.1
680.6
965.1
1


193.7
133.4
82.0
93.8
4.3
68.6
27.0
52.8
45.3
95.6
1
1
- 
21.0
A
5.8
3.5
21.0
21.0
2
2
Xà Phìn - Ma Lé
12.0
A
6.2
3.5
12.0
12.0
3
11
- Khía Lía
7.0
A
7.0
7.0
4
5
- 
6.5
A
5.8
3.5
6.5
6.5
5
6
- 
3.5
V
7.0
5.0
3.5
3.5
6
3
Ma Lé - 
12.0
A
5.8
3.5
12.0
12.0
7
20
- 
1.0
A
5.8
3.5
1.0
1.0
8
7
- 
7.0
A
5.8
3.5
1.0
6.0
1.0
6.0
9
8
- 
14.0
A
5.8
3.5
14.0
14.0
10
13
- 
4.0
A
5.8
3.5
4.0
4.0
11
22
QL4c - 
0.6
A
5.8
3.5
0.6
0.6
12
21

0.3
A
5.8
3.5
0.3
0.3
13
10
- 
19.5
A
5.8
3.5
19.5
19.5
14
4
QL4c - 
5.0
IV
10.0
7.0
5.0
5.0
15
12
- 
2.0
A
5.8
3.5
2.0
2.0
16
16
- 
2.3
A
5.8
3.5
2.3
2.3
17
17
Ma Lé - 
8.3
A
5.8
3.5
8.3
8.3
18
18
- Ma Lé
10.0
A
5.8
3.5
10.0
10.0
19
15
Sà Phìn - 
7.1
A
5.8
3.5
7.1
7.1
20
9
Sán Ngài - -

22.0
A
5.8
3.5
22.0
22.0
21
19
Sán Ngài - Lao Xa
5.6
A
5.8
3.5
5.6
5.6
 TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) I   ng huyn 1971.8 815.1 181.4 186.2 781.1 318.1 680.6 965.1 1    193.7 133.4 82.0 93.8 4.3 68.6 27.0 52.8 45.3 95.6 1 1 -  21.0 A 5.8 3.5 21.0 21.0 2 2 Xà Phìn - Ma Lé 12.0 A 6.2 3.5 12.0 12.0 3 11 - Khía Lía 7.0 A 7.0 7.0 4 5 -  6.5 A 5.8 3.5 6.5 6.5 5 6 -  3.5 V 7.0 5.0 3.5 3.5 6 3 Ma Lé -  12.0 A 5.8 3.5 12.0 12.0 7 20 -  1.0 A 5.8 3.5 1.0 1.0 8 7 -  7.0 A 5.8 3.5 1.0 6.0 1.0 6.0 9 8 -  14.0 A 5.8 3.5 14.0 14.0 10 13 -  4.0 A 5.8 3.5 4.0 4.0 11 22 QL4c -  0.6 A 5.8 3.5 0.6 0.6 12 21  0.3 A 5.8 3.5 0.3 0.3 13 10 -  19.5 A 5.8 3.5 19.5 19.5 14 4 QL4c -  5.0 IV 10.0 7.0 5.0 5.0 15 12 -  2.0 A 5.8 3.5 2.0 2.0 16 16 -  2.3 A 5.8 3.5 2.3 2.3 17 17 Ma Lé -  8.3 A 5.8 3.5 8.3 8.3 18 18 - Ma Lé 10.0 A 5.8 3.5 10.0 10.0 19 15 Sà Phìn -  7.1 A 5.8 3.5 7.1 7.1 20 9 Sán Ngài - -  22.0 A 5.8 3.5 22.0 22.0 21 19 Sán Ngài - Lao Xa 5.6 A 5.8 3.5 5.6 5.6
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
22
14
- 
12.0
A
5.8
3.5
12.0
12.0
23
23
- Dì Thàng
11.0
A
5.8
3.5
11.0
11.0
2
M
o V
c
224.3
142.9
81.4
40.2
102.7
81.4
1
1
- M476 Xín
Cái
24.5
A
5.8
3.5
17.0
7.5
17.0
7.5
2
2
- 
12.0
A
5.8
3.5
12.0
12.0
3
15
- 
8.0
C
3.0
2.5
8.0
8.0
4
4
- Khâu Vai
9.0
A
5.8
3.5
9.0
9.0
5
10
- 
4.1
A
5.8
3.5
4.1
4.1
6
7
Tát Ngà- 
15.0
A
3.0
2.5
8.0
7.0
8.0
7.0
7
8
Km181 (QL4C)
2.0
A
5.8
3.5
2.0
2.0
8
9
- Giàng Chu Phìn
5.6
A
5.8
3.5
5.6
5.6
9
3
- 
17.0
A
5.8
3.5
4.0
13.0
4.0
13.0
10
14
- 
19.0
A
5.8
3.5
19.0
19.0
11
11
- 
17.4
A
5.8
3.5
17.4
17.4
12
6
- 
24.0
A
24.0
24.0
13
16
- 
8.0
A
8.0
8.0
14
13
Liêm Tòng - Khâu Vai
20.9
A
20.9
20.9
15
12
QL4C - Niên Tòng
2.0
A
2.0
2.0
16
5
Lùng Thúng - 
10.8
A
10.8
10.8
17
17
- 
25.0
A
25.0
25.0
3
Ho
ng Su Ph
363.6
65.1
94.1
10.2
194.2
160.7
202.9
1
1
TT.Vinh Quang - 
6.0
A
5.8
3.5
6.0
6.0
2
2
- Thèn Chu Phìn
8.8
A
5.8
3.5
8.8
8.8
3
3
TT.Vinh Quang - Thàng Tín
18.5
A
5.8
3.5
18.5
18.5
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 22 14 -  12.0 A 5.8 3.5 12.0 12.0 23 23 - Dì Thàng 11.0 A 5.8 3.5 11.0 11.0 2 M  o V  c 224.3 142.9 81.4 40.2 102.7 81.4 1 1 - M476 Xín Cái 24.5 A 5.8 3.5 17.0 7.5 17.0 7.5 2 2 -  12.0 A 5.8 3.5 12.0 12.0 3 15 -  8.0 C 3.0 2.5 8.0 8.0 4 4 - Khâu Vai 9.0 A 5.8 3.5 9.0 9.0 5 10 -  4.1 A 5.8 3.5 4.1 4.1 6 7 Tát Ngà-  15.0 A 3.0 2.5 8.0 7.0 8.0 7.0 7 8 Km181 (QL4C) 2.0 A 5.8 3.5 2.0 2.0 8 9 - Giàng Chu Phìn 5.6 A 5.8 3.5 5.6 5.6 9 3 -  17.0 A 5.8 3.5 4.0 13.0 4.0 13.0 10 14 -  19.0 A 5.8 3.5 19.0 19.0 11 11 -  17.4 A 5.8 3.5 17.4 17.4 12 6 -  24.0 A 24.0 24.0 13 16 -  8.0 A 8.0 8.0 14 13 Liêm Tòng - Khâu Vai 20.9 A 20.9 20.9 15 12 QL4C - Niên Tòng 2.0 A 2.0 2.0 16 5 Lùng Thúng -  10.8 A 10.8 10.8 17 17 -  25.0 A 25.0 25.0 3 Ho  ng Su Ph 363.6 65.1 94.1 10.2 194.2 160.7 202.9 1 1 TT.Vinh Quang -  6.0 A 5.8 3.5 6.0 6.0 2 2 - Thèn Chu Phìn 8.8 A 5.8 3.5 8.8 8.8 3 3 TT.Vinh Quang - Thàng Tín 18.5 A 5.8 3.5 18.5 18.5
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
4
4
TT.Vinh Quang - 
10.0
A
5.8
3.5
1.0
9.0
10.0
5
5
TT.Vinh Quang - 
9.1
A
5.8
3.5
9.1
9.1
6
6
TT.Vinh Quang - Ngàm

5.4
A
5.8
3.5
5.4
5.4
7
7
TT.Vinh Quang - 
- - Nàng

30.0
A
5.8
3.5
26.0
2.5
1.5
30.0
8
- - 

14.0
A
5.8
3.5
14.0
14.0
9
8
- 
13.9
A
5.8
3.5
4.0
9.9
4.0
9.9
10
18
- Thông
Nguyên
10.2
A
5.8
3.5
10.2
10.2
11
9
- Thông
Nguyên
12.9
A
5.8
3.5
12.9
12.9
12
10
- - 

14.3
A
5.8
3.5
4.8
9.5
4.8
9.5
13
11
TT.Vinh Quang - 
Nhùng - 
21.0
A
5.8
3.5
14.5
6.5
14.5
6.5
14
12
TT.Vinh Quang - 
- 
28.0
A
5.8
3.5
1.0
27.0
1.0
27.0
15
13
- 
6.5
A
5.8
3.5
6.5
6.5
16
23
- Tiên Nguyên
9.0
A
5.8
3.5
9.0
9.0
17
15
Thàng Tín - Thèn Chu Phìn
8.7
A
5.8
3.5
8.7
8.7
18
16
- Thàng Tín
10.2
A
5.8
3.5
10.2
10.2
19
14
- Thông Nguyên
10.2
A
5.8
3.5
10.2
10.2
20
17
 Máy - 
16.2
A
5.8
3.5
16.2
16.2
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 4 4 TT.Vinh Quang -  10.0 A 5.8 3.5 1.0 9.0 10.0 5 5 TT.Vinh Quang -  9.1 A 5.8 3.5 9.1 9.1 6 6 TT.Vinh Quang - Ngàm  5.4 A 5.8 3.5 5.4 5.4 7 7 TT.Vinh Quang -  - - Nàng  30.0 A 5.8 3.5 26.0 2.5 1.5 30.0 8 - -   14.0 A 5.8 3.5 14.0 14.0 9 8 -  13.9 A 5.8 3.5 4.0 9.9 4.0 9.9 10 18 - Thông Nguyên 10.2 A 5.8 3.5 10.2 10.2 11 9 - Thông Nguyên 12.9 A 5.8 3.5 12.9 12.9 12 10 - -   14.3 A 5.8 3.5 4.8 9.5 4.8 9.5 13 11 TT.Vinh Quang -  Nhùng -  21.0 A 5.8 3.5 14.5 6.5 14.5 6.5 14 12 TT.Vinh Quang -  -  28.0 A 5.8 3.5 1.0 27.0 1.0 27.0 15 13 -  6.5 A 5.8 3.5 6.5 6.5 16 23 - Tiên Nguyên 9.0 A 5.8 3.5 9.0 9.0 17 15 Thàng Tín - Thèn Chu Phìn 8.7 A 5.8 3.5 8.7 8.7 18 16 - Thàng Tín 10.2 A 5.8 3.5 10.2 10.2 19 14 - Thông Nguyên 10.2 A 5.8 3.5 10.2 10.2 20 17  Máy -  16.2 A 5.8 3.5 16.2 16.2
TT




tiên

ng
Dài
(Km)




(km)



(m)

(m)
BTN
(km)
L
ng

(km)
BTXM
(km)


(km)
C
p
ph
i
(km)

t
(km)
T
t
(km)
TB
(km)
X
u
(km)
21
19
- 
8.0
A
5.8
3.5
8.0
8.0
22
20
- 
18.7
A
5.8
3.5
18.7
18.7
23
21
- 
27.5
A
5.8
3.5
27.5
27.5
24
22
N- 
Nhùng
11.5
A
5.8
3.5
11.5
11.5
25
24
Vinh Quang - 
13.0
A
5.8
3.5
5.0
8.0
5.0
8.0
26
Túng Sán - 
Xuyên)
5.0
A
5.8
3.5
5.0
5.0
27
- 

10.0
10.0
10.0
28
25
Thông Nguyên - Xuân Minh
7.0
A
5.8
3.5
7.0
7.0
4
Qu
n B
79.5
44.0
6.7
28.8
39.5
7.5
32.5
1
1
- 
12.0
A
5.0
3.5
4.5
7.5
7.5
4.5
2
3
Tùng Vài - 
9.0
A
5.0
3.5
9.0
9.0
3
4
Tùng Vài - 
7.0
A
5.0
3.5
6.7
0.3
7.0
4
10
- Ngã ba
Thanh Long
4.0
A
5.0
3.5
4.0
4.0
5
2
Ngã ba Thanh Long - Tùng
Vài
14.0
A
5.0
3.5
14.0
14.0
6
5
Tùng Pàng - Ng

6.5
A
5.0
3.5
6.5
6.5
7
8
Km53 QL4C - 
6.0
A
5.0
3.5
6.0
6.0
8
7
- 
2.5
A
4.5
3.5
2.5
2.5
9
6
Ngã ba thanh long - 

16.0
A
5.0
3.5
16.0
16.0
TT     tiên   ng Dài (Km)     (km)    (m)  (m) BTN (km) L  ng  (km) BTXM (km)    (km) C  p ph  i (km)   t (km) T  t (km) TB (km) X  u (km) 21 19 -  8.0 A 5.8 3.5 8.0 8.0 22 20 -  18.7 A 5.8 3.5 18.7 18.7 23 21 -  27.5 A 5.8 3.5 27.5 27.5 24 22 N-  Nhùng 11.5 A 5.8 3.5 11.5 11.5 25 24 Vinh Quang -  13.0 A 5.8 3.5 5.0 8.0 5.0 8.0 26 Túng Sán -  Xuyên) 5.0 A 5.8 3.5 5.0 5.0 27 -   10.0 10.0 10.0 28 25 Thông Nguyên - Xuân Minh 7.0 A 5.8 3.5 7.0 7.0 4 Qu  n B  79.5 44.0 6.7 28.8 39.5 7.5 32.5 1 1 -  12.0 A 5.0 3.5 4.5 7.5 7.5 4.5 2 3 Tùng Vài -  9.0 A 5.0 3.5 9.0 9.0 3 4 Tùng Vài -  7.0 A 5.0 3.5 6.7 0.3 7.0 4 10 - Ngã ba Thanh Long 4.0 A 5.0 3.5 4.0 4.0 5 2 Ngã ba Thanh Long - Tùng Vài 14.0 A 5.0 3.5 14.0 14.0 6 5 Tùng Pàng - Ng  6.5 A 5.0 3.5 6.5 6.5 7 8 Km53 QL4C -  6.0 A 5.0 3.5 6.0 6.0 8 7 -  2.5 A 4.5 3.5 2.5 2.5 9 6 Ngã ba thanh long -   16.0 A 5.0 3.5 16.0 16.0