LUẬN VĂN:Quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược

3,711
569
86
Chương 2
Phương hướng phát triển chương trình:
Phát triển chương trình chạy trên mạng máy tính, đây là hướng phát triển đầu tiên
của chương trình, vì trong thực tế cơ sở dữ liệu trên mạng có ý nghĩa lớn hơn nhiều trên
các máy đơn lẻ.
Từ đó cung cấp thêm chức năng tra cứu tài liệu thông tin qua trang Web site giới thiệu về
thuốc. Chức năng này cho phép độc giả tra cứu dữ liệu từ xa, sử dụng các phần mềm để
truy cập vào các trang Web của cửa hàng.
Quản lý các đơn đặt hàng và hoá đơn mua các mặt hàng thuốc của cửa hàng.
Chuẩn hoá chương trình theo chuẩn quốc tế nhằm liên kết các cửa hàng thuốc để chia sẻ
các nguồn lực tài nguyên của nhau.
Đây là một chương trình ứng dụng thực tế lớn và phức tạp, cần có một nhóm các chuyên
gia cùng thực hiện.vậy trong khuôn khổ khoá luận này chỉ có thể đưa ra những chức
năng cơ bản, mô phỏng một phần nhỏ yêu cầu của thực tế. Rất mong nhận được sự đóng
góp ý kiến của các thầycô giáo và bạn để chương trình được tiếp tục hoàn thiện, đáp
ứng một cách tốt nhất cho côngtác quản lý của cửa hàng bán thuốc.
Chương 2 Phương hướng phát triển chương trình: Phát triển chương trình chạy trên mạng máy tính, đây là hướng phát triển đầu tiên của chương trình, vì trong thực tế cơ sở dữ liệu trên mạng có ý nghĩa lớn hơn nhiều trên các máy đơn lẻ. Từ đó cung cấp thêm chức năng tra cứu tài liệu thông tin qua trang Web site giới thiệu về thuốc. Chức năng này cho phép độc giả tra cứu dữ liệu từ xa, sử dụng các phần mềm để truy cập vào các trang Web của cửa hàng. Quản lý các đơn đặt hàng và hoá đơn mua các mặt hàng thuốc của cửa hàng. Chuẩn hoá chương trình theo chuẩn quốc tế nhằm liên kết các cửa hàng thuốc để chia sẻ các nguồn lực tài nguyên của nhau. Đây là một chương trình ứng dụng thực tế lớn và phức tạp, cần có một nhóm các chuyên gia cùng thực hiện. Vì vậy trong khuôn khổ khoá luận này chỉ có thể đưa ra những chức năng cơ bản, mô phỏng một phần nhỏ yêu cầu của thực tế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầycô giáo và bạn bè để chương trình được tiếp tục hoàn thiện, đáp ứng một cách tốt nhất cho côngtác quản lý của cửa hàng bán thuốc.
Kết luận
Việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin bằng máy tính phục vụ cho công tác quản
việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược một bài toán thực tế và được áp dụng trong
phạm vi rộng rãi. Đề tài này chỉ mang tính cục bộ tuy nhiên hệ thống đã cơ bản xây dựng
và giải quyết được vấn đề của bài toán quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược.
Từ hệ thống cơ bản ban đầu này nếu được đầu về mặt thời gian, công sức thì có
thể phát triển chương trình tốt hơn so với yêu cầu đặt ra ban đầu, và hệ thống mới chắc
chắn sẽ giải quyết được các vấn đề vướng mắc của công việc quản lý thuốc một cách
nhanh chóng.
Qua thời gian học hỏi nghiên cứu cách thiết kế một chương trình ứng dụng thực tế
hiện nay bằng máy tính đến nay em đã hoàn thành đề tài “Quản lý việc bán thuốc cho cửa
hàng tân dược”. Mặc chương trình chưa được hoàn hảo, song qua quá trình làm việc
và tìm hiểu em đã học hỏi được được nhiều điều bổ ích về phương pháp xây dượng một
chương trình ứng dụng trong tin học
Kết luận Việc xây dựng hệ thống quản lý thông tin bằng máy tính phục vụ cho công tác quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược là một bài toán thực tế và được áp dụng trong phạm vi rộng rãi. Đề tài này chỉ mang tính cục bộ tuy nhiên hệ thống đã cơ bản xây dựng và giải quyết được vấn đề của bài toán quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược. Từ hệ thống cơ bản ban đầu này nếu được đầu tư về mặt thời gian, công sức thì có thể phát triển chương trình tốt hơn so với yêu cầu đặt ra ban đầu, và hệ thống mới chắc chắn sẽ giải quyết được các vấn đề vướng mắc của công việc quản lý thuốc một cách nhanh chóng. Qua thời gian học hỏi nghiên cứu cách thiết kế một chương trình ứng dụng thực tế hiện nay bằng máy tính đến nay em đã hoàn thành đề tài “Quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược”. Mặc dù chương trình chưa được hoàn hảo, song qua quá trình làm việc và tìm hiểu em đã học hỏi được được nhiều điều bổ ích về phương pháp xây dượng một chương trình ứng dụng trong tin học
Tài liệu tham khảo
1. Hướng dẫn sử dụng microsoft Access :TS Phạm Văn ất
2. Kỹ thuật lập trình visual basic : Dương Quang Thiện
3. Nhập môn cơ sử dữ liệu :Lê Tiến Vương
4. Tự học lập trình của :Nguyễn Anh Thư
Tài liệu tham khảo 1. Hướng dẫn sử dụng microsoft Access :TS Phạm Văn ất 2. Kỹ thuật lập trình visual basic : Dương Quang Thiện 3. Nhập môn cơ sử dữ liệu :Lê Tiến Vương 4. Tự học lập trình của :Nguyễn Anh Thư
Mục lục
Lời nói đầu .......................................................................................................... 1
Phần I : Lý Thuyết về cơ sơ dữ liệu ................................................................... 5
Chương 1 : khái quát về cơ sở dữ liệu ............................................................... 5
1.1: Khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu ..................................... 5
1.2: Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu ............................................................. 5
Chương 2: hình sở dữ liệu quan hệ.............................. ................................ 8
2.1: Các khái niệm cơ bản............................................................................. 8
2.2: Khoá.............................................................................................. ..... 9
2.3: Các phép tính trên CSDL quan hệ ................................................. ... 10
Chương 3: lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ..................................... ... 12
3.1: Phụ thuộc hàm............................................................................. ........ 12
3.2: Phép tách các lược đồ quan hệ ....................................................... ... 15
3.3: Chuẩn hoá lược đồ quan hệ ........................................................... ... 17
Phần II: Phân tích thiết kế hệ thống trợ giúp quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng
tân dược ......................................................................................................... ... 22
Chương 1: Luồng thông tin vào ra của hệ thống. ........................................ ... 22
1.1.Hệ thống thông tin vào ............................................................................. ... 22
1.2. Hệ thống xử lý thông tin ........................................................................... ... 22
1.3. Hệ thống thông tin ra ................................................................................ ... 22
Chương 2: Các chức năng cơ bản của hệ thống............. .................................. 24
2.1. Quản lý thuốc ............................................................................................... 24
2.2. Quản lý hoá đơn ........................................................................................... 24
2.3. Quản lý nhà cung cấp ................................................................................... 24
2.4. Quản lý khách hàng ...................................................................................... 25
2.5. Tra cứu và tìm kiếm ..................................................................................... 25
2.6. Tổng hợp ...................................................................................................... 25
Chương 3: Phân tích chi tiết về các chức của hệ thống quản việc bán thuốc cho
cửa hàng tân dược ......................................................................................... ... 26
3.1. Quá trình nhập thuốc: ............................................................................... ... 26
3.2. Quá trình xuất bán của hàng: .................................................................... ... 26
Mục lục Lời nói đầu .......................................................................................................... 1 Phần I : Lý Thuyết về cơ sơ dữ liệu ................................................................... 5 Chương 1 : khái quát về cơ sở dữ liệu ............................................................... 5 1.1: Khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu ..................................... 5 1.2: Kiến trúc một hệ cơ sở dữ liệu ............................................................. 5 Chương 2: Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ.............................. ................................ 8 2.1: Các khái niệm cơ bản............................................................................. 8 2.2: Khoá.............................................................................................. ..... 9 2.3: Các phép tính trên CSDL quan hệ ................................................. ... 10 Chương 3: lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ..................................... ... 12 3.1: Phụ thuộc hàm............................................................................. ........ 12 3.2: Phép tách các lược đồ quan hệ ....................................................... ... 15 3.3: Chuẩn hoá lược đồ quan hệ ........................................................... ... 17 Phần II: Phân tích thiết kế hệ thống trợ giúp quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược ......................................................................................................... ... 22 Chương 1: Luồng thông tin vào ra của hệ thống. ........................................ ... 22 1.1.Hệ thống thông tin vào ............................................................................. ... 22 1.2. Hệ thống xử lý thông tin ........................................................................... ... 22 1.3. Hệ thống thông tin ra ................................................................................ ... 22 Chương 2: Các chức năng cơ bản của hệ thống............. .................................. 24 2.1. Quản lý thuốc ............................................................................................... 24 2.2. Quản lý hoá đơn ........................................................................................... 24 2.3. Quản lý nhà cung cấp ................................................................................... 24 2.4. Quản lý khách hàng ...................................................................................... 25 2.5. Tra cứu và tìm kiếm ..................................................................................... 25 2.6. Tổng hợp ...................................................................................................... 25 Chương 3: Phân tích chi tiết về các chức của hệ thống quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược ......................................................................................... ... 26 3.1. Quá trình nhập thuốc: ............................................................................... ... 26 3.2. Quá trình xuất bán của hàng: .................................................................... ... 26
3.3. Chức năng quản lý nhà cung cấp .............................................................. ... 26
3.4. Chức năng quản lý khách hàng: ................................................................ ... 27
3.5. Chức năng quản lý hoá đơn:................................................................... ........ 27
3.6. Chức năng tra cứu và tìm kiếm:..............................................................27
3.7. Chức năng tổng hợp :.............................................................................. ........ 28
3.8. Biểu đồ phân cấp chức năng ..................................................................... ... 28
Phần III : Các cơ sở chức năng....................................... ............................... ... 30
Chương 1: biểu đồ luồng dữ liệu .................................................................. ... 30
( data flow diagram dfd)
1.1. Mức khung cảnh...................................................................................... ... 30
1.2. BLD mức đỉnh........................................................................................ ....... .31
1.3. BLD dưới mức đỉnh ................................................................................. ... 33
Chương 2: Mô hình thực tế liên kết E-R:(Entity-relatioship).. ....................... 36
2.1. Mục đích:................................................................................................ ........ 36
2.2. phân tách các thực thể chính trong hệ thống: ............................................ ... 36
2.3. Mối liên hệ giữ các thực thể: ................................................................... ... 38
2.4. Mô hình tổng thể của liên kết E-R.......................................................... ........ 40
Chương 3: thiết kế hệ thống chương trình............................ ............................41
3.1. Mục đích:................................................................................................41
3.2. Thiết kế dữ liệu vào ra và các file giữ liệu: ............................................42
3.3. Thiết kế cấu trúc chương trình: .............................................................. ........ 47
3.4. Thiết kế modul chương trình: .................................................................48
Chương 4: Các form chương trình................................................... ................. 50
4.1. Form chính .................................................................................................. 50
4.2. Form dạng thuốc .......................................................................................... 51
4.3. Form loại thuốc ............................................................................................ 53
4.4. Form khách hàng .......................................................................................... 56
4.5. Form quản lý hoá đơn .................................................................................. 57
4.6. Form quản lý hoá đơn xuất ........................................................................... 61
4.7. Form quản lý hàng cung cấp ......................................................................... 61
4.8. Form nhập thuốc .......................................................................................... 63
3.3. Chức năng quản lý nhà cung cấp .............................................................. ... 26 3.4. Chức năng quản lý khách hàng: ................................................................ ... 27 3.5. Chức năng quản lý hoá đơn:................................................................... ........ 27 3.6. Chức năng tra cứu và tìm kiếm:..............................................................27 3.7. Chức năng tổng hợp :.............................................................................. ........ 28 3.8. Biểu đồ phân cấp chức năng ..................................................................... ... 28 Phần III : Các cơ sở chức năng....................................... ............................... ... 30 Chương 1: biểu đồ luồng dữ liệu .................................................................. ... 30 ( data flow diagram dfd) 1.1. Mức khung cảnh...................................................................................... ... 30 1.2. BLD mức đỉnh........................................................................................ ....... .31 1.3. BLD dưới mức đỉnh ................................................................................. ... 33 Chương 2: Mô hình thực tế liên kết E-R:(Entity-relatioship).. ....................... 36 2.1. Mục đích:................................................................................................ ........ 36 2.2. phân tách các thực thể chính trong hệ thống: ............................................ ... 36 2.3. Mối liên hệ giữ các thực thể: ................................................................... ... 38 2.4. Mô hình tổng thể của liên kết E-R.......................................................... ........ 40 Chương 3: thiết kế hệ thống chương trình............................ ............................41 3.1. Mục đích:................................................................................................41 3.2. Thiết kế dữ liệu vào ra và các file giữ liệu: ............................................42 3.3. Thiết kế cấu trúc chương trình: .............................................................. ........ 47 3.4. Thiết kế modul chương trình: .................................................................48 Chương 4: Các form chương trình................................................... ................. 50 4.1. Form chính .................................................................................................. 50 4.2. Form dạng thuốc .......................................................................................... 51 4.3. Form loại thuốc ............................................................................................ 53 4.4. Form khách hàng .......................................................................................... 56 4.5. Form quản lý hoá đơn .................................................................................. 57 4.6. Form quản lý hoá đơn xuất ........................................................................... 61 4.7. Form quản lý hàng cung cấp ......................................................................... 61 4.8. Form nhập thuốc .......................................................................................... 63
4.9. Form tìm kiếm nhà cung cấp ........................................................................ 64
4.10. Form tìm kiếm thông tin khách hàng .......................................................... 65
Phần IV: Tổng hợp đánh giá và kết luận.......................... ............................ 71
Chương 1. Đánh giá các kết quả đạt được..................................... ............... 71
Chương 2. Phương hướng phát triển chương trình .................. .................. 73
Kết luận...................................................................................................74
Tài liệu tham khảo.......................................................................... ..................... 75
4.9. Form tìm kiếm nhà cung cấp ........................................................................ 64 4.10. Form tìm kiếm thông tin khách hàng .......................................................... 65 Phần IV: Tổng hợp đánh giá và kết luận.......................... ............................ 71 Chương 1. Đánh giá các kết quả đạt được..................................... ............... 71 Chương 2. Phương hướng phát triển chương trình .................. .................. 73 Kết luận...................................................................................................74 Tài liệu tham khảo.......................................................................... ..................... 75