Luận văn Thạc sĩ Khoa học Địa lý: Địa lí giao thông vận tải tỉnh Hà Giang

2,563
556
142



 

- 
 31 05 01

PGS.

      -   31 05 01  PGS. 
i


     


Thái nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2017


i           Thái nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2017  
ii

Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo
(bộ phận Sau đại học) Trường Đại học phạm - Đại học Thái Nguyên
các thầy giáo, cô giáo Khoa Địa lí đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi
trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn.
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường,
người hướng dẫn khoa học, đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ tôi hoàn thành
luận văn này.
Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn UBND tỉnh Giang, Cục Thống ,
Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang và cơ quan chính quyền
địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cung cấp tài liệu những
thông tin quan trọng cho tôi trong quá trình nghiên cứu và điền dã.
Dù đã tôi đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài, nhưng
do còn hạn chế về trình độ chuyên môn nên không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý giúp đỡ quý báu của các
thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
ii  Trước tiên, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo (bộ phận Sau đại học) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên và các thầy giáo, cô giáo Khoa Địa lí đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn. Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường, người hướng dẫn khoa học, đã tận tình chỉ bảo và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn này. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn UBND tỉnh Hà Giang, Cục Thống kê, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang và cơ quan chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ, cung cấp tài liệu và những thông tin quan trọng cho tôi trong quá trình nghiên cứu và điền dã. Dù đã tôi đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đề tài, nhưng do còn hạn chế về trình độ chuyên môn nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý và giúp đỡ quý báu của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn!
iii

Trang
........ .............. ..i
................................ ................ .ii
 .......................................................................................................................... iii
 ............................................................................................. iv
 ............................................................................................................ v
 hình ....................................................................................................................... vi
M U .................................................................................................................................. 1
1. Lí do ch tài ................................................................................................................... 1
2. Lch s nghiên c tài ...................................................................................................... 2
3. Mc tiêu, nhim v nghiên cu ............................................................................................ 5
4. Gii hn phm vi nghiên cu ................................................................................................ 5
u ............................................................................... 5
6 . Nha lu ................................................................................... 8
7. Cu trúc lu .................................................................................................................. 8
  ....... 9
 ...................................................................................................................... 9
 ................................................................................................................. 9
1.1.2. Vai trò  ......................................................................................... 9
  .......................................................................... 12
1.1.4. Các nhân     g ............................... 13
 giá ...................................................................................................... 17
1.2.  .................................................................................................................. 19
 ................................................ 19
  ............................................................... 27
 .................................................................................................................... 29
 CÁC NHÂN      PHÁT  
 ........................................................................ 30
 ...... 30
 ......................................................................................... 30
 ................................................................ 32
iii  Trang ........ .............. ..i ................................ ................ .ii  .......................................................................................................................... iii  ............................................................................................. iv  ............................................................................................................ v  hình ....................................................................................................................... vi M U .................................................................................................................................. 1 1. Lí do ch tài ................................................................................................................... 1 2. Lch s nghiên c tài ...................................................................................................... 2 3. Mc tiêu, nhim v nghiên cu ............................................................................................ 5 4. Gii hn phm vi nghiên cu ................................................................................................ 5 u ............................................................................... 5 6 . Nha lu ................................................................................... 8 7. Cu trúc lu .................................................................................................................. 8   ....... 9  ...................................................................................................................... 9  ................................................................................................................. 9 1.1.2. Vai trò  ......................................................................................... 9   .......................................................................... 12 1.1.4. Các nhân     g ............................... 13  giá ...................................................................................................... 17 1.2.  .................................................................................................................. 19  ................................................ 19   ............................................................... 27  .................................................................................................................... 29  CÁC NHÂN    VÀ   PHÁT    ........................................................................ 30  ...... 30  ......................................................................................... 30  ................................................................ 32
iv
-  .............................................................................................................. 42
 ................................................................. 51
 ............................................................................................... 51
2.4.7. ng  ............................................................................. 52
2.4.8 .............................................................................................................. 52
 .............................................................................................................. 53
 ................................ 55
 ...................................... 55
 ................................. 56
 .............................. 58
 ........................................................................................................... 72
 .............................................................................. 79
 .................................................................................................................... 80
        
 .................................... 81
 ...... 81
 ............................................................................ 81
 ................................................................................ 82
3.1.3.  ............................................................... 84
............................................... 86
 ............................................... 96
3.2.1.  sách ....................................................................................... 96
3.2.2.   ............................................................. 97
  ...................................................................................... 98
- công  ..................................................................................... 99
  ............................................................. 99
  ...................................................................... 100
 .............................................................................................................................. 102
 ....................................................................................................... 105
iv -  .............................................................................................................. 42  ................................................................. 51  ............................................................................................... 51 2.4.7. ng  ............................................................................. 52 2.4.8 .............................................................................................................. 52  .............................................................................................................. 53  ................................ 55  ...................................... 55  ................................. 56  .............................. 58  ........................................................................................................... 72  .............................................................................. 79  .................................................................................................................... 80           .................................... 81  ...... 81  ............................................................................ 81  ................................................................................ 82 3.1.3.  ............................................................... 84 ............................................... 86  ............................................... 96 3.2.1.  sách ....................................................................................... 96 3.2.2.   ............................................................. 97   ...................................................................................... 98 - công  ..................................................................................... 99   ............................................................. 99   ...................................................................... 100  .............................................................................................................................. 102  ....................................................................................................... 105
iv











Giao thông nông thôn.
Gi 


 
l
- X






T
Trung 

iv    BTCT  BTN  BTN  BTXM  CNH-  CP        GTNT Giao thông nông thôn. GTVT Gi  KCHT  KCHTGT  KLLC   KLVC l KT-XH - X QL  TDMNPB  TNGT  TP  TT,ATGT  TTBG  TTLL T TW Trung  UBND 
v


Trang

33

39

44

44

2015
45
 
- 2015 (%)
46

 2015
53
815.
57


59
 
60

62

n tr


66
 
67
14Giang
70
        
Giang
71

72

73

74
- 2015
76


82

84
34 2030
89
4-2030
92
v   Trang  33  39  44  44  2015 45   - 2015 (%) 46   2015 53 815. 57   59   60  62   n tr     66   67 14Giang 70          Giang 71  72  73  74 - 2015 76   82  84 34  2030 89 4-2030 92
vi

Tên hình
Trang

29
Hình 2.2. B các nhân t t nhiên n phát trin phân
b giao thông vn ti tnh Hà Giang
31
Hình 2.3. B các nhân t kinh t - xã hi n phát trin

41

47
Hình 2.5. B hin trng phát trin phân b mi giao thông
vn ti tnh Hà Giang
58
Hình 2.6: 
65
Hình 2.7: Bi hin trng các tuyng xã, tnh Hà Giang
65
vi  Tên hình Trang  29 Hình 2.2. B các nhân t t nhiên n phát trin và phân b giao thông vn ti tnh Hà Giang 31 Hình 2.3. B các nhân t kinh t - xã hi n phát trin  41  47 Hình 2.5. B hin trng phát trin và phân b mi giao thông vn ti tnh Hà Giang 58 Hình 2.6:  65 Hình 2.7: Bi hin trng các tuyng xã, tnh Hà Giang 65
1
M U
1. Lí do ch tài
 (GTVT) 
kinh - 
- 

càn



              
organization of space in developing countries -    
         
.  






     tây giáp
  

       
-
        
       

 
thông  

.       " 
thông v"   
1 M U 1. Lí do ch tài  (GTVT)  kinh -  -   càn                   organization of space in developing countries -               .              tây giáp             -                     thông    .       "  thông v"   
2
2. Lch s nghiên c tài
GTVT là mt b phn quan trng trong kt cu h tng KT-XH. Trên th gii
Viu công trình nghiên cu v  khác
 a lí ha lí kinh t - xã ha lí KT - i
n Minh Tu (ch  cm, tình hình
hong ca các ngành GTVT trên th gia lí KT- XH Vit Nam,
GS.TS Nguyn Vit Thnh (ch biên), tp 1, NXB Giáo dc HN, 2001 và GS.TS Lê
Thông (ch a lí các ngành GTVT Vit
a lí KT-XH Vit Nam I và II ca PGS.TS. Nguyng và PGS.TS.
 Giáo dc Vit Nam, 2010 và 2015).
a lí dch vp 1- a lí giao thông
vn ti do tác gi Thông - Nguyn Minh Tu ng ch  
 lí lun ca lí các ngành GTVT nc ta.
Mt s  tài lua lí ha lí kinh t - xã hi ) ca
u v a lí
ng st Vit Nam ca Lê Th Qung
b Vit Nam ca Nguyn Th ng bin Vit Nam ca
Nguyn Th ng hàng không Vit Nam c
Ngu là luu kt cu h
tng GTVT tnh Tuyên Quang ca Phm Vi-  
Nguyên; Nghiên cu kt cu h tng GTVT tnh Qung Ninh ca Bùi Th Hi Yn,
  a GTVT tnh Thái Nguyên ca Th  
- u v  lí lun
ca GTVT, hin trng phát trin tng ngành GTVT ca c c hoc tim
n trng phát trin, phân b GTVT ca t
             

* Ảnh hưởng của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế
Queiroz và Gautam trong nghiên cu có tên “H tng giao thông và phát trin
kinh tế

     

2 2. Lch s nghiên c tài GTVT là mt b phn quan trng trong kt cu h tng KT-XH. Trên th gii và  Viu công trình nghiên cu v  khác  a lí ha lí kinh t - xã ha lí KT - i n Minh Tu (ch  cm, tình hình hong ca các ngành GTVT trên th gia lí KT- XH Vit Nam, GS.TS Nguyn Vit Thnh (ch biên), tp 1, NXB Giáo dc HN, 2001 và GS.TS Lê Thông (ch a lí các ngành GTVT  Vit a lí KT-XH Vit Nam I và II ca PGS.TS. Nguyng và PGS.TS.  Giáo dc Vit Nam, 2010 và 2015). a lí dch vp 1- a lí giao thông vn ti do tác gi Lê Thông - Nguyn Minh Tu ng ch    lí lun ca lí các ngành GTVT  nc ta. Mt s  tài lua lí ha lí kinh t - xã hi ) ca u v a lí ng st Vit Nam ca Lê Th Qung b Vit Nam ca Nguyn Th ng bin Vit Nam ca Nguyn Th ng hàng không Vit Nam c Ngu là luu kt cu h tng GTVT tnh Tuyên Quang ca Phm Vi-   Nguyên; Nghiên cu kt cu h tng GTVT tnh Qung Ninh ca Bùi Th Hi Yn,   a lí GTVT tnh Thái Nguyên ca Lê Th   - u v  lí lun ca lí GTVT, hin trng phát trin tng ngành GTVT ca c c hoc tim n trng phát trin, phân b GTVT ca t                * Ảnh hưởng của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế Queiroz và Gautam trong nghiên cu có tên “Hạ tầng giao thông và phát triển kinh tế        