Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

3,936
593
133
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯNG ĐI HC SƯ PHM TP. H CHÍ MINH
H Th M Giang
PHÁT TRIN CÁC KH U CÔ NG NGHIP
TNH BÀ RA VŨNG TÀU TRONG THI K
CÔNG NGHIP HÓA, HIN ĐI HÓA
LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐA LÍ HC
Thành ph H Chí Minh - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH Hồ Thị Mỹ Giang PHÁT TRIỂN CÁC KH U CÔ NG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC Thành phố Hồ Chí Minh - 2014
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐI HỌC SƯ PHẠM TP. H MINH
H Th M Giang
PHÁT TRIN CÁC KH U CÔ NG NGHIP
TNH BÀ RA VŨNG TÀU TRONG THI K
CÔNG NGHIP HÓA, HIN ĐI HÓA
Chuyên ngành : Địa lí hc
Mã s : 60 31 05 01
LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐA LÍ HC
NGƯỜI HƯNG DN KHOA HC:
PGS.TS. PHM XUÂN HU
Thành ph H Chí Minh - 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ MINH Hồ Thị Mỹ Giang PHÁT TRIỂN CÁC KH U CÔ NG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Chuyên ngành : Địa lí học Mã số : 60 31 05 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỊA LÍ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM XUÂN HẬU Thành phố Hồ Chí Minh - 2014
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Phát trin các khu công nghip tnh Bà Ra
Vũng Tàu trong thời k công nghip hóa, hiện đại hóa” đề tài do cá nhân tô i
nghiên cu, thu thp, x lí s liu và thc hin. Các s liu, biu bng và hình nh
th hin trong luận văn được trích dn t các ngun c th. Nếu có gì sai sót tôi xin
hoàn toàn chu trách nhim.
Tác gi
H Th M Giang
LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa” là đề tài do cá nhân tô i nghiên cứu, thu thập, xử lí số liệu và thực hiện. Các số liệu, biểu bảng và hình ảnh thể hiện trong luận văn được trích dẫn từ các nguồn cụ thể. Nếu có gì sai sót tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tác giả Hồ Thị Mỹ Giang
LI CM ƠN
Lời đầu tiên, Tác gi xin gi li cm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại
hc, Ban ch nhim khoa và các thầy cô giáo khoa Địa lí trường Đại hc Sư phm
Tp. HCM đã hướng dn, tạo điều kin thun li cho Tác gi trong thi gian hc
tp tại trường và thc hiện đề tài.
Đặc bit, Tác gi xin bày t lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Ph
m Xuân
Hậu, người đã tận tình giúp đỡ Tác gi trong sut quá trình nghiên c
u và hoàn
chnh luận văn.
Tác gi cũng xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành của tnh Bà Ra
Vũng Tàu: Ban quản lý các KCN, Tng cc thng kê, S Công thương, Sở Kế
hoch – Đầu tư, UBND tỉnh… đã cung cấp đầy đ những tư liệu, s liu và thông
tin cn thiết có liên quan đến ni dung nghiên cu của đề tài.
Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn th giáo viên trường THPT
Bưng Riềng tnh Bà Ra Vũng Tàu đã tạo điều kin tt nht cho Tác gi hoàn
thành luận văn.
Cui cùng, Tác gi xin t lòng biết ơn đến gi a đình, người thân và bn hu
đã dành tình cảm, luôn động viên giúp đỡ Tác gi trong nhng ngày hc tp,
nghiên cu và hoàn thành luận văn này.
Xin chân thành cảm ơn!
Thành ph H Chí Minh, ngày 19/09/2014
Tác gi
H Th M Giang
LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng Sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa và các thầy cô giáo khoa Địa lí trường Đại học Sư phạm Tp. HCM đã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho Tác giả trong thời gian học tập tại trường và thực hiện đề tài. Đặc biệt, Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Phạ m Xuân Hậu, người đã tận tình giúp đỡ Tác giả trong suốt quá trình nghiên cứ u và hoàn chỉnh luận văn. Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn các cơ quan ban ngành của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Ban quản lý các KCN, Tổng cục thống kê, Sở Công thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư, UBND tỉnh… đã cung cấp đầy đủ những tư liệu, số liệu và thông tin cần thiết có liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu cùng toàn thể giáo viên trường THPT Bưng Riềng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo điều kiện tốt nhất cho Tác giả hoàn thành luận văn. Cuối cùng, Tác giả xin tỏ lòng biết ơn đến gi a đình, người thân và bạn hữu đã dành tình cảm, luôn động viên và giúp đỡ Tác giả trong những ngày học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19/09/2014 Tác giả Hồ Thị Mỹ Giang
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Li cm ơn
Mc lc
Danh mc các ch viết tt
Danh mc các bng s liu
Danh mc các biểu đồ
MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1
Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ........................................................... 9
1.1. Mt s khái nim và nhng vấn đề liên quan v KCN ..................................... 9
1.1.1. Quan nim v KCN .................................................................................... 9
1.1.2. Mc tiêu ca KCN .................................................................................... 10
1.1.3. Tính tt yếu khách quan ca vic hình thành KCN.................................. 11
1.1.4. Các loi hình KCN ph biến .................................................................... 12
1.1.5. Ngun lc ch yếu tác động đến s hình thành và phát trin KCN ......... 13
1.1.6. Các tiêu chí đánh giá sự phát trin KCN .................................................. 17
1.2. Khu công nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ................................................ 19
1.2.1. Quan nim v CNH, HĐH ....................................................................... 19
1.2.2. S cn thiết phát trin KCN trong tiến trình CNH, HĐH đất nước ......... 20
1.2.3. Vai trò ca các KCN trong s nghip CNH, HĐH đất nước ................... 22
1.3. Phát trin KCN Vit Nam ............................................................................ 24
1.3.1. Đặc điểm và phân loi .............................................................................. 24
1.3.2. Các điều kin hình thành và m rng các KCN ....................................... 25
1.3.3. T chc lãnh th các KCN nước ta ....................................................... 26
1.3.4. Thc trng phát trin KCN Vit Nam ................................................... 28
1.3.5. Kinh nghim phát trin KCN mt s địa phương trong vùng ĐNB ..... 30
Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ...... 34
2.1. Khái quát v tnh Bà Ra Vũng Tàu ............................................................ 34
MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng số liệu Danh mục các biểu đồ MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 1 Chương 1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ........................................................... 9 1.1. Một số khái niệm và những vấn đề liên quan về KCN ..................................... 9 1.1.1. Quan niệm về KCN .................................................................................... 9 1.1.2. Mục tiêu của KCN .................................................................................... 10 1.1.3. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành KCN.................................. 11 1.1.4. Các loại hình KCN phổ biến .................................................................... 12 1.1.5. Nguồn lực chủ yếu tác động đến sự hình thành và phát triển KCN ......... 13 1.1.6. Các tiêu chí đánh giá sự phát triển KCN .................................................. 17 1.2. Khu công nghiệp trong quá trình CNH, HĐH ................................................ 19 1.2.1. Quan niệm về CNH, HĐH ....................................................................... 19 1.2.2. Sự cần thiết phát triển KCN trong tiến trình CNH, HĐH đất nước ......... 20 1.2.3. Vai trò của các KCN trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước ................... 22 1.3. Phát triển KCN ở Việt Nam ............................................................................ 24 1.3.1. Đặc điểm và phân loại .............................................................................. 24 1.3.2. Các điều kiện hình thành và mở rộng các KCN ....................................... 25 1.3.3. Tổ chức lãnh thổ các KCN ở nước ta ....................................................... 26 1.3.4. Thực trạng phát triển KCN ở Việt Nam ................................................... 28 1.3.5. Kinh nghiệm phát triển KCN ở một số địa phương trong vùng ĐNB ..... 30 Chương 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ...... 34 2.1. Khái quát về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ............................................................ 34
2.2. Ngun lc phát trin công nghip tnh Bà Ra Vũng Tàu ........................... 35
2.2.1. Các ngun lc bên trong .......................................................................... 35
2.2.2. Các ngun lc bên ngoài .......................................................................... 49
2.2.3. Nhận định v ngun lc phát trin CN tnh BR – VT.............................. 52
2.3. Thc trng phát trin KCN tnh BR - VT ...................................................... 54
2.3.1. Thc trng quy hoch các KCN ............................................................... 54
2.3.2. S lượng và quy mô các KCN trên địa bàn tnh ...................................... 55
2.3.3. T l vốn đầu tư ........................................................................................ 60
2.3.4. T l lấp đầy KCN .................................................................................... 62
2.3.5. S d án đầu tư, quy mô dự án đầu tư ...................................................... 64
2.3.6. Lao động làm vic trong các KCN ........................................................... 68
2.3.7. Hiu qu phát trin ca các KCN ............................................................. 72
2.4. Những đóng góp chủ yếu ca các KCN vào s phát trin KT XH tnh
Bà Ra Vũng Tàu ........................................................................................ 80
2.4.1. Đóng góp vào ngân sách địa phương ....................................................... 80
2.4.2. Đóng góp vào giá trị sn xut công nghip .............................................. 80
2.4.3. Đóng góp vào kim ngạch xut khu ca tnh ........................................... 81
2.4.4. Thúc đy chuyn dch cơ cu kinh tế ca tnh theo hưng CNH, HĐH ...... 83
2.4.5. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao mc sng của người dân ...... 83
2.4.6. Nâng cao trình độ lao động và công ngh cho các DN ............................ 85
2.4.7. Thúc đy s phát trin c a các loi hình dch v phc v sn xut CN ......... 85
2.5. Mt s khó khăn và hạn chế trong quá trình phát trin KCN ......................... 85
2.5.1. Mt s hn chế và yếu kém ...................................................................... 86
2.5.2. Nguyên nhân ............................................................................................. 88
Tiểu kết chương 2...................................................................................................... 90
Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU
CÔNG NGHIỆP TỈNH RỊA VŨNG TÀU TRONG
THỜI KỲ CNH, HĐH ......................................................................... 91
3.1. Những căn cứ xây dựng định hướng .............................................................. 91
3.1.1. Định hướng phát trin KCN Vit Nam .................................................... 91
3.1.2. Định hướng phát triển KCN vùng Đông Nam Bộ .................................... 91
3.1.3. Thc trng phát trin CN và KCN tnh BR – VT .................................... 92
2.2. Nguồn lực phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ........................... 35 2.2.1. Các nguồn lực bên trong .......................................................................... 35 2.2.2. Các nguồn lực bên ngoài .......................................................................... 49 2.2.3. Nhận định về nguồn lực phát triển CN tỉnh BR – VT.............................. 52 2.3. Thực trạng phát triển KCN tỉnh BR - VT ...................................................... 54 2.3.1. Thực trạng quy hoạch các KCN ............................................................... 54 2.3.2. Số lượng và quy mô các KCN trên địa bàn tỉnh ...................................... 55 2.3.3. Tỷ lệ vốn đầu tư ........................................................................................ 60 2.3.4. Tỷ lệ lấp đầy KCN .................................................................................... 62 2.3.5. Số dự án đầu tư, quy mô dự án đầu tư ...................................................... 64 2.3.6. Lao động làm việc trong các KCN ........................................................... 68 2.3.7. Hiệu quả phát triển của các KCN ............................................................. 72 2.4. Những đóng góp chủ yếu của các KCN vào sự phát triển KT – XH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ........................................................................................ 80 2.4.1. Đóng góp vào ngân sách địa phương ....................................................... 80 2.4.2. Đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp .............................................. 80 2.4.3. Đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ........................................... 81 2.4.4. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH, HĐH ...... 83 2.4.5. Thúc đẩy quá trình đô thị hóa và nâng cao mức sống của người dân ...... 83 2.4.6. Nâng cao trình độ lao động và công nghệ cho các DN ............................ 85 2.4.7. Thúc đẩy sự phát triển c ủa các loại hình dịch vụ phục vụ sản xuất CN ......... 85 2.5. Một số khó khăn và hạn chế trong quá trình phát triển KCN ......................... 85 2.5.1. Một số hạn chế và yếu kém ...................................................................... 86 2.5.2. Nguyên nhân ............................................................................................. 88 Tiểu kết chương 2...................................................................................................... 90 Chương 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG THỜI KỲ CNH, HĐH ......................................................................... 91 3.1. Những căn cứ xây dựng định hướng .............................................................. 91 3.1.1. Định hướng phát triển KCN Việt Nam .................................................... 91 3.1.2. Định hướng phát triển KCN vùng Đông Nam Bộ .................................... 91 3.1.3. Thực trạng phát triển CN và KCN tỉnh BR – VT .................................... 92
3.1.4. Nhu cầu và đòi hỏi của quá trình CNH, HĐH ......................................... 93
3.2. Định hướng phát trin CN và KCN tnh BR – VT đến năm 2020 ................ 94
3.2.1. Định hướng phát trin CN tnh BR – VT đến năm 2020 ......................... 94
3.2.2. Định hướng phát trin KCN tnh BR – VT đến năm 2020 ...................... 96
3.3. Nhng thun lợi và khó khăn thực hiện các định hướng .............................. 101
3.3.1. Thun li ................................................................................................ 101
3.3.2. Khó khăn ................................................................................................ 102
3.4. Mt s gii pháp phát trin KCN tnh BR – VT trong thi k CNH, HĐH . 103
3.5.1. Hoàn thin quy hoch tng th phát trin KCN .................................... 103
3.5.2. Đẩy mnh xúc tiến đầu tư vào các KCN ............................................... 103
3.5.3. H tr các doanh nghiệp đầu tư vào KCN ............................................ 104
3.5.4. Đẩy mnh ci cách hành chính nhm khuyến khích đầu tư .................. 104
3.5.5. Phát trin ngun nhân lực đáp ứng yêu cu ca các KCN .................... 105
3.5.6. Nâng cao hiu qu qun lý ca các cp chính quyn vi vấn đề môi
trường trong các KCN ........................................................................... 106
3.5.7. Đẩy mnh xây dng CSHT, trin khai thc hin tốt công tác đền bù,
GPMB và gii quyết việc làm cho người dân ........................................ 107
3.5.8. Hoàn thin CSH T ngoài hàng rà o KCN, xây dng nhà cho công nhân ..... 108
Tiểu kết chương 3.................................................................................................... 109
KẾT LUẬN ............................................................................................................ 111
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 113
PHỤ LỤC
3.1.4. Nhu cầu và đòi hỏi của quá trình CNH, HĐH ......................................... 93 3.2. Định hướng phát triển CN và KCN tỉnh BR – VT đến năm 2020 ................ 94 3.2.1. Định hướng phát triển CN tỉnh BR – VT đến năm 2020 ......................... 94 3.2.2. Định hướng phát triển KCN tỉnh BR – VT đến năm 2020 ...................... 96 3.3. Những thuận lợi và khó khăn thực hiện các định hướng .............................. 101 3.3.1. Thuận lợi ................................................................................................ 101 3.3.2. Khó khăn ................................................................................................ 102 3.4. Một số giải pháp phát triển KCN tỉnh BR – VT trong thời kỳ CNH, HĐH . 103 3.5.1. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển KCN .................................... 103 3.5.2. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các KCN ............................................... 103 3.5.3. Hổ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào KCN ............................................ 104 3.5.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm khuyến khích đầu tư .................. 104 3.5.5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các KCN .................... 105 3.5.6. Nâng cao hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền với vấn đề môi trường trong các KCN ........................................................................... 106 3.5.7. Đẩy mạnh xây dựng CSHT, triển khai thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB và giải quyết việc làm cho người dân ........................................ 107 3.5.8. Hoàn thiện CSH T ngoài hàng rà o KCN, xây dựng nhà ở cho công nhân ..... 108 Tiểu kết chương 3.................................................................................................... 109 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 113 PHỤ LỤC
DANH MC CÁC CH VIT TT
BOT : Built-Operation-Transfer (Xây dng - Vn hành - Chuyn giao)
BR – VT : Bà Ra Vũng Tàu
BT : Built -Transfer (Xây dng – chuyn giao)
BTO : Built -Transfer -Operation (Xây dng-chuyn giao-kinh doanh)
CCN – TTCN : Cm công nghip - Tiu th công nghip
CN : Công nghip
CNH, HĐH : Công nghip hóa, hiện đại hóa
CSHT : Cơ sở h tng
DN : Doanh nghip
ĐNB : Đông Nam Bộ
GDP : Gross Domestic Product (Tng sn phm quc ni)
GPMB : Gii phóng mt bng
GTXS : Giá tr sn xut
FDI : Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài)
KCN : Khu công nghip
KCX : Khu chế xut
KH – CN : Khoa hc Công ngh
KH – KT : Khoa hc – K thut
KT – XH : Kinh tế - Xã hi
NICs : Newly Industrialized Countrys (Các quc gia công nghip mi)
ODA : Official Development Assistance (H tr phát trin chính thc)
TP.HCM : Thành ph H Chí Minh
VA : Giá tr tăng thêm
VKTTĐPN : Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
VLXD : Vt liu xây dng
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BOT : Built-Operation-Transfer (Xây dựng - Vận hành - Chuyển giao) BR – VT : Bà Rịa – Vũng Tàu BT : Built -Transfer (Xây dựng – chuyển giao) BTO : Built -Transfer -Operation (Xây dựng-chuyển giao-kinh doanh) CCN – TTCN : Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp CN : Công nghiệp CNH, HĐH : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa CSHT : Cơ sở hạ tầng DN : Doanh nghiệp ĐNB : Đông Nam Bộ GDP : Gross Domestic Product (Tổng sản phẩm quốc nội) GPMB : Giải phóng mặt bằng GTXS : Giá trị sản xuất FDI : Foreign Direct Investment (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) KCN : Khu công nghiệp KCX : Khu chế xuất KH – CN : Khoa học – Công nghệ KH – KT : Khoa học – Kỹ thuật KT – XH : Kinh tế - Xã hội NICs : Newly Industrialized Countrys (Các quốc gia công nghiệp mới) ODA : Official Development Assistance (Hỗ trợ phát triển chính thức) TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VA : Giá trị tăng thêm VKTTĐPN : Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam VLXD : Vật liệu xây dựng
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU
Bng 2.1. Cơ cấu s dụng đất ca tnh BR – VT năm 2012 .................................. 38
Bng 2.2. Dân s và lao động qua tnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 41
Bng 2.3. S lượng và din tích các KCN tnh BR – VT qua các năm ................. 55
Bng 2.4. T l vốn đầu tư/diện tích đất KCN tnh BR VT đến tháng
5/2014 .................................................................................................... 60
Bng 2.5. Tình hình đu tư CSHT các KCN tnh BR - VT giai đon 2009 2013 .... 61
Bng 2.6. T l lấp đầy các KCN tnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 62
Bng 2.7. T l lấp đầy các KCN tnh BR - VT năm 2013 ................................... 63
Bng 2.8. Tình hình đầu tư các KCN tỉnh BR - VT giai đoạn 2006 – 2013 ......... 65
Bng 2.9. Tình hình thu hút đầu tư FDI tại các KCN đến tháng 5/2014 ............... 68
Bng 2.10. S lao động trong các KCN tnh BR VT giai đoạn 2009 – 2013 ....... 69
Bng 2.11. Doanh thu t các KCN tnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 73
Bng 2.12. Giá tr xut nhp khu t các KCN giai đoạn 2009 – 2013 .................. 75
Bng 2.13. GTSX CN trong các KCN tnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 ......... 81
Bng 2.14. Giá tr xut khu t các KCN giai đoạn 2009 – 2013 ........................... 82
Bng 3.1. D báo giá tr gia tăng CN đến 2015 – 2020 theo giá so sánh .............. 96
Bng 3.2. D báo tốc độ tăng trưởng CN đến 2015 – 2020 ................................. 96
DANH MỤC CÁC BẢNG SỐ LIỆU Bảng 2.1. Cơ cấu sử dụng đất của tỉnh BR – VT năm 2012 .................................. 38 Bảng 2.2. Dân số và lao động qua tỉnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 41 Bảng 2.3. Số lượng và diện tích các KCN tỉnh BR – VT qua các năm ................. 55 Bảng 2.4. Tỉ lệ vốn đầu tư/diện tích đất KCN tỉnh BR – VT đến tháng 5/2014 .................................................................................................... 60 Bảng 2.5. Tình hình đầu tư CSHT các KCN tỉnh BR - VT giai đoạn 2009 – 2013 .... 61 Bảng 2.6. Tỷ lệ lấp đầy các KCN tỉnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 62 Bảng 2.7. Tỷ lệ lấp đầy các KCN tỉnh BR - VT năm 2013 ................................... 63 Bảng 2.8. Tình hình đầu tư các KCN tỉnh BR - VT giai đoạn 2006 – 2013 ......... 65 Bảng 2.9. Tình hình thu hút đầu tư FDI tại các KCN đến tháng 5/2014 ............... 68 Bảng 2.10. Số lao động trong các KCN tỉnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 ....... 69 Bảng 2.11. Doanh thu từ các KCN tỉnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 .............. 73 Bảng 2.12. Giá trị xuất nhập khẩu từ các KCN giai đoạn 2009 – 2013 .................. 75 Bảng 2.13. GTSX CN trong các KCN tỉnh BR – VT giai đoạn 2009 – 2013 ......... 81 Bảng 2.14. Giá trị xuất khẩu từ các KCN giai đoạn 2009 – 2013 ........................... 82 Bảng 3.1. Dự báo giá trị gia tăng CN đến 2015 – 2020 theo giá so sánh .............. 96 Bảng 3.2. Dự báo tốc độ tăng trưởng CN đến 2015 – 2020 ................................. 96
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1. T trọng lao động CN trong cơ cấu lao động toàn tnh Bà Ra
Vũng Tàu năm 2009 và 2013 .............................................................. 42
Biểu đồ 2.2. Cơ cu chất lượng nguồn lao động tnh Bà Ra Vũng Tàu năm
2008 và 2012 ....................................................................................... 43
Biểu đồ 2.3. Tình hình đầu FDI của các khu vc vào KCN tnh Bà Ra
Vũng Tàu đến tháng 5/2014 ................................................................ 66
Biu đ 2.4. Cơ cu thu hút lao đng vào các KCN tnh Bà Ra Vũng Tàu năm
2009 và 2013 ........................................................................................ 69
Biểu đồ 2.5. Cơ cấu lao động theo trình độ trong các KCN tnh Bà Ra Vũng
Tàu năm 2005 và 2011 ........................................................................ 71
Biểu đồ 2.6. Tc đ tăng doanh thu từ các KCN tnh Bà Ra Vũng Tàu giai
đoạn 2009 – 2013 ................................................................................ 72
Biu đ 2.7. T trng doanh thu t các KCN trong tng doanh thu CN toàn tnh ...... 73
Biu đ 2.8. Cơ cu doanh thu t các KCN tnh Bà Ra Vũng Tàu giai đon 2009
2013................................................................................................... 74
Biểu đồ 2.9. Cơ cấu kinh tế tnh Bà Ra Vũng Tàu năm 2005 và 2013 ............... 83
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1. Tỉ trọng lao động CN trong cơ cấu lao động toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009 và 2013 .............................................................. 42 Biểu đồ 2.2. Cơ cấu chất lượng nguồn lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2008 và 2012 ....................................................................................... 43 Biểu đồ 2.3. Tình hình đầu tư FDI của các khu vực vào KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến tháng 5/2014 ................................................................ 66 Biểu đồ 2.4. Cơ cấu thu hút lao động vào các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2009 và 2013 ........................................................................................ 69 Biểu đồ 2.5. Cơ cấu lao động theo trình độ trong các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2005 và 2011 ........................................................................ 71 Biểu đồ 2.6. Tốc độ tăng doanh thu từ các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2013 ................................................................................ 72 Biểu đồ 2.7. Tỷ trọng doanh thu từ các KCN trong tổng doanh thu CN toàn tỉnh ...... 73 Biểu đồ 2.8. Cơ cấu doanh thu từ các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2009 – 2013................................................................................................... 74 Biểu đồ 2.9. Cơ cấu kinh tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2005 và 2013 ............... 83