Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

391
554
128
35


 
2.1. Khái quát các 
2.1.1.  t Nam
Thi báo Kinh t Vit Nam ra s u tiên tháng 9/1991 vi tên gi 
tin kinh txut bn mt k/tun. T tháng 12/1991, i tên thành Thi báo Kinh t
Vit Nam. Hin nay, Thi báo Kinh t Vit Nam phát hành 6 k/tu
th 7. Ngoài n phm ting Vit còn xut bn tp chí ting Anh: Vietnam Economic
Times; Tp chí The Guide; Tn t Economic ti
a ch Economy.com.vn.
Chân dung Tng biên tp và các n phm ca Thi báo KTVN
Trong sut 25 hong, Thi báo Kinh t Vit Nam luôn trung thành
vi tôn ch, m  c v cho các doanh nghin
kinh t ng thông tin ca t báo không b dàn tr
hng riêng bic gi c thù. Thi báo
không ch phc v riêng li ích ca doanh nghip, doanh nhân mà còn là li ích ca
doanh nghip trong li ích quc gia, li ích doanh nhân trong li ích dân tc.
Thi báo Kinh t Vit Nam  16 trang mi s, gm các chuyên trang,
chuyên mc: Thi s kinh t (c nh t trang 2-4), V thi m ca,
Hi nhp kinh t, Chng khoán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh t -
hi, Công ngh thông tin, Kinh t th gii, Trang 16 dành cho qung cáo. Riêng s
35     2.1. Khái quát các  2.1.1.  t Nam Thi báo Kinh t Vit Nam ra s u tiên tháng 9/1991 vi tên gi  tin kinh txut bn mt k/tun. T tháng 12/1991, i tên thành Thi báo Kinh t Vit Nam. Hin nay, Thi báo Kinh t Vit Nam phát hành 6 k/tu th 7. Ngoài n phm ting Vit còn xut bn tp chí ting Anh: Vietnam Economic Times; Tp chí The Guide; Tn t Economic ti a ch Economy.com.vn. Chân dung Tng biên tp và các n phm ca Thi báo KTVN Trong sut 25 hong, Thi báo Kinh t Vit Nam luôn trung thành vi tôn ch, m  c v cho các doanh nghin lý kinh t ng thông tin ca t báo không b dàn tr xã hng riêng bic gi c thù. Thi báo không ch phc v riêng li ích ca doanh nghip, doanh nhân mà còn là li ích ca doanh nghip trong li ích quc gia, li ích doanh nhân trong li ích dân tc. Thi báo Kinh t Vit Nam  16 trang mi s, gm các chuyên trang, chuyên mc: Thi s kinh t (c nh t trang 2-4), V thi m ca, Hi nhp kinh t, Chng khoán, Tài chính - Ngân hàng, Kinh doanh, Kinh t - Xã hi, Công ngh thông tin, Kinh t th gii, Trang 16 dành cho qung cáo. Riêng s
36
báo ra ngày th 7 s c bit (gp 2 s cui tun) y 24 trang. Ngoài các
chuyên trang, chuyên mc  th n th 6, s c bit có thêm các
chuyên trang: Doanh nghip - Doanh nhân và các chuyên trang v kinh t i
sng kinh t phía Nam, Phát trin th n kinh ty mnh
thoái vn c phn hóa, Mng kinh doanh V  n các chuyên trang
i nh, ch i khi các v, s kic bit v kinh t din
ra. Chuyên trang Kinh doanh Doanh nghip - Doanh nhân nhiu bài vit v
doanh nghip, doanh nhân n hình i ng kho sát chính ca lu
2.1.2. 
Báo Di     
quan ngôn lun ca Phòng i và
Công nghiêp Vit Nam (VCCI) i t
, hong vi tôn ch m
 i ích c ng doanh nghip
doanh nhân Vi   c phát
nh k mi tun 2 s vào th 4
th 6  t t báo chuyên v kinh
t cn kinh t mt cách tng hp t
ng li phát trin kinh t
 c,       
doanNgoài báo giy còn có trang
n t: www.dddn.com.vn.
Trong nhDi
Doanh nghip  u ci tii mi phù hp vi xu th phát trin ca nn
kinh t c, phc v li ích doanh nhân, doanh nghip, li ích quc gia, tích
cc trong vic bo v l    p trung thông tin, tuyên
truyn sâu rng hóa v doanh nghip, doanh nhân luôn dành
nhiu s quan tâm cho vi  các doanh nhân gii, t nhng
doanh nghip có thành tích tt trong sn xut kinh doanh.
Báo Dip có các chuyên trang chính là: Trang nht (Gii
thiu nhng bài vic sc trong mi s báo); Thi s, Quc ti thoi
36 báo ra ngày th 7 là s c bit (gp 2 s cui tun) dày 24 trang. Ngoài các chuyên trang, chuyên mc  th n th 6, s c bit có thêm các chuyên trang: Doanh nghip - Doanh nhân và các chuyên trang v kinh t i sng kinh t phía Nam, Phát trin th n kinh ty mnh thoái vn và c phn hóa, Mng kinh doanh V  n các chuyên trang i nh, ch i khi có các v, s kic bit v kinh t din ra. Chuyên trang Kinh doanh và Doanh nghip - Doanh nhân có nhiu bài vit v doanh nghip, doanh nhân n hình i ng kho sát chính ca lu 2.1.2.  Báo Di      quan ngôn lun ca Phòng i và Công nghiêp Vit Nam (VCCI) i t , hong vi tôn ch m  i ích c ng doanh nghip và doanh nhân Vi   c phát nh k mi tun 2 s vào th 4 và th 6  t t báo chuyên v kinh t cn kinh t mt cách tng hp t ng li phát trin kinh t  c,        doanNgoài báo giy còn có trang n t: www.dddn.com.vn. Trong nhDi Doanh nghip  u ci tii mi phù hp vi xu th phát trin ca nn kinh t c, phc v li ích doanh nhân, doanh nghip, li ích quc gia, tích cc trong vic bo v l    p trung thông tin, tuyên truyn sâu rng hóa v doanh nghip, doanh nhân luôn dành nhiu s quan tâm cho vi  các doanh nhân gii, t và nhng doanh nghip có thành tích tt trong sn xut kinh doanh. Báo Dip có các chuyên trang chính là: Trang nht (Gii thiu nhng bài vic sc trong mi s báo); Thi s, Quc ti thoi
37
kinh doanh, Th ng, Hi nhp, Doanh nghip -     
 kin bình lun, Bng sn - Vt liu xây dng, Khi
nghip, Nhân vt, Thông tin doanh nghi t Vit, T hào hàng Vit,
ng, Kinh t  s i s báo    dành
cho qung cáo). Ngoài mt s chuyên trang, chuyên mc c nh : Thi s,
Quc t i thoi, Th ng, Hi nh to s hp dn, tránh nhàm chán,
Ban biên tng kt cu các trang báo theo ch  các ngày phát hành
. Vì th có chuyên trang, chuyên mc xut hin vào s th 4,
chuyên mc li vào th 6.
Vi vic sp xp chuyên mc phân chia theo ngày, báo u kin phn
c nhiu mt, nhi ca nn kinh t th ng
, v hong sn xut kinh doanh,
bo v phát triu doanh nghin thc kinh doanh
ti b c mt cách hiu qu nht. Chuyên trang Nhân vt Doanh nghip -
Doanh nhân luôn các bài vit v doanh nhân, doanh nghii
ng kho sát chính ca lu
2.1.3
Tp chí Doanh nghip & Hi nh    n c 
Hip hi Doanh nghip nh va Vit Nam. Ngoài Tp chí xut bn mi tháng
mt s, còn có website: doanhnghiepvn.vn.
Tri qua p, Tp chí Doanh nghip & Hi nhnh
c uy tín ca mình trong cng doanh nghip, doanh nhân, thc schic
cu ni chuyn ti nhn vng ca doanh nghi  
ch   p nhng thông tin h  ng nhu cu thông tin ca
doanh nghip, doanh nhân, góp phy sn xut kinh doanh phát trin. Lãnh
o, phóng viên, biên tp viên ca Tp chí luôn coi tro c ngh nghip,
nghiêm túc trong mi hong nhi thin c
 tr thông tin cho cng doanh nghip nh và va c c.
37 kinh doanh, Th ng, Hi nhp, Doanh nghip -       kin bình lun, Bng sn - Vt liu xây dng, Khi nghip, Nhân vt, Thông tin doanh nghi t Vit, T hào hàng Vit, ng, Kinh t  s i s báo    dành cho qung cáo). Ngoài mt s chuyên trang, chuyên mc c nh : Thi s, Quc t i thoi, Th ng, Hi nh to s hp dn, tránh nhàm chán, Ban biên tng kt cu các trang báo theo ch  các ngày phát hành . Vì th có chuyên trang, chuyên mc xut hin vào s th 4, có chuyên mc li vào th 6. Vi vic sp xp chuyên mc phân chia theo ngày, báo u kin phn c nhiu mt, nhi ca nn kinh t th ng , v hong sn xut kinh doanh, bo v và phát triu doanh nghin thc kinh doanh ti b c mt cách hiu qu nht. Chuyên trang Nhân vt và Doanh nghip - Doanh nhân luôn có các bài vit v doanh nhân, doanh nghii ng kho sát chính ca lu 2.1.3 Tp chí Doanh nghip & Hi nh    n c  Hip hi Doanh nghip nh và va Vit Nam. Ngoài Tp chí xut bn mi tháng mt s, còn có website: doanhnghiepvn.vn. Tri qua p, Tp chí Doanh nghip & Hi nhnh c uy tín ca mình trong cng doanh nghip, doanh nhân, thc s là chic cu ni chuyn ti nhn vng ca doanh nghi   ch   p nhng thông tin h  ng nhu cu thông tin ca doanh nghip, doanh nhân, góp phy sn xut kinh doanh phát trin. Lãnh o, phóng viên, biên tp viên ca Tp chí luôn coi tro c ngh nghip, nghiêm túc trong mi hong và có nhi thin vì c  tr thông tin cho cng doanh nghip nh và va c c.
38
Mi cun Tp chí dày khong 100
trang, c t chc thành các chuyên
trang, chuyên mc chính là: Tin tc s
ki  m, Bàn tròn hi nhp,
Doanh nhân Tâm - Tài, Chân dung doanh
nghiu Sn phm, Kinh
t - hi, Kinh doanh pháp lut,
Maketing doanh nghip, Sc khe doanh
nhân,  óa doanh nhân, Phóng s,
Nhìn ra th gii, Du n hi nhp, 100
a ch cui tun...
 li  ng vi b c
nhng trang ving v chân dung
nhng doanh nghip, doanh nhân thành
t, b   ng ngày n l 
doanh nghip phát trin, góp phn vào s
phát trin ca nn kinh t  c. Chuyên trang: Doanh nhân Tâm - Tài, Chân
dung Doanh nghipu và Sn phm, Sc khe doanh nhân có nhiu bài
vit v các doanh nhân, doanh nghin hình ng kho sát chính ca
lu.
2.2. Tn hình kinh doanh trên các báo
ng  
Qua kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, báo Di p và
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t tháng 6/n tháng 6/2015, tác gi nhn
thy m kinh t, va
là kênh thông tin kp thi các tin tc mi, các ch c
u hành kinh t va có nhiu tin bài phn ánh v các doanh nghip tiêu biu,

 c kinh doanh. Bài vit trong các chuyên trang i
nh v s ng tn sut. Trong 3 t báo kho sát chThi báo Kinh t
38 Mi cun Tp chí dày khong 100 trang, c t chc thành các chuyên trang, chuyên mc chính là: Tin tc s ki  m, Bàn tròn hi nhp, Doanh nhân Tâm - Tài, Chân dung doanh nghiu và Sn phm, Kinh t - xã hi, Kinh doanh pháp lut, Maketing doanh nghip, Sc khe doanh nhân,  óa doanh nhân, Phóng s, Nhìn ra th gii, Du n hi nhp, 100 a ch cui tun...  li  ng vi b c là nhng trang ving v chân dung nhng doanh nghip, doanh nhân thành t, b   ng ngày n l  doanh nghip phát trin, góp phn vào s phát trin ca nn kinh t  c. Chuyên trang: Doanh nhân Tâm - Tài, Chân dung Doanh nghipu và Sn phm, Sc khe doanh nhân có nhiu bài vit v các doanh nhân, doanh nghin hình ng kho sát chính ca lu. 2.2. Tn hình kinh doanh trên các báo ng   Qua kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, báo Di p và Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t tháng 6/n tháng 6/2015, tác gi nhn thy m kinh t, va là kênh thông tin kp thi các tin tc mi, các ch c u hành kinh t va có nhiu tin bài phn ánh v các doanh nghip tiêu biu,   c kinh doanh. Bài vit trong các chuyên trang i nh v s ng và tn sut. Trong 3 t báo kho sát ch có Thi báo Kinh t
39
Vit Nam báo Di  p tin v n hình kinh doanh. Tuy
nhiên, do s ng tin ca 2 báo không nhiu   
không làm ni bc v nghiên cu nên nên tác gi không thng kê s ng
c th mà ch phân tích bình din hình thc.
Thi báo Kinh t Vit Nam là nht báo, phát hành hàng ngày nên phn tin
thi s kinh t, nhng v mi, va dic kinh t c
cp nh   t tri so vi Báo Di p
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp. Tuy nhiên bài v n hình kinh doanh
không nhiu. Trong tho sát, tác gi thc 205 bài, trong
    doanh nghip 55 bài v doanh nhân. Thi báo phát hành 6
s/tun, trung bình mi tháng có 24 s  khong 6-8 bài vit v n
hình kinh doanh mi tháng. So vi s ng tin bài ca mt t nht báo, con s 
khá khiêm tn. Ngoài ra, vào các s báo phát hành vào nhng dp c bit 
nim các s kin chính tr tri cc, ngày doanh nhân Vit Nam, ngày
l, t ng bài vit v 
Báo Dip phát hành mi tun 2 s vào th 4 và th 6. So
vi Thi báo Kinh t Vit Nam tn suu. Tuy nhiên tác gi nhn
thy rõ s chênh lnh gia hai t báo kinh t y   thông tin v n hình
kinh doanh. H nào báo Dip có bài vit v doanh
nhân, doanh nghip tiêu biu trong chuyên trang Nhân vt Doanh nghip -
Doanh nhân. Ngoài ra, các chuyên trang Khi nghip, Xây du, Sao
t Vit u bài v n hình kinh doanh. Vào các dp l, tt, các
ngày k nim ln cc hay gi  ng xây dng các
   ng bài v n hình kinh doanh. , báo Di
Doanh nghip 298 bài v n hình kinh doanh    doanh
nghip, 143 bài v doanh nhân.
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp dành nhiu din tích cho nhng bài vit
v các doanh nghip, doanh nhân tiêu bic nhiu thành tích, ging
trong hong kinh doanh. S ng bài vit v doanh nghip, doanh nhân hàng
n, ít bing có t khong 10 bài v n hình kinh
doanh mi s, nhiu s 12-13 bài, hoc có thêm các chuyên trang gii thiu v
39 Vit Nam và báo Di  p có tin v n hình kinh doanh. Tuy nhiên, do s ng tin ca 2 báo không nhiu    và không làm ni bc v nghiên cu nên nên tác gi không thng kê s ng c th mà ch phân tích  bình din hình thc. Thi báo Kinh t Vit Nam là nht báo, phát hành hàng ngày nên phn tin thi s kinh t, nhng v mi, va dic kinh t c cp nh   t tri so vi Báo Di p và Tp chí Doanh nghip & Hi nhp. Tuy nhiên bài v n hình kinh doanh không nhiu. Trong tho sát, tác gi thc 205 bài, trong     doanh nghip và 55 bài v doanh nhân. Thi báo phát hành 6 s/tun, trung bình mi tháng có 24 s  có khong 6-8 bài vit v n hình kinh doanh mi tháng. So vi s ng tin bài ca mt t nht báo, con s  khá khiêm tn. Ngoài ra, vào các s báo phát hành vào nhng dp c bit  nim các s kin chính tr tri cc, ngày doanh nhân Vit Nam, ngày l, t ng bài vit v  Báo Dip phát hành mi tun 2 s vào th 4 và th 6. So vi Thi báo Kinh t Vit Nam tn suu. Tuy nhiên tác gi nhn thy rõ s chênh lnh gia hai t báo kinh t này    thông tin v n hình kinh doanh. H nào báo Dip có bài vit v doanh nhân, doanh nghip tiêu biu trong chuyên trang Nhân vt và Doanh nghip - Doanh nhân. Ngoài ra, các chuyên trang Khi nghip, Xây du, Sao t Vit u bài v n hình kinh doanh. Vào các dp l, tt, các ngày k nim ln cc hay gi  ng xây dng các    ng bài v n hình kinh doanh. , báo Di Doanh nghip có 298 bài v n hình kinh doanh    doanh nghip, 143 bài v doanh nhân. Tp chí Doanh nghip & Hi nhp dành nhiu din tích cho nhng bài vit v các doanh nghip, doanh nhân tiêu bic nhiu thành tích, ging trong hong kinh doanh. S ng bài vit v doanh nghip, doanh nhân hàng n, ít bing có t khong 10 bài v n hình kinh doanh mi s, nhiu s có 12-13 bài, hoc có thêm các chuyên trang gii thiu v
40
150
155
138
55
143
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Thời báo KTVN
o DĐDN
Tạp chí
DN&HN
Số lượng bài viết về điển hình kinh doanh
Doanh nghiệp
Doanh nhân
nhng doanh nghin hình các tnh, thành. Tng s bài v n
hình kinh doanh trên Tp chí trong 2 288 138 bài v doanh
nghip, 150 bài v doanh nhân.
T nhng phân tích trên, tác gi có bi th hin s ng bài vit 
ca 3 t 
Bi 2.1: S ng bài vit v n hình kinh doanh ca 3 báo
2.2.2.  n
Trong phm vi nghiên cu ca lu, tác gi  c, phân tích ni dung
thông tin trong các bài vit v doanh nghip, doanh nhân n hình. Ngoài nhng
bài báo tính cht tng hp v các doanh nhân, doanh nghi
theo ni dung ni bt, ch o trong các bài báo, tác gi phân chia thành nhng ni
dung phn ánh c th sau:
2.2.2.1. Thông tin  
nh .
Qua kho sát cho thy,  c các báo la
chn phn ánh khá nhiu các các doanh nghip (các tng
công ty, công ty c phn, công ty TNHH, nghip,  
u trong cc, ngành ngh kinh doanh. Nhng doanh
40 150 155 138 55 143 150 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Thời báo KTVN Báo DĐDN Tạp chí DN&HN Số lượng bài viết về điển hình kinh doanh Doanh nghiệp Doanh nhân nhng doanh nghin hình  các tnh, thành. Tng s bài v n hình kinh doanh trên Tp chí trong 2 288 138 bài v doanh nghip, 150 bài v doanh nhân. T nhng phân tích trên, tác gi có bi th hin s ng bài vit  ca 3 t  Bi 2.1: S ng bài vit v n hình kinh doanh ca 3 báo 2.2.2.  n Trong phm vi nghiên cu ca lu, tác gi  c, phân tích ni dung thông tin trong các bài vit v doanh nghip, doanh nhân n hình. Ngoài nhng bài báo có tính cht tng hp v các doanh nhân, doanh nghi  theo ni dung ni bt, ch o trong các bài báo, tác gi phân chia thành nhng ni dung phn ánh c th sau: 2.2.2.1. Thông tin   nh . Qua kho sát cho thy,  c các báo la chn phn ánh khá nhiu là các các doanh nghip (các tng công ty, công ty c phn, công ty TNHH, xí nghip,   u trong cc, ngành ngh kinh doanh. Nhng doanh
41
nghip này thuc nhiu thành phn kinh t: Doanh nghip c, công ty liên
doanh, công ty c ph     c ngoài (FDI)...
m chung là nhng doanh nghip mnh, dc
ngành ngh hong, có nhit phá trong sn xung vng
c m  n xut kinh doanh lãi, li nhun không ng
bm vic làm và thu nhp ng, n cho ngân
c, s hu nhiu ging kinh t c tng
ng khen... Nh th trong
ni dung các bài vit.
Vic thông tin gii thiu nhng doanh nghiu m
hiu ni ting quc gia vng n lc, phu
ca doanh nghip trong kinh doanh, va to ni  ng lc cho c ng
doanh nghip nói chung tip tc phu, n l c v 
Thi báo Kinh t Vit Nam 45 bài trong tng s 205 bài, chim 22%.
Nhng doanh nghip tiêu bi c thông tin phn ánh nhiu ln  
Tôn Hoa Sen, T  TH (TH True Milk), CTCP Sa Vit Nam (Vinamilk),
 t Nam (VietinBank), T u khí Quc
gia Vit Nam (PVN), To Vit, TCT   u khí, TCT
Hàng không Vit Nam, TCT CP Tái bo him quc gia Vit Nam - Vinare, TCT
Công nghip Du thc vt Vit Nam, CTCP Dch v tng hp Sài Gòn (SAVICO),
T Bitexco, CT Lp Kumho Vi
Trong bài h thành siêu nhà máy s   (S 224 ngày
18/9/2013),  khnh v th ca doanh nghip trong ngành sa nói riêng
trong nn kinh t c, tác gi    
      nhnh ca Phó Th ng
Hoàng Trung Hi:    lc ca tp th cán b công
  ng ph   thành m m
sáng trong s các doanh nghic hong rt hiu qu
càng nhic, xi s tin yêu ci tiêu dùng
 c quc t   kh nh Vinamilk m m sáng trong
ngành Sa, tc s ng vi doanh nghip.
41 nghip này thuc nhiu thành phn kinh t: Doanh nghip c, công ty liên doanh, công ty c ph     c ngoài (FDI)... m chung là nhng doanh nghip mnh, dc ngành ngh hong, có nhit phá trong sn xung vng c m  n xut kinh doanh có lãi, li nhun không ng bm vic làm và thu nhp ng, n cho ngân c, s hu nhiu ging kinh t c tng ng khen... Nh th trong ni dung các bài vit. Vic thông tin gii thiu nhng doanh nghiu m hiu ni ting quc gia vng n lc, phu ca doanh nghip trong kinh doanh, va to ni  ng lc cho c ng doanh nghip nói chung tip tc phu, n l c v  Thi báo Kinh t Vit Nam có 45 bài trong tng s 205 bài, chim 22%. Nhng doanh nghip tiêu bi c thông tin phn ánh nhiu ln   Tôn Hoa Sen, T  TH (TH True Milk), CTCP Sa Vit Nam (Vinamilk),  t Nam (VietinBank), T u khí Quc gia Vit Nam (PVN), To Vit, TCT   u khí, TCT Hàng không Vit Nam, TCT CP Tái bo him quc gia Vit Nam - Vinare, TCT Công nghip Du thc vt Vit Nam, CTCP Dch v tng hp Sài Gòn (SAVICO), T Bitexco, CT Lp Kumho Vi Trong bài h thành siêu nhà máy s   (S 224 ngày 18/9/2013),  khnh v th ca doanh nghip trong ngành sa nói riêng và trong nn kinh t c, tác gi           nhnh ca Phó Th ng Hoàng Trung Hi:    lc ca tp th cán b công   ng ph   thành m m sáng trong s các doanh nghic hong rt hiu qu càng nhic, xi s tin yêu ci tiêu dùng  c và quc t   kh nh Vinamilk là m m sáng trong ngành Sa, tc s ng vi doanh nghip.
42
Trong bài    u m (S 50+51 ngày 27-
28/2/2015), tác gi  n Thy vit v CTCP Dch v tng hp Sài Gòn
(SAVICO), khnh v th ca SAVICO bng vi
 thông tin 
 c t chc xp hng VNR VN công nhn Top 50 DN xut sc nht
Vi nh v   ng phát tri  
tr u uy tín trong cng DN, chng t n v tm
nhìn chi.
Báo Di  p  u bài vit v n hình các
doanh nghip lu và uy tín trong nn kinh t vi 70 bài trong tng
s 298 bài, chim 24%. Mt s doanh nghip ni bc thông tin gii thiu trên
báo là: Tp Than - Khoáng sn Vit Nam (Vinacomin), T
n lc Vit Nam, Ti (Viettel Group), Công ty TNHH
Sài Gòn Ô (Sai n Ford), CTCP Ca s nha châu Âu (EuroWindow), CTCP
Bo him Du khí i (MB), CT CP Sa Vit Nam
(Vinamilk), T i Thành, CT   i HABECO,
T  TCT Công nghip Du thc vt Vit Nam, T 
Anh Gia Lai, Ngân   t Nam (VietinBank), T 
TH (TH True Milk), CTCP T, CTCP Phát trin công nghi s 2
(D2D), CTCP T
Cùng vi nhng bài vit v doanh nghip ln, tiêu biu trong tc,
ngành ngh kinh doanh, báo Dii thiu ti bc nhiu
doanh nhân n hình : Doanh nhân Nguynh -  Công ty D2D -
m   i di    c b ng sn
vinh d c trao ging Doanh nhân Vit Nam tiêu bi; doanh
nhân Nguyn Trng Khang - Ch t   T  c mnh
 u hành doanh nghip tr thành 1 trong 10 nhà
sn xun thoi ln nht toàn cu và mt trong 10 nhà sn xut th tài
  bo mt cao trên th gii   - Phó Ch tch
 Ngân hàng TMCP Bc Á, Ch t s hu nhiu
ging kinh t danh giá; bà Nguyn Th Bch Mai - T Cng Nai vinh
42 Trong bài    u m (S 50+51 ngày 27- 28/2/2015), tác gi  n Thy vit v CTCP Dch v tng hp Sài Gòn (SAVICO), khnh v th ca SAVICO bng vi  thông tin   c t chc xp hng VNR VN công nhn Top 50 DN xut sc nht Vi nh v   ng và phát tri   tr u uy tín trong cng DN, chng t n v tm nhìn chi. Báo Di  p  u bài vit v n hình là các doanh nghip lu và uy tín trong nn kinh t vi 70 bài trong tng s 298 bài, chim 24%. Mt s doanh nghip ni bc thông tin gii thiu trên báo là: Tp Than - Khoáng sn Vit Nam (Vinacomin), T n lc Vit Nam, Ti (Viettel Group), Công ty TNHH Sài Gòn Ô tô (Sai Gòn Ford), CTCP Ca s nha châu Âu (EuroWindow), CTCP Bo him Du khí i (MB), CT CP Sa Vit Nam (Vinamilk), T i Thành, CT   i HABECO, T  TCT Công nghip Du thc vt Vit Nam, T  Anh Gia Lai, Ngân   t Nam (VietinBank), T  TH (TH True Milk), CTCP T, CTCP Phát trin công nghi s 2 (D2D), CTCP T Cùng vi nhng bài vit v doanh nghip ln, tiêu biu trong tc, ngành ngh kinh doanh, báo Dii thiu ti bc nhiu doanh nhân n hình : Doanh nhân Nguynh -  Công ty D2D - m   i di    c b ng sn vinh d c trao ging Doanh nhân Vit Nam tiêu bi; doanh nhân Nguyn Trng Khang - Ch t   T  c mnh  u hành doanh nghip tr thành 1 trong 10 nhà sn xun thoi ln nht toàn cu và là mt trong 10 nhà sn xut th tài   bo mt cao trên th gii   - Phó Ch tch  Ngân hàng TMCP Bc Á, Ch t s hu nhiu ging kinh t danh giá; bà Nguyn Th Bch Mai - T Cng Nai vinh
43
danh Bông Hng Vàng 2013; doanh nhân Bùi Quang Ngc -  T
Mai Kiu Liên, Ch t  k - i ph n hai ln
c Tp chí Forbes bu chn là N doanh nhân xut sc nht châu Á;...
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp a Hip hi doanh nghip
nh và va Ving phn nh ch yu là doanh nghip nh và va.
th nhng bài vit v các doanh nghip ln, các doanh nhân ni ting không
nhiu, có khong 22 bài trong tng s 288 bài, chim 8%. Mt s Công ty
CP Supe Pht phát Hóa ch        t
c (S tháng 9/2013);  c thi k i m vit v doanh nhân
Ph   t    c Công ty CP Cân Hi Phòng,
t t (S tháng 8/2013) vit v doanh nhân, ngh nhân Trn
- Ch tCTCP T, bài p
và ba nhà c(S tháng 10/2014) vit v ng Xuân
Hu, Ch tt nhp khu Qung Bình; Tin s-
c Hnh: Vi khát v
sóc sc khe c (S tháng 12/2014); bài i - Bí
ng i hai ln din kin
Ch t   u VA a th k xây dng, phát tri (S
tháng 9/2014); bài a Tin m (S tháng
5/2015) vit v CTCP Nha Thiu niên Tin phong - mu mnh trong
ngành công nghip nha Vit Nam Các bài ving lng ghép các thông tin
v thành tích hong ca doanh nghip các doanh nhân quu hành
doanh nghip.
ch, Tng biên tp Tp chí Doanh nghip & Hi nhp
cho bit, Tp chí không vit nhiu v các doanh nghip lnng hiu và v
th trong nn kinh t, th nht là vì thc hi ma t báo, th
hai là mun dành nhiu s quan tâm, h tr, thông tin tuyên truy
doanh nghip nh và va, lm % tng s doanh nghip
ng. Mc tiêu ca Tp chí tr ng hành tin cy, h tr
các doanh nghip nh và va phát trin.
43 danh Bông Hng Vàng 2013; doanh nhân Bùi Quang Ngc -  T bà Mai Kiu Liên, Ch t  k - i ph n hai ln c Tp chí Forbes bu chn là N doanh nhân xut sc nht châu Á;... Tp chí Doanh nghip & Hi nhp a Hip hi doanh nghip nh và va Ving phn nh ch yu là doanh nghip nh và va. Vì th nhng bài vit v các doanh nghip ln, các doanh nhân ni ting không nhiu, có khong 22 bài trong tng s 288 bài, chim 8%. Mt s Công ty CP Supe Pht phát và Hóa ch        t c (S tháng 9/2013);  c thi k i m vit v doanh nhân Ph   t    c Công ty CP Cân Hi Phòng, t t (S tháng 8/2013) vit v doanh nhân, ngh nhân Trn - Ch tCTCP T, bài p và ba nhà c(S tháng 10/2014) vit v ng Xuân Hu, Ch tt nhp khu Qung Bình; Tin s- c Hnh: Vi khát v sóc sc khe c (S tháng 12/2014); bài i - Bí ng i hai ln din kin Ch t   u VA a th k xây dng, phát tri (S tháng 9/2014); bài a Tin m (S tháng 5/2015) vit v CTCP Nha Thiu niên Tin phong - mu mnh trong ngành công nghip nha Vit Nam Các bài ving lng ghép các thông tin v thành tích hong ca doanh nghip và các doanh nhân quu hành doanh nghip. ch, Tng biên tp Tp chí Doanh nghip & Hi nhp cho bit, Tp chí không vit nhiu v các doanh nghip lnng hiu và v th trong nn kinh t, th nht là vì thc hi ma t báo, th hai là vì mun dành nhiu s quan tâm, h tr, thông tin tuyên truy doanh nghip nh và va, lm % tng s doanh nghip ng. Mc tiêu ca Tp chí là tr ng hành tin cy, h tr các doanh nghip nh và va phát trin.
44
2.2.2.2. 
t
 th bm hong t thành tích tt v
doanh thu, li nhun không phi chuyn d dàng vi mi doanh nghip, doanh
nhân bng kinh doanh luôn tim n nhi   c. Ch
tinh thng lc mi giúp h
  n thành công trong s nghip. Nhng bài vit 
phân tích, phn ánh nhng thách thc mà doanh nhân, doanh nghip tri
 n thành công luôn có mt sc hút mnh m vc gii nhiu
cm xúc. c bit, trong thi k kinh t có nhic nhiu doanh
nghin, mng thì nhng kinh nghim thc
t hc t các doanh nghic s giúp cho các doanh nhân, doanh nghip
tránh c ri ro.
C 3 báo khu có khá nhiu bài báo thu tài này. Tiêu chí
u tiên nhn ra nhng bài này là ni dung trong tít bài thông tin ch o trong
bài. Theo kho sát, s ng  i báo Kinh t Vit Nam có 55 bài
trên tng s 205 bài, chim 27%; Báo Dip có 65 bài trên tng s
298 bài, chim 22%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 25 bài trên tng s 288
bài, chim 9%. m ca nhng bài báo này là tn ánh nhng
anh nghip gp phi nhng n lt khó gi vng sn xut
  t mc các k ho  ra, doanh nghip
c tt các ging kinh t

Thi báo Kinh t Vit Nam mt s   t qua khó
,   t mc k hoch li nhun s 190+191 ngày 9-
10/8/213); t gn 21 nghìn t
 (S 242 ngày 9/10/2013); t  (s 36 ngày
11/2/2014), T    t mc k hoch (S 174 ngày
22/7/2014; Vinamilk trong Top 100 doanh nghip ln nh(S 230 ngày
25/9/2014); VietinBank ln th t gi u Qu (S 312 ngày
30/12/2014); t khó, Vietnam Airline v(S 1, ngày 13/1/2015), 
44 2.2.2.2.  t  có th bm hong t thành tích tt v doanh thu, li nhun không phi là chuyn d dàng vi mi doanh nghip, doanh nhân bng kinh doanh luôn tim n nhi   c. Ch có tinh thng lc mi giúp h   n thành công trong s nghip. Nhng bài vit  phân tích, phn ánh nhng thách thc mà doanh nhân, doanh nghip tri  n thành công luôn có mt sc hút mnh m vc gii nhiu cm xúc. c bit, trong thi k kinh t có nhic nhiu doanh nghin, mng thì nhng kinh nghim thc t hc t các doanh nghic s giúp cho các doanh nhân, doanh nghip tránh c ri ro. C 3 báo khu có khá nhiu bài báo thu tài này. Tiêu chí u tiên nhn ra nhng bài này là ni dung trong tít bài và thông tin ch o trong bài. Theo kho sát, s ng  i báo Kinh t Vit Nam có 55 bài trên tng s 205 bài, chim 27%; Báo Dip có 65 bài trên tng s 298 bài, chim 22%; Tp chí Doanh nghip & Hi nhp có 25 bài trên tng s 288 bài, chim 9%. m ca nhng bài báo này là tn ánh nhng anh nghip gp phi và nhng n lt khó gi vng sn xut   t mc các k ho  ra, có doanh nghip c tt các ging kinh t  Thi báo Kinh t Vit Nam có mt s   t qua khó ,   t mc k hoch li nhun s 190+191 ngày 9- 10/8/213); t gn 21 nghìn t  (S 242 ngày 9/10/2013); t  (s 36 ngày 11/2/2014), T    t mc k hoch (S 174 ngày 22/7/2014; Vinamilk trong Top 100 doanh nghip ln nh(S 230 ngày 25/9/2014); VietinBank ln th t gi u Qu (S 312 ngày 30/12/2014); t khó, Vietnam Airline v(S 1, ngày 13/1/2015), 