Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

393
554
128
5
- 



           
        
        


doan
    
              
- 
- 
      
 - 

G t lu   "Thông tin v n hình tiên tin trong
phong trào bo v ANTQ trên báo in ngành Công an" ca Nguyn Kim Anh, bo
v tháng 7/2014 ti Hc vin Báo chí Tuyên truyn. Lu  c
trng thông tin v n hình tiên tin ca báo in ngành Công an (gm An ninh Th
  t c
m c th; s ng ca các thông tin v n hình tiên tin trong phong trào
bo v n qun chúng nhân dân;  xut các gii pháp nhm nâng cao cht
ng, hiu qu c báo phng nhu cu thc tii ca
phong trào bo v ANTQ trong tình hình mi.
     
     
 , doanh nhân    
        
5 -                                     doan                     -  -          -   G t là lu   "Thông tin v n hình tiên tin trong phong trào bo v ANTQ trên báo in ngành Công an" ca Nguyn Kim Anh, bo v tháng 7/2014 ti Hc vin Báo chí và Tuyên truyn. Lu  c trng thông tin v n hình tiên tin ca báo in ngành Công an (gm An ninh Th   t c m c th; s ng ca các thông tin v n hình tiên tin trong phong trào bo v n qun chúng nhân dân;  xut các gii pháp nhm nâng cao cht ng, hiu qu c báo phng nhu cu thc tii ca phong trào bo v ANTQ trong tình hình mi.              , doanh nhân             
6
h

  

        

 
 g trình      

      -    
         - 
   
- 




       
 Qua 
  giúp       

h


    

-   
      

6 h                  tá g trình              -              -      -               Qua    giúp         h         -           
7
- thông tin, thông tin
      

- Phân tích, làm inh doanh, phát
     
h kinh doanh trên báo chí.
- 
thông tin v
     



-         
  
 -2020.


-  


- C, có thành tích
 i
 

 nên 






7 - thông tin, thông tin         - Phân tích, làm rõ inh doanh, phát       h kinh doanh trên báo chí. -  thông tin v          -              -2020.   -     - C, có thành tích  i     nên       
8


+ Các báo này doanh nhân

- 

n
Luu d nhn thc lun nhng v : lun
chung v báo chí - truyn thông; Các v v thông tin tuyên truyn v n hình
tiên tin, nhân t mm ch o cng, các chính sách và
pháp lut cc v công tác tuyên truyn, bin hình, nhân t
mi trên báo chí.
 nghiên cu c th
Bên c    d   
pháp nghiên cu tài liu th c  ng kê, tng h
phân tích ni dung n phng vn sâu. C th 
u tài liu th cp:  tài s m h thng
n pháp quy liên quan ti hong thông tin tuyên truyn v n hình,
nhân t mi. Ngoài ra còn nghiên cu các công trình nghiên cu khoa hc, sách,
báo, u, tài liu, các lun liên quan t tài, các bài báo liên
quan ti v luu.
ng kê, tng hp: Tác gi kho sát ni dung 3 báo: Thi
báo Kinh t Vit Nam, Báo Di p và Tp chí Doanh nghip &
Hi nh n tháng 6/2015), t chn ra nhng
bài vit v n hình kinh doanh, tp hp l thng kê con s c th, phc v cho
vii dung thông tin và hình thc th hin.
  n: Phân tích các tác phm báo chí vit v
n hình kinh doanh trên các báo mà luo sát. C th là phân tích v tn
sut, s ng tin bài; ni dung thông tin hình thc trình bày tác phm báo chí.
 ni dung thông tin v n hình kinh doanh. Nhm
ca hong thông tin này và nguyên nhân ca nhng hn ch.
8   + Các báo này doanh nhân  -   n Luu d nhn thc lun nhng v : Lý lun chung v báo chí - truyn thông; Các v v thông tin tuyên truyn v n hình tiên tin, nhân t mm ch o cng, các chính sách và pháp lut cc v công tác tuyên truyn, bin hình, nhân t mi trên báo chí.  nghiên cu c th Bên c    d    pháp nghiên cu tài liu th c  ng kê, tng h phân tích ni dung n phng vn sâu. C th  u tài liu th cp:  tài s m và h thng n pháp quy liên quan ti hong thông tin tuyên truyn v n hình, nhân t mi. Ngoài ra còn nghiên cu các công trình nghiên cu khoa hc, sách, báo, u, tài liu, các lun liên quan t tài, các bài báo liên quan ti v luu. ng kê, tng hp: Tác gi kho sát ni dung 3 báo: Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Di p và Tp chí Doanh nghip & Hi nh n tháng 6/2015), t chn ra nhng bài vit v n hình kinh doanh, tp hp l thng kê con s c th, phc v cho vii dung thông tin và hình thc th hin.   n: Phân tích các tác phm báo chí vit v n hình kinh doanh trên các báo mà luo sát. C th là phân tích v tn sut, s ng tin bài; ni dung thông tin và hình thc trình bày tác phm báo chí.  rõ ni dung thông tin v n hình kinh doanh. Nhm ca hong thông tin này và nguyên nhân ca nhng hn ch.
9
 
   
 
       
 

Ngoài ra,       
b, báo
 ...

-     



- 

- 




n hình trên báo chí -  lý lun và thc tin.
  Hong thông tin v n hình kinh doanh ca các báo la
chn kho sát.
Mt s gii pháp   nâng cao   thông tin v n
hình kinh doanh ca báo chí kinh t.
9                    Ngoài ra,        b, báo  ...  -         -   -      n hình trên báo chí -  lý lun và thc tin.   Hong thông tin v n hình kinh doanh ca các báo la chn kho sát. Mt s gii pháp   nâng cao   thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí kinh t.
10

 -


1.1.1. Thông tin và thông tin báo chí
Khái nic bt ngun t ch c ca t
ti  i t n Ting Vi c hi 
sau: dng t, thông tin là truyt. dng danh
t, thông tin có hai cách hiu, mt là tin tc truyt; hai là tin tc v
các s kic din ra trong th gii xung quanh (Ví d: Bài vit có nhiu thông
tin mi khc phc tình trng thiu thông tin) [48  y, th hiu
thông tin là nói v mng c th  to ra mt dng thc, ví d 
tin bn thoi; thông tin cho nhau vi. Thông tin s truy t ý
ng, mt n ng khác, d n
sách này cho bit rt nhing vt quý hit chng.
Trong cu    Philippe Breton và Serge
Proulx gii thích rng: Khái ni    u
hin s mong mun ging dy, truyng  nht là nói
v m ng c th  to ra mt hình dng (forme); th hai nói v s
truyt mng, mt khái nim hay bi 
tn ti nhm vào s to lp c th, mt nhm vào s to lp kin thc và truyt,
u cho s phát minh ca ting Latinh. th hin s gn kt ca hai
c k thut và kin thc [39, tr. 52].
    nói v cht liu ngôn ng sng, s
miêu t, câu chuyn k, bng chng, ch cn th hin mt nhân t ca thc ti.
Ngoài ra, còn mt s cách hiu khác v   ng tri
thc có th  bo qu x lý ho truyt; Thông tin là tin
tc thông báo qua mt hãng báo chí, mt t phát thanh hoc truyn
10   -   1.1.1. Thông tin và thông tin báo chí Khái nic bt ngun t ch c ca t ti  i t n Ting Vi c hi  sau:  dng t, thông tin là truyt.  dng danh t, thông tin có hai cách hiu, mt là tin tc truyt; hai là tin tc v các s kic din ra trong th gii xung quanh (Ví d: Bài vit có nhiu thông tin mi khc phc tình trng thiu thông tin) [48  y, có th hiu thông tin là nói v mng c th  to ra mt dng thc, ví d  tin bn thoi; Có gì thông tin cho nhau vi. Thông tin là s truy t ý ng, mt n ng khác, ví d n sách này cho bit rt nhing vt quý hit chng. Trong cu    Philippe Breton và Serge Proulx gii thích rng: Khái ni    u hin s mong mun ging dy, truyng  nht là nói v m ng c th  to ra mt hình dng (forme); th hai là nói v s truyt mng, mt khái nim hay bi  tn ti nhm vào s to lp c th, mt nhm vào s to lp kin thc và truyt, u cho s phát minh ca ting Latinh. Nó th hin s gn kt ca hai c k thut và kin thc [39, tr. 52].     nói v cht liu ngôn ng sng, s miêu t, câu chuyn k, bng chng, ch cn nó th hin mt nhân t ca thc ti. Ngoài ra, còn có mt s cách hiu khác v   ng tri thc có th  bo qu x lý ho truyt; Thông tin là tin tc thông báo qua mt hãng báo chí, mt t phát thanh hoc truyn
11
hình. Thông tin báo chí bao gi ng nhng giá tr xã hi hay chính tr.
d, m i gn thoi cho m   ng thông tin
     c nhiu i
tip nhn  n nhi   ng thông tin
i gii ch  - xã hi khi nó có  n
nhi c nhii tip nh c công b trên báo chí. Bi vy,
báo chí là loi hình hong thông tin chính tr - xã hi và thông tin báo chí mang
nhi các hình thc thông tin khác.
Trong lý lun báo chí, khái nin ti hai cách hiu:
Mt là, tri thng do nhà báo tái to và sáng to t hin thc cuc sng. Hai
là, s loan báo cho mi bit. Theo cách hiu th nht, thông tin th hin tính
cht khu, kh vi khái ning trong ngh thut, hàng
hóa trong kinh t - chính trà mn ca báo chí nói
chung. Còn theo cách hiu th hai s d  n k thut hi
truyt kt qu sáng to ca nhà báo ra th giy, thông tin
 dn k thu
ph bin kt qu ng sáng to ca nhà báo) [39, tr. 55].
Trong phm vi nghiên cu ca luc hiu theo
cách th ng ca nhà báo nhm truyt
các kt qu ng sáng to ca nhà báo (là các các phm báo chí) ti
n k thu
ng ci nhn, dn nhi tích cc trong nhn thc và hành vi
hoc mang li nhng hiu qu c th vng tip nhn.
Trong thc tin báo chí, thut ng u cách s dng khác
nhau. Thông tin là công c ch y nhà báo thc hin ma mình. Thông
tin tr thành cu ni gia báo chí và công chúng, là nhân vi
quan h gi
công chúng cng hp, các nhà báo s d biu thnh cht chung
nht ca các thông báo ngn, không kèm theo li phân tích, bình lun v mt s
kin m  in vn hay tin ngng h ch
tt c các th lo   ghi chép nhng s kin, hi ng m 
11 hình. Thông tin báo chí bao gi ng nhng giá tr xã hi hay chính tr. Ví d, m i gn thoi cho m   ng thông tin      c nhiu i tip nhn và  n nhi   ng thông tin i gii ch  - xã hi khi nó có  n nhi c nhii tip nh c công b trên báo chí. Bi vy, báo chí là loi hình hong thông tin chính tr - xã hi và thông tin báo chí mang nhi các hình thc thông tin khác. Trong lý lun báo chí, khái nin ti hai cách hiu: Mt là, tri thng do nhà báo tái to và sáng to t hin thc cuc sng. Hai là, s loan báo cho mi bit. Theo cách hiu th nht, thông tin th hin tính cht khu, kh vi khái ning trong ngh thut, hàng hóa trong kinh t - chính trà mn ca báo chí nói chung. Còn theo cách hiu th hai là s d  n k thut hi truyt kt qu sáng to ca nhà báo ra th giy, thông tin  dn k thu ph bin kt qu ng sáng to ca nhà báo) [39, tr. 55]. Trong phm vi nghiên cu ca luc hiu theo cách th ng ca nhà báo nhm truyt các kt qu ng sáng to ca nhà báo (là các các phm báo chí) ti n k thu ng ci nhn, dn nhi tích cc trong nhn thc và hành vi hoc mang li nhng hiu qu c th vng tip nhn. Trong thc tin báo chí, thut ng u cách s dng khác nhau. Thông tin là công c ch y nhà báo thc hin ma mình. Thông tin tr thành cu ni gia báo chí và công chúng, là nhân vi quan h gi công chúng cng hp, các nhà báo s d biu th tính cht chung nht ca các thông báo ngn, không kèm theo li phân tích, bình lun v mt s kin m  in vn hay tin ngng h ch tt c các th lo   ghi chép nhng s kin, hi ng m 
12
tng thut, phng vn... Nói mt cách khác, bt c tác phm báo chí nào cng
u chng thông tin nhnh. T , v trí ca tác phm trên các ct
n hình, gic ca phát thanh viên, các c ch hay cách
xp ch trên các t báo, v trí  u hàm ch  ng thông tin
nhy, th hiu thông tin báo chí tri th  ng do nhà báo
sáng to ra c truyt, loan báo, gii thiu rng rãi n công chúng qua các
n k thut.

i t n ting Vit tiêu biu
nht, bc l c rõ bn cht ca mt nhóm hing. Ví d 
vn hình, s kin hình [48, tr.522].
Thut ng   c s d   hen
ng, ch nhng nhân, tp th t thành tích xut sc, tiêu biu 
vc    ng    m nhân vt
 nói v nhng nhân vt có sc sng bn bt ra khi khuôn kh 
có tính chi din cho mt tng lp, mn lch s nh
nhân vt Thúy Kiu trong tác phm Truyn Kiu cn Du; nhân vt
Chí Phèo, Th N trong tác ph   t ch
Du trong tác pht T.
ng xuyên thông tin phn ánh v n hình, nhân t
mc ci sng xã hn hình trên báo chí khác vn hình
c, d s tht khách quan, hin thc ch không ph
cu, sáng ty, có th n hình là nhng hình mu c th, mang
nhc tính ni tri din cho mt nhóm hing ho ng. th
phân lon hình thành hai lo n hình tích c n hình tiêu c in
hình tích cc còn gn hình tiên tin, mang giá tr ng tt
 mi t chc, nhân hc t  n hình tiêu cc nhng hành
 ng tiêu biu cho s bo th, lc hu, gây hu qu cho hi, tác
di vi nhng sai phm ci mang tính ph bi i
sng. Tuy nhiên, t n hình v    nht, khi nói
12 tng thut, phng vn... Nói mt cách khác, bt c tác phm báo chí nào cng u chng thông tin nhnh. T , v trí ca tác phm trên các ct n hình, gic ca phát thanh viên, các c ch hay cách xp ch trên các t báo, v trí  u hàm ch  ng thông tin nhy, có th hiu thông tin báo chí là tri th  ng do nhà báo sáng to ra c truyt, loan báo, gii thiu rng rãi n công chúng qua các n k thut.  i t n ting Vit tiêu biu nht, bc l c rõ bn cht ca mt nhóm hing. Ví d  vn hình, s kin hình [48, tr.522]. Thut ng   c s d   hen ng, ch nhng cá nhân, tp th t thành tích xut sc, tiêu biu  vc    ng    m nhân vt  nói v nhng nhân vt có sc sng bn bt ra khi khuôn kh  có tính chi din cho mt tng lp, mn lch s nh nhân vt Thúy Kiu trong tác phm Truyn Kiu cn Du; nhân vt Chí Phèo, Th N trong tác ph   t ch Du trong tác pht T. ng xuyên có thông tin phn ánh v n hình, nhân t mc ci sng xã hn hình trên báo chí khác vn hình c, nó d s tht khách quan, hin thc ch không ph cu, sáng ty, có th n hình là nhng hình mu c th, mang nhc tính ni tri din cho mt nhóm hing ho ng. Có th phân lon hình thành hai lo n hình tích c n hình tiêu c in hình tích cc còn gn hình tiên tin, mang giá tr ng tt  mi t chc, cá nhân hc t  n hình tiêu cc là nhng hành  ng tiêu biu cho s bo th, lc hu, gây hu qu cho xã hi, có tác di vi nhng sai phm ci mang tính ph bi i sng. Tuy nhiên, t n hình v    nht, khi nói
13
n nhng t   a thut ng n hình c s
dng trong lu
Theo i t n ting Vi ch 
thu hi lãi [48, tr.852]. Kinh doanh mt t khá ph bi i sng hàng
 nói v mt hong, mt mi quan h a mt cá nhân
hoc mt t chkinh doanh vt liu xây dng, cô y kinh doanh bng
sn, công ty A kinh doanh thép nhp khu...
u 4. Gii thích t ng ca Lut Doanh nghic Quc hi khóa
  c thc hin liên tc
mt, mt s hoc tt c n c sn xun tiêu th
sn phm hoc cung ng dch v trên th ng nhm mi.
Thut ng  cn trong phm vi lu toàn b
hong sn xut, kinh doan c thc hin bi doanh nhân, doanh nghip
c nói chung hong kinh doanh. in hình kinh doanh khái
ni ch kinh doanhtính cht tiêu biu
nht, h cc cho s phát trin kinh t cc
n hi công nhc các cp chính quyn lý nhà
ng  danh hiu, phng, ging. C th n hình
ng n hình và tp th
n hình. khía c  n hình kinh doanh ch nh i ho ng
  c sn xu       a pháp lut ca doanh
nghip: Ch ca mt s s sn xuc, tng c, ch
tch hng qun tr ca mt công ty, nghip, doanh nghi  p tác
c gi chung là doanh nhân. khía cnh tp thn hình kinh doanh
 sn xut, kinh doanh, các xí nghip, công ty, tp tác xã, doanh
nghi  buôn bán nh  ng theo lut doanh nghip,
c gi chung là doanh nghip.
Trong kinh doanh, mi doanh nghip hong trong mt ngành ngh
vc riêng, mng kinh doanh, chic và chin thut khác
nhau. Bi th  n thành công ca h không ai ging ai. n
hình kinh doanh phi nhng doanh nghip có thành tích sn xut kinh doanh tt,
13 n nhng t   a thut ng n hình c s dng trong lu Theo i t n ting Vi ch  thu hi lãi [48, tr.852]. Kinh doanh là mt t khá ph bi i sng hàng  nói v mt hong, mt mi quan h a mt cá nhân hoc mt t chkinh doanh vt liu xây dng, cô y kinh doanh bng sn, công ty A kinh doanh thép nhp khu... u 4. Gii thích t ng ca Lut Doanh nghic Quc hi khóa   c thc hin liên tc mt, mt s hoc tt c n c sn xun tiêu th sn phm hoc cung ng dch v trên th ng nhm mi. Thut ng  cn trong phm vi lu là toàn b hong sn xut, kinh doan c thc hin bi doanh nhân, doanh nghip và c nói chung là hong kinh doanh. in hình kinh doanh là khái ni ch kinh doanh có tính cht tiêu biu nht, h cc cho s phát trin kinh t cc n xã hi công nhc các cp chính quyn lý nhà ng  danh hiu, phng, ging. C th n hình ng n hình và tp th n hình.  khía c  n hình kinh doanh ch nh i ho ng   c sn xu       a pháp lut ca doanh nghip: Ch ca mt s s sn xuc, tng c, ch tch hng qun tr ca mt công ty, xí nghip, doanh nghi  p tác c gi chung là doanh nhân.  khía cnh tp thn hình kinh doanh là  sn xut, kinh doanh, các xí nghip, công ty, tp tác xã, doanh nghi  buôn bán nh  ng theo lut doanh nghip, và c gi chung là doanh nghip. Trong kinh doanh, mi doanh nghip hong trong mt ngành ngh vc riêng, mng kinh doanh, chic và chin thut khác nhau. Bi th  n thành công ca h không ai ging ai. n hình kinh doanh phi là nhng doanh nghip có thành tích sn xut kinh doanh tt,
14
du trong nhng ngành ngh c hon cho ngân sách
nhà nc, gn li ích doanh nghip vi li ích cng.
  t doanh nghip, doanh nhân phn
   c da trên nhng tiêu chí  sau: Doanh nghip, doanh
nhân ho t Doanh nghip    
; có kt qu hong sn xut, kinh doanh tt (v doanh thu, li nhun); bo
m vic làm  nh và các ch     
nhu, nhãn hiu, sn phm ni ting trên th ng; hoàn thành
nhim v np thu  tài chính vc; thc hin trách nhim
xã hc tng các ph danh hic
   c vinh danh, trao tng
ging kinh t c và quc tt s giá tr 
c cnh tranh; kh i nhp kinh t quc t; n
lkhng ho
n hình là hong truyn t, thông báo, ph bin nhng con
i, s vi ng tính cht tiêu biu nhi din cho m i
ng, hing. Trong phm vi lun hình kinh doanh các
tác phm báo chí vit v nhng doanh nghip, doanh nhân, các nhà kinh doanh t
nhiu thành công trong sn xut kinh doanh, hi t c các tiêu chí nêu trên.

Báo chí kinh t mt b phn ca h thng báo chí hit
ng  ch nhng t báo thông tin chuyên sâu v kinh t, di a
p, doanh nhân, ting nói ca các t chc, hip hi kinh t. Hu
ht các báo hi  u chuyên mc kinh t, kinh doanh   báo
chuyên bit v kinh t vng thông tin kinh t c phn ánh mt cách
, c thng nhi c n lun và thc
tin.
Các báo kinh t va cung cp thông tin v ng l m cng,
chính sách pháp lut cc v c kinh t, v
trong mi quan h gia doanh nghip, doanh nhân v   c;
mt khác báo chí kinh t còn cung cp nhiu thông tin b ích, có giá tr phc v cho
14 du trong nhng ngành ngh c hon cho ngân sách nhà nc, gn li ích doanh nghip vi li ích cng.   t doanh nghip, doanh nhân có phn    c da trên nhng tiêu chí  sau: Doanh nghip, doanh nhân ho t Doanh nghip     ; có kt qu hong sn xut, kinh doanh tt (v doanh thu, li nhun); bo m vic làm  nh và các ch      nhu, nhãn hiu, sn phm ni ting trên th ng; hoàn thành nhim v np thu  tài chính vc; thc hin trách nhim xã hc tng các ph danh hic    c vinh danh, trao tng ging kinh t c và quc tt s giá tr  c cnh tranh; kh i nhp kinh t quc t; n lkhng ho n hình là hong truyn t, thông báo, ph bin nhng con i, s vi ng có tính cht tiêu biu nhi din cho m i ng, hing. Trong phm vi lun hình kinh doanh là các tác phm báo chí vit v nhng doanh nghip, doanh nhân, các nhà kinh doanh t nhiu thành công trong sn xut kinh doanh, hi t c các tiêu chí nêu trên.  Báo chí kinh t là mt b phn ca h thng báo chí hit ng  ch nhng t báo có thông tin chuyên sâu v kinh t, là di a p, doanh nhân, ting nói ca các t chc, hip hi kinh t. Hu ht các báo hi  u có chuyên mc kinh t, kinh doanh   báo chuyên bit v kinh t vng thông tin kinh t c phn ánh mt cách , c thng nhi c n lý lun và thc tin. Các báo kinh t va cung cp thông tin v ng l m cng, chính sách pháp lut cc v c kinh t, v trong mi quan h gia doanh nghip, doanh nhân v   c; mt khác báo chí kinh t còn cung cp nhiu thông tin b ích, có giá tr phc v cho