Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,565
556
142
93



- 
Giai đoạn 2014- 2020:      
      
   
i thiu c
p VI.       
 6
          

3.1.4.4. Giao thông đô thị
  
- 



-

 Xây d
ng m
i c

n tuy
n qu
c l

ng t
nh tr
nh khu
v
th n   H  
th
ng v


ng h
p l
t     Dành

a. Đối với thành phố Hà Giang
Giao
   
  
         


 
Giang.
b. Đối với các thị trấn huyện lỵ khác
  
     
93    -  Giai đoạn 2014- 2020:                   i thiu c  p VI.         6             3.1.4.4. Giao thông đô thị    -     -   Xây d  ng m  i c    n tuy  n qu  c l    ng t  nh tr  nh khu v  th n   H    th  ng v     ng h  p l  t     Dành  a. Đối với thành phố Hà Giang Giao                      Giang. b. Đối với các thị trấn huyện lỵ khác         
94
        
         
toàn giao thông.
3.1.4.5. Quy hoạch các bến, bãi đỗ xe
a. Bến xe
  


4-2030
TT



t



2014-
2020
2021-
2030
I

1

TP. Hà Giang

TP. Hà Giang



2

TP. Hà Giang
Phía Nam TP. Hà
Giang


3

Quang





4


 H.




5





6





7
 xe Quang Bình

Bình



8





9


Phì



10





11



XD


12





Nguồn: Quy hoạch Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang
94                    toàn giao thông. 3.1.4.5. Quy hoạch các bến, bãi đỗ xe a. Bến xe      4-2030 TT    t    2014- 2020 2021- 2030 I  1  TP. Hà Giang  TP. Hà Giang    2  TP. Hà Giang Phía Nam TP. Hà Giang   3  Quang      4    H.     5      6      7  xe Quang Bình  Bình    8      9   Phì    10      11    XD   12      Nguồn: Quy hoạch Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang
95
b. Bãi đỗ xe
    
)
   

 Trong g


 

 
các


3.1.4.6. Đường hành lang biên giới và đường tuần tra biên giới

tuân   -     
 
-  
  
      

 
330km. 
 .  

3.1.4.7. Đường thủy nội địa (luồng tuyến, cảng, bến bãi…)


        ình

 

3.1.4.8. Đườngng không
95 b. Bãi đỗ xe      )       Trong g        các   3.1.4.6. Đường hành lang biên giới và đường tuần tra biên giới  tuân   -        -                330km.   .    3.1.4.7. Đường thủy nội địa (luồng tuyến, cảng, bến bãi…)            ình     3.1.4.8. Đường hàng không
96
    
sau 2020. 

 
      

 2 
        

3.1.4.9. Đường sắt
   
 
-


3.2. Các gii pháp phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang
 giao thông vn ti tnh Hà Giang phát trin mnh m trong thi gian ti
ng thi  ng  xng vi s phát trin kinh t - hi ca tnh, ngành
 ra rt nhiu nhng gii pháp thc hin. Tuy nhiên, có th tóm li 6 gii pháp thc
hin cn nht nhm trin khai mt cách nhanh chóng và có hiu qu nhnh
 ra cho kt cu h tng giao thông vn ti tnh trong giai n tip theo.
3.2.1.  sách

      - xã
 

 ban hành các
        các 
pháp thu hút   cho   chính
thu phí giao thông trên công trình giao thông, chính sách 
doanh  kinh doanh thông chính sách huy
  góp c nhân dân phát giao thông nông
thôn, chính sách phát  giao thông   khác      ngoài,
96      sau 2020.              2            3.1.4.9. Đường sắt       -   3.2. Các gii pháp phát trin giao thông vn ti tnh Hà Giang  giao thông vn ti tnh Hà Giang phát trin mnh m trong thi gian ti ng thi  ng  xng vi s phát trin kinh t - xã hi ca tnh, ngành  ra rt nhiu nhng gii pháp thc hin. Tuy nhiên, có th tóm li 6 gii pháp thc hin cn nht nhm trin khai mt cách nhanh chóng và có hiu qu nhnh  ra cho kt cu h tng giao thông vn ti tnh trong giai n tip theo. 3.2.1.  sách        - xã     và ban hành các         và các  pháp thu hút   cho   chính thu phí giao thông trên công trình giao thông, chính sách  doanh  kinh doanh thông chính sách huy   góp cvà nhân dân phát giao thông nông thôn, chính sách phát  giao thông   khác      ngoài,
97
 xây  giao thông phân 
      xây   
Tuy
 
 


        


       

         
 

     

3.2.2.  

nay,       
 
 nhau.
  
- nâng cao
 

      bu chính 
        
 nhà  
trí        

hi
Phát   còn  quy 
các cùng các ngành khác 
97  xây  và giao thông phân    và  lý    xây    là Tuy                                               3.2.2.    nay,           nhau.    - xã và nâng cao          và bu chính         xã     nhà   trí và          hi Phát   còn  quy  các cùng các ngành khác 
98
xác nào  
sau cùng, tránh 
xây thì sau...
3.2.3.  
      Giang trong giai
      
       
ch

       

- 2020.
* Khả năng huy động vốn đầu tư
- Nhà nước hỗ trợ các dự án giao thông nông thôn
Hàng     ngân sách  (Trung   
án rung



 
- Huy động đóng góp của nhân dân
  
nhân dân cùng làm, dân làm 

    
       
       l xây   cát,   
        

 
- Huy động lao động công ích hàng năm
Theo Pháp  công ích, hàng  công dân  Nam trong   nam 
18  45   18  40   các      
  góp   lao       10 ngày công  làm
98 xác nào   sau cùng, tránh  xây thì có sau... 3.2.3.         Hà Giang trong giai                ch           - 2020. * Khả năng huy động vốn đầu tư - Nhà nước hỗ trợ các dự án giao thông nông thôn Hàng     ngân sách  (Trung  và   án rung và và      - Huy động đóng góp của nhân dân    và nhân dân cùng làm, dân làm là                       l xây   cát,   là              - Huy động lao động công ích hàng năm Theo Pháp  công ích, hàng  công dân  Nam trong   nam  18  45   18  40   các      có    góp   lao       10 ngày công  làm
99
các công trình công Nhà phép ngành giao thông  
    50%  lao  công ích  phát  giao thông.
- Thu hút đầu tư nước ngoài
 thu hút       ngoài vào phát    
giao thông nói chung giao thông nông thôn nói riêng,   các
       



 án.
3.2.4. - công 
     
       
    


-   phù  
      
       
thi công, các   tiêu hao   lao    vào  theo
 tiêu     giao thông.
 
   

 
       
thông khi   cát,

Ngoài tông xi 
cho vùng  Hà Giang.
 
nhân cán và công nhân cho ngành 
khâu bách  
nhanh phát        giao thông    Hà Giang. 
99 các công trình công Nhà phép ngành giao thông       50%  lao  công ích  phát  giao thông. - Thu hút đầu tư nước ngoài  thu hút       ngoài vào phát     giao thông nói chung và giao thông nông thôn nói riêng, mà  là các          và    án. 3.2.4. - công    và                và     và -   phù                  thi công, các   tiêu hao   lao    vào  theo  tiêu     giao thông.                  thông khi và   cát,  Ngoài bê tông xi có  cho vùng  Hà Giang.   nhân cán và công nhân cho ngành  là khâu bách   nhanh phát        giao thông    Hà Giang. 
100



 


Nghiên xây sách phát 
nhân chính sách thu trình
môn cao, cán cho ngành 



3.2.6.  
Hòa cùng xu Hà Giang ra
thách Phgiao thông 
an toàn, ùn 
giao thông lãng phí gây ô  
 nhân hay thông công   nhân 
con ng cho  nhà   sách   giao thông.
 

môi trno khéo co thì 
h
an toàn giao thông.
nhiên bán  trung có
trên các chính không
nên   do  tràn lan.    cho  do q  bán 
quan khó lòng   trong gian  
 còn nói    gây ô  môi 
xe 
qua trình    phép  các    quan  môi  
           xe

100        Nghiên xây sách phát  nhân chính sách và thu có trình môn cao, cán cho ngành     3.2.6.   Hòa cùng xu Hà Giang ra và thách Phgiao thông và  an toàn, ùn  giao thông lãng phí và gây ô    nhân hay thông công   cá nhân  con ng cho  nhà   sách   giao thông. Là    môi trno khéo co thì là  hlà  an toàn giao thông. nhiên bán  trung có trên các chính không nên   do  tràn lan.    cho  do quá   bán  quan khó lòng   trong gian    còn nói gì    lý gây ô  môi  và xe  qua trình    phép  các    quan  môi   có            xe 
101
 dùng  
này  xe hay    ra môi 
 

     quan     quá    giao thông ôtô,
xe 
 chúng ta  
  tiêu    thì không     cách   thân
  môi  trong giao thông.
Tiu k
  phân tích thc trng h tng giao thông vn ti tnh Giang,
  thun l  ng quy hoch phát trin
kinh t chung và ngành giao thông ti dung
v m, mng phát trin ngành giao thông vn t
2020, tc bit là nhng quy hoch mi
ng quc l, tnh l n quan trng trong phát trin kinh t -
hm bo an ninh quc phòng ca tnh biên gi xut mt s
gii pháp tính khuyn ngh nh  y phát trin ngành giao thông vn ti
tnh Hà Giang.
101  dùng   này  xe hay    ra môi          quan     quá    giao thông ôtô, xe   mà chúng ta     tiêu    thì không     có cách   thân   môi  trong giao thông. Tiu k   phân tích thc trng h tng giao thông vn ti tnh Hà Giang,   thun l  ng và quy hoch phát trin kinh t chung và ngành giao thông ti dung v m, mng phát trin ngành giao thông vn t 2020, tc bit là nhng quy hoch mi ng quc l, tnh l n quan trng trong phát trin kinh t - xã hm bo an ninh quc phòng ca tnh biên gi xut mt s gii pháp có tính khuyn ngh nh  y phát trin ngành giao thông vn ti tnh Hà Giang.
102

       

     


     


-

        
        


            
           - công
 

 



     

           
      
      -
    
        


102                           -                                              - công                                         -                