Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

453
554
128
105

         
[58].
Ngh quyt s 09-NQ/TW ca B Chính trng phát
huy vai trò ct Nam trong thi k y mnh công nghip
hóa, hi i hóa hi nhp quc t  ra mc tiêu: Xây d 
nhân ln mnh, tinh thn dân tc, giác ng chính tr   
trách nhim h      o, qun các doanh
nghip ho ng ch ng, hiu qu, sc cnh tranh cao, liên kt cht ch,
tham gia tích cc vào mng sn xut, chui giá tr c toàn cu; không
ngng phát trin, pht s doanh nhân, doanh nghip
t tm c khu v- Nam Á.
Ti L tôn vinh trao tng Cúp Thánh Gióng cho doanh nhân Vit Nam
tiêu bi  ng N
nhiu ch   th nhm xây dng phát trin c ng
doanh nghip Vit Nam ln mnh, sc c ng thi tu kin
phát huy tim nng, vai trò tích cc c   n sn
xut kinh doanh, m r[44].
Nh i mi c  c trong v y dng
kinh t, phát trin doanh nghip doan     i vn
dng phù hp vào hong tuyên truyn c công tác tuyên truyn thc
hing phát huy hiu qu. C th ng ch 
dng các hình thc s hu, các thành phn kinh t, các loi hình doanh nghip, bo
h các quyn li ích hp pháp ca ch s hu tài sn thuc các hình thc s
hu,     ng thông tin ca mình là tt c các
doanh nghip thuc c thành phn kinh t ch không phi ch phc v  i
ng doanh nghic, các t ln. Báo chí phi liên tc thông
tin tuyên truyn cho các ch ng li c ng v kinh t  các doanh
nghip, doanh nhân hiu rõ.
M  ho ng thông tin, tuyên truyn phát trin doanh nghip,
doanh nhân trên báo chí khách quan, trung th  c cn t u
105            [58]. Ngh quyt s 09-NQ/TW ca B Chính trng và phát huy vai trò ct Nam trong thi k y mnh công nghip hóa, hi i hóa và hi nhp quc t  ra mc tiêu: Xây d  nhân ln mnh, có tinh thn dân tc, giác ng chính tr    trách nhim xã h      o, qun lý các doanh nghip ho ng có ch ng, hiu qu, sc cnh tranh cao, liên kt cht ch, tham gia tích cc vào mng sn xut, chui giá tr c và toàn cu; không ngng phát trin, pht s doanh nhân, doanh nghip có t tm c khu v- Nam Á. Ti L tôn vinh và trao tng Cúp Thánh Gióng cho doanh nhân Vit Nam tiêu bi  ng và N có nhiu ch   th nhm xây dng và phát trin c ng doanh nghip Vit Nam ln mnh, có sc c ng thi tu kin phát huy tim nng, vai trò tích cc c   n sn xut kinh doanh, m r[44]. Nh i mi c  c trong v  xây dng kinh t, phát trin doanh nghip doan     i vn dng phù hp vào hong tuyên truyn c công tác tuyên truyn thc hing và phát huy hiu qu. C th ng ch  dng các hình thc s hu, các thành phn kinh t, các loi hình doanh nghip, bo h các quyn và li ích hp pháp ca ch s hu tài sn thuc các hình thc s hu,     ng thông tin ca mình là tt c các doanh nghip thuc các thành phn kinh t ch không phi ch phc v  i ng doanh nghic, các t ln. Báo chí phi liên tc thông tin tuyên truyn cho các ch ng li c ng v kinh t  các doanh nghip, doanh nhân hiu rõ. M  ho ng thông tin, tuyên truyn phát trin doanh nghip, doanh nhân trên báo chí khách quan, trung th  c cn t u
106
ki báo chí luôn bám sát thc tin, tip cc vu ngu nm bt
c bn cht ca nhng v  mi ny sinh trong quá trình t chc thc hin
ng li, ch c nhng lun
gii, thông tin chính xác, khoa hc.
3.2.2. Phát huy vm các báo chí
Thc tin hong báo chí cho thy báo chí kinh t 
    ng c gng tip cn, phn ánh ho ng ca doanh
nghip c v ni dung ln hình thc thông tin nhi hiu qu cao. Tuy nhiên
vn có mt s t báo, tp chí vì cc gi  i
hóa t báo, tp chí li nhun dn hu qu thông tin thiu trung thc hoc
chng chéo, mâu thun l
nhân, làm suy gii v

Trong hong tuyên truyn v kinh t c th  n hình kinh doanh
là v u, v th, s sng còn ca doanh nghip,
doanh nhân, nên cn có s phi hp cht ch gi qu
 tránh s chng so vi tôn ch m dn sai sót, làm tn
hn uy tín c i sn xut kinh doanh, th     
nhi làm báo. Vic thông tin cn phi trung thi s
tht, không li ích cá nhân mà thông tin sai lch, theo ki   
hoc không thích thì ch nêu mt cách hi h, không hay, làm gim uy
tín cn hình. M   qun cn s phi hp v
quan chn báo chí v m c nh o môi
ng làm vic thích h i làm báo có th  
các hong thông tin, tuyên truyn, cung cp thông tin cho vic phát trin doanh
nghia chi.
Vì vit v n hình kinh doanh là vit v các v kinh t 
chí cn phng xuyên bng nhng kin thc mi v kinh t th ng cho
p viên chuyên vit v kinh ti vi phóng viên, biên
tp viên tuyên truyn v doanh nghii to m u ki
h  tài li mun vit, mun
106 ki báo chí luôn bám sát thc tin, tip cc vu ngu nm bt c bn cht ca nhng v  mi ny sinh trong quá trình t chc thc hin ng li, ch c nhng lun gii, thông tin chính xác, khoa hc. 3.2.2. Phát huy vm các báo chí Thc tin hong báo chí cho thy báo chí kinh t      ng c gng tip cn, phn ánh ho ng ca doanh nghip c v ni dung ln hình thc thông tin nhi hiu qu cao. Tuy nhiên vn có mt s t báo, tp chí vì cc gi  i hóa t báo, tp chí vì li nhun dn hu qu thông tin thiu trung thc hoc chng chéo, mâu thun l nhân, làm suy gii v  Trong hong tuyên truyn v kinh t mà c th  n hình kinh doanh là v u, v th, s sng còn ca doanh nghip, doanh nhân, nên cn có s phi hp cht ch gi qu  tránh s chng so vi tôn ch m dn sai sót, làm tn hn uy tín c i sn xut kinh doanh, th      nhi làm báo. Vic thông tin cn phi trung thi s tht, không vì li ích cá nhân mà thông tin sai lch, theo ki    hoc không thích thì ch nêu mt cách hi h, không hay, làm gim uy tín cn hình. M   qun cn có s phi hp v quan chn lý báo chí v m c nh o môi ng làm vic thích h i làm báo có th   các hong thông tin, tuyên truyn, cung cp thông tin cho vic phát trin doanh nghia chi. Vì vit v n hình kinh doanh là vit v các v kinh t  chí cn phng xuyên bng nhng kin thc mi v kinh t th ng cho p viên chuyên vit v kinh ti vi phóng viên, biên tp viên tuyên truyn v doanh nghii to m u ki h  tài li mun vit, mun
107
thâm nhp thc t  tìm hiu, vit bài bi mun tuyên truyi
làm báo phi hiu tht rõ v nó thì mi tuyên truyn có hiu qu.

     

       

        

           
    

:
        

      .     
       



Hi Nhà báo t chc chính tr hi ngh nghip ca nhi làm
báo. V mc tin, Hi ch da tinh thy
ca nhi làm báo chuyên nghip cc ta, quyn l ca hi
c th hin thông qua hong ca Hi. Mc thu nhp ci làm
c ci thii sng i mt bng chung không
ln. Vì v i làm báo thc s sng b ca mình, an tâm
làm vic, bm tuân th c ngh nghip, vì s phát trin chung ca
nn báo chí cách mng, Hi Nhà báo cn có nhng nghiên c xut vng và
 xây d, ch   thi vi nhng hi viên tài
u cng hin cho s nghip báo chí. Ngoài ra, Hi Nhà báo cn tip tc
t chc các hi tho, lp bng nghip v cho các nhà báo kinh t.
107 thâm nhp thc t  tìm hiu, vit bài bi mun tuyên truyi làm báo phi hiu tht rõ v nó thì mi tuyên truyn có hiu qu.                                              :                 .                 Hi Nhà báo là t chc chính tr xã hi ngh nghip ca nhi làm báo. V mc tin, Hi là ch da tinh thy ca nhi làm báo chuyên nghip cc ta, quyn l ca hi c th hin thông qua hong ca Hi. Mc dù thu nhp ci làm c ci thii sng i mt bng chung là không ln. Vì v i làm báo thc s sng b ca mình, an tâm làm vic, bm tuân th c ngh nghip, vì s phát trin chung ca nn báo chí cách mng, Hi Nhà báo cn có nhng nghiên c xut vng và  xây d, ch   thi vi nhng hi viên tài u cng hin cho s nghip báo chí. Ngoài ra, Hi Nhà báo cn tip tc t chc các hi tho, lp bng nghip v cho các nhà báo kinh t.
108
       


sai       

 
 
 

 

K t   ng Chính ph  i ký quynh
công nh   t Nam thì vai trò, v th
ca gii doanh nhân trong hc khnh vng chc. S a
doanh nghip, doanh nhân không ch c bng nhng con s ng
 n v doanh thu, li nhun hay nhng kho   
   s nh m trong khu
vc th gi ng hình nh v m c Vi 
trin mnh m, sánh ngang cùng nhiu  trong khu vc.
Trong nh    ng mi Công nghip Vit Nam
(VCCI) i hp vi Hi Nhà báo Vit Nam t chc nhiu dii tho
nhm nâng cao hiu qu mi quan h  gia báo chí vi doanh nghip,
doanh nhân. Tiêu biu là d- Doanh
 n          (13/10/2004 -
13/10/2014)          



 doanh nhân Tiêu chí ca ging
là la chn các tác phm báo chí v n hình tiên tin, nhân t mi, nhng
doanh nghit khó thành công, nhng kinh nghim tht bi không
108           sai                   K t   ng Chính ph  i ký quynh công nh   t Nam thì vai trò, v th ca gii doanh nhân trong xã hc khnh vng chc. S a doanh nghip, doanh nhân không ch c bng nhng con s ng  n v doanh thu, li nhun hay nhng kho       có s nh m trong khu vc và th gi ng bá hình nh v m c Vi  trin mnh m, sánh ngang cùng nhiu  trong khu vc. Trong nh    ng mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) i hp vi Hi Nhà báo Vit Nam t chc nhiu dii tho nhm nâng cao hiu qu mi quan h  gia báo chí vi doanh nghip, doanh nhân. Tiêu biu là d- Doanh  n          (13/10/2004 - 13/10/2014)               doanh nhân Tiêu chí ca ging là la chn các tác phm báo chí v n hình tiên tin, nhân t mi, nhng doanh nghit khó thành công, nhng kinh nghim tht bi không
109
nn; nhng bài vi    n cao, tính thuyt phc, tác
ng tích ci sng xã hi và nhu cu khi nghip trong gii tr.

-
    


Nhng ho   y mi quan h gia báo chí các doanh
nghip, doanh nhân ngày thêm gn bn cht.   

      
 Chng thông tin tuyên truyn v kinh t c nâng lên.
V phía doanh nghip, doanh nhân cn ch ng hp tác v
thc hin nhu thit thc nht. Doanh nghip nên tu kin cho báo chí
tìm kic li tu kin
cho doanh nghip nói lên ting nói ca mình, qung bá sn phm ca mình.
Mt s c hi gp
vit bài v   u cho bit nhiu doanh nghip, doanh nhân
không mun xut hin trên báo chí, không mut bài v hot ng ca
doanh nghip. Nhà báo H ng (Báo Di  p) cho bit: Khó
i v    p ci vi các doanh nghip, doanh nhân. Mun
vit bài v h không phi là mun vit th vic PV phi thi
gian tip c m cho mình vit. Theo mt vài
doanh nghip thân cn, h có than phin rng có nhiu phóng viên gn yêu cu
c vit v hn h. th nhà báo gp nhic
thu thp thông tin vit bài, nhiu khi phi b d  tài không nhc s phi
hp ca doanh nghip, doanh nhân. 
Trong mi quan h gia báo chí doanh nghip, nu ch 
quan báo chí n l và không th làm tc vic thông tin tuyên
truyn, phát hin, bin hình kinh doanh, nhân t mi. Các doanh
nghing phn ánh, là ngun tin ca báo chí. Vì vy doanh
109 nn; nhng bài vi    n cao, có tính thuyt phc, có tác ng tích ci sng xã hi và nhu cu khi nghip trong gii tr.  -        Nhng ho   y mi quan h gia báo chí và các doanh nghip, doanh nhân ngày thêm gn bó và bn cht.             Chng thông tin tuyên truyn v kinh t c nâng lên. V phía doanh nghip, doanh nhân cn ch ng hp tác v thc hin nhu thit thc nht. Doanh nghip nên tu kin cho báo chí tìm kic li tu kin cho doanh nghip nói lên ting nói ca mình, qung bá sn phm ca mình. Mt s c hi gp vit bài v   u cho bit có nhiu doanh nghip, doanh nhân không mun xut hin trên báo chí, không mut bài v hot ng ca doanh nghip. Nhà báo H ng (Báo Di  p) cho bit: Khó i v    p ci vi các doanh nghip, doanh nhân. Mun vit bài v h không phi là mun vit là có th vic vì PV phi có thi gian tip c m cho mình vit. Theo mt vài doanh nghip thân cn, h có than phin rng có nhiu phóng viên gn yêu cu c vit v hn h. Vì th nhà báo gp nhic thu thp thông tin vit bài, nhiu khi phi b d  tài vì không nhc s phi hp ca doanh nghip, doanh nhân.  Trong mi quan h gia báo chí và doanh nghip, nu ch  quan báo chí n l và không th làm tc vic thông tin tuyên truyn, phát hin, bin hình kinh doanh, nhân t mi. Các doanh nghing phn ánh, là ngun tin ca báo chí. Vì vy doanh
110
nghip, doanh nhân phi tích cc phi hp cung cp thông tin cho báo chí. Có nhiu
doanh nghip, doanh nhân e dè nhà báo, không mun tip xúc vi báo chí ngay c
n bi h s khi lên báo ri thì s b chú ý nhi
nht c nhi cn thi vy, các doanh nghip, doanh nhân
cn ph   n th n vai trò ca báo chí vi s phát trin
ca doanh nghip, doanh nhân t ng mi quan h hp tác cht ch vi báo
chí, h tr  c nhng thông tin hay, gtr, gii thic nhiu
tp, doanh nhân tiêu bi nhân rn hình tiên tin,
c  n kinh doanh ca doanh nhân, s phát trin ca nn kinh t t
c.

t thc t hin nay là s
khng ho  a nn kinh ts phát trin mnh ca các loi
hình truyn thông dn s cnh tranh trong hong kinh t n
ra ht sc phc tp. Không ít t    t bài, thc hin chuyên
mc/chuyên trang vi m  i h ng, ngun thu v cho tòa son,
thm chí nhiu t báo còn khoán doanh s qu  t ra
mc phí c th cho mi bài vit v doanh nghipy
không ít phóng viên vào tình hung bt buc ph là doanh
nghip hoc doanh nhân. Nhiu doanh nghip, doanh nhân không x
d t báo khi ch b ra mt khon tivic ch
kinh t n s d dãi trong ving
thn uy tín tòa son nói riêng hình nh các phóng
viên, nhà báo khi vit v n hình doanh nghiu t
n vit v 


Tuyên truyn v n hình kinh doanh là mt ni dung ca tuyên truyn kinh
t nói chung trên báo chí.


110 nghip, doanh nhân phi tích cc phi hp cung cp thông tin cho báo chí. Có nhiu doanh nghip, doanh nhân e dè nhà báo, không mun tip xúc vi báo chí ngay c n bi h s khi lên báo ri thì s b chú ý nhi nht c nhi cn thi vy, các doanh nghip, doanh nhân cn ph   n th n vai trò ca báo chí vi s phát trin ca doanh nghip, doanh nhân t ng mi quan h hp tác cht ch vi báo chí, h tr  c nhng thông tin hay, có giá tr, gii thic nhiu tp, doanh nhân tiêu bi nhân rn hình tiên tin, c  n kinh doanh ca doanh nhân, vì s phát trin ca nn kinh t t c.  t thc t hin nay là s khng ho  a nn kinh t và s phát trin mnh ca các loi hình truyn thông dn s cnh tranh trong hong kinh t n ra ht sc phc tp. Không ít t    t bài, thc hin chuyên mc/chuyên trang vi m  i h ng, ngun thu v cho tòa son, thm chí nhiu t báo còn khoán doanh s qu  t ra mc phí c th cho mi bài vit v doanh nghipy không ít phóng viên vào tình hung bt buc ph là doanh nghip hoc doanh nhân. Nhiu doanh nghip, doanh nhân không x d t báo khi ch b ra mt khon tivic ch kinh t n s d dãi trong ving thn uy tín tòa son nói riêng và hình nh các phóng viên, nhà báo khi vit v n hình doanh nghiu t n vit v    Tuyên truyn v n hình kinh doanh là mt ni dung ca tuyên truyn kinh t nói chung trên báo chí.  
111

     

 thc hic ni dung này, nhà báo phi nhng kin thn,
chuyên sâu v các chuyên ngành kinh t  chính tr, qun lý kinh t, kinh
t phát trin, lut kinh t.... Có ny, nhà báo mi có th làm tc nhim v
ca mình là thông tin toàn b nn kinh t c, hoc, ngành mình ph
ng thi thích, nhnh, d báo phù
hp, n.
Trong bi cnh nn kinh t i nhp quc t sâu sc, rt nhiu
v mi ny sinh nên vit v kinh t, v hong ca các doanh nghi
nhi rt cao. Mt khác, quá trình toàn cn thông tin báo chí
ph bin rt ra khi biên gii ca mt quc gia, vì th chng các bài
      c kinh t phi chun mc,
 i vi các nhà báo kinh t ng ting xuyên các
doanh nghip, doanh nhân, nha v trong xã hu kin vt cht
nên h phi mt vi nhiu cám d vt cht nu không lng vng
vàng thì s rt d vp phi sai lm, sa ngã, b mua chuc bi tin bc, dn thông
tin mt chiu theo ý mun ca doanh nghip, doanh nhân.
Vì vy, nhà báo kinh t mun làm tròn nhim v ca mình cn hi t c
ba yu t m - tâm -  chính tr vng vàng; nm vng ch 
ng li cng và chính sách pháp lut cc trong hong báo chí;
có kin thc rng, chuyên môn sâu, am hiu v c giao nhim
v thông tin tuyên truyn, c thnhng kin thc kinh t, hiu bit v hong
doanh nghip mi quan h rng vi các doanh nhân, nhng hiu bit sâu
sc v cuc s công vic kinh doanh ca h. Nhà báo kinh t
phi gi cho mình mt mu t không mc sai lc
nhng m d vt cht, li ích kinh t d n tình trng thông tin thiu khách
quan, trung thc, PR, qung cáo  cho doanh nghip.   n ca
TS. Trn Bá Dung (Hi Nhà báo VN): Mut, khách quan, phi
giáo dc tuyên truyn thc hi  t báo chí, Lut qung cáo cho c
111          thc hic ni dung này, nhà báo phi có nhng kin thn, chuyên sâu v các chuyên ngành kinh t  chính tr, qun lý kinh t, kinh t phát trin, lut kinh t.... Có ny, nhà báo mi có th làm tc nhim v ca mình là thông tin toàn b nn kinh t c, hoc, ngành mình ph ng thi thích, nhnh, d báo phù hp, n. Trong bi cnh nn kinh t i nhp quc t sâu sc, rt nhiu v mi ny sinh nên vit v kinh t, v hong ca các doanh nghi nhi rt cao. Mt khác, quá trình toàn cn thông tin báo chí ph bin rt ra khi biên gii ca mt quc gia, vì th chng các bài       c kinh t phi chun mc,  i vi các nhà báo kinh t ng ting xuyên là các doanh nghip, doanh nhân, nha v trong xã hu kin vt cht nên h phi mt vi nhiu cám d vt cht mà nu không có lng vng vàng thì s rt d vp phi sai lm, sa ngã, b mua chuc bi tin bc, dn thông tin mt chiu theo ý mun ca doanh nghip, doanh nhân. Vì vy, nhà báo kinh t mun làm tròn nhim v ca mình cn hi t c ba yu t m - tâm -  chính tr vng vàng; nm vng ch  ng li cng và chính sách pháp lut cc trong hong báo chí; có kin thc rng, chuyên môn sâu, am hiu v c giao nhim v thông tin tuyên truyn, c th là nhng kin thc kinh t, hiu bit v hong doanh nghip và có mi quan h rng vi các doanh nhân, có nhng hiu bit sâu sc v cuc s công vic kinh doanh ca h. Nhà báo kinh t phi gi cho mình mt mu t không mc sai lc nhng cám d vt cht, li ích kinh t d n tình trng thông tin thiu khách quan, trung thc, PR, qung cáo  cho doanh nghip.   n ca TS. Trn Bá Dung (Hi Nhà báo VN): Mut, khách quan, phi giáo dc và tuyên truyn thc hi  t báo chí, Lut qung cáo cho c
112
phóng viên. Phi tách bch rõ. Mt khác phi giáo di làm 
không b mt trái ca th ng lôi kéo, không qung cáo trá hình cho doanh
nghip. 2
Khi vit v doanh nghip, doanh nhân, nh n hình kinh doanh gii
i sng, nhà báo phi tìm hiu cn k thông tin, phis kim chng, xác
 bm nhc là chân thc nht, vic khai thác thông
tin phi t nhng nguy. Bi vit v n hình là vit
v nhp, cái tt, nu nhng thông t bn
c phát hin thì s làm mt giá tr ca bài báo, n uy tín c
báo chí.      

Theo nhà báo Nguyn Th Tâm (Thi báo Kinh t Sài Gòn bm
tính chân tht, khách quan trong thông tin v ng,
i vit báo phi t tìm ki phát hin ra
nhân vt c ng thi, phi nghiêm túc s dng các bin pháp nghip v
c lp, kim ch   c gi
nhng thông tin chun xác nht. 
3.2.5. tin 
 c hiu qu n thì trách nhim ca các nhà
báo t chc các tác phm báo chí ch  s c.
Chng bài báo li ph thuc vào chng ni dung và hình thc th hin.
Mu  c ch ng bài vi i vit cn quan tâm ti nhu
cu tâm tip nhn c   c la chn
phn ánh phi thc s tiêu bi
sc thuyt phc bc.     

    
        
ng thi

112 phóng viên. Phi tách bch rõ. Mt khác phi giáo di làm  không b mt trái ca th ng lôi kéo, không qung cáo trá hình cho doanh nghip. 2 Khi vit v doanh nghip, doanh nhân, nh n hình kinh doanh gii i sng, nhà báo phi tìm hiu cn k thông tin, phi có s kim chng, xác  bm nhc là chân thc nht, vic khai thác thông tin phi t nhng nguy. Bi vit v n hình là vit v nhp, cái tt, nu nhng thông t bn c phát hin thì s làm mt giá tr ca bài báo, n uy tín c báo chí.        Theo nhà báo Nguyn Th Tâm (Thi báo Kinh t Sài Gòn bm tính chân tht, khách quan trong thông tin v ng, i vit báo phi t tìm ki phát hin ra nhân vt c ng thi, phi nghiêm túc s dng các bin pháp nghip v c lp, kim ch   c gi nhng thông tin chun xác nht.  3.2.5. tin   c hiu qu n thì trách nhim ca các nhà báo là t chc các tác phm báo chí có ch  s c. Chng bài báo li ph thuc vào chng ni dung và hình thc th hin. Mu  c ch ng bài vi i vit cn quan tâm ti nhu cu và tâm lý tip nhn c   c la chn phn ánh phi thc s tiêu bi sc thuyt phc bc.                     ng thi 
113


      

tâm 
       
        
  

    

        
          


 na, muc s quan tâm ci thì bài báo phi 
   hp dn.        
      
 Báo chí luôn vng và phát tri ng nhu ci sng xã hi
và nhu cu bng vng phát trip thu
các th loi mi và có s i theo cuc sng. Các th loi báo chí ngoài s vn
i còn có s n nhau nhng nhu cu ngày càng phong
ng ca công chúng. Ngay trong mt th long cách th
hin khác nhau t t v, phân tích v n kt thúc v. Vì th vic
s dng th loi cn phi ht sc linh hong.
     


    


113           tâm                                                    na, muc s quan tâm ci thì bài báo phi     hp dn.                 Báo chí luôn vng và phát tri ng nhu ci sng xã hi và nhu cu bng vng phát trip thu các th loi mi và có s i theo cuc sng. Các th loi báo chí ngoài s vn i còn có s n nhau nhng nhu cu ngày càng phong ng ca công chúng. Ngay trong mt th long cách th hin khác nhau t t v, phân tích v n kt thúc v. Vì th vic s dng th loi cn phi ht sc linh hong.               
114
 ng phn ánh thì nhà báo cn phi b công sc, thi gian
 tìm hiu sâu v hong sn xut kinh doanh trong tng ngành,
 c c th; ph   c t, v    
.

Hin nay, các ban  , hip hi kinh t   chc nhiu gii
ng vinh danh các doanh nghip np
thu ln nht Vit Nam, Giu ni ting Quu
mnh, Ging Bông hng vàng, Cúp Thánh Gióng, Gi , 
Ging Rng Vàng, Doanh nhân Tâm - Tài, Khi
nghip, B     i qua
quá trình thnh h  t k ng, b m tôn vin ng,
t ngun thông tin dth khai
 m rng phc nhiu t
nghii kinh doanh tiêu bii sng xã hi.
3.2.
6.

Theo TS. Phm Tt Thng, trong hong báo chí, cng tác viên có vai trò
quan trng. Lng ci u ngun tin nên vi
tin ca h luôn bm tính kp thi, nhanh nhi vi các tp chí kinh t, lc
ng cng tác viên càng có vai trò quan trng vì các bài vit chuyên sâu v doanh
nghip phn lu nh vào lng này. Xã hi càng phát trin, thông tin v các
mt trên báo chí ngày càng  ng và phc t ng tin, bài ca lc
ng cng tác viên chim t l trên các báo, tp chí ngày càng nhiu. Thc tin
hong cc ta trong nh u thông tin mt chiu
ngày càng b cô lng ch cho li thông phn ánh mt
ng m ca cuc s c nhng thông tin nhanh nhy,
chính xác, hu hu xây dng lng cng tác viên rng
rãi trong tt c c chính tr, kinh t, xã hi [57].
i vi mt s  c thông tin kinh t ng cng tác
ng là các chuyên gia kinh t v i hong thông tin
tuyên truyn v ng cu
114  ng phn ánh thì nhà báo cn phi b công sc, thi gian  tìm hiu sâu v hong sn xut kinh doanh trong tng ngành,  c c th; ph   c t, v     .  Hin nay, các ban  , hip hi kinh t   chc nhiu gii ng vinh danh các doanh nghip np thu ln nht Vit Nam, Giu ni ting Quu mnh, Ging Bông hng vàng, Cúp Thánh Gióng, Gi ,  Ging Rng Vàng, Doanh nhân Tâm - Tài, Khi nghip, B     i qua quá trình thnh h  t k ng, b m tôn vin ng, t ngun thông tin d có th khai  m rng phc nhiu t nghii kinh doanh tiêu bii sng xã hi. 3.2. 6.  Theo TS. Phm Tt Thng, trong hong báo chí, cng tác viên có vai trò quan trng. Lng ci  u ngun tin nên vi tin ca h luôn bm tính kp thi, nhanh nhi vi các tp chí kinh t, lc ng cng tác viên càng có vai trò quan trng vì các bài vit chuyên sâu v doanh nghip phn lu nh vào lng này. Xã hi càng phát trin, thông tin v các mt trên báo chí ngày càng  ng và phc t ng tin, bài ca lc ng cng tác viên chim t l trên các báo, tp chí ngày càng nhiu. Thc tin hong cc ta trong nh u thông tin mt chiu ngày càng b cô lng ch cho li thông phn ánh mt ng m ca cuc s c nhng thông tin nhanh nhy, chính xác, hu hu xây dng lng cng tác viên rng rãi trong tt c c chính tr, kinh t, xã hi [57]. i vi mt s  c thông tin kinh t ng cng tác ng là các chuyên gia kinh t v i hong thông tin tuyên truyn v ng cu