Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

420
554
128
55
  , d nh ca anh tip tc nghiên
c ly bng ti theo ngh nhà giáo ti mi h
i mn tan khi trong anh luôn hin hin hình i nông
     y, mt n  
màng vn tht bát. Cui c      ng hành cùng nông
dân Bài   (S 48, ngày 13/6/2014), khc
ha chân dung mt doanh nhân tr c nông nghi
anh Trn   t Nông. m i tr, sinh
i theo ngh nông
, Trng khnh, thm
hin t phi làm nông vi m duy công nghip.
Ngoài ra, còn mt s bài vit hay v doanh nhân tr tiêu biu nh v
s khác bit(S 70+71 ngày 29/8/2014), tác gi Hng Minh vit v doanh nhân
Phm Duy Hiu - mt CEO tr nht ca ngành ngân hàng Vit Nam (ABBank)
i kinh nghim nhim nhim v trí nhân s c  
vc tài chính - ngân hàng và am hit Nam. Bài  (S
32 ngày 18/4/2014), vit v mt doanh nhân tr c bi c Công ty CP
VBPO vc làm cho i kém th - mt viy tính nhân
 c (S 86 ngày 24/10/2014) vit v n doanh nhân tr
Nguyn Th ng Vi - c Công ty TNHH Sn xui xut khu
Vi Nguy t mình xây dng mu m phm chính hiu Vit Nam
khi mi tròn 22 tui. Bài   m  (S 35+36 ngày 30/4/2014)
vit v Kitr Võ Trc th h doanh nhân 3.0 - là mt trong
 o tr toàn cu ca Vi  c nhiu thành tu, du n,
nhiu ging danh giá c kin trúc c...
Các bài vit v doanh nhân tr trên Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Din
nghip không ch thông tin mt cách c thng v quá trình lp
thân, lp nghip ca các doanh nhân, nh ngi h gp phi mà còn
t ra rt nhiu v  v     ca
các doanh nhân tr v   chính sách c c, v ng kinh
doanh, v nhng k vng ca h g lai, mong mun cng hi t
55   , d nh ca anh tip tc nghiên c ly bng ti theo ngh nhà giáo ti mi h i mn tan khi trong anh luôn hin hin hình i nông      y, mt n   màng vn tht bát. Cui c      ng hành cùng nông dân Bài   (S 48, ngày 13/6/2014), khc ha chân dung mt doanh nhân tr c nông nghi anh Trn   t Nông. Là m i tr, sinh i theo ngh nông , Trng khnh,  thm hin t phi làm nông vi m duy công nghip. Ngoài ra, còn mt s bài vit hay v doanh nhân tr tiêu biu nh v s khác bit(S 70+71 ngày 29/8/2014), tác gi Hng Minh vit v doanh nhân Phm Duy Hiu - mt CEO tr nht ca ngành ngân hàng Vit Nam (ABBank) i có kinh nghim nhim nhim v trí nhân s c   vc tài chính - ngân hàng và am hit Nam. Bài  (S 32 ngày 18/4/2014), vit v mt doanh nhân tr c bi c Công ty CP VBPO vc làm cho i kém th - mt viy tính nhân  c (S 86 ngày 24/10/2014) vit v n doanh nhân tr Nguyn Th ng Vi - c Công ty TNHH Sn xui xut khu Vi Nguy t mình xây dng mu m phm chính hiu Vit Nam khi mi tròn 22 tui. Bài   m  (S 35+36 ngày 30/4/2014) vit v Kitr Võ Trc th h doanh nhân 3.0 - là mt trong  o tr toàn cu ca Vi  c nhiu thành tu, du n, nhiu ging danh giá c kin trúc  c... Các bài vit v doanh nhân tr trên Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Din nghip không ch thông tin mt cách c thng v quá trình lp thân, lp nghip ca các doanh nhân, nh ngi h gp phi mà còn t ra rt nhiu v  v     ca các doanh nhân tr v   chính sách c c, v ng kinh doanh, v nhng k vng ca h g lai, mong mun cng hi t
56
c... th hi c trách nhim ca h vc, khin bài báo tr nên sâu
s li nhi     

Tp chí Doanh nghip & Hi nhp  t   phát hin biu
ng nhng t   tiêu bi  c kinh
doanh. Các doanh nhân tr c gii thiu ch yu thuc nhóm doanh nghip nh
và va. Vì th có nhi tic nhii bin. c
nhng bài vit v các doanh nhân tr trên Tp chí, chúng ta mt cm giác gn
 quen. Ni dung các bài báo v   ng k li nh
vt v mà các doanh nhân tr i qua, và s quy
dn thân ca tui tr  c thành công trong hin ti.
 ài   c V  Thanh Xuân:
Khát v  i tr (S tháng 10/2014) gii thiu t
  u thn:  
c, chiu v ng rung bt nhng con cua, con c, ti v li
hc ng vài ting ri li mang thuyi ra sông, ra h
 t, t m   kim c sng c
y rèn luy cho tôi trân tr
 bài   x p vùng tri
t Vivit v doanh nhân Tr- c Công ty TNHH Xây dng
 i Phong Cách Mi. Vn là mt c nhân kinh t  
tng pht nhiu ngh  duy trì cuc sng c khi thành lp công
ty trang trí ni tht. Bài   i tu vit v n doanh nhân Phan
Thanh Bo Ngc (Tu Nghi) -      i Nghi
Phong - mt cô gái tr y 20 tuc nhiu thành công trong
   c tôn vinh Nhân t mi th i H Chí Minh 2013. Bài
 Quang Chuyên - 
Ly ch tín ch tâm làm tr (S tháng 1/2015) vit v anh T Quang
Chuyên. Mc ch hc ht cng s n lc, anh
 thành mt ông ch t, s hu mt siêu th n máy ln t
c Phó Ch tch nc Nguyn Th Doan gp mi Ph Ch
56 c... th hi c trách nhim ca h vc, khin bài báo tr nên sâu s li nhi       Tp chí Doanh nghip & Hi nhp  t   phát hin và biu ng nhng t   tiêu bi  c kinh doanh. Các doanh nhân tr c gii thiu ch yu thuc nhóm doanh nghip nh và va. Vì th có nhi tic nhii bin. c nhng bài vit v các doanh nhân tr trên Tp chí, chúng ta có mt cm giác gn  quen. Ni dung các bài báo v   ng k li nh vt v mà các doanh nhân tr i qua, và s quy dn thân ca tui tr  c thành công trong hin ti.  ài   c và V  Thanh Xuân: Khát v  i tr (S tháng 10/2014) gii thiu t   u thn:   c, chiu v ng rung bt nhng con cua, con c, ti v li hc ng vài ting ri li mang thuyi ra sông, ra h  t, t m   kim c sng c y rèn luy cho tôi trân tr  bài   x p vùng tri t Vivit v doanh nhân Tr- c Công ty TNHH Xây dng  i Phong Cách Mi. Vn là mt c nhân kinh t   tng pht nhiu ngh  duy trì cuc sng c khi thành lp công ty trang trí ni tht. Bài   i tu vit v n doanh nhân Phan Thanh Bo Ngc (Tu Nghi) -      i Nghi Phong - mt cô gái tr y 20 tuc nhiu thành công trong    c tôn vinh Nhân t mi th i H Chí Minh 2013. Bài  Quang Chuyên -  Ly ch tín và ch tâm làm tr (S tháng 1/2015) vit v anh T Quang Chuyên. Mc dù ch hc ht cng s n lc, anh  thành mt ông ch t, s hu mt siêu th n máy ln  t c Phó Ch tch nc Nguyn Th Doan gp mi Ph Ch
57
tch. B Công ty TNHH DV&PT TM Nh  c kh nh
bng ni lc, uy tín và nim tin c (s tháng 4/2015) vit v doanh
nhân tr Phm Nht Linh, t nii công vip ch 
to dc mu m phm uy tín
Qua nhng bài vit v nhng doanh nhân tr t, tp Tp
chí mun ng ti m i m ng lp nghi u quan
trng là h phi có nim tin, có quyt tâm phu và bit nm bi thì nht
nh s c thành công.
2.2.2.6. Bi.
Trách nhim xã hi (Coporate Social Responsibility - CSR) ca doanh nghip
 thành mt trong nhng ni dung ho ng ca hu ht các doanh nghip,
doanh nhân, t doanh nghip quy mô ln, doanh thu, li nhun cao n nhng
doanh nghip va và nh. Trong bài báo (S Xuân Giáp Ng 2014
ca Báo Dip), tác gi Lê M thông tin: Không phi ngu nhiên
  c tôn vinh tiêu biu v Trách nhim hi ca Gi ng Sao
t Vit, mt ging uy tín ca Hi doanh nhân tr Vi
 u nh  u qu  u uy tín nh 
 m Phú M, Vingroup, Traphaco, PVEP, Thiên Long, Hoa
Sen Group.     u kinh doanh t n nh v
 ng, li nhun. u nhng doanh nghip sn xut gn
vi bo v  ng ci thii sng cho cán b
nhân viên, m ri.
Qua theo dõi 3 báo kho sát, tác gi nhn  n các bài báo vit v
doanh nghip, doanh nhân tiêu bi cn trách nhim xã hi ca doanh
nghip, tuy nhiên s  sâu phn ánh ni dung này không nhiu. S ng c th
Thi báo Kinh t Vit Nam có 15 bài trong tng s 205 bài, chim 7%;
Báo Di p 22 bài trong tng s 298 bài, chim 7%; Tp chí
Doanh nghip & Hi nhp có 13 bài trong tng s 288 bài, chim 5%.
Trong bài  chia vi c báo Dip (S 43 ngày
   - Ch t  , mt doanh
nghip có nhiu hong ti cng nh: i doanh
57 tch. B Công ty TNHH DV&PT TM Nh  c kh nh bng ni lc, uy tín và nim tin c (s tháng 4/2015) vit v doanh nhân tr Phm Nht Linh, t nii công vip ch  to dc mu m phm uy tín Qua nhng bài vit v nhng doanh nhân tr t, tp mà Tp chí mun ng ti là m i có m ng lp nghi u quan trng là h phi có nim tin, có quyt tâm phu và bit nm bi thì nht nh s c thành công. 2.2.2.6. Bi. Trách nhim xã hi (Coporate Social Responsibility - CSR) ca doanh nghip  thành mt trong nhng ni dung ho ng ca hu ht các doanh nghip, doanh nhân, t doanh nghip có quy mô ln, doanh thu, li nhun cao n nhng doanh nghip va và nh. Trong bài báo (S Xuân Giáp Ng 2014 ca Báo Dip), tác gi Lê M thông tin: Không phi ngu nhiên   c tôn vinh tiêu biu v Trách nhim xã hi ca Gi ng Sao t Vit, mt ging uy tín ca Hi doanh nhân tr Vi  u là nh  u qu  u và uy tín nh   m Phú M, Vingroup, Traphaco, PVEP, Thiên Long, Hoa Sen Group.     u kinh doanh t n nh v  ng, li nhun. Và u là nhng doanh nghip sn xut gn bó vi bo v  ng ci thii sng cho cán b nhân viên, m ri. Qua theo dõi 3 báo kho sát, tác gi nhn  n các bài báo vit v doanh nghip, doanh nhân tiêu bi cn trách nhim xã hi ca doanh nghip, tuy nhiên s  sâu phn ánh ni dung này không nhiu. S ng c th Thi báo Kinh t Vit Nam có 15 bài trong tng s 205 bài, chim 7%; Báo Di p có 22 bài trong tng s 298 bài, chim 7%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 13 bài trong tng s 288 bài, chim 5%. Trong bài  chia vi c báo Dip (S 43 ngày    - Ch t  , mt doanh nghip có nhiu hong ti cng nh: i doanh
58
nghi u cách làm t thi    
trách nhii vi xã h.
Trên báo Dip còn mt s bài phn ánh nhng doanh
nghip tiêu biu trong hot ng h Bàin lc Hi Phòng: Xây dng
nông thôn m(S 1+2 ngày 1/1/2014) cho bit doanh nghi  
ln h tr công tác xây dng nông thôn mi. Bài m ca m
(S 102 ngày 19/12/2014) vit v Ti n Ngc Khôi - Ch tch T
i KAT Group Hà Nu tiên sáng lp và t chc thành lp Hip
hi doanh nhân cu chin binh Vit Nam  c 
t i   , i ta không th hnh phúc khi xung quanh mình còn có
nh  - ông luôn x  i lính thi bình trong công
cuc ch   c. Bài i chp nhn thách th (S 78 ngày
27/9/2013) vit v Bùi Kim Nga,   Trà Hoàn Ngc By Nga y
Ninh. Bà là mt doanh nhâc bit bi tt c nhng hong kinh doanh ca bà
ng ti mc tiêu làm t thin c bán trà hoàn ngc tuy vn là chuyn bán
c li nhut ra rt ít, ch yu l p vào
  ng hành v i nghè Bài  thin t   (S 19
ngày 6/3/2015) vit v CEO Phm Th Oanh - c Công ty Thit b y t
BMS, mt doanh nhân ht mình vi hong t thin vLàm t thin
thì phi xut phát t cái tâm ca chính mình. Chính vì vy nhng món quà t thin
ca BMS tuy không l    à ca c t   Bài
Trách nhim vi c (S Xuân t Mùi 2015) vit v T  n lc
Vit Nam, luôn coi trng vin v nông thôn, ho nhim v
chính tr xã hi quan trng.
Thi báo Kinh t Vit Nam mt s i vit ghi nhn nhng doanh
nghip thc hin tt trách nhim xã h: c khi
cao tu (S 135 ngày 6/6/2013);  lc bo v  (S
285+286 ngày 28-29/11/2014), o Vit k     
(S 137 ngày 9/6/2014); Trách nhim xã hi ca doanh nghip không ch th hin
qua nhng ho ng v c ng, t thi o còn nm ngay
trong chih ca doanh nghip. Bng tim lc ca mình các
58 nghi u có cách làm t thi     trách nhii vi xã h. Trên báo Dip còn có mt s bài phn ánh nhng doanh nghip tiêu biu trong hot ng xã h Bàin lc Hi Phòng: Xây dng nông thôn m(S 1+2 ngày 1/1/2014) cho bit doanh nghi   ln h tr công tác xây dng nông thôn mi. Bài m ca m (S 102 ngày 19/12/2014) vit v Ti n Ngc Khôi - Ch tch T i KAT Group Hà Nu tiên sáng lp và t chc thành lp Hip hi doanh nhân cu chin binh Vit Nam  c  t cái   , i ta không th có hnh phúc khi xung quanh mình còn có nh  - ông luôn x  i lính thi bình trong công cuc ch   c. Bài i chp nhn thách th (S 78 ngày 27/9/2013) vit v bà Bùi Kim Nga,    Trà Hoàn Ngc By Nga Tây Ninh. Bà là mt doanh nhâc bit bi tt c nhng hong kinh doanh ca bà ng ti mc tiêu làm t thin c bán trà hoàn ngc tuy vn là chuyn bán c li nhut ra rt ít, ch yu l p vào   ng hành v i nghè Bài  thin t   (S 19 ngày 6/3/2015) vit v CEO Phm Th Tú Oanh - c Công ty Thit b y t BMS, mt doanh nhân ht mình vi hong t thin vLàm t thin thì phi xut phát t cái tâm ca chính mình. Chính vì vy nhng món quà t thin ca BMS tuy không l    à ca c t   Bài Trách nhim vi c (S Xuân t Mùi 2015) vit v T  n lc Vit Nam, luôn coi trng vin v nông thôn, ho là nhim v chính tr xã hi quan trng. Thi báo Kinh t Vit Nam có mt s bài vit ghi nhn nhng doanh nghip thc hin tt trách nhim xã h: c khi cao tu (S 135 ngày 6/6/2013);  lc bo v  (S 285+286 ngày 28-29/11/2014), o Vit k      (S 137 ngày 9/6/2014); Trách nhim xã hi ca doanh nghip không ch th hin qua nhng ho ng v c ng, t thi o mà còn nm ngay trong chih ca doanh nghip. Bng tim lc ca mình các
59
doanh nghip   c vào s phát trin kinh t - xã hc,
nhng khu vc kinh t 
Ví d bài: VietinBank luôn sát cánh vi phát trin kinh t min Trung (s
206, ngày 28/8/2014) nêu v Vietinbank cam kt dành tn l h
tr kinh t mi  . Trong bài n dng t i th khu vc:
ng v mi (S 207-210 ngày 29/8-2/9/2014), tác gi 
nêu mt s doanh nghip tiêu biu Vit
  c hàng h  ng cng Dung Qut Qung Ngãi;
 tch TTH True Milk xây dng vùng nguyên
liu, nhà máy sn xut thi bò sa và nhà máy ch bin ln nh
Nam Á ti Ngh An; ông Tr  t  ng Hi xây
dng Khu liên hp sn xut và lp ráp ô tô Chu Lai - ng Hi ti Qung Nam;
   tch T  y d  
phi bán l ti các tnh min Trung trong tng s 134 chi nhánh trên c 
2014, T án mi khu vc mi án Nhà máy
ng thép Hoa Sen tnh và Nhà máy Tôn Hoa Sen ti Ngh An.
Tp chí Doanh nghip & Hi nhpmt s bài tiêu biu là:  nhân
Trt ts tháng 10/2013), tác gi dành phn ln
ng  thông tin vic  hin trách nhim hôi ca doanh nhân này:
v y viên UBMTTQVN tnh Thái Bình, ngh nhân
Tri gian, tin c i nghèo, tích cc
tham gia các hong xã h Bài  thin chúng tôi không mun công b
s ti(S tháng 11/2014) vit v ông Trn Thái Hoàng - c phm
Nht Nht, doanh nghi ng hành cùng Hành trình sc kh i cao
tui. Bài  (S tháng 3/2014) vit v
n doanh nhân Bành Th i ph ntm lòng nhân ái. Là
t lòng cu ch i b b
n cho h i sng k diu trong bài 
Ninh: Nim hnh phúc ci bnh hnh phúc c (S tháng 3
  ). Mt doanh nghip luôn gn hong kinh doanh vi li ích cng
59 doanh nghip   c vào s phát trin kinh t - xã hc,  nhng khu vc kinh t  Ví d bài: VietinBank luôn sát cánh vi phát trin kinh t min Trung (s 206, ngày 28/8/2014) nêu v Vietinbank cam kt dành tn l h tr kinh t mi  . Trong bài n dng t i th khu vc: ng v mi (S 207-210 ngày 29/8-2/9/2014), tác gi  nêu mt s doanh nghip tiêu biu Vit   c hàng h  ng cng Dung Qut  Qung Ngãi;  tch TTH True Milk xây dng vùng nguyên liu, nhà máy sn xut thi bò sa và nhà máy ch bin ln nh Nam Á ti Ngh An; ông Tr  t  ng Hi xây dng Khu liên hp sn xut và lp ráp ô tô Chu Lai - ng Hi ti Qung Nam;    tch T  y d   phi bán l ti các tnh min Trung trong tng s 134 chi nhánh trên c  2014, T án mi  khu vc mi án Nhà máy ng thép Hoa Sen tnh và Nhà máy Tôn Hoa Sen ti Ngh An. Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có mt s bài tiêu biu là:  nhân Trt ts tháng 10/2013), tác gi dành phn ln ng  thông tin vic  hin trách nhim xã hôi ca doanh nhân này: v là y viên UBMTTQVN tnh Thái Bình, ngh nhân Tri gian, tin c i nghèo, tích cc tham gia các hong xã h Bài  thin chúng tôi không mun công b s ti(S tháng 11/2014) vit v ông Trn Thái Hoàng - c phm Nht Nht, doanh nghi ng hành cùng Hành trình vì sc kh i cao tui. Bài  (S tháng 3/2014) vit v n doanh nhân Bành Th i ph n có tm lòng nhân ái. Là t lòng cu ch i b b n cho h i sng k diu trong bài  Ninh: Nim hnh phúc ci bnh là hnh phúc c (S tháng 3   ). Mt doanh nghip luôn gn hong kinh doanh vi li ích cng
60
ng trong bài    n H
Thc hin tt công tác kinh doanh và an sinh xã h(S tháng 2/2015);...
T i thiu mt s doanh nghip thc hin trách nhim hi
bng chính ho hin qua bài 
 (S tháng 4/2015) vit v nhc
Tho - i con cc và Phát trin
 tnh Ra - Ô  ng nhà máy ch to các loi
cu kin tông thành m n, góp phn vào s phát trin ca tnh Thái
Bình. Bài    c Công ty TNHH Vit Trung,
Hi Phòng: Góp phn xóa  m nghèo cho nông dân t cây s (S tháng
4/2015) vit v nhng n lc ca doanh nhân Ngc Hà trong công vi
gim nghèo cho bà con 
Nhìn chung các doanh nghip doanh nhân ngày càng có trách nhim
tinh thn t giác, t nguyn trong công tác h cng. Qua nhng
thông tin báo chí phn ánh, cng hi càng sit cht nim tin vào cng
ng doanh nghip, doanh nhân.
 hình kinh doanh
Ngoài nhng bài vi i sâu phn ánh ni dung c th, ni bt v doanh
nghin hình    trên, còn li các bài vit tng
hp v doanh nghin hình. Trong nhng bài vit tng hp thì ni
ng mang tính bao quát, tng hp, không phân tích t m ng bài
vit chuyên sâu v tng ni dung c th các nc xen k vi nhau.
c 3 t báo kho sát, s ng nhng bài vit mang tính tng hp, lng ghép nhiu
khía cnh thông tin v doanh nghip, doanh nhân chim . C th: Thi
báo Kinh t Vit Nam 40 bài trong tng s 205 bài, chim 21%; báo Di 
Doanh nghip 48 bài trong tng s 298 bài, chim 16%; Tp chí Doanh nghip
& Hi nhp có 159 bài trong tng s 288 bài, chim 55%.  hiu vì
mt doanh nghip, doanh nhân tiêu biu luôn hi t  các yu t 
trên. Khi vit v doanh nghi ng kèm theo hình i qu u
  t v doanh nhân thì phi gn vi tình hình ho ng ca
doanh nghip.
60 ng trong bài    n H Thc hin tt công tác kinh doanh và an sinh xã h(S tháng 2/2015);... T i thiu mt s doanh nghip thc hin trách nhim xã hi bng chính ho hin qua bài   (S tháng 4/2015) vit v nhc Tho - i con cc và Phát trin  tnh Bà Ra - Ô  ng nhà máy ch to các loi cu kin bê tông thành m n, góp phn vào s phát trin ca tnh Thái Bình. Bài    c Công ty TNHH Vit Trung, Hi Phòng: Góp phn xóa  m nghèo cho nông dân t cây s (S tháng 4/2015) vit v nhng n lc ca doanh nhân Lê Ngc Hà trong công vi gim nghèo cho bà con  Nhìn chung các doanh nghip và doanh nhân ngày càng có trách nhim và tinh thn t giác, t nguyn trong công tác xã h cng. Qua nhng thông tin mà báo chí phn ánh, cng xã hi càng sit cht nim tin vào cng ng doanh nghip, doanh nhân.  hình kinh doanh Ngoài nhng bài vi i sâu phn ánh ni dung c th, ni bt v doanh nghin hình     trên, còn li là các bài vit tng hp v doanh nghin hình. Trong nhng bài vit tng hp thì ni ng mang tính bao quát, tng hp, không phân tích t m ng bài vit chuyên sâu v tng ni dung c th mà các nc xen k vi nhau.  c 3 t báo kho sát, s ng nhng bài vit mang tính tng hp, lng ghép nhiu khía cnh thông tin v doanh nghip, doanh nhân chim . C th: Thi báo Kinh t Vit Nam có 40 bài trong tng s 205 bài, chim 21%; báo Di  Doanh nghip có 48 bài trong tng s 298 bài, chim 16%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 159 bài trong tng s 288 bài, chim 55%.  hiu vì mt doanh nghip, doanh nhân tiêu biu luôn hi t  các yu t   trên. Khi vit v doanh nghi ng kèm theo hình i qu u   t v doanh nhân thì phi gn vi tình hình ho ng ca doanh nghip.
61
Nhng bài vit tng hp v n hình kinh doanh trên 3 báo kho sát ng
gm các ni dung: trình thành lp phát trin ca doanh nghip;
nhn li mà doanh nghip, doanh nhân tri qua; 
c i ch doanh nghip th hin trong cách thc qu u hành doanh
nghip; thành tích sn xut kinh doanh, 

 gii
ng 
 hong an sinh xã hi, t thi
Các bài vit        trên Tp chí Doanh
nghip & Hi nhng tng h nhng các ni dung này trong mt bài
vit th s ng bài tng hp chim trên 50%. Nhng bài vit tng hp mang
ng nhiu chiu, nhiu khía cc hic toàn
b nhng v n doanh nghi
tin ph bi c nhà báo s dng. Tuy nhiên chính s dàn tri, mi ni
dung mt  khin bài báo không hp dn  c bng nhng bài vit ni
dung chuyên sâu, c th.
 , Thi báo Kinh t Vit Nam nhiu bài vit mang tính tng
hp, khái quát ho ng kinh doanh ca m  c hoc các v
nhiu doanh nghip, doanh nhân quan tâm, ó nhn các doanh nghip
tiêu bi khác bit gia Thi báo Kinh t Vit Nam vi
hai báo còn li.
Ví d, bài  t kt qu   (S 17 ngày 20/1/2015) vit v
s phát trin mnh m ca toàn ngành d làm sáng t v , tác gi 
n chng s phát trin ca T t may Vit Nam - Vinatex và các
doanh nghip thuc Tt kim Hà Ni, D
th (S 50+51 ngày 27-28/2/2015), gm 2 trang, nêu 6 doanh
nghip tiêu biu, có thành tích kinh doanh ty khí th
c sang  i vi nhiu k hoch, d nh kinh doanh tính bt phá trong
.
61 Nhng bài vit tng hp v n hình kinh doanh trên 3 báo kho sát ng gm các ni dung: uá trình thành lp và phát trin ca doanh nghip; nhn li mà doanh nghip, doanh nhân tri qua;  c i ch doanh nghip th hin trong cách thc qu u hành doanh nghip; thành tích sn xut kinh doanh,    gii ng   hong an sinh xã hi, t thi Các bài vit        trên Tp chí Doanh nghip & Hi nhng tng h nhng các ni dung này trong mt bài vit vì th s ng bài tng hp chim trên 50%. Nhng bài vit tng hp mang ng nhiu chiu, nhiu khía cc hic toàn b nhng v n doanh nghi tin ph bi c nhà báo s dng. Tuy nhiên chính s dàn tri, mi ni dung mt  khin bài báo không hp dn  c bng nhng bài vit có ni dung chuyên sâu, c th.  , Thi báo Kinh t Vit Nam có nhiu bài vit mang tính tng hp, khái quát ho ng kinh doanh ca m  c hoc các v mà nhiu doanh nghip, doanh nhân quan tâm, ó nhn các doanh nghip tiêu bi khác bit gia Thi báo Kinh t Vit Nam vi hai báo còn li. Ví d, bài  t kt qu   (S 17 ngày 20/1/2015) vit v s phát trin mnh m ca toàn ngành d làm sáng t v , tác gi  n chng là s phát trin ca T t may Vit Nam - Vinatex và các doanh nghip thuc Tt kim Hà Ni, D th (S 50+51 ngày 27-28/2/2015), gm 2 trang, nêu 6 doanh nghip tiêu biu, có thành tích kinh doanh ty khí th c sang  i vi nhiu k hoch, d nh kinh doanh có tính bt phá trong .
62
Hay bài  l y sn xu  tác gi nêu ra v: Nhiu
doanh nghing chi thi cho
tng mt hàng nói riêng trong xu th hi nhp sâu kinh t khu vc th gii.
minh chng cho nhnh này, trong bài vit tác gi p tiêu
biu là TCT Khí Vit Nam (PGGas) vi ching hóa sn phm du khí
CT  n xut giày Thái Bình (TBS Group) vi gi ng
hóa ngành ngh.
S khác biu ni dung thông tin ca các báo c th
hin qua các bi sau:
Bi 2.2: u n Thi báo Kinh t Vit Nam
22
27
10
7
6
7
21
Cơ cấu nội dung thông tin trên Thời báo KTVN
Giới thiệu biểu dương DN
lớn và doanh nhân…
(2.2.2.1)
Thông tin về DN, DN nỗ
lực vượt khó… (2.2.2.2)
Giới thiệu những giải
pháp kinh doanh hiệu
quả… (2.2.2.3)
Thông tin về quá trình lập
nghiệp của DN điển hình
(2.2.2.4)
Biểu dương những DN trẻ
thành đạt… (2.2.2.5)
Biểu dương DN, DN thực
hiện tốt TNXH (2.2.2.6)
Thông tin tổng hợp về
điển hình kinh doanh
(2.2.2.7)
62 Hay bài  l y sn xu  tác gi nêu ra v: Nhiu doanh nghing chi thi cho tng mt hàng nói riêng trong xu th hi nhp sâu kinh t khu vc và th gii.  minh chng cho nhnh này, trong bài vit tác gi p tiêu biu là TCT Khí Vit Nam (PGGas) vi ching hóa sn phm du khí và CT  n xut giày Thái Bình (TBS Group) vi gi ng hóa ngành ngh. S khác biu ni dung thông tin ca các báo c th hin qua các bi sau: Bi 2.2: u n Thi báo Kinh t Vit Nam 22 27 10 7 6 7 21 Cơ cấu nội dung thông tin trên Thời báo KTVN Giới thiệu biểu dương DN lớn và doanh nhân… (2.2.2.1) Thông tin về DN, DN nỗ lực vượt khó… (2.2.2.2) Giới thiệu những giải pháp kinh doanh hiệu quả… (2.2.2.3) Thông tin về quá trình lập nghiệp của DN điển hình (2.2.2.4) Biểu dương những DN trẻ thành đạt… (2.2.2.5) Biểu dương DN, DN thực hiện tốt TNXH (2.2.2.6) Thông tin tổng hợp về điển hình kinh doanh (2.2.2.7)
63
Bi 2.3: u ni dung thông tin  báo Dip
24
22
12
9
10
7
16
Cơ cấu nội dung thông tin trên báo DĐDN
Giới thiệu biểu dương DN
lớn và doanh nhân…
(2.2.2.1)
Thông tin về DN, DN nỗ
lực vượt khó… (2.2.2.2)
Giới thiệu những giải pháp
kinh doanh hiệu quả…
(2.2.2.3)
Thông tin về quá trình lập
nghiệp của DN điển hình
(2.2.2.4)
Biểu dương những DN trẻ
thành đạt… (2.2.2.5)
Biểu dương DN, DN thực
hiện tốt TNXH (2.2.2.6)
Thông tin tổng hợp về điển
hình kinhd oanh (2.2.2.7)
Bi 2.4u ni dung thông tin  Tp chí Doanh nghip & Hi nhp
8
9
8
8
7
5
55

DN&HN


(2.2.2.1)


Giới thiệu những giải
pháp kinh doanh hiệu
quả… (2.2.2.3)


(2.2.2.4)





hình kinhd oanh (2.2.2.7)
63 Bi 2.3: u ni dung thông tin  báo Dip 24 22 12 9 10 7 16 Cơ cấu nội dung thông tin trên báo DĐDN Giới thiệu biểu dương DN lớn và doanh nhân… (2.2.2.1) Thông tin về DN, DN nỗ lực vượt khó… (2.2.2.2) Giới thiệu những giải pháp kinh doanh hiệu quả… (2.2.2.3) Thông tin về quá trình lập nghiệp của DN điển hình (2.2.2.4) Biểu dương những DN trẻ thành đạt… (2.2.2.5) Biểu dương DN, DN thực hiện tốt TNXH (2.2.2.6) Thông tin tổng hợp về điển hình kinhd oanh (2.2.2.7) Bi 2.4u ni dung thông tin  Tp chí Doanh nghip & Hi nhp 8 9 8 8 7 5 55  DN&HN   (2.2.2.1)   Giới thiệu những giải pháp kinh doanh hiệu quả… (2.2.2.3)   (2.2.2.4)      hình kinhd oanh (2.2.2.7)
64
2.2.3.  h
Theo PGS.ng: c ca s báo rt quan trng. Nó là
 c ni dung. Tâm bt
qua mt s báo, xem tranh, m, tìm nhng v
hay, cp nht, ti  i dng li nhng tin bài c th. vy tiêu chí
chung v hình thc ca s báo là phng và bt m [22, tr.116].
Xét theo nhng nhnh trên, c 3 báo kho sát u có hình thp, trình
 ng,  ng ngay t trang nht c   n các chuyên trang,
chuyên mc. Mm chung ca c 3 báo là m bnh k, s nh
ca các chuyên trang, chuyên mc, doanh nhân.

 chc các bài vi: Th loi, Tít bài, Sapo,
ng ch, nh minh ha, S dng ca s ph.

Theo tác gi Trn Quang: h loi là khái quát hóa nhm c mt
nhóm ln các tác phm cùng thuc tính v ni dung, hình thc, cách biu hin
tác phm ca mt thi, mn, mt dân tc hay mt nn ngh thut th
gi36, tr.11]. Còn theo  hiu th loi báo chí
là xã lun, bình lun, phng vng thut, tin, phóng s
c s dng ph bin, rng rãi trên các loi hình báo chí hi [23, tr.11].
Trong phn này, tác gi tp trung nghiên cu vic s dng th loi trong các bài vit
v n hình kinh doanh gm: Bài phn ánh, phng vn phóng s. Th loi tin
ch Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Di ng
không nhiu, n  n, ngn gn   
doanh. Tp chí Doanh nghip & Hi nhp không tin v n hình kinh doanh.
Bi vy, tác gi ch phân tích mt s m chung ca tin v n hình kinh
doanh trên t Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Dip.
+  m ca tin v n hình kinh doanh trên Thi báo Kinh t Vit
Nam và báo Dip thông tin, gii thiu vn tt v thành tích
mà các doanh nghit c : t
mc các ch tiêu sn xut -  n cho ngân sách quc
64 2.2.3.  h Theo PGS.ng: c ca s báo rt quan trng. Nó là  c ni dung. Tâm lý bt qua mt s báo, xem tranh, m, tìm nhng v hay, cp nht, ti  i dng li  nhng tin bài c th. Vì vy tiêu chí chung v hình thc ca s báo là phng và bt m [22, tr.116]. Xét theo nhng nhnh trên, c 3 báo kho sát u có hình thp, trình  ng,  ng ngay t trang nht c   n các chuyên trang, chuyên mc. Mm chung ca c 3 báo là m bnh k, s nh ca các chuyên trang, chuyên mc, doanh nhân.   chc các bài vi: Th loi, Tít bài, Sapo, ng ch, nh minh ha, S dng ca s ph.  Theo tác gi Trn Quang: h loi là khái quát hóa nhm c mt nhóm ln các tác phm có cùng thuc tính v ni dung, hình thc, cách biu hin tác phm ca mt thi, mn, mt dân tc hay mt nn ngh thut th gi36, tr.11]. Còn theo  hiu th loi báo chí là xã lun, bình lun, phng vng thut, tin, phóng s c s dng ph bin, rng rãi trên các loi hình báo chí hi [23, tr.11]. Trong phn này, tác gi tp trung nghiên cu vic s dng th loi trong các bài vit v n hình kinh doanh gm: Bài phn ánh, phng vn và phóng s. Th loi tin ch có  Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Di ng không nhiu, n  n, ngn gn    doanh. Tp chí Doanh nghip & Hi nhp không có tin v n hình kinh doanh. Bi vy, tác gi ch phân tích mt s m chung ca tin v n hình kinh doanh trên t Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Dip. +  m ca tin v n hình kinh doanh trên Thi báo Kinh t Vit Nam và báo Dip là thông tin, gii thiu vn tt v thành tích mà các doanh nghit c : t mc các ch tiêu sn xut -  n cho ngân sách quc