Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

454
554
128
45
  c công nh   u Qu  (S 20+21 ngày 23-
24/1/2015)
Trong bài i pháp ca Du khí Vit Nam: Các ch t k
ho (S 163, ngày 0a tác gi Hng Thoan, vit v 5 gii pháp
Tu khí Vit Nam áp d c, t 
t k hoch các ch     Vic tác gi nêu c th 5 gii
pháp ca PVN không ch làm sáng t nh doanh nghip 
c nhng kt qu kinh doanh ng, còn giúp các doanh nghip khác
hc hi kinh nghim, tham kho nhng gi d  tháo g
y vic thông tin v nhng doanh
nghit nhia bi
ngi tinh thn doanh nghip va h tr kinh nghim cho các doanh nghip khác.
Trên báo Dip, nhng bài vit v doanh nghip, doanh
nhât nhiu thành tích ni bt d dàng nhn din t phn tít bài.
Ni dung các bài báo chi tit, c th ngoài vi
nhng nguyên nhân, th hii vi nhiu công s tìm hiu v.
Mt s bài tiêu biu nh mình trong gian khó (S xuân
Giáp Ng 2014). Trong bài báo, tác gi  ng con s t
bc ca doanh nghip trong bi c  ng cht gii nguyên nhân
c kt qu : Tuy nhiên, bng tt c n l
p trung tri ng c th   i lc,
y mnh sn xut tiêu th th c, phát trin mi phân
phi trên toàn quc, ng xut khu
S 5 ngày 6/1/2015 bài t qua vn h vit v doanh nhân Lê Duy
Hi qua nhim ca cuc sng, trên ng và thành
công vi sn phm gm s m linh Nason.   

   Th ng s quyt tâm bn b c mt chút may
m    n l t dòng gm s
 i vi tên gi Gm s . c bit,
s thành công ci to ln khác ng dy tim
45   c công nh   u Qu  (S 20+21 ngày 23- 24/1/2015) Trong bài i pháp ca Du khí Vit Nam: Các ch t k ho (S 163, ngày 0a tác gi Hng Thoan, vit v 5 gii pháp mà Tu khí Vit Nam áp d c, t  t k hoch các ch     Vic tác gi nêu c th 5 gii pháp ca PVN không ch làm sáng t nh doanh nghip  c nhng kt qu kinh doanh ng, mà còn giúp các doanh nghip khác hc hi kinh nghim, tham kho nhng gi d  tháo g y vic thông tin v nhng doanh nghit nhia bi ngi tinh thn doanh nghip va h tr kinh nghim cho các doanh nghip khác. Trên báo Dip, nhng bài vit v doanh nghip, doanh nhât nhiu thành tích ni bt d dàng nhn din t phn tít bài. Ni dung các bài báo chi tit, c th ngoài vi nhng nguyên nhân, th hii vi nhiu công s tìm hiu v. Mt s bài tiêu biu nh mình trong gian khó (S xuân Giáp Ng 2014). Trong bài báo, tác gi  ng con s t bc ca doanh nghip trong bi c  ng cht và lý gii nguyên nhân c kt qu : Tuy nhiên, bng tt c n l p trung tri ng c th   i lc, y mnh sn xut và tiêu th  th c, phát trin mi phân phi trên toàn quc, ng xut khu S 5 ngày 6/1/2015 có bài t qua vn h vit v doanh nhân Lê Duy Hi qua nhim ca cuc sng, trên ng và thành công vi sn phm gm s tâm linh Nason.        Th ng s quyt tâm bn b và c mt chút may m    n l t dòng gm s  i vi tên gi Gm s . c bit, s thành công ci to ln khác là ng dy tim
46
 n c t T . Qua nhng bài báo này th
th c thành công trong kinh doanh không phi d dàng, nu không có
quyt khó, bit nm bt th  không có nhng
doanh nhân thành công.
Mt s bài cùng ch y trên báo Dip nn
than Hòn Gai - t 100% các ch tiêu,  t
 (S 27 ngày 03/4/2015), - N l(S
33 ngày 24/4/2015);  ph v
hi(S 7 ngày 23/1/2015)Tuyt 100% các ch  (S
HSG - t b (S 4, ngày 10/1/2014);...
Tp chí Doanh nghip & Hi nhpmt s bài vit ng v nhng
n l t t v, bo m sn xut kinh doanh ca các doanh nhân.
i: Doanh nhân Nguyn Th Ti ph n giàu ngh lc và ý chí
 (S 12/2014);   Luyn: T 
 (S tháng 11/2014); m Quang Hòa & Nguy
Liu: Thành công nh s n lc và kiên  (S tháng 10/2014); 
Gianh: Nim t hào c i dân Qu (S tháng 10//2014); 
nhân Nguyn Th Hi Yi ph n ngh l
Hm quc t(S tháng 4/2015)..,
Trong bài vit v doanh nhân Nguyn Th To, tác gi k li nh
ch p ph t qua:   c chút vn
ling cùng kinh nghim trong ngh may mc, ch tr v p na
   quy nh thành l u thành
lp, tuy gp nhng thun li nhnh song Công ty vn phi mt vi muôn vàn
 p khng hoa còn bài toán v
vn, dây chuyn sn xut kinh nghi    ó nhiu. Tt c
nh t qua, mt ln na li th thách ý chí ca ch.
Bng s  tin, ngh lc bn thân, ch dn dn tc tháo g
Cách k chuyng, hp dn, có nhiu chi tic sc là nhng yu t
góp phn làm nên sc hp dn trong nhng bài vit v ngh l c
thành công trong kinh doanh ca các doanh nhân trong c 3 t n
46  n c t T . Qua nhng bài báo này có th th c thành công trong kinh doanh không phi d dàng, nu không có quyt khó, bit nm bt th  không có nhng doanh nhân thành công. Mt s bài cùng ch  này trên báo Dip nn than Hòn Gai - t 100% các ch tiêu,  t  (S 27 ngày 03/4/2015), - N l(S 33 ngày 24/4/2015);  ph v hi(S 7 ngày 23/1/2015)Tuyt 100% các ch  (S HSG - t b (S 4, ngày 10/1/2014);... Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có mt s bài vit ng v nhng n l t t v, bo m sn xut kinh doanh ca các doanh nhân. i: Doanh nhân Nguyn Th Ti ph n giàu ngh lc và ý chí  (S 12/2014);   Luyn: T   (S tháng 11/2014); m Quang Hòa & Nguy Liu: Thành công nh s n lc và kiên  (S tháng 10/2014);  Gianh: Nim t hào c i dân Qu (S tháng 10//2014);  nhân Nguyn Th Hi Yi ph n ngh l Hm quc t(S tháng 4/2015).., Trong bài vit v doanh nhân Nguyn Th To, tác gi k li nh mà ch p ph t qua:   c chút vn ling cùng kinh nghim trong ngh may mc, ch tr v p na    quy nh thành l u thành lp, tuy gp nhng thun li nhnh song Công ty vn phi mt vi muôn vàn  p khng hoa còn bài toán v vn, dây chuyn sn xut và kinh nghi    ó nhiu. Tt c nh t qua, mt ln na li th thách ý chí ca ch. Bng s  tin, ngh lc bn thân, ch dn dn tc tháo g Cách k chuyng, hp dn, có nhiu chi tic sc là nhng yu t góp phn làm nên sc hp dn trong nhng bài vit v ngh l c thành công trong kinh doanh ca các doanh nhân trong c 3 t n
47
p Tp chí Doanh nghip & Hi nhp nhiu bài vit sâu sc,
.
2.2.2.3. Thông tin p   

    n nn kinh t c ta
gp rt nhi  c do  ng ca tình hình suy thoái kinh t
toàn cu. Nhiu doanh nghip phá sn  ng n ng, ho ng cm
chng không th t qua khng hong, không nhng bi u chnh
sn xut kinh doanh hp lý. Tuy nhiên s ng doanh nghip, doanh nhân bit nm
bt th    i phó vi mi trong qu
ng quy gi vng sn xut kinh doanh vn chi.
Nhng doanh nghip hình kinh doanh tt, cách làm hay, sáng to mang li
hiu qu kinh doanh cao trong th c các báo quan tâm thông
tin phn ánh. S ng bài vit v ni dung này  3 i báo Kinh
t Vit Nam 22 bài trong tng s 205 bài, chim 10%, Báo Di 
nghip có 35 bài trong tng s 298 bài, chim 12%; Tp chí Doanh nghip & Hi
nhp có 23 bài trong tng s 288 bài, chim 8 nhn ra nhng bài vit
thuc nhóm này là thông tin trong tít bài và ni dung chính trong bài báo.
Báo Dip mt s bài Công ty CP kinh
doanh gch p lát Viglacera: Thành công t tái cu trúc (S 9 ngày 30/1/2015);
i m du (S 91 ngày 12/11/2014); t phá sau
c ph  (S 64 ngày 8/8/2014)  c n vic doanh nghip tin hành c
phn hóa  t ng lc phát trin. Bài Cty C ph  
Công ngh nn tng (S 78 ngày 26/9/2014), gii thành công ca doanh
nghip trong bi cnh th  là di mi công nghn
mnh bng nim tin ca khách hàng  30 ngày 11/4/2014);  i
chic phát trin bn v (S 34 ngày 25/4/2014)c th ng
bng chng dch v (S 


 Ni dung các bài vit v ch  này
47 p và Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có nhiu bài vit sâu sc, . 2.2.2.3. Thông tin p         n nn kinh t c ta gp rt nhi  c do  ng ca tình hình suy thoái kinh t toàn cu. Nhiu doanh nghip phá sn  ng n ng, ho ng cm chng vì không th t qua khng hong, không có nhng bi u chnh sn xut kinh doanh hp lý. Tuy nhiên s ng doanh nghip, doanh nhân bit nm bt th    i phó vi mi trong qu ng quy gi vng sn xut kinh doanh vn chi. Nhng doanh nghip có mô hình kinh doanh tt, cách làm hay, sáng to mang li hiu qu kinh doanh cao trong th c các báo quan tâm thông tin phn ánh. S ng bài vit v ni dung này  3 i báo Kinh t Vit Nam có 22 bài trong tng s 205 bài, chim 10%, Báo Di  nghip có 35 bài trong tng s 298 bài, chim 12%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 23 bài trong tng s 288 bài, chim 8 nhn ra nhng bài vit thuc nhóm này là thông tin trong tít bài và ni dung chính trong bài báo. Báo Dip có mt s bài Công ty CP kinh doanh gch p lát Viglacera: Thành công t tái cu trúc (S 9 ngày 30/1/2015); i m du (S 91 ngày 12/11/2014); t phá sau c ph  (S 64 ngày 8/8/2014)  c n vic doanh nghip tin hành c phn hóa  t ng lc phát trin. Bài Cty C ph   Công ngh là nn tng (S 78 ngày 26/9/2014), lý gii thành công ca doanh nghip trong bi cnh th  là di mi công nghn mnh bng nim tin ca khách hàng  30 ngày 11/4/2014);  i chic phát trin bn v (S 34 ngày 25/4/2014)c th ng bng chng dch v (S     Ni dung các bài vit v ch  này
48
ng phân tích cn k nh  c kinh doanh ca doanh nghip, doanh
nhân trong qu  u hành, t chc sn xuài  thành
công (S 68 ngày 22/8/2014) phn ánh bí quyt thành công cng
Xuân Hu - Ch tch -  CP Xut nhp khu Qung Bình:ng
nhng quyt u vi thách thc gian
khc xem là tt khó ci dân Qung
Bình trong nh.
Bài n thành công phi bi  vit v n doanh nhân
Hng Thy Tiên - 
chia s quyt thành công ca mình: Vi tôi, khi to dc s nghip tr
vu quan trng nh
 c kinh doanh phù hp t i ca nn
kinh t nhim v u c   c hin các
chi i nh yu t i qun lý mun thành
công phi bit phân quyn cho các cng s    m qu thi
 xây dng chi
Trong công vi u hành qun lý, mu nhng cách
u hành riêng ca mình. Mc trong kinh doanh, nhng mt ngh nghip,
nhng kinh nghim hay, bí quyt thành công không d c chia s công khai
khi doanh nghip chia s vi báo chí thì nh 
o doanh nhân bin. p cho các doanh nhân, nhi
làm kinh doanh nhiu kinh nghim, bài hc có giá tr. Vic phn ánh nhng cách
thc kinh doanh hiu qu ca các doanh nghip, doanh nhân càng khnh doanh
nghi  n hình, nhân t tích cc trong ho ng kinh
doanh, xc bi
i ni dung này, trên Thi báo Kinh t Vit Nammt s 
Bài  lc phát tri u Vi (S 8+9 ngày 9-10/1/2015)
lý gii nhng thành công trong kinh doanh ca doanh nghip ng
nâng cao chng và hình thc sn phm c nhng thành qu n
nay, kh  u và nim tin ci tiêu dùng là nh Sabeco
ng nâng cao chi mi v hình thc cho tng sn phm
48 ng phân tích cn k nh  c kinh doanh ca doanh nghip, doanh nhân trong qu  u hành, t chc sn xuài  thành công (S 68 ngày 22/8/2014) phn ánh bí quyt thành công cng Xuân Hu - Ch tch -  CP Xut nhp khu Qung Bình:ng nhng quyt u vi thách thc và gian khc xem là tt khó ci dân Qung Bình trong nh. Bài n thành công phi bi  vit v n doanh nhân Lê Hng Thy Tiên -  chia s bí quyt thành công ca mình: Vi tôi, khi to dc s nghip và tr vu quan trng nh  c kinh doanh phù hp t i ca nn kinh t là nhim v u c   c hin các chi i nh yu t i qun lý mun thành công phi bit phân quyn cho các cng s    m qu thi  xây dng chi Trong công vi u hành qun lý, mu có nhng cách u hành riêng ca mình. Mc dù trong kinh doanh, nhng bí mt ngh nghip, nhng kinh nghim hay, bí quyt thành công không d c chia s công khai khi doanh nghip chia s vi báo chí thì nh   o doanh nhân bin. p cho các doanh nhân, nhi làm kinh doanh nhiu kinh nghim, bài hc có giá tr. Vic phn ánh nhng cách thc kinh doanh hiu qu ca các doanh nghip, doanh nhân càng khnh doanh nghi  n hình, nhân t tích cc trong ho ng kinh doanh, xc bi i ni dung này, trên Thi báo Kinh t Vit Nam có mt s  Bài  lc phát tri u Vi (S 8+9 ngày 9-10/1/2015) lý gii nhng thành công trong kinh doanh ca doanh nghip là ng nâng cao chng và hình thc sn phm c nhng thành qu n nay, kh  u và nim tin ci tiêu dùng là nh Sabeco ng nâng cao chi mi v hình thc cho tng sn phm
49
ca mình. Bài y khách hàng làm ct lõi phát tri (S 256+257 ngày 25-26/10
 vit v các bic hin nhm
tr u v dch v ngân hàng bán ldoanh nghip
nhva ti Vit Nam: Tron t t to
ra nhng gii pháp ti giá tr cao nht cho khách hàng 
qua vic trin khai chi c kinh doanh m  y khách hàng là
trng tâm làm giá tr c u tiên quan trng nht, vi l trình thc thi các
ch  ching 
Trên Tp chí Doanh nghip & Hi nhp, các bài v nc vit
khá chi tit, c th, mô hình kinh doanh ca doanh nghip,
nhng quy u hành sn xut kinh doanh   . Tuy
nhiên nhng bài vi  ni dung này không nhiu ng c lng
ghép cùng các ni dung khác.
d  bài    c: Gom kinh nghim, gt
 (S tháng 7/2013), tác gi Hi p trung vit v chin
c kinh doanh ca doanh nghip là: Nm b ng
sn phm phù hp nht vi nhu ci tiêu dùng. Nm bt nhu cu khách hàng
 có nhi sách chính xác trong vic la chn và phát trin sn phm.
Trong bài Công ty TNHH Mt   i Bia Sài Gòn: Gi
vng uy tín, nim tin v chng sn phm dch v (S tháng 12/2014), tác
gi tp trung thông tin chic kinh doanh ca Công ty, lý gii lý do thành công
ca doanh nghip là chú trng chng sn phm,  hii, la
chi tác là nhng hãng có công ngh sn xu ung ni ting toàn cu, phát
trin mi phân phi... Nhc tng hp trong nhnh ca
ông Lê Hng Xanh - Ch t: n tr u mnh
thì phc nim tin vi khách hàng. Mun ni i to ra
s khác bi  n ph. Bài   n Th Ngát: Gia
n t  (S tháng 4/2015) ni dung xoay quanh v :
N doanh nhân bit gia cân bng công vic cuc s
gt hái thành công.
49 ca mình. Bài y khách hàng làm ct lõi phát tri (S 256+257 ngày 25-26/10  vit v các bic hin nhm tr u v dch v ngân hàng bán l và doanh nghip nh và va ti Vit Nam: Tron t t to ra nhng gii pháp ti giá tr cao nht cho khách hàng  qua vic trin khai chi c kinh doanh m  y khách hàng là trng tâm làm giá tr c u tiên và quan trng nht, vi l trình thc thi các ch  ching  Trên Tp chí Doanh nghip & Hi nhp, các bài v nc vit khá chi tit, c th, mô hình kinh doanh ca doanh nghip, nhng bí quy u hành sn xut kinh doanh   . Tuy nhiên nhng bài vi  ni dung này không nhiu mà ng c lng ghép cùng các ni dung khác. Ví d  bài    c: Gom kinh nghim, gt  (S tháng 7/2013), tác gi Hi p trung vit v chin c kinh doanh ca doanh nghip là: Nm b ng sn phm phù hp nht vi nhu ci tiêu dùng. Nm bt nhu cu khách hàng  có nhi sách chính xác trong vic la chn và phát trin sn phm. Trong bài Công ty TNHH Mt   i Bia Sài Gòn: Gi vng uy tín, nim tin v chng sn phm và dch v (S tháng 12/2014), tác gi tp trung thông tin chic kinh doanh ca Công ty, lý gii lý do thành công ca doanh nghip là chú trng chng sn phm,  hii, la chi tác là nhng hãng có công ngh sn xu ung ni ting toàn cu, phát trin mi phân phi... Nhc tng hp trong nhnh ca ông Lê Hng Xanh - Ch t: n tr u mnh thì phc nim tin vi khách hàng. Mun có ni i to ra s khác bi  n ph. Bài   n Th Ngát: Gia n t  (S tháng 4/2015) có ni dung xoay quanh v : N doanh nhân bit gia cân bng công vic cuc s gt hái thành công.
50
2.2.2.4. Thông tin quá trình p 
Nt c công vic và ngành ngh  c thành công trong kinh
doanh, mi doanh nhâu phi tri qua mt quá trình hc tp, rèn luyng
phu. Nhng câu chuyn v quá trình lp thân, lp nghip vi nhi  
bun vui, thành b n li ca nhng doanh nhân   luôn là
mt ch  hp dn và thu hút s quan tâm ca công chúng. Qua nhng bài báo này
c hi gii doanh nhân, trân trng nhng thành qu ng và s
 ca h cho nn kinh t c.
Theo kho sát, s ng bài vit chuyên sâu v hành trình lp thân, lp
nghip ca doanh nhân không nhi       
 Thi báo Kinh t Vit Nam khong 15 bài trong tng s 205 bài,
chim 7%; Báo Dip có 28 bài trong tng s 298 bài, chim 9%;
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 24 bài trong tng s 288 bài, chim 8%..
Thi báo Kinh t Vit Nam  bài vit  ng, làm ni bt tài
  a nh     kh nh tôn vinh
nh  ng ca h cho nn kinh t c nhà. Tu biu 
c chuyên li ruc kinh doanh ging cây tr
(S 244+245 ngày 11-12/10/2013), vit v doanh nhân Trn Mnh Báo - 
CTCP Ging cây trng Thái Bình. Bài báo c ha chân dung mt doanh nhân
c bit, mc o doanh nghi  i rung  nm
tình hình thc t ca con nông dân. Cui qua rt nhiu khó
 thách, khu t hai bàn tay trng s n lc am mê ca
c chng t c, không ngng hc tp nâng cao tri
thc, t công vic tp v phu lên chc Tri phó mt tri lúa ging cp huyn,
ri các chc v  và nay là  Công ty Ging cây trng Thái Bình.
   báo này bài   g ngành sa Vi 
khc ha chân dung bà Mai Kiu Liên, Ch t Trong
bài báo tác gi u và cung cp cho khán gi chân dung mt cui,
mt s nghip, my , toàn din t nhu tiên khi va
tt nghip i hc n nh  p phi trong công vic
50 2.2.2.4. Thông tin quá trình p  Nt c công vic và ngành ngh  c thành công trong kinh doanh, mi doanh nhâu phi tri qua mt quá trình hc tp, rèn luyng và phu. Nhng câu chuyn v quá trình lp thân, lp nghip vi nhi   bun vui, thành b n li ca nhng doanh nhân   luôn là mt ch  hp dn và thu hút s quan tâm ca công chúng. Qua nhng bài báo này c hi gii doanh nhân, trân trng nhng thành qu ng và s  ca h cho nn kinh t c. Theo kho sát, s ng bài vit chuyên sâu v hành trình lp thân, lp nghip ca doanh nhân không nhi         Thi báo Kinh t Vit Nam có khong 15 bài trong tng s 205 bài, chim 7%; Báo Dip có 28 bài trong tng s 298 bài, chim 9%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 24 bài trong tng s 288 bài, chim 8%.. Thi báo Kinh t Vit Nam có  bài vit  ng, làm ni bt tài   a nh     kh nh và tôn vinh nh  ng ca h cho nn kinh t c nhà. Tiêu biu  c chuyên li ruc kinh doanh ging cây tr (S 244+245 ngày 11-12/10/2013), vit v doanh nhân Trn Mnh Báo -  CTCP Ging cây trng Thái Bình. Bài báo c ha chân dung mt doanh nhân c bit, mc o doanh nghi  i rung  nm tình hình thc t ca bà con nông dân. Cui qua rt nhiu khó  thách, khu t hai bàn tay trng s n lc và am mê ca c chng t c, không ngng hc tp nâng cao tri thc, t công vic tp v phu lên chc Tri phó mt tri lúa ging cp huyn, ri các chc v  và nay là  Công ty Ging cây trng Thái Bình.    báo này có bài   g ngành sa Vi  khc ha chân dung bà Mai Kiu Liên, Ch t Trong bài báo tác gi u và cung cp cho khán gi chân dung mt cui, mt s nghip, my , toàn din t nhu tiên khi va tt nghip i hc n nh  p phi trong công vic
51
   c ha rõ b a n  c
m a Vit.
S 243+244 ngày 10-11/10/2014, bài phng vn ôn  
t  n vi ngh   t s tình c 
 c ha chân dung mt doanh nhân quyn lc nht ngành công nghip thép,
 c gi quá trình lp thân, lp nghip không h n bum xuôi
a ông.  c hiu rõ v cui và nht
v doanh nhân này   y d c m   n nay:
n vi ngh tôn thép là mt s tình c ngh t làm
i xe khoán n chuyn sang làm lái xe con cho giám c công ty XNK
Vi s  vn vn 1,2 tring (khong 2,5 ch
vàng lúc by gi) trong khi cn có 5 tri t cc thuê c.
Báo Dip chuyên trang Nhân vt n gii thiu
n b c chân dung nhng doanh nhân tiêu bi  c bit trong
   . Ngoài ra chuyên trang Doanh nghip -Doanh
u bài vit hay v các doanh nhân. Mt s bài tiêu bi
to Th (s 92 ngày 15/11/2013), tác gi Kim Hu vit v doanh nhân Nguyn
nh - Tnh là mt doanh nhân ni ting
c bng sc trao git Nam tiêu
biu Bài Hing l c  (S 16 ngày 21/2/2014), tác
gi Thu Trang vit v doanh nhân Nguyng - c Xí nghi 
 to chic cn cu 1.200 tn phc v cho công trình
nhà máy th  Bài vi     
lý gii ti sao doanh
nhân Nguyng lng
sn ph  nghiên cu, ch to. Nht v c
tht bi mà ông trnh ch cn có quyt huyt
vi ngh, chc chn s  ca ông: Tôi mun ch tc
nhiu sn ph      c gi c ngoi t nhp
khu. Tôi thc s mong mun góp phn vào s phát tri to, bi
thiu nó thì ngành công nghip cc không th phát tri.
51    c ha rõ b a n  c m a Vit. S 243+244 ngày 10-11/10/2014, có bài phng vn ôn   t  n vi ngh   t s tình c   c ha chân dung mt doanh nhân quyn lc nht ngành công nghip thép,  c gi quá trình lp thân, lp nghip không h n bum xuôi a ông.  c hiu rõ v cui và nht v mà doanh nhân này   gây d c m   n nay: n vi ngh tôn thép là mt s tình c ngh t làm  i xe khoán n chuyn sang làm lái xe con cho giám c công ty XNK Gò Vi s  vn vn có 1,2 tring (khong 2,5 ch vàng lúc by gi) trong khi cn có 5 tri t cc thuê c. Báo Dip có chuyên trang Nhân vt n gii thiu n b c chân dung nhng doanh nhân tiêu bi  c bit trong    . Ngoài ra chuyên trang Doanh nghip -Doanh u bài vit hay v các doanh nhân. Mt s bài tiêu bi to Th (s 92 ngày 15/11/2013), tác gi Kim Hu vit v doanh nhân Nguyn nh - Tnh là mt doanh nhân ni ting c bng sc trao git Nam tiêu biu Bài Hing l c  (S 16 ngày 21/2/2014), tác gi Thu Trang vit v doanh nhân Nguyng - c Xí nghi   to chic cn cu 1.200 tn phc v cho công trình nhà máy th  Bài vi      lý gii ti sao doanh nhân Nguyng lng sn ph  nghiên cu, ch to. Nht v và c tht bi mà ông trnh ch cn có quyt huyt vi ngh, chc chn s  ca ông: Tôi mun ch tc nhiu sn ph      c gi c ngoi t nhp khu. Tôi thc s mong mun góp phn vào s phát tri to, bi thiu nó thì ngành công nghip cc không th phát tri.
52
Trong s 81, ngày 8/10/2014, báo Dip dành mt chuyên
trang B  p nghip gm 3 trang gii thiu 18 doanh nhân vào
chung kt ging p nghigii thiu
quá trình lp nghip ca nhng doanh nhân tiêu biu 
- Ch t   . Lu  t - Ch
t   - Ch t 
Công ty CP DABACO Vit Nam; doanh nhân Phm Th Vit Nga -  c
H Mc ngn gng thông tin v 
        ca các
t, ni tito ng và cp vi b
 p thêm hình nh doanh nhân,  u doanh nghip vi
công chúng.
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp mt s bài vit n ánh v
cui s nghip các doanh nhân. Tiêu biu  - Doanh nhân
  c Hnh vi khát v c khe
c (S t li cuc hành trình tr thành doanh
nhân tiêu biu ca ông Tr c Hnh t nh  i bit bao khó
t v: - Doanh nhân Trc Hnh sinh ra trong m
5 anh ch em Bng ý chí ngh lc, anh tt nghip hai bi hc vi hai
chuyên ngành K nh tip tuc hc Thc s ri hc lên
Nghiên cu sinh chuyên ngành Vi sinh vt sinh trùng h  
vo v thành công Lun án Tit kt qu xut sc.Thành
công trong vic sn xut vacxin thú y, Tc Hnh BMG ã chuyng
c sn xut mi - u thc kh e c
Mt s bài thuc  tài này ca T:
Bình: Khi nghip bng ch tâm, thành công bng ch tín (S tháng 1/2014);
ng trong thi cu (S tháng 2/2014);
    - c Doanh nghi 
 (S tháng 10/2014);  
c Nht và chuyn du h (S tháng 12/2014); t nhà giáo, mt doanh nhân
t - Tâm sáng - Trí b (S tháng 1/2015);...
52 Trong s 81, ngày 8/10/2014, báo Dip dành mt chuyên trang B  p nghip gm 3 trang gii thiu 18 doanh nhân vào chung kt ging p nghigii thiu quá trình lp nghip ca nhng doanh nhân tiêu biu  - Ch t   . Lu  t - Ch t   - Ch t  Công ty CP DABACO Vit Nam; doanh nhân Phm Th Vit Nga -  c H Mc dù ngn gng thông tin v          ca các t, ni tito ng và cp vi b  p thêm hình nh doanh nhân,  u doanh nghip vi công chúng. Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có mt s bài vit n ánh v cui và s nghip các doanh nhân. Tiêu biu  - Doanh nhân   c Hnh vi khát v c khe c (S t li cuc hành trình tr thành doanh nhân tiêu biu ca ông Tr c Hnh t nh  i bit bao khó t v: - Doanh nhân Trc Hnh sinh ra trong m 5 anh ch em Bng ý chí và ngh lc, anh tt nghip hai bi hc vi hai chuyên ngành K nh tip tuc hc Thc s ri hc lên Nghiên cu sinh chuyên ngành Vi sinh vt và Ký sinh trùng h   vo v thành công Lun án Tit kt qu xut sc.Thành công trong vic sn xut vacxin thú y, Tc Hnh BMG ã chuyng c sn xut mi - u thc kh e c Mt s bài thuc  tài này ca T: Bình: Khi nghip bng ch tâm, thành công bng ch tín (S tháng 1/2014); ng trong thi cu (S tháng 2/2014);     - c Doanh nghi   (S tháng 10/2014);   c Nht và chuyn du h (S tháng 12/2014); t nhà giáo, mt doanh nhân t - Tâm sáng - Trí b (S tháng 1/2015);...
53
Nhìn chung, vic thông tin, phn ánh, gii thiu v quá trình xây dng s
nghip ca doanh nhân c ba doanh nhân Vit
Nam trong thi k mi. Hu ht h ng thành t trong gian kh không bao
gi   c nh   ng bài vit này sng li
vi th h doanh nhân tr, nhy tinh thn
khi nghi hình thành nên lng doanh nhân k tip.
2.2.2.5 doanh nhân 
Tui tr mùa xuân ca hi. Trong bi c   á
trình CNH-  ng doanh nhân tr c coi l ng tiên phong
t trn kinh t, a nn kinh t c thi
hi nhp. Rt nhiu t doanh nhân tr  c o chí thông tin
phn ánh giúp bc cái nhìn u, toàn di v lng
doanh nhân c c hin nay. Nhng t     t
chính nhng bài hc thc tng quý giá vi nhng bn tr  
ng tìm kim công vi tham kho, hc hi.
Nhìn chung s ng bài vit v nhng t, có thành
tích ni bt trong sn xut kinh doanh trên các báo vn còn khá khiêm tn: Thi báo
Kinh t Vit Nam 13 bài trong tng s 205, chim 6%; Báo Di 
nghip có 30 bài trong tng s 298 bài, chim 10%; Tp chí Doanh nghip & Hi
nhp có 22 bài trong tng s 288 bài, chim 7%.
Trong s 207-210, ngày 29/8-2/9/2014, Thi báo Kinh t Vit Nam lot
bài vit ng v các doanh nhân tr tiêu bi  ng ông ch nh
vi gi  gii thi  t doanh nhân tr tui, chí l 
Tin Hio v 36A, sinh ra trong mi nghip
b h anh  thành ch
mt công ty bo v uy tín Vit Nam vo v trên c c.
Là Hoàng Minh Thái, thành công nh bit khai thác giá tr ca c sn quê mình:
làm tranh g  Th Quc, ông ch ca Công ty Nhà Vit, khi nghip t
nhân viên mt công ty dch v v sinh nhà ca. Bài t Vit Nam công
ngh gii thiu mt trong nhi din thành danh ca gii tr Vit Nam mang
trong mình khát vng y d c phn vinh vi nhng n lc không
53 Nhìn chung, vic thông tin, phn ánh, gii thiu v quá trình xây dng s nghip ca doanh nhân c ba doanh nhân Vit Nam trong thi k mi. Hu ht h ng thành t trong gian kh và không bao gi   c nh   ng bài vit này có sng li vi th h doanh nhân tr, nhy tinh thn khi nghi hình thành nên lng doanh nhân k tip. 2.2.2.5 doanh nhân  Tui tr là mùa xuân ca xã hi. Trong bi c   á trình CNH-  ng doanh nhân tr c coi là l ng tiên phong t trn kinh t, a nn kinh t c thi hi nhp. Rt nhiu t doanh nhân tr  c báo chí thông tin phn ánh giúp bc cái nhìn u, toàn di v lng doanh nhân c c hin nay. Nhng t     t chính là nhng bài hc thc tng và quý giá vi nhng bn tr   ng tìm kim công vi tham kho, hc hi. Nhìn chung s ng bài vit v nhng t, có thành tích ni bt trong sn xut kinh doanh trên các báo vn còn khá khiêm tn: Thi báo Kinh t Vit Nam có 13 bài trong tng s 205, chim 6%; Báo Di  nghip có 30 bài trong tng s 298 bài, chim 10%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 22 bài trong tng s 288 bài, chim 7%. Trong s 207-210, ngày 29/8-2/9/2014, Thi báo Kinh t Vit Nam có lot bài vit ng v các doanh nhân tr tiêu bi  ng ông ch nh vi gi  gii thi  t doanh nhân tr tui, chí l  Tin Hio v 36A, sinh ra trong mi nghip b h anh  thành ch mt công ty bo v uy tín  Vit Nam vo v trên c c. Là Hoàng Minh Thái, thành công nh bit khai thác giá tr ca c sn quê mình: làm tranh g  Th Quc, ông ch ca Công ty Nhà Vit, khi nghip t nhân viên mt công ty dch v v sinh nhà ca. Bài t Vit Nam công ngh gii thiu mt trong nhi din thành danh ca gii tr Vit Nam mang trong mình khát vng xây d c phn vinh và vi nhng n lc không
54
ngng ngh  phát trin các sn phm công ngh i Vit: 
VNG i.
i i tr  tay tr gii thic gi mt s tm
 không ch n lc hc tp, rèn luyn bn thân mà còn c gng
tr thành nhng ông ch, nhng Xuân Ngc,
  y 26 tu  lt lên
hoàn cnh nghèo khó, tr thành ông ch tr vi trang tri chè ging ni ting, to
     i T, Thái
Nguyên), 24 tui,     c công ngh thông tin bng
nhy táo bi Thái Vit. Là n c tr Bùi
Th Th  Tin B  Quang, lu 
t khó và phát huy tinh thn tui tr Vit Nam trong thi k mi. Hin ch 
Công ty TNHH Sao Vit, kinh doanh nông sn, phân bón, ging cây trng, to công

S 218 ngày 11/9/2014 bài     Vit Nam 2014:
 i din tiêu biu ca ngành bng sn c 
vit v bp nghip và thành công ca doanh nhân tr i
sáng lp  u hành Tt Xanh - mu mc
bng sn. Tuy tui còn tr   c b 
doanh ca mình trong mc kinh doanh phc tp, thc smt t
 nhi tr hc hi.
Các bài vit v doanh nhân tr  t trên báo Dip
c sc, ng. Nhng doanh nhân tr c gii thiu thc s là nhng
ta ngh lc, tinh tht khó, b
c thành công. Qua câu chuyn v nhng doanh nhân tr cho thy có mt m
chung nu quy    ngi s không th cn tr
c tin ca nhi tr.
Bài t c cùng th (S 4, th 6 ngày 10/1/2014) vit v doanh nhân
Tr- i sáng lp Công ty CP Phân bón Vit M, mt doanh nghip mi
 Khi ch ng kinh doanh, Tr  p rt nhiu
u n lt qua, bi th i vi anh:
54 ngng ngh  phát trin các sn phm công ngh i Vit:  VNG i. Bài i tr  tay tr gii thic gi mt s tm  không ch n lc hc tp, rèn luyn bn thân mà còn c gng tr thành nhng ông ch, nhng Xuân Ngc,   y 26 tu  lt lên hoàn cnh nghèo khó, tr thành ông ch tr vi trang tri chè ging ni ting, to      i T, Thái Nguyên), 24 tui,     c công ngh thông tin bng nhy táo bi Thái Vit. Là n c tr Bùi Th Th  xã Tin B  Quang, lu  t khó và phát huy tinh thn tui tr Vit Nam trong thi k mi. Hin ch  Công ty TNHH Sao Vit, kinh doanh nông sn, phân bón, ging cây trng, to công  S 218 ngày 11/9/2014 có bài     Vit Nam 2014:  i din tiêu biu ca ngành bng sn c  vit v bp nghip và thành công ca doanh nhân tr i sáng lp  u hành Tt Xanh - mu mc bng sn. Tuy tui còn tr   c b  doanh ca mình trong mc kinh doanh phc tp, thc s là mt t  nhi tr hc hi. Các bài vit v doanh nhân tr  t trên báo Dip c sc, ng. Nhng doanh nhân tr c gii thiu thc s là nhng ta ngh lc, tinh tht khó, b có c thành công. Qua câu chuyn v nhng doanh nhân tr cho thy có mt m chung là nu có quy    ngi s không th cn tr c tin ca nhi tr. Bài t c cùng th (S 4, th 6 ngày 10/1/2014) vit v doanh nhân Tr- i sáng lp Công ty CP Phân bón Vit M, mt doanh nghip mi  Khi ch ng kinh doanh, Tr  p rt nhiu u n lt qua, bi th i vi anh: