Luận văn Thạc sĩ Báo chí học: Thông tin về điển hình kinh doanh của báo chí kinh tế

400
554
128
®¹i häc quèc gia hµ néi
Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
-------------------------------------------------
 TH QUYÊN
THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH
CA BÁO CHÍ KINH T
(Kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Dip,
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t n tháng 6/2015)
LUC S
Chuyên ngành: Báo chí hc
Hµ néi - 2015
®¹i häc quèc gia hµ néi Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n -------------------------------------------------  TH QUYÊN THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH CA BÁO CHÍ KINH T (Kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Dip, Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t n tháng 6/2015) LUC S Chuyên ngành: Báo chí hc Hµ néi - 2015
®¹i häc quèc gia hµ néi
Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n
-----------------------------------------------------------------
 TH QUYÊN
THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH
CA BÁO CHÍ KINH T
(Kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Dip,
Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t n tháng 6/2015)
LuBáo chí hc
Mã s: 60.32.01.01
ng dn khoa hc: Tii
Hµ néi - 2015
®¹i häc quèc gia hµ néi Tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n -----------------------------------------------------------------  TH QUYÊN THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH CA BÁO CHÍ KINH T (Kho sát Thi báo Kinh t Vit Nam, Báo Dip, Tp chí Doanh nghip & Hi nhp t n tháng 6/2015) LuBáo chí hc Mã s: 60.32.01.01 ng dn khoa hc: Tii Hµ néi - 2015
L

Lun phm nghiên cu ca tôi. S liu trong luu tra
trung thc. Tôi xin chu trách nhim v nghiên cu ca mình.
Tác gi lu
 Th Quyên
L  Lun phm nghiên cu ca tôi. S liu trong luu tra trung thc. Tôi xin chu trách nhim v nghiên cu ca mình. Tác gi lu  Th Quyên
LI C
c gi li cn tt c quý thng dy
trong chc báo chí K17, nh
t cho tôi nhng kin thc hu ích v ngh  cho tôi
thc hin tt lu
Tôi xin chân thành c    ng dn cho i
trong thi gian thc hin luc khe không t
thy luôn nhing dn, ch bo cho tôi nhiu kinh nghim trong thi gian
thc hi tài.

tôi trong vic cung cp d li
Sau cùng tôi xin gi li bing nghi
luôn tu kin tt nht cho tôi trong sut quá trình hc hin lun

Do thi gian có hn và kinh nghim nghiên cu khoa hu nên
luu thiu sót, tôi rt mong nhc ý kin góp ý cy/Cô
và các anh ch hc viên.
Hà Ni, tháng 12 
Tác gi lu
 Th Quyên
LI C c gi li cn tt c quý thng dy trong chc báo chí K17, nh t cho tôi nhng kin thc hu ích v ngh  cho tôi thc hin tt lu Tôi xin chân thành c    ng dn cho tôi trong thi gian thc hin luc khe không t thy luôn nhing dn, ch bo cho tôi nhiu kinh nghim trong thi gian thc hi tài.  tôi trong vic cung cp d li Sau cùng tôi xin gi li bing nghi luôn tu kin tt nht cho tôi trong sut quá trình hc hin lun  Do thi gian có hn và kinh nghim nghiên cu khoa hu nên luu thiu sót, tôi rt mong nhc ý kin góp ý cy/Cô và các anh ch hc viên. Hà Ni, tháng 12  Tác gi lu  Th Quyên
MC LC
M U ..................................................................................................................... 1
: N HÌNH TRÊN BÁO CHÍ -
 LÝ LUN VÀ THC TIN ........................................................................ 10
1.1. Mt s khái nim, thut ng ......................................... 10
1.2. Chuyên truy................................... 16
m ch o cng H Chí Minh v tuyên
truyn n hình ............................................................................................. 19
1.4. Báo chí thông tin v n hình kinh doanh ........................................................ 21
Tiu k...................................................................................................... 33
: HONG THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH
CA  ............................................................. 35
2.1.  ........... 
2.2. Thc trng thông tin v  ................ 38

2.2.2. V ni dung ..................................................................................................... 40
2.2.3. V hình thc .................................................................................................... 64
 .................................................................................................. 82
2.3.1. Nhng mt tích cc ......................................................................................... 82
2.3.2. Mt s hn ch ................................................................................................ 86
2.4. Nguyên nhân và nhng v t ra. ................................................................ 92
2.4.1. Nguyên nhân ................................................................................................... 92
2.4.2. Nhng v t ra ........................................................................................ 94
Tiu k...................................................................................................... 97
: MT S GIU QU
THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH CA BÁO CHÍ KINH T ........... 99
3.1. Mt s thách thc trong thông tin v n hình kinh doanh .............................. 99
u qu thông tin v n hình kinh doanh...103
Tiu k.................................................................................................... 116
KT LUN ............................................................................................................. 117
DANH MC TÀI LIU THAM KHO ................................................................ 118
PH LC
MC LC M U ..................................................................................................................... 1 : N HÌNH TRÊN BÁO CHÍ -  LÝ LUN VÀ THC TIN ........................................................................ 10 1.1. Mt s khái nim, thut ng ......................................... 10 1.2. Chuyên truy................................... 16 m ch o cng H Chí Minh v tuyên truyn n hình ............................................................................................. 19 1.4. Báo chí thông tin v n hình kinh doanh ........................................................ 21 Tiu k...................................................................................................... 33 : HONG THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH CA  ............................................................. 35 2.1.  ...........  2.2. Thc trng thông tin v  ................ 38  2.2.2. V ni dung ..................................................................................................... 40 2.2.3. V hình thc .................................................................................................... 64  .................................................................................................. 82 2.3.1. Nhng mt tích cc ......................................................................................... 82 2.3.2. Mt s hn ch ................................................................................................ 86 2.4. Nguyên nhân và nhng v t ra. ................................................................ 92 2.4.1. Nguyên nhân ................................................................................................... 92 2.4.2. Nhng v t ra ........................................................................................ 94 Tiu k...................................................................................................... 97 : MT S GIU QU THÔNG TIN V N HÌNH KINH DOANH CA BÁO CHÍ KINH T ........... 99 3.1. Mt s thách thc trong thông tin v n hình kinh doanh .............................. 99 u qu thông tin v n hình kinh doanh...103 Tiu k.................................................................................................... 116 KT LUN ............................................................................................................. 117 DANH MC TÀI LIU THAM KHO ................................................................ 118 PH LC
DANH MC BNG BIU
STT
TÊN BNG BIU
TRANG
1
Bi 2.1: S ng bài vit v n hình kinh doanh c

40
2
Bi 2.2: u ni báo Kinh t
Vit Nam
62
3
Bi  2.3:  u n       
Doanh nghip
63
4
Bi    u n    p chí Doanh
nghip & Hi nhp
63
5
Bi 2.5: u th loi ca Thi báo Kinh t Vit Nam
73
6
Bi 2.6: u th loi ca Báo DiDoanh nghip
73
7
Bi 2.7: u th loi ca Tp chí Doanh nghip & Hi
nhp
74
DANH MC BNG BIU STT TÊN BNG BIU TRANG 1 Bi 2.1: S ng bài vit v n hình kinh doanh c  40 2 Bi 2.2: u ni báo Kinh t Vit Nam 62 3 Bi  2.3:  u n        Doanh nghip 63 4 Bi    u n    p chí Doanh nghip & Hi nhp 63 5 Bi 2.5: u th loi ca Thi báo Kinh t Vit Nam 73 6 Bi 2.6: u th loi ca Báo DiDoanh nghip 73 7 Bi 2.7: u th loi ca Tp chí Doanh nghip & Hi nhp 74
1


   , báo chí luôn   
       



 
   

    
    


 quan tâm 


          


     , doanh


         


  
 -



1      , báo chí luôn có                                   quan tâm                      , doanh                   - xã   
2
          

    
              


 
     t

       
.





 


            
       
 

      



        



2                                          t          .                                                       
3
       

      
      -         




. 
     

        



, xã
 - 

        

[7, tr.238].
       

 kinh
- 
- nhà

khác nhau [21, tr.5].

thông tin 
 
3                       -              .                     , xã  -             [7, tr.238].           kinh -  - nhà  khác nhau [21, tr.5].  thông tin   
4
       







         
       
    . Trong lu    
 

 trên báo Thái Bình.
 
      


       

     
    
         

 
         
 

        
             
 
4                                      . Trong lu         trên báo Thái Bình.                                                                                  