Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,562
556
142
3

  

         

           

       

       



Hirschman ch ra rng xây dng cao tc có th n b u
kin tiên quyc v, ch không phi là bt
buc, các hou này phù hp vi khnh ca Owen cho rng
so sánh thu nh h tng không có ngha là bn thân m
li kh n cho mt quc gia hoc khu vc, mà nó là mt yu t cn thit
trong quá trình phát trin. [35], [36]
* Ảnh hưởng của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ đến giảm nghèo
Nghiên cu ca Syviengxay Oraboune v  h tng giao thông
  m nghèo Cng hòa Dân ch   y
ng nông thôn  ng kt ni t  ng
chính, t n ra th ng tip cn các dch v kinh t hi khá. Tuy
nhiên, do ch yi dân nông thôn quen vi sinh hot nông nghip t cp t
túc, kt nng v ít quan tri dân nông thôn bi sn phm
canh tác ca h ch yu dành cho tiêu th ca riêng ch không phi bán trên th
ng. Sau khi thc hi  kinh t mi (NEM) k t  u làng
ngh   n dn phát trin hi nhp vào h thng th ng
 sinh k ca h. Tin b n
3                                                  Hirschman ch ra rng xây dng cao tc có th n b u kin tiên quyc v, ch không phi là bt buc, các hou này phù hp vi khnh ca Owen cho rng so sánh thu nh h tng không có ngha là bn thân m li kh n cho mt quc gia hoc khu vc, mà nó là mt yu t cn thit trong quá trình phát trin. [35], [36] * Ảnh hưởng của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ đến giảm nghèo Nghiên cu ca Syviengxay Oraboune v  h tng giao thông   m nghèo  Cng hòa Dân ch   y ng nông thôn   ng kt ni t  ng chính, t n ra th ng và tip cn các dch v kinh t và xã hi khá. Tuy nhiên, do ch yi dân nông thôn quen vi sinh hot nông nghip t cp t túc, kt nng có v ít quan tri dân nông thôn bi sn phm canh tác ca h ch yu dành cho tiêu th ca riêng ch không phi bán trên th ng. Sau khi thc hi  kinh t mi (NEM) k t  u làng ngh    n dn phát trin và hi nhp vào h thng th ng và  sinh k ca h. Tin b n
4
quan trng trong vic ci thin thu nhp ci dân, mc sng tt qu
là gim nghèo. Bài nghiên cu minh ha tm quan trng ca giao thông nông thôn
ng kt ni t làng ra th ng hoc kh p cn th ng ca nông
tri sn xut. Thông qua cách tip cn này chng t i dân th ci
thin thu nhp thu nhp ca h, phát trin h thng canh tác ca h, nâng cao mc
sng, và gim nghèo [37].
* Ảnh hưởng của phát triển giao thông đường bộ đến tăng trưởng sản lượng
nông nghiệp, thu nhập nông thôn, đói nghèo
    n ng ca tng cung: Mt
khu chu và nông nghip: Lý thuyt
và thc hành châu Phi và châu M ng phn ng ca
cung nông nghip c hai bin giá c bin phi giá c .
Mc dù ông không xem xét mt cách rõ ràng bii ding b
trong phân tích c ý rng bin s phi giá c bao gm vn chuyn và
n truyn thông. [36], [37]
Nhìn chung, các nghiên c cn hiu qu giao thông
ch yu v mt tài chính, v mt kinh t - xã h 
ng h lý lun và ch ra
c thêm các kênh  ng ca phát tri  ng b n các khía
cnh kinh t - h u y phn ánh thc t ni dung nghiên cu ng
phát trin các v kinh t - xã hng, gim nghèo là
v gi Vic kh
cp các tài li ng quan các kt qu nghiên
cu ca h còn th dùng chính các kt qu nghiên cu  i chiu
các kt qu nghiên cc.
i vi t  tài hay công trình khoa hc
nghiên cu v a lí giao thông vn ti.
4 quan trng trong vic ci thin thu nhp ci dân, mc sng tt qu là gim nghèo. Bài nghiên cu minh ha tm quan trng ca giao thông nông thôn ng kt ni t làng ra th ng hoc kh p cn th ng ca nông tri sn xut. Thông qua cách tip cn này chng t i dân có th ci thin thu nhp thu nhp ca h, phát trin h thng canh tác ca h, nâng cao mc sng, và gim nghèo [37]. * Ảnh hưởng của phát triển giao thông đường bộ đến tăng trưởng sản lượng nông nghiệp, thu nhập nông thôn, đói nghèo     n ng ca tng cung: Mt khu chu và nông nghip: Lý thuyt và thc hành  châu Phi và châu M ng phn ng ca cung nông nghip c hai bin giá c và bin phi giá c . Mc dù ông không xem xét mt cách rõ ràng bii ding b trong phân tích c ý rng bin s phi giá c bao gm vn chuyn và n truyn thông. [36], [37] Nhìn chung, các nghiên c cn hiu qu giao thông ch yu v mt tài chính, v mt kinh t - xã h  ng h lý lun và ch ra c thêm các kênh  ng ca phát tri  ng b n các khía cnh kinh t - xã h u này phn ánh thc t ni dung nghiên cu ng phát trin các v kinh t - xã hng, gim nghèo là v gi  Vic kh cp các tài li ng quan các kt qu nghiên cu ca h còn có th dùng chính các kt qu nghiên cu  i chiu các kt qu nghiên cc. i vi t   tài hay công trình khoa hc nghiên cu v a lí giao thông vn ti.
5
3. Mc tiêu, nhim v nghiên cu
3.1. Mc tiêu
 tng quan nhng vlun và thc tin v a lí ngành dch
v nói chung,  vn dng nghiên ca bàn tnh Hà
Giang tài phân tích các nhân t ng,  thc trng phát trin và kt
qu ho ng GTVT, t   xut nhng gii pháp phát trin GTVT tnh
Giang trong thi gian ti, góp phn y phát trin KT-XH ca tnh.
3.2. Nhim v nghiên cu c tài
 tài tp trung gii quyt các nhim v n sau :
- Nghiên cu tng quan mt s v lí lun và thc tin v GTVT.
- ng nhân t ng ti s phát trin và phân b GTVT tnh
Hà Giang
- Phân tích thc trng phát trin và phân b GTVT tnh Hà Giang
- xut mt s gii pháp phát trin GTVT tnh Hà Giang trong thi gian ti.
4. Gii hn phm vi nghiên cu
- V ni dung  tài tp tru   
phân tích thc trng phát trin GTVT tnh Hà Giang.
- V thi gian tài ch yu tp trung phân tích, s dng s li liu ca
Tng cc thng kê, Cc thng kê tnh Hà Giang, S Giao thông vn ti Hà Giang và
     liên quan trong th   l 
(2005 - 2015), n  2020.
- V lãnh th  tài tp trung nghiên cu trên phm vi tnh Giang,
chú ý ti s   hành chính (thành ph, th, huyn l) ca
tt trong mi quan h giao thông liên vùng vi các tnh lân cn và Trung Quc.
5 pháp nghiên cu
5m nghiên cu
5m h thng
Trong h thng các ngành kinh t quc dân, GTVT thuc nhóm ngành dch v,
là mt ngành KCHT kinh t -hi quan trng, có mi quan h mt thit vi các
ngành kinh t khác. Mun phát trin bt k mt ngành kinh t u phi da vào
s phát trin ca ngành GTVT. vy, khi nghiên cu cn chú ý phân tích nh
ng, s  ng qua li gia các ngành kinh t vi s phát trin phân b
ngành GTVT.
5 3. Mc tiêu, nhim v nghiên cu 3.1. Mc tiêu  tng quan nhng v lí lun và thc tin v a lí ngành dch v nói chung,  vn dng nghiên ca bàn tnh Hà Giang tài phân tích các nhân t ng,  thc trng phát trin và kt qu ho ng GTVT, t   xut nhng gii pháp phát trin GTVT tnh Hà Giang trong thi gian ti, góp phn y phát trin KT-XH ca tnh. 3.2. Nhim v nghiên cu c tài  tài tp trung gii quyt các nhim v n sau : - Nghiên cu tng quan mt s v lí lun và thc tin v GTVT. - ng nhân t ng ti s phát trin và phân b GTVT tnh Hà Giang - Phân tích thc trng phát trin và phân b GTVT tnh Hà Giang -  xut mt s gii pháp phát trin GTVT tnh Hà Giang trong thi gian ti. 4. Gii hn phm vi nghiên cu - Về nội dung  tài tp tru    phân tích thc trng phát trin GTVT  tnh Hà Giang. - Về thời gian tài ch yu tp trung phân tích, s dng s li liu ca Tng cc thng kê, Cc thng kê tnh Hà Giang, S Giao thông vn ti Hà Giang và      liên quan trong th   l  (2005 - 2015), n  2020. - Về lãnh thổ  tài tp trung nghiên cu trên phm vi tnh Hà Giang, có chú ý ti s   hành chính (thành ph, th xã, huyn l) ca tt trong mi quan h giao thông liên vùng vi các tnh lân cn và Trung Quc. 5 pháp nghiên cu 5m nghiên cu 5m h thng Trong h thng các ngành kinh t quc dân, GTVT thuc nhóm ngành dch v, là mt ngành KCHT kinh t - xã hi quan trng, có mi quan h mt thit vi các ngành kinh t khác. Mun phát trin bt k mt ngành kinh t u phi da vào s phát trin ca ngành GTVT. Vì vy, khi nghiên cu cn chú ý phân tích nh ng, s  ng qua li gia các ngành kinh t vi s phát trin và phân b ngành GTVT.
6
5.1.m tng hp
c bit quan trng trong nghiên ca lí nói
a kinh t - hi nói riêng.   i phi phân tích,
 vng, bii cng nghiên c   mi quan h
bin chng gia các yu t cu thành chúng và vi các h thng khác.Vì vy, khi
nghiên cu KCHT GTVT ca tnh, phi nghiên cu tng th các mi quan h, nh
hng, chi phi ln nhau gia các loi hình GTVT, gia ngành GTVT vi
các ngành kinh t  c nhng quát nhm khai
thác tng hp, có hiu qu KCHT giao thông ca tnh phc v công cuc xây dng
và phát trin KT- XH.
5.1.m lãnh th
Tnh Hà Giang là mt b phu lãnh th vùng Trung du min núi
c B và ca c c. Do vy, nghiên ca lí GTVT pht trong
phm vi lãnh th tnh Giang trong mi quan h vi các tnh trong vùng
TDMN Bc B và vi c c.
5.1.4m lch s vin cnh
Mi s vt, hing u có quá trình phát sinh và phát trin. c bit các
v KT- XH luôn bii rt nhanh chóng và mnh m. M tài tp trung
nghiên cu KCHT GTVT tnh Hà Giang trong khong th li 
song cn xem xét s phát trin ca qua các thc  thy rõ s thay i
trong tng thi phi có nhc kinh
t khác nhm to ti cho vic khai thác các tia t  
cc.
5.1.5m phát trin bn vng
GTVT luôn phát trin trong th v ng, bi i vi mc tiêu chung
hình thành mt h thng GTVT hoàn thin h phát trin theo s
tin b ca nn kinh t. Nm trong tng th KCHT vn ti ca vùng TDMN
c B và ca c c, GTVT tnh Hà Giang stác dy s phát
trin c nn kinh t ca tnh, vùng và c c. Các hong kinh
t ci ít hay nhin tài nguyên và môi trng các mc
 khác nhau. Hom ngoài qui lut y. Mt trái ca
hin nay mt trong nhng nguyên nhân gây ô nhi ng khá nghiêm
trng. Vì vy phát trin GTVT tnh Giang cn chú ý ti vic tái to ngun li,
bo v m bo s phát trin bn vng.
6 5.1.m tng hp c bit quan trng trong nghiên ca lí nói a lí kinh t - xã hi nói riêng.   i phi phân tích,  vng, bii cng nghiên c    mi quan h bin chng gia các yu t cu thành chúng và vi các h thng khác.Vì vy, khi nghiên cu KCHT GTVT ca tnh, phi nghiên cu tng th các mi quan h, nh hng, chi phi ln nhau gia các loi hình GTVT, gia ngành GTVT vi các ngành kinh t  c nhng quát nhm khai thác tng hp, có hiu qu KCHT giao thông ca tnh phc v công cuc xây dng và phát trin KT- XH. 5.1.m lãnh th Tnh Hà Giang là mt b phu lãnh th vùng Trung du min núi c B và ca c c. Do vy, nghiên ca lí GTVT pht trong phm vi lãnh th tnh Hà Giang và trong mi quan h vi các tnh trong vùng TDMN Bc B và vi c c. 5.1.4m lch s vin cnh Mi s vt, hing u có quá trình phát sinh và phát trin. c bit các v KT- XH luôn bii rt nhanh chóng và mnh m. M tài tp trung nghiên cu KCHT GTVT tnh Hà Giang trong khong th li  song cn xem xét s phát trin ca nó qua các thc  thy rõ s thay i trong tng thi phi có nhc kinh t khác nhm to ti cho vic khai thác các tia t   cc. 5.1.5m phát trin bn vng GTVT luôn phát trin trong th v ng, bi i vi mc tiêu chung là hình thành mt h thng GTVT hoàn thin và h phát trin theo s tin b ca nn kinh t. Nm trong tng th KCHT vn ti ca vùng TDMN c B và ca c c, GTVT tnh Hà Giang s có tác dy s phát trin c nn kinh t ca tnh, vùng và c c. Các hong kinh t ci ít hay nhin tài nguyên và môi trng  các mc  khác nhau. Hom ngoài qui lut y. Mt trái ca nó hin nay là mt trong nhng nguyên nhân gây ô nhi ng khá nghiêm trng. Vì vy phát trin GTVT tnh Hà Giang cn chú ý ti vic tái to ngun li, bo v m bo s phát trin bn vng.
7
5.2. u
5.2.1. p, phân tích và tng hp s liu, tài liu
  n s phát trin ca GTVT tnh Hà Giang, cn
thu thp, x lí nhiu ngun s liu, tài liu khác nhau:
- Ngun tài liu t a t UBND Tnh, S Giao
thông vn ti, S K hou t, Cc Th
- S liu thng kê t Niên giám thng kê Tnh Hà Giang và c c qua mt
s  n 2015)
- Các d  i nghiên cu v GTVT ca các B, ban ngành liên quan.
- Các giáo trình, lun ngành GTVT ca Vit Nam.
T các s liu tài liu thu th   tài s d
tích, so sánh, tng h n v
tích và so sánh luôn gn lin vi nhau.
5.2.2. , h tha lí (GIS)
Vic xây dng các b - bi n tit qu
hong GTVT tnh Hà Giang là ht sc cn thit. Bên cnh nhng kt lun rút ra
t vic phân tích các ngun d liu nêu trên, vic thành lp các b  v
a lí GTVT tnh Hà Giang c tác gi ti thành lp b các nhân t
ng n GTVT tnh Hà Giang và b thc trng GTVT tnh Hà Giang
5.2.3. u tra, kho sát thc t
 c nhn khách quan v v nghiên cu,
ngoài vic thu thp d liu, tác gi còn tin hành các cuu tra, kha
bàn tnh  u mi GTVT thành ph Hà Giang, các tuyng quc
l, tnh l sung thêm kin thc thc t  tm tranh nh minh ha
cho lut phc.
5.2.4.  báo
GTVT là ti cho s phát trin kinh t - xã hi, do vy vic phân tích, d
báo xu hng phát trin cc làm cn thit. Trong quá
trình thc hi  tài, tác gi    nh  m s dng nhiu
u khác nhau. Tuy n không tách
rc vn dng phi hp vi nhau.
5.2.5
7 5.2. u 5.2.1. p, phân tích và tng hp s liu, tài liu   n s phát trin ca GTVT tnh Hà Giang, cn thu thp, x lí nhiu ngun s liu, tài liu khác nhau: - Ngun tài liu t a t UBND Tnh, S Giao thông vn ti, S K hou t, Cc Th - S liu thng kê t Niên giám thng kê Tnh Hà Giang và c c qua mt s  n 2015) - Các d  tài nghiên cu v GTVT ca các B, ban ngành liên quan. - Các giáo trình, lun ngành GTVT ca Vit Nam. T các s liu và tài liu thu th   tài s d tích, so sánh, tng h n v tích và so sánh luôn gn lin vi nhau. 5.2.2. , h tha lí (GIS) Vic xây dng các b - bi n tit qu hong GTVT tnh Hà Giang là ht sc cn thit. Bên cnh nhng kt lun rút ra t vic phân tích các ngun d liu nêu trên, vic thành lp các b  v a lí GTVT tnh Hà Giang c tác gi ti thành lp b các nhân t ng n GTVT tnh Hà Giang và b thc trng GTVT tnh Hà Giang 5.2.3. u tra, kho sát thc t  c nhn khách quan v v nghiên cu, ngoài vic thu thp d liu, tác gi còn tin hành các cuu tra, kha bàn tnh  u mi GTVT thành ph Hà Giang, các tuyng quc l, tnh l sung thêm kin thc thc t  tm tranh nh minh ha cho lut phc. 5.2.4.  báo GTVT là ti cho s phát trin kinh t - xã hi, do vy vic phân tích, d báo xu hng phát trin cc làm cn thit. Trong quá trình thc hi  tài, tác gi    nh  m và s dng nhiu u khác nhau. Tuy n không tách rc vn dng phi hp vi nhau. 5.2.5
8
 


6 . Nha lu
- K tha, b sung và cp nht t lý lun và thc tin v a lí
GTVT.
- c các nhân t, thc trng phát trin phân b GTVT tnh
Hà Giang.
- Xây dng mt s b v các nhân t ng, thc trng phát trin và
phân b giao thng vn ti Hà Giang.
-  xu c nhng gii pháp nhm khai thác hiu qu  phát
trin hp lý và có chng GTVT tnh Hà Giang trong thi gian ti.
7. Cu trúc lu
Ngoài phn m u, phn kt lun, tài liu tham kho và ph lc, ni dung
lum 
Chương 1 lý lun và thc tin v a lí giao thông vn ti.
Chương 2. Các nhân t ng và thc trng phát trin, phân b giao thông vn
ti tnh Hà Giang
Chương 3. ng và gii pháp phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang.
8     6 . Nha lu - K tha, b sung và cp nht t lý lun và thc tin v a lí GTVT. - c các nhân t, thc trng phát trin và phân b GTVT tnh Hà Giang. - Xây dng mt s b v các nhân t ng, thc trng phát trin và phân b giao thng vn ti Hà Giang. -  xu c nhng gii pháp nhm khai thác có hiu qu  phát trin hp lý và có chng GTVT tnh Hà Giang trong thi gian ti. 7. Cu trúc lu Ngoài phn m u, phn kt lun, tài liu tham kho và ph lc, ni dung lum  Chương 1 lý lun và thc tin v a lí giao thông vn ti. Chương 2. Các nhân t ng và thc trng phát trin, phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang Chương 3. ng và gii pháp phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang.
9
 1.
 LÝ LUN VÀ THC TIN V A LÍ GIAO THÔNG VN TI
 lý lun
1.1.1. Các khái nim
1.1.1.1. Kết cu h tng
Kt cu h tng nhu kin, yu t  t vt cht, kic
hình thành theo mt cu trúc nhn tng cho các hong
kinh t - xã hi din ra mng.
1.1.1.2 Kết cu h tng giao thông vn ti
Kt cu h tng giao thông vn ti nhng loi công trình kt cu h tng
mang tính cht k thut và phc v cho nhu cu giao thông ca xã hc
gi là kt cu h tng giao thông vn tng sá, sân bay, cng sông, bin.[4]
1.1.1.3 Giao thông vn ti
 nh, ngành sn xut quan trng ca hi
ng hàng th  p khai thác, công nghip ch bin sn xut
nông nghip
mt ngành thuc khu vc dch v ,bn thân ngành GTVT không to ra
ca ci vt ch    ng  i tính cht ca sn
phm mà ch chuyn dch v trí ca nó t 
 ca các sn phc sn xut ra.[19]
1.1.2. Vai trò ca giao thông vn ti
1.1.2.1. Đối vi s phát trin nn kinh tế quc dân
   

 - 

    
        
      
    
        
 Chính ý    ngành giao    mà  
9  1.  LÝ LUN VÀ THC TIN V A LÍ GIAO THÔNG VN TI  lý lun 1.1.1. Các khái nim 1.1.1.1. Kết cấu hạ tầng Kt cu h tng là nhu kin, yu t  t vt cht, kic hình thành theo mt cu trúc nhn tng cho các hong kinh t - xã hi din ra mng. 1.1.1.2 Kết cấu hạ tầng giao thông vận tải Kt cu h tng giao thông vn ti là nhng loi công trình kt cu h tng mang tính cht k thut và phc v cho nhu cu giao thông ca xã hc gi là kt cu h tng giao thông vn tng sá, sân bay, cng sông, bin.[4] 1.1.1.3 Giao thông vận tải  nh, là ngành sn xut quan trng ca xã hi ng hàng th  p khai thác, công nghip ch bin và sn xut nông nghip Là mt ngành thuc khu vc dch v ,bn thân ngành GTVT không to ra ca ci vt ch    ng  i tính cht ca sn phm mà ch chuyn dch v trí ca nó t   ca các sn phc sn xut ra.[19] 1.1.2. Vai trò ca giao thông vn ti 1.1.2.1. Đối với sự phát triển nền kinh tế quốc dân       -                                       Chính vì ý    ngành giao    mà  
10
nay, ngành giao thông lý h
ngành giao thông     1/10  1/5 tài
  gia   khác nhau.
- Đối với công nghiệp

 
Trong tr
kém 

            


 
- Đối với nông nghiệp, 
  chuyên môn hóa vì trong

t  các máy          
chuyên          không      các
     tiêu 
- Đối với thương mại - du lịch 


 


  


 
linh,..
1.1.2.2. Giao thông vận tải giữ vai trò to lớn trong phân bố sản xuất
M


10 nay, ngành giao thông lý h ngành giao thông     1/10  1/5 tài   gia    khác nhau. - Đối với công nghiệp    Trong tr kém                là     - Đối với nông nghiệp,    và chuyên môn hóa vì trong  t  và các máy           chuyên          không      các     và  tiêu  - Đối với thương mại - du lịch               linh,.. 1.1.2.2. Giao thông vận tải giữ vai trò to lớn trong phân bố sản xuất M  
11









1.1.2.3. Đối với quần cư, đời sống văn hoá, xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng

 xa    trú.
Các   giao thông   các   giao thông  hút   
dân 




sinh môi tr  
     
       
    
         


 





 
11          1.1.2.3. Đối với quần cư, đời sống văn hoá, xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng   xa nó    trú. Các   giao thông   các   giao thông có  hút    dân      sinh môi tr                                          
12
trình bày trên, trình  phát ngành giao thông
   làm     trình  phát  kinh  -    
-
    [16], [18], [19], [27]
1.1.3  
1.1.3.1 Sự chuyên chở là sản phẩm đặc thù của ngành giao thông vận tải
GTVT,  
   sau công nghi    
  
   hay thay  tính        
   các
     ra. 
 
      , 
ra , 
   cho    cho   
khu nói chung và GTVT nói riêng là không 
Thông này sang khác, 
cách hàng hoá giá  Khác   hay nông
các vô hình. làm khi
 sâu trong   bán giá cao so 
ngoài giá thành 
lãi doanh  còn   thêm giá        
   tiêu   công lao tính tvô hình.
này tuy vô hình, ng  làm  giá   hàng hoá,  chí lên 
 
       
chuyên ch
          

1.1.3.2. Sử dụng nhiều nguyên, nhiên, vật liệu từ các ngành khác


12 trình bày trên, trình  phát ngành giao thông   có  làm     trình  phát  kinh  - xã    và -     [16], [18], [19], [27] 1.1.3   1.1.3.1 Sự chuyên chở là sản phẩm đặc thù của ngành giao thông vận tải GTVT,  là xã và    sau công nghi   và         hay thay  tính     mà     nó    các      ra.          ,  ra là , là mà     cho    cho    khu nói chung và GTVT nói riêng là không  Thông này sang khác,  cách hàng hoá giá  Khác   hay nông là các vô hình. làm khi có  sâu trong   bán giá cao so  ngoài giá thành và lãi doanh  còn   thêm giá            tiêu   công lao tính tvô hình. này tuy vô hình, ng  làm  giá   hàng hoá,  chí lên            chuyên ch             1.1.3.2. Sử dụng nhiều nguyên, nhiên, vật liệu từ các ngành khác  