Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

394
554
128
95
báo chí kinh t nói riêng c vai trò, v th ca mìni bn
ng hành tin cy và chân thành ca gii doanh nghip, doanh nhân. Nhng thông
tin kinh t   c cp nht, phân tích mt cách kp thi, chính
i nhiu li ích cho gii kinh doanh. Nhng tp
phát trin, doanh nhân gii chèo lái doanh nghip trong bi cnh kinh t 
c báo chí thông tin, bi o thành liu thuc tinh thn c  ng
ng doanh nghi  p tc phát trin. Tuy nhiên,
 thông tin phn ánh hiu qu cn phi hiu rõ nhm ca công tác
thông tin tuyên truyn hin nay.
Vic phát hin, bi  n hình, nhân t mi trong sn xut kinh
doanh không ch làm mt chiu, ch nói hay, nói tt, lit kê thành tích mà phi phn
ánh mt cách chân thc, không b qua nhng vp váp, sai ly mi to
c lòng tin vi b  c hiu qu tuyên truyn.   
  dàn tri  c  i không 
cp c khác nht nhn hình vùng sâu, vùng xa,
mi   c bi  c nhng ngành ngh mi 
n hình thành và phát trin... Thông tin v n hình kinh doanh không
ch  y mà phi có s ng xuyên, liên tc, kp thi
nh nh phát hin nhng thành công m    , h tr doanh
nghip, doanh nhân nn h tr.
Hai là, cn có s nh rch ròi gia thông tin phn ánh ca báo chí vi
thông tin qung cáo, PR ca doanh nghip, doanh nhân, không qung cáo trá hình
cho doanh nghip.
Mi quan h gia báo chí kinh t   p
ng hành cùng báo chí báo chí luôn h tr, cung cp thông tin cho doanh
nghi i quan h nhy cm, nu không gi vng lp
m thì d dn tiêu ci. Bi vy, khi khen doanh
nghin phi hiu rõ, hiu cn k m, tình hình hong ca doanh
nghip trong c quá trình ch không ch nhìn vào b ni là thành tích kinh doanh
trong mt thi gian ngn.
95 báo chí kinh t nói riêng c vai trò, v th ca mìni bn ng hành tin cy và chân thành ca gii doanh nghip, doanh nhân. Nhng thông tin kinh t   c cp nht, phân tích mt cách kp thi, chính i nhiu li ích cho gii kinh doanh. Nhng tp phát trin, doanh nhân gii chèo lái doanh nghip trong bi cnh kinh t  c báo chí thông tin, bi o thành liu thuc tinh thn c  ng ng doanh nghi  p tc phát trin. Tuy nhiên,  thông tin phn ánh có hiu qu cn phi hiu rõ nhm ca công tác thông tin tuyên truyn hin nay. Vic phát hin, bi  n hình, nhân t mi trong sn xut kinh doanh không ch làm mt chiu, ch nói hay, nói tt, lit kê thành tích mà phi phn ánh mt cách chân thc, không b qua nhng vp váp, sai ly mi to c lòng tin vi b  c hiu qu tuyên truyn.      dàn tri   c nà i không  cp c khác nht là nhn hình  vùng sâu, vùng xa, mi   c bi  c nhng ngành ngh mi  n hình thành và phát trin... Thông tin v n hình kinh doanh không ch  y mà phi có s ng xuyên, liên tc, kp thi nh nh và phát hin nhng thành công m    , h tr doanh nghip, doanh nhân nn h tr. Hai là, cn có s nh rch ròi gia thông tin phn ánh ca báo chí vi thông tin qung cáo, PR ca doanh nghip, doanh nhân, không qung cáo trá hình cho doanh nghip. Mi quan h gia báo chí và kinh t   p ng hành cùng báo chí và báo chí luôn h tr, cung cp thông tin cho doanh nghi i quan h nhy cm, nu không gi vng lp m thì d dn tiêu ci. Bi vy, khi khen doanh nghin phi hiu rõ, hiu cn k m, tình hình hong ca doanh nghip trong c quá trình ch không ch nhìn vào b ni là thành tích kinh doanh trong mt thi gian ngn.
96
Nhà báo Nguyn Th Tâm (Thi báo Kinh t Sài Gòn) nêu ý kin v thc
trmt thc t rt nhiu doanh nghip, doanh nhân  
ng tr ti c lên báo vi nhiu m   n thân tôi
ng có c c các bài báo v
mt doanh nghip, nhân vt c th (h mua trang, mua bài không? H thc
s t  8)
        
Trch  : Báo chí phi phn ánh chân thc cuc sng, không th vit
c càng không th vit sai s thp ho
phóng viên li vit tt. Bn thân các doanh nhân là nh i làm kinh doanh
chân chính càng không thích tô hng thành tích..3
)
Ba là, í nhà báo cn phi chú tri gian,
công su phát hin hình, ng ngh thut, hình
thc th hi mi bài vit v n hình kinh doanh không ch 
v ni dung mà còn mm mi, hp dn, n tng. 

Thc t 
phá sn. Mt s   c ca ngi v s ng, nhy bén
nhng ngày    i din vi pháp lu o chí sàng lc, phân
tích, th  nhn di   thông tin, tuyên truy 
trúng, phát huy hiu qu    n. Nhà báo Nguyn Th Tâm
(Thi báo Kinh t   a dn chc c th: Tôi tng gp, trò chuyn vi
ông Lý Xuân Hi khi ông là Tc ca ACB. Theo cm nhn ca bn thân,
ông Hi mi rt gi  c Ngân hàng Á Châu ông làm
o là ngân hàng tt, li cùng, ông Hi lnh tù
tn nay :
      
i thc hit báo chí và Lut qung cáo
  bm tính chân tht, khách quan ca thông tin.
96 Nhà báo Nguyn Th Tâm (Thi báo Kinh t Sài Gòn) nêu ý kin v thc trCó mt thc t là rt nhiu doanh nghip, doanh nhân   ng tr ti c lên báo vi nhiu m   n thân tôi ng có c c các bài báo v mt doanh nghip, nhân vt c th (h có mua trang, mua bài không? H có thc s t  8)          Trch  : Báo chí phi phn ánh chân thc cuc sng, không th vit c càng không th vit sai s thp ho phóng viên li vit tt. Bn thân các doanh nhân là nh i làm kinh doanh chân chính càng không thích tô hng thành tích..3 ) Ba là, í và nhà báo cn phi chú tri gian, công su phát hin hình, ng ngh thut, hình thc th hi mi bài vit v n hình kinh doanh không ch  v ni dung mà còn mm mi, hp dn, n tng.   Thc t  phá sn. Mt s   c ca ngi v s ng, nhy bén nhng ngày    i din vi pháp lu o chí sàng lc, phân tích, th  nhn di   thông tin, tuyên truy  trúng, phát huy hiu qu    n. Nhà báo Nguyn Th Tâm (Thi báo Kinh t   a dn chc c th: Tôi tng gp, trò chuyn vi ông Lý Xuân Hi khi ông là Tc ca ACB. Theo cm nhn ca bn thân, ông Hi là mi rt gi  c và Ngân hàng Á Châu mà ông làm o là ngân hàng tt, li cùng, ông Hi lnh tù tn nay :        i thc hit báo chí và Lut qung cáo   bm tính chân tht, khách quan ca thông tin.
97
Bn là, thông tin v n kinh kinh doanh phng, có thông
p c th, rõ ràng, hn ch cách vit chung chung, dàn tri.
Thông tin v in hình kinh doanh ph c m   o
n hi, tc sc ng v y tinh thn
kinh doanh chân chínhtr ng l y sn xut kinh doanh phát
trin lành mnh.  v n hình kinh doanh không ch  n cung cp
thông tin, gii thiu mt mô hình hay, mi làm kinh t gii, n
i có mi ch c nhng bài hc hay, nhng kinh
nghim quý, nhng   kinh doanh hiu qu    nhng doanh
nghi      c nh i mong mun khi
nghip, tham gia vào hong sn xut kinh doanh nhc bài hc có giá tr.
  
       

       
   
         


à ng thông tin v n hình kinh doanh
ca  i dung
hình thc các bài vit v n hình kinh doanh trên 3 báo kho sátbình din ni
dung và hình thc. n ni dung, tác gi phân tích by nhóm ni dung
chính mà các tác phm báo chí vit v  cp.
khía cnh hình thc, tác gi tp trung phân tích cách thc t chc mt bài báo v
doanh nghi  n hình các khía cnh: th loi, tít bài, sapo, nh
minh ha. T nhng kho sát, phân tích thc t c nhng mt tích cc
mt s tn ti, hn ch c v ni dung hình thc th hin trong hot ng thông
tin v n hình kinh doanh ca các báo kho sát và ch ra mt s nguyên nhân ca
nhng hn ch 
97 Bn là, thông tin v n kinh kinh doanh phng, có thông p c th, rõ ràng, hn ch cách vit chung chung, dàn tri. Thông tin v in hình kinh doanh ph c m   o n xã hi, tc sc ng v y tinh thn kinh doanh chân chính và tr ng l y sn xut kinh doanh phát trin lành mnh.  v n hình kinh doanh không ch  n là cung cp thông tin, gii thiu mt mô hình hay, mi làm kinh t gii, n i có mi ch c nhng bài hc hay, nhng kinh nghim quý, nhng   kinh doanh hiu qu    nhng doanh nghi      c nh i có mong mun khi nghip, tham gia vào hong sn xut kinh doanh nhc bài hc có giá tr.                                     à ng thông tin v n hình kinh doanh ca  i dung và hình thc các bài vit v n hình kinh doanh trên 3 báo kho sátbình din ni dung và hình thc.  n ni dung, tác gi phân tích  by nhóm ni dung chính mà các tác phm báo chí vit v  cp.  khía cnh hình thc, tác gi tp trung phân tích cách thc t chc mt bài báo v doanh nghi  n hình  các khía cnh: th loi, tít bài, sapo, nh minh ha. T nhng kho sát, phân tích thc t c nhng mt tích cc và mt s tn ti, hn ch c v ni dung và hình thc th hin trong hot ng thông tin v n hình kinh doanh ca các báo kho sát và ch ra mt s nguyên nhân ca nhng hn ch 
98
Nhìn chung,  ng, có chiu sâu và bám sát
i sng kinh t, làm ni bt các cá nhân, tp th n hình. Hình th
, hp dc.
V t ra là i nhn tha vic thông tin
tuyên truyn v n hình kinh doanh. Các báo cn tip tc bám sát thc tin, theo
dõi cht ch tình hình hong ca các doanh nghip, doanh nhân thuc các thành
phn kinh t và phm vi ho ng tuyên truyc phong
   Thông tin phn ánh v n hình kinh doanh cn khách quan,
chân thc, có s nh rch ròi vi hong PR, qung bá cho doanh nghip.
V , sâu sc do thi gian kho sát có hn
ng mt các t báo kho sát còn hn ch n,
nhng kt qu c trong   tác gi  ra 
gii pháp nâng cao  thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí
kinh t - 2020.
98 Nhìn chung,  ng, có chiu sâu và bám sát i sng kinh t, làm ni bt các cá nhân, tp th n hình. Hình th , hp dc. V t ra là i nhn tha vic thông tin tuyên truyn v n hình kinh doanh. Các báo cn tip tc bám sát thc tin, theo dõi cht ch tình hình hong ca các doanh nghip, doanh nhân thuc các thành phn kinh t và phm vi ho ng tuyên truyc phong    Thông tin phn ánh v n hình kinh doanh cn khách quan, chân thc, có s nh rch ròi vi hong PR, qung bá cho doanh nghip. V , sâu sc do thi gian kho sát có hn ng mt mà các t báo kho sát còn hn ch n, nhng kt qu c trong   tác gi  ra  gii pháp nâng cao  thông tin v n hình kinh doanh ca báo chí kinh t - 2020.
99

NÂNG C
CHÍ 

3.1.1. 
S phát trin ca nn kinh t      n ra trong bi cnh th
gii có nhiu thai nhanh và phc tp trong mc. Quá trình toàn cu hóa
din ra nhanh chóng trên các bình din quan h gia các quc gia, không phân
bic kinh t phát tri c kém phát trin vi nhng mi quan h ph
thung qua li ln ng hi nhp toàn cu hin nay, mi
s i ca các nn kinh t ln trên th giu gây ra s chng mnh m
cho các quc gia khác. Vit Nam không nm ngoài .
n kinh t toàn cu khng hong kh, châu Âu rung
lc vi các khng hong n quc gia t Hy Lp ti Tây Ban Nha mà các thành viên
EU tr ci chu c M u nn suy
gim và tht nghip kéo dài. Nht Bn và Trung Qua nhau,
va ph  a nhau va phi tranh chp nhau c v kinh t ln v  bin
o. Nhng t khng hong kinh t th gii bt n ni ti ca
nn kinh t n cho doanh nghip, doanh nhân Vi   
ng. Tuy nhiên, nn kinh t th gii vn có nhng mng sáng tích cc, vn không
ngng v ng và phát trin. Kinh t ca nh c l , Anh, Pháp,
Nht Bn, Trung Qu vn s tri dy mnh m.
  

c nhng yêu cu hi nhp trong tình hình mi, nn kinh t Vit Nam nói
chung mi doanh nghi   c nhiu th 
th     i các doanh nghip, doanh nhân phi
ch ng nm bt th xây dng và phát trin
doanh nghip, to du trên th c và ngoài
99  NÂNG C CHÍ   3.1.1.  S phát trin ca nn kinh t      n ra trong bi cnh th gii có nhiu thai nhanh và phc tp trong mc. Quá trình toàn cu hóa din ra nhanh chóng trên các bình din và quan h gia các quc gia, không phân bic kinh t phát tri c kém phát trin vi nhng mi quan h ph thung qua li ln ng hi nhp toàn cu hin nay, mi s i ca các nn kinh t ln trên th giu gây ra s chng mnh m cho các quc gia khác. Vit Nam không nm ngoài . n kinh t toàn cu khng hong kh, châu Âu rung lc vi các khng hong n quc gia t Hy Lp ti Tây Ban Nha mà các thành viên EU tr ci chu c M u nn suy gim và tht nghip kéo dài. Nht Bn và Trung Qua nhau, va ph  a nhau va phi tranh chp nhau c v kinh t ln v  bin o. Nhng t khng hong kinh t th gii bt n ni ti ca nn kinh t n cho doanh nghip, doanh nhân Vi     ng. Tuy nhiên, nn kinh t th gii vn có nhng mng sáng tích cc, vn không ngng v ng và phát trin. Kinh t ca nh c l , Anh, Pháp, Nht Bn, Trung Qu vn có s tri dy mnh m.     c nhng yêu cu hi nhp trong tình hình mi, nn kinh t Vit Nam nói chung và mi doanh nghi   c nhiu th  th     i các doanh nghip, doanh nhân phi ch ng nm bt th xây dng và phát trin doanh nghip, to du trên th c và ngoài
100
p, doanh nhân m
thc thi hi nh phát trin bn vng. Quá trình toàn c ra cho
báo chí nhi tip cn
thông tin kinh t trên toàn th gi   c s h tr c lc cho các
doanh nghip, doanh nhân.

c hin công cui mi, nn kinh t   ng
c chuyn mình tích cc. 
-  
 


      
     
          
        ,

 



          
 
Hi c ta hàng tri   u sào,
 u hành gn 500 nghìn doanh nghip, 15 nghìn hp tác xã, 4 triu h
ng trong công cui mi kinh t [44]. Tình hình
phát trin kinh t ca Vit Nam thy, doanh nhân là lng
ch công, xung kích trong hi nh  n vào quá trình phát
trin kinh t. Vai trò ca doanh nhân Vic nhìn nh
và tôn vinh vi sng kinh t - xã hi.
100 p, doanh nhân m thc thi hi nh phát trin bn vng. Quá trình toàn c ra cho báo chí nhi tip cn thông tin kinh t trên toàn th gi   c s h tr c lc cho các doanh nghip, doanh nhân.  c hin công cui mi, nn kinh t   ng c chuyn mình tích cc.  -                                       ,                    Hi c ta có hàng tri   u sào,  u hành gn 500 nghìn doanh nghip, 15 nghìn hp tác xã, 4 triu h ng trong công cui mi kinh t [44]. Tình hình phát trin kinh t ca Vit Nam thy, doanh nhân là lng ch công, xung kích trong hi nh  n vào quá trình phát trin kinh t. Vai trò ca doanh nhân Vic nhìn nh và tôn vinh vi sng kinh t - xã hi.
101
 quyt 09 ca B Chính tr
v xây dng và phát huy vai trò cy mnh
công nghip hóa, hii hóa hi nhp quc t. B u t  lu
tiên vai trò ca doanh nghi c hinh trong Hi c
CHXHCN Vit Nam. Vic hinh doanh nhân trong Hin pháp s tip tc
khnh v trí ngày càng quan trng ci sng kinh
t - hi n   p chính tr, mt khung kh pháp
vng chc, lâu dài, bm quyc t c khuyn khích, bo
h ca doanh nghip, doanh nhân. Mt mt to ni  cao trách nhim ca
doanh nhân, m    cu h thng chính sách, th ch quc gia cn
chuyn d phc v cam kt này.
         
              


 

i vai trò ca mình, báo chí phi là lc lu trong
công tác thông tin tuyên truyn, qung hình nh các doanh nghip, doanh nhân
trong thi k hin nay song song vi vic thông tin các ch  ng li ca
c v phát trin kinh t, doanh nghia có ý
c v li ích cp, doanh nhân, va giúp báo chí hoàn
thành s mc gi; quan tr là báo chí s i tuyên
truyn, c  p, doanh nhân phát trin bn vng,
tc nim tin trong cng xã hi.
3.1.
        
      

  
101  quyt 09 ca B Chính tr v xây dng và phát huy vai trò cy mnh công nghip hóa, hii hóa và hi nhp quc t. B u t  lu tiên vai trò ca doanh nghi c hinh trong Hi c CHXHCN Vit Nam. Vic hinh doanh nhân trong Hin pháp là s tip tc khnh v trí ngày càng quan trng ci sng kinh t - xã hi n   p chính tr, mt khung kh pháp lý vng chc, lâu dài, bm quyc t c khuyn khích, bo h ca doanh nghip, doanh nhân. Mt mt to ni  cao trách nhim ca doanh nhân, m    cu h thng chính sách, th ch quc gia cn chuyn d phc v cam kt này.                               i vai trò ca mình, báo chí phi là lc lu trong công tác thông tin tuyên truyn, qung bá hình nh các doanh nghip, doanh nhân trong thi k hin nay song song vi vic thông tin các ch  ng li ca c v phát trin kinh t, doanh nghia có ý c v li ích cp, doanh nhân, va giúp báo chí hoàn thành s mc gi; quan tr là báo chí s i tuyên truyn, c  p, doanh nhân phát trin bn vng, tc nim tin trong cng xã hi. 3.1.                    
102
các vùng, 

    
 C




       
        
thông tin báo chí      

Tuy nhiên, hong báo chí trong thi gian qua còn tn ti mt s hn ch,
yu kém, to nên nhng b  n hi,  n uy tín ca
ging xa ri tôn ch, mng phc v; không ít
n phm ph cn t và chuyên trang cn t i nhiu
thông tin tiêu cc, git gân, câu khách, gây phn cm trong công chúng; không chú
trng phn ánh các thành tu kinh t - xã hi cc. Mt s 
y cm v chính tri ngoi, an ninh, quc phòng, tác
ng tiêu cn xã hn l
quan báo chí    tht do tip nh   u ni, t cáo
hoc khai thác thông tin t truyn thông h qua khâu thnh, xác
minh dn thông tin sai s tht, xâm phm bí mng tiêu cn
uy tín t chc, danh dnhân. Nhiu bài vin t
ch tp trung phn ánh nhng tiêu cc, mt trái xã hi m 
hiu tranh....
phát



102 các vùng,         C                      thông tin báo chí        Tuy nhiên, hong báo chí trong thi gian qua còn tn ti mt s hn ch, yu kém, to nên nhng b  n xã hi,  n uy tín ca ging xa ri tôn ch, mng phc v; không ít n phm ph cn t và chuyên trang cn t i nhiu thông tin tiêu cc, git gân, câu khách, gây phn cm trong công chúng; không chú trng phn ánh các thành tu kinh t - xã hi cc. Mt s  y cm v chính tri ngoi, an ninh, quc phòng, tác ng tiêu cn xã hn l quan báo chí    tht do tip nh   u ni, t cáo hoc khai thác thông tin t truyn thông xã h qua khâu thnh, xác minh dn thông tin sai s tht, xâm phm bí mng tiêu cn uy tín t chc, danh d cá nhân. Nhiu bài vin t ch tp trung phn ánh nhng tiêu cc, mt trái xã hi  m  hiu tranh.... phát   
103


   
   ân -   


 
      

       
 [3].
,     

 
     
     

3.2.  h
o
        y
c ph mi quan h gia báo chí và doanh nghi
nghip gip, nu không có thông tin v s 
hc vn và công dung ngôn hnh thì ai bic nhng v p y bi ta ch
nhìn ngm dung nhan bên ngoài... S lan ta qua báo chí khin nhii bin
ng khách hàng quan tâm gn h n và dt hàng
ngày mt nhiu lên. Sn phm ct t
hàng còn thi  ng nhu cu th   báo y, trong bài
 p ngày càng quan h cht ch, tác gi  
 kh vn mi quan h 
tr l
103          ân -                         [3]. ,                      3.2.  h o         y c ph mi quan h gia báo chí và doanh nghi nghip gip, nu không có thông tin v s  hc vn và công dung ngôn hnh thì ai bic nhng v p y bi ta ch nhìn ngm dung nhan bên ngoài... S lan ta qua báo chí khin nhii bin ng khách hàng quan tâm gn h n và dt hàng ngày mt nhiu lên. Sn phm ct t hàng còn thi  ng nhu cu th   báo này, trong bài  p ngày càng quan h cht ch, tác gi    kh vn có mi quan h  tr l
104
Mi quan h gia báo chí là mt mi quan h c bin
n bn v

kinh doanh. Chính vì vy, viu qu hong thông tin v 
 
Trong phm vi nghiên cu ca lumt
s gii pháp  nâng cao ch ng hong thông tin v n hình kinh
doanh trên báo chí kinh t :
3.2.1. Quán trit m cng v tuyên truyn kinh t
Thc t cách mng Vit Nam trong gn mt th k ng minh: Di
s o cng, báo chí Vit to ln góp phn
rt quan trng làm nên thng li ca cách mng Vit Nam. Sau gi mi,
cùng vi s phát trin toàn dic kinh t - xã hi, báo chí Vin
c phát trin mnh m v ng và cht, c v ni dung thông
 , c v tim l     
i sng xã hi. Có th nói, s phát trin mnh m ca báo chí Vit Nam
ngày nay kt qu ca s o toàn din c ng, s phát tri c,
ng thi s ng tích cc ca quá trình toàn cu hóa và s
phát trin khoa hc - công ngh ca nhân loi.
Báo cáo chính tr ti hi XI c n kinh t th ng
ng hi ch  c ta là nn kinh t hàng hóa nhiu thành phn
v th ng có s qun ci s o ca
ng Cng s  t hình thái kinh t th ng va tuân theo nhng quy
lut ca kinh t th ng, va d    c dn dt, chi phi bi các
nguyên tc bn cht ca ch  i.     

         

  
      Phát huy qu 

104 Mi quan h gia báo chí là mt mi quan h c bin n bn v  kinh doanh. Chính vì vy, viu qu hong thông tin v    Trong phm vi nghiên cu ca lumt s gii pháp  nâng cao ch ng hong thông tin v n hình kinh doanh trên báo chí kinh t : 3.2.1. Quán trit m cng v tuyên truyn kinh t Thc t cách mng Vit Nam trong gn mt th k ng minh: Di s o cng, báo chí Vit to ln góp phn rt quan trng làm nên thng li ca cách mng Vit Nam. Sau gi mi, cùng vi s phát trin toàn dic kinh t - xã hi, báo chí Vin c phát trin mnh m v ng và cht, c v ni dung thông  , c v tim l      i sng xã hi. Có th nói, s phát trin mnh m ca báo chí Vit Nam ngày nay là kt qu ca s o toàn din c ng, s phát tri c, ng thi s ng tích cc ca quá trình toàn cu hóa và s phát trin khoa hc - công ngh ca nhân loi. Báo cáo chính tr ti hi XI c n kinh t th ng ng xã hi ch   c ta là nn kinh t hàng hóa nhiu thành phn v th ng có s qun lý ci s o ca ng Cng s  t hình thái kinh t th ng va tuân theo nhng quy lut ca kinh t th ng, va d    c dn dt, chi phi bi các nguyên tc và bn cht ca ch  i.                           Phát huy qu  