Luận văn Thạc sĩ Chăn nuôi: Ảnh hưởng của khẩu phần ăn bổ sung Bột lá chè đại ( Trichanthera gigantea) đến năng suất chất lượng thịt của gà Mía lai Lương Phượng tại Thái Nguyên

1,204
712
66
ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯNG ĐI HC NÔNG LÂM
ĐNG TRƯNG GIANG
NH HƯNG CA KHU PHN ĂN B SUNG BT LÁ
CHÈ ĐI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐN NĂNG SUT
VÀ CHT NG THT CA GÀ MÍA LAI ƠNG
PHƯNG TI THÁI NGUYÊN
LUN VĂN THC CHĂN NUÔI
THÁI NGUYÊN - 2020
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN BỔ SUNG BỘT LÁ CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI LƯƠNG PHƯỢNG TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI THÁI NGUYÊN - 2020
ĐI HC THÁI NGUYÊN
TRƯNG ĐI HC NÔNG LÂM
ĐNG TRƯNG GIANG
NH HƯNG CA KHU PHN ĂN B SUNG BT LÁ
CHÈ ĐI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐN NĂNG SUT
VÀ CHT NG THT CA GÀ A LAI ƠNG
PHƯNG TI THÁI NGUYÊM
Chuyên ngành: Cn nuôi
Mã s ngành: 8.62.01.05
LUN N THC CHĂN NUÔI
NGƯI HƯNG DN KHOA HC: TS. Trn Th Hoan
THÁI NGUYÊN - 2020
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẶNG TRƯỜNG GIANG ẢNH HƯỞNG CỦA KHẨU PHẦN ĂN BỔ SUNG BỘT LÁ CHÈ ĐẠI (TRICHANTHERA GIGANTEA) ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA GÀ MÍA LAI LƯƠNG PHƯỢNG TẠI THÁI NGUYÊM Chuyên ngành: Chăn nuôi Mã số ngành: 8.62.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHĂN NUÔI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Trần Thị Hoan THÁI NGUYÊN - 2020
i
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng tôi. Các s liu, kết
qu nghiên cu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công b
trong bt kì công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rng, mi s giúp đỡ cho vic thc hin luận n
này đã đưc cm ơn, các thông tin trích dn trong luận văn đều được ch
ngun gc./.
Tác gi luận văn
Đặng Trường Giang
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Đặng Trường Giang
ii
LI CẢM ƠN
Trong sut thi gian hc tp, nghiên cu và hoàn thành luận văn, tôi đã
nhn đưc s ng dn, ch bo tn tình ca các thy giáo, s giúp đỡ,
động viên ca, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình.
Nhân dp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày t lòng kính trng
và biết ơn sâu sắc đến ng dn trc tiếp là TS. Trn Th Hoan đã nhiệt
tình hướng dn, dành nhiu công sc, thi gian và tạo điều kin cho tôi trong
sut quá trình hc tp và thc hiện đề tài.
Tôi xin bày t lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại
hc Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng Đào to, Ban ch nhim Khoa Chăn nuôi
Thú y đã giúp đỡ, to điu kin cho tôi trong quá trình hc tp, thc hiện đề tài
và hoàn thành luận văn.
Tôi xin chân thành cảm ơn ti thy cô trong tri chăn nuôi gia cm ca
khoa CNTY và sinh viên Nguyễn Phương Nam lp 48TY NO7 đã giúp đỡ
tạo điều kin cho tôi trong sut quá trình thc hiện đề tài.
Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo
mọi điều kin thun lợi và giúp đỡ tôi v mi mặt, động viên khuyến khích tôi
hoàn thành luận văn này./.
Tác gi luận văn
Đặng Trường Giang
ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, sự giúp đỡ, động viên của, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Nhân dịp hoàn thành luận văn, cho phép tôi được bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đến cô hướng dẫn trực tiếp là TS. Trần Thị Hoan đã nhiệt tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Phòng Đào tạo, Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho tôi trong quá trình học tập, thực hiện đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin chân thành cảm ơn tới thầy cô trong trại chăn nuôi gia cầm của khoa CNTY và sinh viên Nguyễn Phương Nam lớp 48TY NO7 đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi và giúp đỡ tôi về mọi mặt, động viên khuyến khích tôi hoàn thành luận văn này./. Tác giả luận văn Đặng Trường Giang
iii
MC LC
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... i
LI CẢM ƠN ............................................................................................. ii
MC LC ................................................................................................. iii
CÁC CM VIT TT ............................................................................... vi
DANH MC BNG ................................................................................. vii
DANH MC HÌNH ................................................................................. viii
M ĐẦU .................................................................................................... 1
1. Đặt vấn đề .............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cu của đề tài ............................................................ 2
3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................. 2
Chương 1 TNG QUAN TÀI LIU .......................................................... 3
1.1. Cơ sở khoa hc của đề tài .................................................................. 3
1.1.1. Phân loi thc vt, ngun gốc và đặc đim thc vt hc ca cây chè
đại (Trichanthera gigantea) ............................................................. 3
1.1.2. Thành phn hóa hc giá tr dinh dưỡng ca cây chè đại
(Trichanthera gigantea) ................................................................... 5
1.1.3. Năng suất cht xanh và giá tr s dng của cây chè đại ................. 5
1.1.4. Chất kháng dinh dưỡng ................................................................... 7
1.1.5. Chế biến bt lá Trichanthera gigantea ............................................ 8
1.2. Sc t trong bt lá thc vt ................................................................ 9
1.2.1. Gii thiu chung v sc t ............................................................. 10
1.2.2. Sc t trong thức ăn chăn nuôi ...................................................... 11
1.2.3. Vai trò ca sc t đối vi vt nuôi ................................................ 12
1.2.4. Các yếu t ảnh hưởng ti sc t trong thức ăn và tích tụ sc t trong
cơ th vt nuôi và sn phẩm chăn nuôi ......................................... 14
1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước......................................... 16
1.4.1. Tình hình nghiên cu trên thế gii ................................................ 16
iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. ii MỤC LỤC ................................................................................................. iii CÁC CỤM VIẾT TẮT ............................................................................... vi DANH MỤC BẢNG ................................................................................. vii DANH MỤC HÌNH ................................................................................. viii MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 1. Đặt vấn đề .............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ............................................................ 2 3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................. 2 Chương 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................... 3 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................................. 3 1.1.1. Phân loại thực vật, nguồn gốc và đặc đim thực vật học của cây chè đại (Trichanthera gigantea) ............................................................. 3 1.1.2. Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của cây chè đại (Trichanthera gigantea) ................................................................... 5 1.1.3. Năng suất chất xanh và giá trị sử dụng của cây chè đại ................. 5 1.1.4. Chất kháng dinh dưỡng ................................................................... 7 1.1.5. Chế biến bột lá Trichanthera gigantea ............................................ 8 1.2. Sắc tố trong bột lá thực vật ................................................................ 9 1.2.1. Giới thiệu chung về sắc tố ............................................................. 10 1.2.2. Sắc tố trong thức ăn chăn nuôi ...................................................... 11 1.2.3. Vai trò của sắc tố đối với vật nuôi ................................................ 12 1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới sắc tố trong thức ăn và tích tụ sắc tố trong cơ th vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi ......................................... 14 1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước......................................... 16 1.4.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ................................................ 16
iv
1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................. 18
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
CU ......................................................................................................... 20
2.1. Đối tượng, địa đim và thi gian nghiên cu .................................. 20
2.2. Ni dung nghiên cu ........................................................................ 20
2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 20
2.3.1. Phương pháp b trí thí nghim ...................................................... 20
2.3.2. Thức ăn thí nghim ...................................................................... 21
2.3.3. Các ch tiêu theo dõi ...................................................................... 23
2.3.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ................................................ 23
2.3.5. Phương pháp xử lý s liu ............................................................. 27
Chương 3: KT QU NGHIÊN CU VÀ THO LUN ..................... 29
3.1. nh hưởng ca bột lá chè đại trong thc ăn hn hp đến t l nuôi
sng ca gà thí nghim ............................................................... 29
3.2. Ảnh hưởng ca bột lá chè đại trong thức ăn hỗn hợp đến khối lượng
cơ th ca gà thí nghim ............................................................. 30
3.2.1. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghim qua các tun tui ............ 30
3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối ca gà thí nghim qua các tun tui .......... 33
3.2.3. Sinh trưởng tương đối ca gà thí nghim qua các tun tui ......... 35
3.3. Ảnh hưởng ca bt chè đại trong khu phần ăn hỗn hợp đến kh
năng thu nhn và chuyn hoá thức ăn ca gà thí
n
g
h
i
m ............ 37
3.3.1. Thu nhn thức ăn của gà qua các tun tui ................................... 37
3.3.2. Tiêu tn thức ăn/ kg tăng khối lượng ............................................ 39
3.4. Ch s sn xut và ch s kinh tế ca gà thí nghim ........................ 41
3.5. Ảnh hưởng ca bột lá chè đại trong khu phần ăn đến mt s ch tiêu
giết m ca thí nghim ............................................................. 44
3.6. Ảnh hưởng ca bột lá chè đại trong khu phần ăn đến thành phn hóa
hc ca tht thí nghim ............................................................. 46
iv 1.4.2. Tình hình nghiên cứu trong nước .................................................. 18 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......................................................................................................... 20 2.1. Đối tượng, địa đim và thời gian nghiên cứu .................................. 20 2.2. Nội dung nghiên cứu ........................................................................ 20 2.3. Phương pháp nghiên cứu .................................................................. 20 2.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm ...................................................... 20 2.3.2. Thức ăn thí nghiệm ...................................................................... 21 2.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi ...................................................................... 23 2.3.4. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu ................................................ 23 2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................. 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................... 29 3.1. Ảnh hưởng của bột lá chè đại trong thức ăn hỗn hợp đến tỷ lệ nuôi sống của gà thí nghiệm ............................................................... 29 3.2. Ảnh hưởng của bột lá chè đại trong thức ăn hỗn hợp đến khối lượng cơ th của gà thí nghiệm ............................................................. 30 3.2.1. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ............ 30 3.2.2. Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi .......... 33 3.2.3. Sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ......... 35 3.3. Ảnh hưởng của bột lá chè đại trong khẩu phần ăn hỗn hợp đến khả năng thu nhận và chuyn hoá thức ăn của gà thí n g h i ệ m ............ 37 3.3.1. Thu nhận thức ăn của gà qua các tuần tuổi ................................... 37 3.3.2. Tiêu tốn thức ăn/ kg tăng khối lượng ............................................ 39 3.4. Chỉ số sản xuất và chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm ........................ 41 3.5. Ảnh hưởng của bột lá chè đại trong khẩu phần ăn đến một số chỉ tiêu giết mổ của gà thí nghiệm ............................................................. 44 3.6. Ảnh hưởng của bột lá chè đại trong khẩu phần ăn đến thành phần hóa học của thịt gà thí nghiệm ............................................................. 46
v
3.6.1. Thành phn hóa hc ca tht gà thí nghim .................................. 46
3.6.2. Mt s ch tiêu đánh giá chất lượng tht gà thí nghim ................ 47
3.7. Chi phí trc tiếp cho 1 kg gà xut bán ............................................. 49
KT LUẬN VÀ ĐỀ NGH ...................................................................... 51
1. Kết lun ............................................................................................... 51
2. Đề ngh ................................................................................................ 51
TÀI LIU THAM KHO ....................................................................... 52
MT S HÌNH NH TRONG QUÁ TRÌNH THC HIỆN ĐỀ
TÀI .......................................................... Error! Bookmark not defined.
PH LC ................................................ Error! Bookmark not defined.
v 3.6.1. Thành phần hóa học của thịt gà thí nghiệm .................................. 46 3.6.2. Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt gà thí nghiệm ................ 47 3.7. Chi phí trực tiếp cho 1 kg gà xuất bán ............................................. 49 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ...................................................................... 51 1. Kết luận ............................................................................................... 51 2. Đề nghị ................................................................................................ 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................... 52 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI .......................................................... Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC ................................................ Error! Bookmark not defined.
vi
CÁC CM VIT TT
BLCĐ : Bột lá chè đại
DCP : Dicanxi photphat
ĐC : Đối chng
NLTĐ : Năng lượng trao đổi
TN : Thí nghim
VTM : Vitamin
VCK : Vt cht khô
BLS : Bt lá sn
vi CÁC CỤM VIẾT TẮT BLCĐ : Bột lá chè đại DCP : Dicanxi photphat ĐC : Đối chứng NLTĐ : Năng lượng trao đổi TN : Thí nghiệm VTM : Vitamin VCK : Vật chất khô BLS : Bột lá sắn
vii
DANH MC BNG
Bng 2.1. Sơ đồ b trí thí nghim ....................................................... 21
Bng 2.2. Công thc thành phần dinh dưỡng ca thức ăn hỗn hp
cho gà thí nghiệm giai đoạn 4 - 12 tun tui ...................... 22
Bng 3.1. T l nuôi sng của đàn gà thí nghiệm qua các tun tui ... 29
Bng 3.2. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghim qua các tun tui .. 31
Bng 3.3. Sinh trưởng tuyệt đối ca gà thí nghim............................. 34
Bng 3.4. Sinh trưởng tương đối ca gà thí nghim ........................... 36
Bng 3.5. Kh năng thu nhn thức ăn của thí nghim qua các tun
tui (FI) ............................................................................... 38
Bng 3.6. H s chuyn hoá thức ăn trong tuần .................................... 40
Bng 3.7. Ch s sn xut (PI)ch s kinh tế (EN) ca thí nghim 42
Bng 3.8. Kết qu m kho sát ca gà thí nghim ti 12 tun tui ..... 44
Bng 3.9. Thành phn hóa hc ca tht ca thí nghim lúc 12 tun
tui ...................................................................................... 46
Bng 3.10. Kết qu nghiên cu mt s ch tiêu đánh giá chất lượng
tht ....................................................................................... 48
Bng 3.11. Chi phí trc tiếp cho mt kg gà xut bán ............................ 49
vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ....................................................... 21 Bảng 2.2. Công thức và thành phần dinh dưỡng của thức ăn hỗn hợp cho gà thí nghiệm giai đoạn 4 - 12 tuần tuổi ...................... 22 Bảng 3.1. Tỷ lệ nuôi sống của đàn gà thí nghiệm qua các tuần tuổi ... 29 Bảng 3.2. Sinh trưởng tích lũy của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi .. 31 Bảng 3.3. Sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm............................. 34 Bảng 3.4. Sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm ........................... 36 Bảng 3.5. Khả năng thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm qua các tuần tuổi (FI) ............................................................................... 38 Bảng 3.6. Hệ số chuyn hoá thức ăn trong tuần .................................... 40 Bảng 3.7. Chỉ số sản xuất (PI) và chỉ số kinh tế (EN) của gà thí nghiệm 42 Bảng 3.8. Kết quả mổ khảo sát của gà thí nghiệm tại 12 tuần tuổi ..... 44 Bảng 3.9. Thành phần hóa học của thịt của gà thí nghiệm lúc 12 tuần tuổi ...................................................................................... 46 Bảng 3.10. Kết quả nghiên cứu một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng thịt ....................................................................................... 48 Bảng 3.11. Chi phí trực tiếp cho một kg gà xuất bán ............................ 49
viii
DANH MC HÌNH
Hình 3.1. Đồ th sinh trưởng tích lũy của gà TN các tun tui .................... 33
Hình 3.2. Biu đồ sinh trưởng tuyệt đối ca gà thí nghim ............................ 35
Hình 3.3. Biu đồ sinh trưởng tương đối ca gà thí nghim ..........................36
Hình 3.4. Biu đồ thu nhn thức ăn ca gà thí nghim ..................................38
Hình 3.5. Biu đồ tiêu tn thức ăn cộng dn ca gà thí nghim ....................40
Hình 3.6. Biu đồ ch s sn xut ca gà thí nghim .....................................41
Hình 3.7. Biu đồ ch s kinh tế ca gà thí nghim ………………………...42
viii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1. Đồ thị sinh trưởng tích lũy của gà TN ở các tuần tuổi .................... 33 Hình 3.2. Biu đồ sinh trưởng tuyệt đối của gà thí nghiệm ............................ 35 Hình 3.3. Biu đồ sinh trưởng tương đối của gà thí nghiệm ..........................36 Hình 3.4. Biu đồ thu nhận thức ăn của gà thí nghiệm ..................................38 Hình 3.5. Biu đồ tiêu tốn thức ăn cộng dồn của gà thí nghiệm ....................40 Hình 3.6. Biu đồ chỉ số sản xuất của gà thí nghiệm .....................................41 Hình 3.7. Biu đồ chỉ số kinh tế của gà thí nghiệm ………………………...42