Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

395
554
128
115
bi nhng t n hình, nhân t mi xut hin khp m  i
s kinh doanh th, nhi làm kinh t i, ch 
s sn xu
 nm bc thông tin v nhng này thì nhà báo cn xây dng
cho mình nhng cng tác viên nhit tình, hiu bit v ho  h
cung cp thông tin hoc vit bài gii thiu v nh. Các cng tác
viên này có th c gi ca báo, là nhng xuyên theo dõi nhng bài
vit v doanh nghip, doanh nhân. T nhng quan sát trong cuc sng
h phát hic nhng tu trong hong sn xut kinh doanh
và cung cp cho báo chí. Bchính là cng tác viên ca
nhà báo, bi doanh nhân là nhi có kin thc kinh t sâu rng, có mi quan
h hi nhi h t rõ
trong cng doanh nghip, doanh nhân có nhng tn hình, nhân t
mc bi
3.2.7
Vic phn hi c c gi   n vic báo chí có nhiu cng tác
viên hay không thông tin ca báo chí nhc s quan tâm chú ý cc
gi. Vic xây d phn hi cc gi c các báo quan tâm và còn
rt hn ch. Thông tin phn hi cc gi v nhng bài báo vit v doanh nghip,
doanh nhân nhi t h  n thông tin nhà báo
cung cp hay không, ý ki nào v nhng thông tin trong bài báo hoc
 cách truyt thông tin, cách la chn gii thiu nhng t
n hình, tiêu bi nhng thông tin phn hi cc gi, nhà báo s tìm
c nhiu t n hình kinh doanh gii t  ,  
ngành ngh c kinh doanh.
Trong hong báo chí, vic phn hi cc gi ng mang li nhng
ng tích ci v các báo kinh tc bit
nhng chuyên mc gii thiu doanh nghi n hình kinh doanh
gii nên xây dng mt góc nh  t ca chính các doanh nhân hoc bn
 h i gii thiu v nhng tu mà h bii
sng hàng ngày.
115 bi nhng t n hình, nhân t mi xut hin  khp m  i s kinh doanh cá th, nhi làm kinh t i, ch  s sn xu  nm bc thông tin v nhng này thì nhà báo cn xây dng cho mình nhng cng tác viên nhit tình, hiu bit v ho  h cung cp thông tin hoc vit bài gii thiu v nh. Các cng tác viên này có th c gi ca báo, là nhng xuyên theo dõi nhng bài vit v doanh nghip, doanh nhân. T nhng quan sát trong cuc sng h phát hic nhng tu trong hong sn xut kinh doanh và cung cp cho báo chí. Bchính là cng tác viên ca nhà báo, bi doanh nhân là nhi có kin thc kinh t sâu rng, có mi quan h hi nhi h t rõ trong cng doanh nghip, doanh nhân có nhng tn hình, nhân t mc bi 3.2.7 Vic phn hi c c gi   n vic báo chí có nhiu cng tác viên hay không và thông tin ca báo chí có nhc s quan tâm chú ý cc gi. Vic xây d phn hi cc gi c các báo quan tâm và còn rt hn ch. Thông tin phn hi cc gi v nhng bài báo vit v doanh nghip, doanh nhân có nhi t h  n thông tin mà nhà báo cung cp hay không, có ý ki nào v nhng thông tin trong bài báo hoc  cách truyt thông tin, cách la chn gii thiu nhng t n hình, tiêu bi nhng thông tin phn hi cc gi, nhà báo s tìm c nhiu t n hình kinh doanh gii t  ,    ngành ngh c kinh doanh. Trong hong báo chí, vic phn hi cc gi ng mang li nhng ng tích ci v các báo kinh tc bit là nhng chuyên mc gii thiu doanh nghi n hình kinh doanh gii nên xây dng mt góc nh  t ca chính các doanh nhân hoc bn  h i gii thiu v nhng tu mà h bii sng hàng ngày.
116

 mc t s gii pháp nâng cao hiu qu
thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí kinh t, tác gi t s
thách thc trong ho ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, doanh nhân
trong bi cnh hi nhp quc t hin nay bi cnh chung ca nc
 thc hong thông tin v n hình kinh doanh hin nay là cn
thi  thc. T , tác gi t 7 gii pháp
i v  quan qu         p
  Quán trim cng v tuyên truyn kinh t; Phát
huy vai trò và trách nhim ca các qun ng các hình
thc phi hp gia o chí vi doanh nghi
lc chuyên môn và phm chc cho nhà báo; 
m rng phn ánh; Xây dng v
Xây d phn hi cc gi.
ng gii pháp y, tác gi d lun chung cng
ng kt qu ca quá trình kho sát thc tin hong c
chí kinh t, nhng ý kia các nhà qun lý báo chí, phóng viên, doanh
nhân trong các cuc phng vn sâu. Nhng giu gn vc
m hong ca báo chí kinh tmi quan h gia báo chí vi doanh nghip,
doanh nhân hi  cho r  n thân các
nhà báo là ht nhân trong các gii pháp. S chuyên nghip cn
 a nhà báo s tr thành cu ni quan tr  mi quan h doanh nghip
doanh nhân vi báo chí ngày càng bn cht, mang li nhng hiu qu thit thc
trong hong sn xut kinh doanh.
116   mc t s gii pháp nâng cao hiu qu thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí kinh t, tác gi t s thách thc trong ho ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, doanh nhân trong bi cnh hi nhp quc t hin nay và bi cnh chung ca nc  thc hong thông tin v n hình kinh doanh hin nay là cn thi  thc. T , tác gi t 7 gii pháp i v  quan qu         p   Quán trim cng v tuyên truyn kinh t; Phát huy vai trò và trách nhim ca các qun lý ng các hình thc phi hp gia o chí vi doanh nghi lc chuyên môn và phm chc cho nhà báo;  và m rng phn ánh; Xây dng v Xây d phn hi cc gi. ng gii pháp này, tác gi d  lý lun chung cng ng kt qu ca quá trình kho sát thc tin hong c chí kinh t, nhng ý kia các nhà qun lý báo chí, phóng viên, doanh nhân trong các cuc phng vn sâu. Nhng giu gn vc m hong ca báo chí kinh t và mi quan h gia báo chí vi doanh nghip, doanh nhân hi  cho r  n thân các nhà báo là ht nhân trong các gii pháp. S chuyên nghip cn  a nhà báo s tr thành cu ni quan tr  mi quan h doanh nghip doanh nhân vi báo chí ngày càng bn cht, mang li nhng hiu qu thit thc trong hong sn xut kinh doanh.
117
K
V tài  n hình kinh doanh ca báo chí kinh t, tác gi
lu mt s v lun và thc tin v hong
thông tin tuyên truy   n 2013-2015; kho sát
thc t thông tin trên 3 báo: Thi báo Kinh t Vit Nam, báo
Di p Tp chí Doanh nghip & Hi nhp trong th  
 thc trng hong thông tin v n hình kinh
doanh theo bình din ni dung và hình thc, c nhng thành công
 mt s hn ch ca hong này t  mt s gii pháp nhm
nâng cao hiu qu thông tin v n hình kinh doanh. Qua nghiên cu, tác gi khng
nh báo chí kinh t u thành công trong vic tuyên truyn v kinh t, v
t n   c các báo quan tâm thc
hin vi nhng chuyên trang, chuyên mc có tính nh cao. Thông tin v n
hình kinh doanh ca báo chí kinh t thc s cn thit trong bi cnh kinh t hin
nay, khi doanh nghinh là tr ct ca nn kinh t.
Tuy các kt qu nghiên c khái quát toàn b b mt ca hong
thông tin v n hình kinh doanh cn báo chí kinh t hin t
  gng phác tho mt s nét ni bt, chung nhi din ca
báo chí trong ho  toàn din sâu sn cn
nhng nghiên cu quy mô rng và sâu si.
Vi s nhn thc trung thi nghiên c
nhn thy nhng thi   li, nhng nhim v còn tip tc phi
c nghiên cu  u qu c n hình kinh doanh vi hong
kinh doanh ca doanh nghip, doanh nhân và nhn công chúng.
Tác gi kính mong nh c s   n ca các nhà nghiên cu
báo chí và truyn thông, các ging viên, các hc viên cao hng nghip
 nghiên cc hoàn thi
Xin trân trng cc ý kin phn hi.
117 K V tài  n hình kinh doanh ca báo chí kinh t, tác gi lu mt s v lý lun và thc tin v hong thông tin tuyên truy   n 2013-2015; kho sát thc t thông tin trên 3 báo: Thi báo Kinh t Vit Nam, báo Di p và Tp chí Doanh nghip & Hi nhp trong th    thc trng hong thông tin v n hình kinh doanh theo bình din ni dung và hình thc, c nhng thành công  mt s hn ch ca hong này t  mt s gii pháp nhm nâng cao hiu qu thông tin v n hình kinh doanh. Qua nghiên cu, tác gi khng nh báo chí kinh t u thành công trong vic tuyên truyn v kinh t, v t n   c các báo quan tâm thc hin vi nhng chuyên trang, chuyên mc có tính nh cao. Thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí kinh t thc s cn thit trong bi cnh kinh t hin nay, khi doanh nghinh là tr ct ca nn kinh t. Tuy các kt qu nghiên c khái quát toàn b b mt ca hong thông tin v n hình kinh doanh cn báo chí kinh t hin t   gng phác tho mt s nét ni bt, chung nhi din ca báo chí trong ho  toàn din và sâu sn cn nhng nghiên cu quy mô rng và sâu si. Vi s nhn thc trung thi nghiên c nhn thy nhng thi    li, nhng nhim v còn tip tc phi c nghiên cu  u qu c n hình kinh doanh vi hong kinh doanh ca doanh nghip, doanh nhân và nhn công chúng. Tác gi kính mong nh c s   n ca các nhà nghiên cu báo chí và truyn thông, các ging viên, các hc viên cao hng nghip  nghiên cc hoàn thi Xin trân trng cc ý kin phn hi.
118

Sách ting Vit:
1.  (2003), . 

2. Nguyn Kim Anh (2014), Thông tin v n hình tiên tin trong phong trào
bo v ANTQ trên báo in ngành Công an", Luc vin Báo chí
và Tuyên truyn.
3. Quc Anh, Báo chí và DN-Doanh nhân: Mi quan h cng sinh, Báo Di
Doanh nghip, s 47, ngày 12/6/2015, tr.3.
4. Ban T  ng, Bác H v
ng, NXB Lý lun Chính tr, Hà Ni.
5. Báo chí phi công c sc bén tuyên truyc kinh t (Xã lun),
Tp chí Kinh t và D báo, s tháng 11/2011, tr. 3.
6. Lê Thanh Bình (2004), Qun phát trin báo chí - xut bn, NXB Chính
tr Quc gia, Hà Ni
7. Lê Thanh Bình (2005), Báo chí truyn thông và kinh ti, NXB
- Thông tin, Hà Ni.
8. 
 NXB 
9.      
 

10.   (2011),      
trên báo Thái Bình, .
11. Nguy  ng - Hoàng Anh (2003), Nhà báo, quyt, k  
nghip, NXB Lang, Hà Ni.
12. Nguyng (2011), Báo chí truyn thông hiii hc Quc
gia Hà Ni, Hà Ni.
13. Nguyng (2011), n xã hing, Hà Ni.
14. Ngn (1995), Báo chí vi s nghii ming, Hà Ni.
118 TÀ Sách ting Vit: 1.  (2003), .   2. Nguyn Kim Anh (2014), Thông tin v n hình tiên tin trong phong trào bo v ANTQ trên báo in ngành Công an", Luc vin Báo chí và Tuyên truyn. 3. Quc Anh, Báo chí và DN-Doanh nhân: Mi quan h cng sinh, Báo Di Doanh nghip, s 47, ngày 12/6/2015, tr.3. 4. Ban T  ng, Bác H v ng, NXB Lý lun Chính tr, Hà Ni. 5. Báo chí phi là công c sc bén tuyên truyc kinh t (Xã lun), Tp chí Kinh t và D báo, s tháng 11/2011, tr. 3. 6. Lê Thanh Bình (2004), Qun lý và phát trin báo chí - xut bn, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni 7. Lê Thanh Bình (2005), Báo chí truyn thông và kinh ti, NXB - Thông tin, Hà Ni. 8.   NXB  9.          10.   (2011),       trên báo Thái Bình, . 11. Nguy  ng - Hoàng Anh (2003), Nhà báo, bí quyt, k   nghip, NXB Lang, Hà Ni. 12. Nguyng (2011), Báo chí truyn thông hiii hc Quc gia Hà Ni, Hà Ni. 13. Nguyng (2011), n xã hing, Hà Ni. 14. Ngn (1995), Báo chí vi s nghii ming, Hà Ni.
119
15. ng Cng sn Vit Nam (2001), i hi biu toàn quc ln th
IX, , Hà Ni.
16. 
khóa X
17. 
XI.
18. c (2000), lun báo chí - c tính chung phong cách,
i hc Quc gia, Hà Ni.
19.   c (2010), C.Mác -  - V.I. Lênin vi báo chí, NXB
Chính tr Quc gia, Hà Ni.
20. Ngôn ng báo chíi hc Quc gia Hà Ni.
21. 
.
22. ng (2004), T chc và hong toà soni hc Quc
gia, Hà Ni.
23. ng (2007), Các th loi báo chí thông tni hc Quc
gia, Hà Ni.
24.         
 
25. NguyCác tp chí kinh t trong thi k hi nhp, Tp chí
Ngân hàng, s 14, tr. 4 - 6.
26.    (2013),     
, T

27. Nguyn Thành Li (2014), Tác nghi     ng truyn thông
hii, NXB Thông tin và Truyn thông, Hà Ni.
28. 
gia - 
29.    (2010),          
       
.
119 15. ng Cng sn Vit Nam (2001), i hi biu toàn quc ln th IX, , Hà Ni. 16.  khóa X 17.  XI. 18. c (2000),  lý lun báo chí - c tính chung và phong cách, i hc Quc gia, Hà Ni. 19.   c (2010), C.Mác -  - V.I. Lênin vi báo chí, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni. 20. Ngôn ng báo chíi hc Quc gia Hà Ni. 21.  . 22. ng (2004), T chc và hong toà soni hc Quc gia, Hà Ni. 23. ng (2007), Các th loi báo chí thông tni hc Quc gia, Hà Ni. 24.            25. NguyCác tp chí kinh t trong thi k hi nhp, Tp chí Ngân hàng, s 14, tr. 4 - 6. 26.    (2013),      , T  27. Nguyn Thành Li (2014), Tác nghi     ng truyn thông hii, NXB Thông tin và Truyn thông, Hà Ni. 28.  gia -  29.    (2010),                   .
120
30. H Chí Minh toàn tp (2002), tp 12, NXB Chính tr quc gia, Hà Ni.
31.    (2008),        


32. Trn Th Phit (2014), , 
-, Hà Ni.
33.   i Công nghip Vit Nam (2008), Bác H vi doanh
nghip, doanh nhân, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni.
34. Lê Duy Phong, - nông
 
35.   -,
.
36. Trn Quang (2007), Các th loi báo chí chính lun i hc Quc gia,
Hà Ni.
37.    (2009),       

38.  

39. - ng - Trn Quang (2005),  lun báo
chí truyn thôngi hc Quc gia, Hà Ni.
40. T Ngc Tn (2001), Truy  i chúng, NXB Chính tr Quc gia,
Ni.
41. Nguyn Th Minh Thái (2012), Phê bình tác phc ngh thut trên báo
chí, i hc Quc gia Hà Ni.
42. Phm Thng - Hoàng Hi (ch biên) (2005), Vai trò ca báo chí trong phát
trin doanh nghip, ng, Hà Ni
43.  biên) (2004),  Chí Minh bàn v
báo chí, xut bn, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni.
44. Hng Thoan, Tôn vinh 100 doanh nhân Vit Nam tiêu biu, Thi báo KTVN s
246 ngày 14/10/2013, tr12.
120 30. H Chí Minh toàn tp (2002), tp 12, NXB Chính tr quc gia, Hà Ni. 31.    (2008),           32. Trn Th Phit (2014), ,  -, Hà Ni. 33.   i và Công nghip Vit Nam (2008), Bác H vi doanh nghip, doanh nhân, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni. 34. Lê Duy Phong, - nông   35.   -, . 36. Trn Quang (2007), Các th loi báo chí chính lun i hc Quc gia, Hà Ni. 37.    (2009),         38.    39. - ng - Trn Quang (2005),  lý lun báo chí truyn thôngi hc Quc gia, Hà Ni. 40. T Ngc Tn (2001), Truy  i chúng, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni. 41. Nguyn Th Minh Thái (2012), Phê bình tác phc ngh thut trên báo chí, i hc Quc gia Hà Ni. 42. Phm Thng - Hoàng Hi (ch biên) (2005), Vai trò ca báo chí trong phát trin doanh nghip, ng, Hà Ni 43.  biên) (2004),  Chí Minh bàn v báo chí, xut bn, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni. 44. Hng Thoan, Tôn vinh 100 doanh nhân Vit Nam tiêu biu, Thi báo KTVN s 246 ngày 14/10/2013, tr12.
121
45.   ng (2007), Ngi làm báo Vit Nam hc tp làm theo tm
gc H Chí Minh, Tp chí Xây dng, s 6, tr 4,5,23.
46. Hoàng Tùng (2001), Nhng bài báo chính lun, NXB Chính tr Quc gia,
Ni.
47.    (2007),         

.
48. Nguy biên) (2008), i t n ting Viti hc Quc
gia TP H Chí Minh, H Chí Minh.
49.       - 2010),    

Sách tic ngoài dch ra ting Vit:
50. Claudia Mast (2003), Truy i chúng , NXB Thông
tn, Hà Ni.
51. G.V.Lazutina (2003),  hong sáng to ca nhà báo, NXB Thông tn,
Hà Ni.
52. G.V.Lazutina (2004), Nhng v n cc ngh nghip nhà báo,
NXB Lý lun Chính tr, Hà Ni.
53.  ),      

Mt s n t:
54. Trang Lê, y mnh tuyên truy  n hình tiên tin trên báo chí,
http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content
&task=view&id=558, ngày 11/6/2014.
55. Phan Hin, y m    c chào mi hi
ng và các ngày l ln, http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua-
Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-
chao-mung-Dai-hoi-Dang-cac-ngay-le-lon/216283.vgp.
56. t vai trò cu ni gic vi nhân
dân,
121 45.   ng (2007), Ngi làm báo Vit Nam hc tp và làm theo tm gc H Chí Minh, Tp chí Xây dng, s 6, tr 4,5,23. 46. Hoàng Tùng (2001), Nhng bài báo chính lun, NXB Chính tr Quc gia, Hà Ni. 47.    (2007),           . 48. Nguy biên) (2008), i t n ting Viti hc Quc gia TP H Chí Minh, H Chí Minh. 49.       - 2010),      Sách tic ngoài dch ra ting Vit: 50. Claudia Mast (2003), Truy i chúng , NXB Thông tn, Hà Ni. 51. G.V.Lazutina (2003),  hong sáng to ca nhà báo, NXB Thông tn, Hà Ni. 52. G.V.Lazutina (2004), Nhng v n cc ngh nghip nhà báo, NXB Lý lun Chính tr, Hà Ni. 53.  ),        Mt s n t: 54. Trang Lê, y mnh tuyên truy  n hình tiên tin trên báo chí, http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn/TDKT/index.php?option=com_content &task=view&id=558, ngày 11/6/2014. 55. Phan Hin, y m    c chào mi hi ng và các ngày l ln, http://baodientu.chinhphu.vn/Chi-dao-quyet-dinh-cua- Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu/Day-manh-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc- chao-mung-Dai-hoi-Dang-cac-ngay-le-lon/216283.vgp. 56. t vai trò cu ni gic vi nhân dân,
122
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn
_id=661397, ngày 3.7.2014.
57. Báo chí doanh nghip: Gn hp tác chia s,
http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2014/29858/Bao-chi-va-
doanh-nghiep-Gan-bo-hop-tac-va-chia-se.aspx
58. http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinT
ongHop/noidungvankiendaihoidang?category Id=10000716&articleId =10038382
59. Th ng Nguyn Tng phong n
ti, http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/156/Entry/2324/Default.aspx
Mt s tài lin khác:
60. Lut Báo chí si 1999
61. Lut Doanh nghip 2005
62. Lut Doanh nghic Quc hi khóa XIII thông qua ngày 
2014
63. Ngh quyt 09- ca B Chính tr (khóa XI) v xây dng và phát huy vai
trò cy mnh công nghip hóa, hii
hóa và hi nhp quc t.
122 http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10005&cn _id=661397, ngày 3.7.2014. 57. Báo chí và doanh nghip: Gn bó hp tác và chia s, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Binh-luan/2014/29858/Bao-chi-va- doanh-nghiep-Gan-bo-hop-tac-va-chia-se.aspx 58. http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinT ongHop/noidungvankiendaihoidang?category Id=10000716&articleId =10038382 59. Th ng Nguyn Tng phong n ti, http://banthiduakhenthuongtw.gov.vn/tabid/156/Entry/2324/Default.aspx Mt s tài lin khác: 60. Lut Báo chí si 1999 61. Lut Doanh nghip 2005 62. Lut Doanh nghic Quc hi khóa XIII thông qua ngày  2014 63. Ngh quyt 09- ca B Chính tr (khóa XI) v xây dng và phát huy vai trò cy mnh công nghip hóa, hii hóa và hi nhp quc t.