Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

421
554
128
25
h thn dân tc, ý thc trách nhim
vi hi, t    u sn ph u
doanh nghip, góp phn nâng cao v th c  ng quc t. Nhiu
       
ging, gi giai cp
    c, góp ph   t
toàn dân tc.
 ng Chính ph nh ly ngày
   nh v trí ca
gii doanh nhân trong công cui mi và phát tric. Ngh quyt s 09-
NQ/TW ca B Chính tr   ng và phát huy vai trò c 
doanh nhân Vit Nam trong thi k y mnh công nghip hóa, hii hóa và hi
nhp quc t tip tc khng có vai trò quan
trng trong s nghip công nghip hóa, hi c. Xây d 
doanh nhân ln m phm cht, uy tín cao, s góp phn
tích cc nâng cao ch ng, hiu qu, sc cnh tranh, phát trin nhanh, bn vng
và bc lp, t ch ca nn kinh t.
y, trong mi thi k lch s p, doanh nhân luôn
gi mt vai trò quan trng trong s nh cc. Hong kinh doanh
ca h không ch mang li li ích cho b
s phát trin chung ca toàn xã hi, cc.
Ngày nay, báo chí là mt hic bit ph bing tng ngày,
tng gi vào xã hi, quan h ti tng t chc, tng thành viên ca
xã hc kinh t, các doanh nghip, doanh nhân luôn cn báo chí
 qung sn phm, dch v c tip cn gi i tiêu dùng;
c ln doanh nghi ng phn ánh, có s kin
 thông tin. Báo chí không ch dng li trong vic cung cp thông tin thun túy,
còn th ng dn th ng dn vic áp dng khoa hc k thut,
công ngh mi trong sn xut, gii thiu nhn hình
tiên tin trong sn xut kinh doanh. Vi vic ph bin các kinh nghim thành
25 h thn dân tc, ý thc trách nhim vi xã hi, t    u sn ph u doanh nghip, góp phn nâng cao v th c  ng quc t. Nhiu         ging, gi giai cp     c, góp ph   t toàn dân tc.  ng Chính ph nh ly ngày    nh v trí ca gii doanh nhân trong công cui mi và phát tric. Ngh quyt s 09- NQ/TW ca B Chính tr   ng và phát huy vai trò c  doanh nhân Vit Nam trong thi k y mnh công nghip hóa, hii hóa và hi nhp quc t tip tc khng có vai trò quan trng trong s nghip công nghip hóa, hi c. Xây d  doanh nhân ln m và phm cht, uy tín cao, s góp phn tích cc nâng cao ch ng, hiu qu, sc cnh tranh, phát trin nhanh, bn vng và bc lp, t ch ca nn kinh t. y, trong mi thi k lch s p, doanh nhân luôn gi mt vai trò quan trng trong s nh cc. Hong kinh doanh ca h không ch mang li li ích cho b s phát trin chung ca toàn xã hi, cc. Ngày nay, báo chí là mt hic bit ph bing tng ngày, tng gi vào xã hi, quan h ti tng t chc, tng thành viên ca xã hc kinh t, các doanh nghip, doanh nhân luôn cn báo chí  qung bá sn phm, dch v c tip cn gi i tiêu dùng; c ln doanh nghi ng phn ánh, có s kin  thông tin. Báo chí không ch dng li trong vic cung cp thông tin thun túy, mà còn có th ng dn th ng dn vic áp dng khoa hc k thut, công ngh mi trong sn xut, gii thiu nhn hình tiên tin trong sn xut và kinh doanh. Vi vic ph bin các kinh nghim thành
26
công hay tht bi trong qun lý, kinh doanh và áp dng công ngh mi, tit kim chi
phí trong sn xut, báo chí góp phn to nên hiu qu kinh t ln cho xã hi.
Mi quan h gia báo chí vi doanh nghic th hin c th

Th nht, báo chí di doanh nghip bày t ý kim ca
mình vc t c nhu kin thun li cho hong
sn xut kinh doanh ca mình. Nói cách khác, báo chí cu ni quan trng gia
doanh nghip vc và vi tiêu dùng. Báo chí
p hp các ý kin, nguyn vng ca cng doanh nghi  t vi
c, góp phn làm cho th ch kinh t sát vi thc t hong ca
doanh nghip t u kin tt cho vic t chc thc hin. Thông qua báo chí,
nhng ý kin ca doanh nghic   c xem xét, tip thu
trong vii mi , chính sách. Vic ban hành Lut Doanh nghip
hay vic t chc các cuc gp g ng niên gia Th ng Chính ph i
din cng doanh nghip là mt minh chng cho v này.
Th hai, báo chí là nhn quan trng nhm chuyn ti các thông
tin v các v kinh t  t trong nh cn
thit nh  các doanh nghip xây dng chi ng kinh doanh, tìm hiu th
ng, tìm ngun vi tác kinh doanh, ng dng khoa hc công nghi
mi thit b, nâng cao chng hàng hóa, gim giá thành sn phm t 
sc c  th ng. Nhìn chung thông tin kinh t trên báo chí
trong nh     
cách la chn, nhìn nhn và phân tích, t ng nhu cu này cho các
doanh nghi           n Vit Nam.
Chúng ta có thm th các loi và các c thông tin kinh t trên báo chí và
n truy ngun vi tác kinh
doanh, chính sách kinh t, th i tiêu dùng, khoa hc
công ngh, th ng
Th ba, báo chí góp phn xây du và uy tín
ca doanh nghip. V c nhiu t báo, tp chí, các
 cp ti và tích cc tuyên truyn, nht là
26 công hay tht bi trong qun lý, kinh doanh và áp dng công ngh mi, tit kim chi phí trong sn xut, báo chí góp phn to nên hiu qu kinh t ln cho xã hi. Mi quan h gia báo chí vi doanh nghic th hin c th  Th nht, báo chí là di doanh nghip bày t ý kim ca mình vc t c nhu kin thun li cho hong sn xut kinh doanh ca mình. Nói cách khác, báo chí là cu ni quan trng gia doanh nghip vc và vi tiêu dùng. Báo chí p hp các ý kin, nguyn vng ca cng doanh nghi  t vi c, góp phn làm cho th ch kinh t sát vi thc t hong ca doanh nghip và t u kin tt cho vic t chc thc hin. Thông qua báo chí, nhng ý kin ca doanh nghic   c xem xét, tip thu trong vii mi , chính sách. Vic ban hành Lut Doanh nghip hay vic t chc các cuc gp g ng niên gia Th ng Chính ph i din cng doanh nghip là mt minh chng cho v này. Th hai, báo chí là nhn quan trng nhm chuyn ti các thông tin v các v kinh t  t trong nh cn thit nh  các doanh nghip xây dng chi ng kinh doanh, tìm hiu th ng, tìm ngun vi tác kinh doanh, ng dng khoa hc công nghi mi thit b, nâng cao chng hàng hóa, gim giá thành sn phm t  sc c  th ng. Nhìn chung thông tin kinh t trên báo chí trong nh      cách la chn, nhìn nhn và phân tích, t ng nhu cu này cho các doanh nghi           n Vit Nam. Chúng ta có th tìm th các loi và các c thông tin kinh t trên báo chí và n truy ngun vi tác kinh doanh, chính sách kinh t, th i tiêu dùng, khoa hc công ngh, th ng Th ba, báo chí góp phn xây du và uy tín ca doanh nghip. V c nhiu t báo, tp chí, các  cp ti và tích cc tuyên truyn, nht là
27
các t báo chuyên v kinh t. Nhng bài hc xung quanh viu,
ch c v hong kinh doanh không minh bch
  ng cnh báo cho các doanh nghi c ta, giúp cho h kin
thc kinh nghim trong ho ng sn xut, kinh doanh trong nn kinh t 
 cnh tranh hin nay.
Th  báo chí cu ni quan trng cho vi  ng các mi liên
doanh, liên kt gia các doanh nghip cùng ngành, cùng ngh, gia các doanh
nghip kh  sung ln nhau, h tr cho nhau trong sn xut, kinh doanh
nhm nâng cao sc cnh tranh ca h  ng. Bên c  ng
thông tin phân tích ca báo chí nhng gi ý tt cho các doanh nghip m rng
hoc thu hp phi tính cht ca các mi liên kt trong hong qun
lý kinh doanh.
Th  báo chí góp phi mi nhn thc ca hi, to nên s ng
thun, s cm thông, chia s ca xã hi vi doanh nghi
không ch có tác dng viên nhng doanh nghii có chí làm giàu,
mong mu   c còn góp phn to dng
ng xã hi thun li cho kinh doanh, khuyng làm giàu chính
u ca ci, góp phn xây dc giàu mnh.
c bit   u ni chia s vi doanh nghip v nhng khó
 ng sáng to, phê phán nhng gì làm tr ngi, phin hà, rào ci
vi quá trình sn xut, kinh doanh. Báo chí mt mt phát hin nhng hình làm
kinh t tt, nhng n hình trong sn xut kinh doanh  gii thiu, bi
ng th  n nhng tiêu cc, nhng sai trái   
doanh nghi phê phán nhm mng kinh t lành mnh,
t u các doanh nghi n hình t c tuyên truyn rng rãi s
giúp các doanh nghip khác hc tp kinh nghiu là doanh nghip
yu kém có nhiu hn ch  nhng doanh nghip khác rút kinh
nghim, tránh không vp phi tiêu cu qu n thân
doanh nghing phn ánh, là ngung, phong
phú ca báo chí. Bi th mi quan h gia báo chí vi doanh nghip, doanh nhân là
h tr, hp tác, cùng phát trin.
27 các t báo chuyên v kinh t. Nhng bài hc xung quanh viu, ch c v hong kinh doanh không minh bch   ng cnh báo cho các doanh nghi c ta, giúp cho h có kin thc và kinh nghim trong ho ng sn xut, kinh doanh trong nn kinh t   cnh tranh hin nay. Th  báo chí là cu ni quan trng cho vi  ng các mi liên doanh, liên kt gia các doanh nghip cùng ngành, cùng ngh, gia các doanh nghip có kh  sung ln nhau, h tr cho nhau trong sn xut, kinh doanh nhm nâng cao sc cnh tranh ca h  ng. Bên c  ng thông tin phân tích ca báo chí là nhng gi ý tt cho các doanh nghip m rng hoc thu hp phi tính cht ca các mi liên kt trong hong qun lý kinh doanh. Th  báo chí góp phi mi nhn thc ca xã hi, to nên s ng thun, s cm thông, chia s ca xã hi vi doanh nghi không ch có tác dng viên nhng doanh nghii có chí làm giàu, mong mu   c mà còn góp phn to dng ng xã hi thun li cho kinh doanh, khuyng làm giàu chính u ca ci, góp phn xây dc giàu mnh. c bit   u ni chia s vi doanh nghip v nhng khó  ng sáng to, phê phán nhng gì làm tr ngi, phin hà, rào ci vi quá trình sn xut, kinh doanh. Báo chí mt mt phát hin nhng mô hình làm kinh t tt, nhng n hình trong sn xut kinh doanh  gii thiu, bi ng th  n nhng tiêu cc, nhng sai trái     doanh nghi phê phán nhm mng kinh t lành mnh, t u các doanh nghi n hình t c tuyên truyn rng rãi s giúp các doanh nghip khác hc tp kinh nghiu là doanh nghip yu kém có nhiu hn ch  nhng doanh nghip khác rút kinh nghim, tránh không vp phi tiêu cu qu n thân doanh nghing phn ánh, là ngung, phong phú ca báo chí. Bi th mi quan h gia báo chí vi doanh nghip, doanh nhân là h tr, hp tác, cùng phát trin.
28
1.4.3.  thông tin 
        
nhân i
 n hình và
tp th n hình.
khía cn hình kinh doanh c bin
trong vai trò là: Ch ca m  sn xut kinh d  c , tng
c , ch tch
 ca  t    công ty (CT), nghip (XN),
doanh nghi ch nhim hp tác
xã, ch  sn xut kinh doanh nh l
khía cnh tp thn hình kinh doanh các doanh nghip, hong
  sn xut kinh doanh, xí nghip, t 
kinh t, công ty c phn (CTCP), công ty TNHH), doanh
nghic, doanh nghip có v c ngoài, doanh nghi 
h
u 4. Gii thích t ng ca Lut Doanh nghic Quc hi khóa
: Doanh nghip là t chc kinh t có tên
riêng, tài sn, tr s giao dch    
nh ca pháp lut nhm mc hin các hong kinh doanh.
   c coi   
        t  
 trên  Thông tin v k 
     ( doanh thu,  ,   , 
); nh  cho    

      
      c hin tt trách
nhim xã hi phát trin chung ca cng. Ngoài ra, còn mt
s ni dung thông tin v  n hình  Tinh thn khi nghip ca
28 1.4.3.  thông tin           nhân i  n hình và tp th n hình.  khía cn hình kinh doanh c bin trong vai trò là: Ch ca m  sn xut kinh d  c , tng c , ch tch  ca  t    công ty (CT), xí nghip (XN), doanh nghi ch nhim hp tác xã, ch  sn xut kinh doanh nh l  khía cnh tp thn hình kinh doanh là các doanh nghip, hong   sn xut kinh doanh, xí nghip, t  kinh t, công ty c phn (CTCP), công ty TNHH), doanh nghic, doanh nghip có v c ngoài, doanh nghi  h u 4. Gii thích t ng ca Lut Doanh nghic Quc hi khóa : Doanh nghip là t chc kinh t có tên riêng, có tài sn, có tr s giao dch     nh ca pháp lut nhm mc hin các hong kinh doanh.    c coi            t    trên  Thông tin v k       ( doanh thu,  ,   ,  ); nh  cho                   c hin tt trách nhim xã hi phát trin chung ca cng. Ngoài ra, còn mt s ni dung thông tin v  n hình  Tinh thn khi nghip ca
29
nhng doanh nhân tr; kinh nghim thành công trong
n lc ...
Trong ph tài nghiên cu, tác gi t s ni
 v  n hình kinh doanh trên báo chí 
- 




     



-
        
        -



g.
-




-      




29 nhng doanh nhân tr; kinh nghim thành công trong n lc ... Trong ph tài nghiên cu, tác gi t s ni  v  n hình kinh doanh trên báo chí  -               -                  -    g. -     -          
30
-



-

        

,tác phm vit luôn 

           
  , khía cnh   ca các doanh nhân, doanh nghip
n hình
s
        


       

ng 
     
          
  


      
      


       

30 -    -            ,tác phm vit luôn                 , khía cnh   ca các doanh nhân, doanh nghip n hình s                     ng                                                
31
1.4.4. 
 Bác H n: Li tt, vic tt hàng ngày
 giáo dc ln nhau là mt trong nhng cách tt nh xây dng, xây dng
các t chc cách mng, xây di mi, cuc sng mi [30, tr.558]. Thc
t cho thy, trong bt chi nào cái tt và cái xn ti,
tuy nhiên nhng cái tt, cái tích cc vn là ch yng l
hi phát trin tin lên ch không dng li, không tht lùi. Mun xây dng con
i mi, xã hi mi thì phi trit tiêu nhng cái xy tính thin
m tn ti trong m y, vii tt, vic tt, các
  i sng là mc hong mang tính tt yu
ca báo chí cách mng, là nhim v mi nhà báo cn thc hin.
Hong sn xut kinh doanh luôn tim n rt nhic,
mi doanh nhân, doanh nghip phi din vi rt nhiu r bt li ca
th ng, nim tin c  i tiêu dùng, giá c nguyên vt li 
 ng, nhân công, các v tài chính, ngun vn, th ng
chính sách... Khi nn kinh t  nh thì các doanh nghip ho ng thun li,
doanh nhân không c   c li khi kinh t th gii trong
c bt n, doanh nghip s     n c i din
vi sóng to gió ln, m    phi mang ht tài trí c
chèo lái con tàu y. ã nhng con tàu không th cp b thng li bi
rt nhiu do. Bi th nhng ti, doanh nghip sn xut
kinh doanh tt luôn nhc s a cng xã hi.
Thông tin v n hình kinh doanh mt s ng tích c n công
p, doanh nhân nói riêng:
Th nht, thông tin v n hình kinh doanh giúp công chúng hi
hong ca các doanh nghip, doanh nhân, hi   c sn xut kinh
doanh. Khi công chúng tip xúc vi nhng bài vit c th v mt doanh nghip,
doanh nhân nht là nh n hình gii, thành tích tt trong sn xut kinh
doanh thì h s cái nhìn toàn din sâu s  nh  t v
trong hong kinh doanh, him lng mà quan trng ca
lng doanh nghii vi s phát trin ca nn kinh t c.
31 1.4.4.   Bác H n: Li tt, vic tt hàng ngày  giáo dc ln nhau là mt trong nhng cách tt nh xây dng, xây dng các t chc cách mng, xây di mi, cuc sng mi [30, tr.558]. Thc t cho thy, trong bt c xã hi nào cái tt và cái xn ti, tuy nhiên nhng cái tt, cái tích cc vn là ch yng l xã hi phát trin tin lên ch không dng li, không tht lùi. Mun xây dng con i mi, xã hi mi thì phi trit tiêu nhng cái xy tính thin m tn ti trong m y, vii tt, vic tt, các   i sng là mc hong mang tính tt yu ca báo chí cách mng, là nhim v mi nhà báo cn thc hin. Hong sn xut kinh doanh luôn tim n rt nhic, mi doanh nhân, doanh nghip phi din vi rt nhiu r bt li ca th ng, nim tin c  i tiêu dùng, giá c nguyên vt li   ng, nhân công, các v tài chính, ngun vn, th ng chính sách... Khi nn kinh t  nh thì các doanh nghip ho ng thun li, doanh nhân không c   c li khi kinh t th gii và trong c bt n, doanh nghip s     n c i din vi sóng to gió ln, m    phi mang ht tài trí c  chèo lái con tàu y. ã có nhng con tàu không th cp b thng li bi rt nhiu lý do. Bi th nhng ti, doanh nghip sn xut kinh doanh tt luôn nhc s a cng xã hi. Thông tin v n hình kinh doanh có mt s ng tích c n công p, doanh nhân nói riêng: Th nht, thông tin v n hình kinh doanh giúp công chúng hi hong ca các doanh nghip, doanh nhân, hi   c sn xut kinh doanh. Khi công chúng tip xúc vi nhng bài vit c th v mt doanh nghip, doanh nhân nht là nh n hình gii, có thành tích tt trong sn xut kinh doanh thì h s có cái nhìn toàn din và sâu s  nh  t v trong hong kinh doanh, him lng mà quan trng ca lng doanh nghii vi s phát trin ca nn kinh t c.
32
Th hai, thông tin v ng lc, c n
phu cho chính l ng doanh nhân, doanh nghip c  n kinh
doanh, ý chí khi nghii tng lc bit,
trong bi cnh kinh t a qua, m
doanh nghip phi ngng hong, phá sn do không th t qua thách thc do
nhng  ng tiêu cc ca tình hình suy thoái kinh t toàn cu mang li thì
nhng doanh nghin hình, bim hot
ng sn xut kinh doanh nh và phát tri giúp cng
c ning, ý chí quyt tâm phu cho nhng doanh nhân, doanh nghip
khác.
Th ba, thông tin v o ra mt chun mc, mt giá
tr  c ng doanh nghip, doanh nhân nói riêng công chúng nói
chung ph u. Trên thc t rt nhiu hình th tuyên truyn, gii thiu,
nhân rng nhng ti sng xã h tc ng
mnh, ph bin ri sng, ti nhiu tng lp công chúng thì báo chí là
mt kênh thông tin hiu qu. Khi mun xây dng hình nh mt doanh nhân thành
t, có nhin kinh t ch da trên lý thuyt suông s rt khó
 u da vào nhn hình th i sng thì s d
Thông tin trên báo chí luôn có tính chân thc, xác thc, nên tc s
ng v   a thông qua ngòi bút, cách x lý, phong cách ca
i vit thì nh  c tái hin s tr  ng giàu
tính thuyt ph   i trc ti i din vi nhau, d to
c s ng cm.
Th  thông tin v n hình kinh doanh nêu nhng mô hình kinh t hay,
nhng chic, gii pháp quu hành doanh nghip hiu qu, là nhng bài
hc gián tip giá tr thc tin, truyt kinh nghim lp thân, lp nghip, làm
giàu cho c gi và cng xã hi. Mt bài báo vit v ng
lp nghip ca mt thanh niên nông thôn s tác dng c  ng cho
nhiu bn tr khác khp các vùng min trên c c. N
ngh tri truyn thng, ngh    i nhn ra h có th
32 Th hai, thông tin v ng lc, c n phu cho chính l ng doanh nhân, doanh nghip và c  n kinh doanh, ý chí khi nghii tng lc bit, trong bi cnh kinh t a qua, m doanh nghip phi ngng hong, phá sn do không th t qua thách thc do nhng  ng tiêu cc ca tình hình suy thoái kinh t toàn cu mang li thì nhng doanh nghin hình, bim hot ng sn xut kinh doanh nh và phát tri giúp cng c ning, ý chí quyt tâm phu cho nhng doanh nhân, doanh nghip khác. Th ba, thông tin v o ra mt chun mc, mt giá tr  c ng doanh nghip, doanh nhân nói riêng và công chúng nói chung ph u. Trên thc t có rt nhiu hình th tuyên truyn, gii thiu, nhân rng nhng ti sng xã h tc ng mnh, ph bin ri sng, ti nhiu tng lp công chúng thì báo chí là mt kênh thông tin hiu qu. Khi mun xây dng hình nh mt doanh nhân thành t, có nhin kinh t mà ch da trên lý thuyt suông s rt khó  u da vào nhn hình có th i sng thì s d Thông tin trên báo chí luôn có tính chân thc, xác thc, nên tc s ng v   a thông qua ngòi bút, cách x lý, phong cách ca i vit thì nh  c tái hin s tr  ng và giàu tính thuyt ph   i trc ti i din vi nhau, d to c s ng cm. Th  thông tin v n hình kinh doanh nêu nhng mô hình kinh t hay, nhng chic, gii pháp quu hành doanh nghip hiu qu, là nhng bài hc gián tip có giá tr thc tin, truyt kinh nghim lp thân, lp nghip, làm giàu cho c gi và cng xã hi. Mt bài báo vit v ng lp nghip ca mt thanh niên nông thôn s có tác dng c  ng cho nhiu bn tr khác  khp các vùng min trên c c. N ngh tri truyn thng, ngh    i nhn ra h có th
33
làm kinh t bng cách phát trin ngh mc, ngh thêu, ngh làm vàng mã, ngh nuôi
ng th mnh c
Trong cuc sng, nhi, nhng thm không t nh hình
 cn nhc mt tín hiu, mt li nhc, mt
gc hoc nghe nhng câu chuyn v i khác thì có th giác ng  tìm
cho mình m ng, m c t   n ánh, gii thiu
nhiu t t khó    thành nhng ông ch gii, doanh nhân
t nh hc tp kinh nghim, cách làm ca nhc.

  a lu   trình bày mt s vn  lý lun liên
n hong thông tin tuyên truyn ca báo chí v n hình kinh
doanh. C th làm sáng t khái nim thông tin, n hình kinh doanh, 



 i vi s phát trin kinh t-, vai
trò ca doanh nghii trong s nghii mi và phát tric
hin nay       
         
.  làm sáng t
ni dung thông tin v n hình kinh doanh trên báo chí hing thi khng
nh thông tin v i vi hong sn
xut kinh doanh ca các doanh nghip, doanh nhân và ng tích cn
vic xây dng mng kinh doanh lành mnh.
   trình bày mt s  
ca các báo d
 (doanh thu, , n biên, 
 )         , phn
ng        

33 làm kinh t bng cách phát trin ngh mc, ngh thêu, ngh làm vàng mã, ngh nuôi ng th mnh c Trong cuc sng, có nhi, có nhng thm không t nh hình  cn nhc mt tín hiu, mt li nhc, mt gc hoc nghe nhng câu chuyn v i khác thì có th giác ng  tìm cho mình m ng, m c t   n ánh, gii thiu nhiu t t khó    thành nhng ông ch gii, doanh nhân t nh hc tp kinh nghim, cách làm ca nhc.    a lu   trình bày mt s vn  lý lun liên n hong thông tin tuyên truyn ca báo chí v n hình kinh doanh. C th là làm sáng t khái nim thông tin, n hình kinh doanh,      i vi s phát trin kinh t-, vai trò ca doanh nghii trong s nghii mi và phát tric hin nay                  .  làm sáng t ni dung thông tin v n hình kinh doanh trên báo chí hing thi khng nh thông tin v i vi hong sn xut kinh doanh ca các doanh nghip, doanh nhân và có ng tích cn vic xây dng mng kinh doanh lành mnh.    trình bày mt s   ca các báo d  (doanh thu, , n biên,   )         , phn ng         
34
c hin tt trách nhim xã hi và mt s ni dung
 l
. Tác gi t s tiêu chí t chc thông tin
v n hình kinh doanh.
C lun v thông n hình kinh doanh c   
n hình kinh doanh nêu trong
     tác gi kho sát  thc trng thông tin v n hình
a lun 
34 c hin tt trách nhim xã hi và mt s ni dung  l . Tác gi t s tiêu chí t chc thông tin v n hình kinh doanh. C lý lun v thông n hình kinh doanh c    n hình kinh doanh nêu trong      tác gi kho sát  thc trng thông tin v n hình a lun 