LUẬN VĂN:Quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược

3,697
569
86
Private Sub Command3_Click(Index As Integer)
Adoncc.Recordset.MoveNext
End Sub
Private Sub Command4_Click(Index As Integer)
Adoncc.Recordset.MoveLast
End Sub
Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
End Sub
4.8. Form nhập thuốc
Private Sub cmdluu_Click()
Data1.Recordset.Edit
Data1.Recordset.Update
End Sub
Private Sub Command3_Click(Index As Integer) Adoncc.Recordset.MoveNext End Sub Private Sub Command4_Click(Index As Integer) Adoncc.Recordset.MoveLast End Sub Private Sub Frame1_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single) End Sub 4.8. Form nhập thuốc Private Sub cmdluu_Click() Data1.Recordset.Edit Data1.Recordset.Update End Sub
Private Sub cmdmaloait_Click()
Form1.Show
End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
txtmat.SetFocus
Data1.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub cmdthoat_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Data1.Recordset.Delete
Data1.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
4.9. form tìm kiếm nhà cung cấp
Khi cần biết thông tin về nhà cung cấp nào đó ta có thể tìm kiếm chi tiêt thông tin
về cung cấp đó thông qua form tìm kiếm
Private Sub cmdmaloait_Click() Form1.Show End Sub Private Sub cmdthem_Click() txtmat.SetFocus Data1.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload Me End Sub Private Sub cmdxoa_Click() If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Data1.Recordset.Delete Data1.Recordset.MoveNext End If End Sub 4.9. form tìm kiếm nhà cung cấp Khi cần biết thông tin về nhà cung cấp nào đó ta có thể tìm kiếm chi tiêt thông tin về cung cấp đó thông qua form tìm kiếm
4.10.form tìm kiếm thông tin khách hàng
* Các biểu mẫu báo cáo
Chức năng này thực hiện các công việc tổng hợp và thông kê theo các tiêu chí như
bao cáo danh sách nhà cung cấp, khách hàng, thuốc, dạng thuốc, các hoá đơn nhập
xuất in ra dưới dạng danh sách ra màn hình từ đó người quản lý có thể biết được tình hình
4.10.form tìm kiếm thông tin khách hàng * Các biểu mẫu báo cáo Chức năng này thực hiện các công việc tổng hợp và thông kê theo các tiêu chí như bao cáo danh sách nhà cung cấp, khách hàng, mã thuốc, dạng thuốc, các hoá đơn nhập xuất in ra dưới dạng danh sách ra màn hình từ đó người quản lý có thể biết được tình hình
kinh doanh của cửa hàng, số công nợ của khách hàng, số tiền cửa hàng còn nợ nhà
cung cấp .
Báo cáo tổng hợp nhà cung cấp từ báo cáo ta thể biết được thông tin về nhà
cung và biết được số công nợ mà cửa hàng còn nợ nhà cung cấp từ đó lên kế hoạch trả nợ
và thu nợ cho cửa hàng
kinh doanh của cửa hàng, số công nợ của khách hàng, số tiền mà cửa hàng còn nợ nhà cung cấp . Báo cáo tổng hợp nhà cung cấp từ báo cáo ta có thể biết được thông tin về nhà cung và biết được số công nợ mà cửa hàng còn nợ nhà cung cấp từ đó lên kế hoạch trả nợ và thu nợ cho cửa hàng
Bảng thống kê các loại thuốc
Bảng thống kê các loại thuốc
Bảng thông kê các dạng thuốc
Bảng thông kê các dạng thuốc
Bảng thông kê nhà cung cấp
Lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ cài đặt chương trình
Phần dữ liệu của chương trình quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược
được thiết kế trên hệ quản trị sở dữ liệu Microsoft Access. Đây là hệ quản trị dữ liệu
trên môi trường Windows, trong đó sẵn các công cụ hữu hiệu tiện lợi để tự động
nảy sinh chương trình cho hầu hết các bài toán về quản lý. Đây là một công cụ quản trị
sở dữ liệu mạnh được đánh giá cao trên máy PC hiện nay, nó có tính linh hoạt và rất dễ sử
dụng.
Sơ lược về cơ sở dữ liệu của Mcrosoft Access
Bảng thông kê nhà cung cấp Lựa chọn hệ cơ sở dữ liệu và ngôn ngữ cài đặt chương trình Phần cơ dữ liệu của chương trình quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược được thiết kế trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access. Đây là hệ quản trị dữ liệu trên môi trường Windows, trong đó có sẵn các công cụ hữu hiệu và tiện lợi để tự động nảy sinh chương trình cho hầu hết các bài toán về quản lý. Đây là một công cụ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh được đánh giá cao trên máy PC hiện nay, nó có tính linh hoạt và rất dễ sử dụng. Sơ lược về cơ sở dữ liệu của Mcrosoft Access
Hiện nay Microsoft Access đã trở thành một sản phẩm phần mềm mạnh, dễ dàng ,
đơn giản khi làm việc.Khả năng của phần mềm này là cho chúng ta quyền kiểm soát hoàn
toàn cơ sở dữ liệu khi làm việc.
Mcrosoft Access cung cấp cho chúng ta sáu đối tượng công cụ : Bảng (Table) ,
Truy vấn (Query), mẫu biểu (Form) , báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module) .
Bảng có cấu trúc tương tự như một tệp DPF của Foxpro được dùng để lưu trữ dữ liệu
của cơ sở dữ liệu (CSDL) . Một cơ sở dữ liệu gồm nhiều bảng quan hệ với nhau.
Truy vấn công cụ mạnh của Access dùng để tổng hợp, sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu
trên các bảng.
Một biểu thường dùng để tổ chức cập nhật dữ liệu cho các bảng thiết kế giao diện
chương trình. Tuy có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào các bảng nhưng mẫu biểu sẽ cung cấp
nhiều khả năng nhập liệu tiện lợi như : Nhận dữ liệu từ một danh sách,nhận các hình
ảnh,nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều bảng. Mẫu biểu còn cho phép nhập các giá trị riêng
lẻ (không liên quan đến bảng từ các bàn phím). Mẫu biểu còn có một khả năng quan trọng
khác là tổ chức giao diện chương trình dưới dạng một bảng nút lệnh hoặc một hệ thống
Menu.
Báo biểu là công cụ tuyệt vời phục vụ công việc in ấn,nó cho các khả năng :
In dữ liệu dưới dạng bảng.
In dữ liệu dưới dạng biểu.
Sắp xếp dữ liệu trước khi in.
Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu tới 10 cấp . Cho phép thực hiện các phép toán để nhận d
liệu tổng hợp trên mỗi nhóm. Ngoài ra ,dữ liệu tổng hợp nhận được trên các nhóm lại
thể đưa vào các công thức để nhận được sự so sánh,đối chiếu trên các nhóm và trên toàn
báo cáo.
In dữ liệu của nhiều bảng có trên báo cáo .
Cũng cần nói thêm việc chon Font chữ, cỡ chữ, kiểu in và việc trình bày trên báo cáo
được tiến hành rất đơn giản.
Macro bao gồm một dãy các hành động (Action) dùng để tự động hoá một loạt các thao
tác. Macro thường dùng với mẫu biểu để tổ chức giao diện chương trình .
Hiện nay Microsoft Access đã trở thành một sản phẩm phần mềm mạnh, dễ dàng , đơn giản khi làm việc.Khả năng của phần mềm này là cho chúng ta quyền kiểm soát hoàn toàn cơ sở dữ liệu khi làm việc. Mcrosoft Access cung cấp cho chúng ta sáu đối tượng công cụ là : Bảng (Table) , Truy vấn (Query), mẫu biểu (Form) , báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module) . Bảng có cấu trúc tương tự như một tệp DPF của Foxpro được dùng để lưu trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu (CSDL) . Một cơ sở dữ liệu gồm nhiều bảng quan hệ với nhau. Truy vấn là công cụ mạnh của Access dùng để tổng hợp, sắp xếp, tìm kiếm dữ liệu trên các bảng. Một biểu thường dùng để tổ chức cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện chương trình. Tuy có thể nhập dữ liệu trực tiếp vào các bảng nhưng mẫu biểu sẽ cung cấp nhiều khả năng nhập liệu tiện lợi như : Nhận dữ liệu từ một danh sách,nhận các hình ảnh,nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều bảng. Mẫu biểu còn cho phép nhập các giá trị riêng lẻ (không liên quan đến bảng từ các bàn phím). Mẫu biểu còn có một khả năng quan trọng khác là tổ chức giao diện chương trình dưới dạng một bảng nút lệnh hoặc một hệ thống Menu. Báo biểu là công cụ tuyệt vời phục vụ công việc in ấn,nó cho các khả năng : In dữ liệu dưới dạng bảng. In dữ liệu dưới dạng biểu. Sắp xếp dữ liệu trước khi in. Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu tới 10 cấp . Cho phép thực hiện các phép toán để nhận dữ liệu tổng hợp trên mỗi nhóm. Ngoài ra ,dữ liệu tổng hợp nhận được trên các nhóm lại có thể đưa vào các công thức để nhận được sự so sánh,đối chiếu trên các nhóm và trên toàn báo cáo. In dữ liệu của nhiều bảng có trên báo cáo . Cũng cần nói thêm việc chon Font chữ, cỡ chữ, kiểu in và việc trình bày trên báo cáo được tiến hành rất đơn giản. Macro bao gồm một dãy các hành động (Action) dùng để tự động hoá một loạt các thao tác. Macro thường dùng với mẫu biểu để tổ chức giao diện chương trình .
Phần IV
Tổng hợp đánh giá và kết luận
Chương 1
Đánh giá các kết quả đạt được
Hệ thống đã đáp ứng được phần nào công việc của nhà quản lý việc bán thuốc
của cửa hàng trở nên đơn giản hơn giảm bớt được các chức năng hoạt động thủ công.
Thay vào đó là công việc của máy tính thực hiện như tra cứu, tổng hợp báo cáo, tính toán
lãi xuất của cửa hàng,..., đã được hoàn thiện và áp dụng hoàn toàn trong quản lý tự động,
khả năng làm việc nhanh chóng mang hiệu quả cao và độ chính xác lớn trong công việc.
Hệ thống cập nhật thông tin về thuốc mới một cách nhanh chóng, tự động phân
loại thuốc theo vần hay theo nước sản xuất đáp ứng nhu cầu người quản lý, khả năng tra
cứu và tìm kiếm nhanh khi cần tìm một loại thuốc nào đó quá hạn sử dụng. Quá trình thay
đổi các thông tin về thuốc theo yêu cầu của người tiêu dùng, xoá, chỉnh sửa nhanh chóng.
Các luồng thông tin lưu chuyển trong hệ thống được kiểm soát chặt chẽ.
Hệ thống thiết kế tính logic nên khi sự thay đổi trong chương trình thì hệ
thống sẽ tự động điều chỉnh các dữ liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
Các dữ liệu trong hệ thống được thiết kế mang tính chuẩn hoá cao.Không gian lưu
trữ thông tin trong máy tính được tối ưu và truy xuất đầy đủ các dữ liệu.
Khả năng về thị trường của cửa hàng được mở rộng thông qua mạng máy
tính(Internet,...). Người tiêu dùng thể mua hàng bất kỳ cửa hàng nào họ muốn
thông qua mạng. Họ có thể tìm hiểu thông tin về các loại thuốc.
Chương trình này được xây dựng thiết kế trên hệ quản trị sở ACCESS và ngôn
ngữ lập trình VISUAL BASIC hiện đại và đa năng. Có được những đặc tính, ưu điểm sau
:
+ Trực quan dễ sử dụng.
+ Đáp ứng được nhu cầu quản của người sử dụng, xác định quyền hạn của
người sử dụng.
+ Hỗ trợ đắc lực cho người quản lý, hay các nhân viên trong quá trình làm việc, bỏ qua
hầu hết các công vệi bàn giấy.
Phần IV Tổng hợp đánh giá và kết luận Chương 1 Đánh giá các kết quả đạt được Hệ thống đã đáp ứng được phần nào công việc của nhà quản lý và việc bán thuốc của cửa hàng trở nên đơn giản hơn giảm bớt được các chức năng hoạt động thủ công. Thay vào đó là công việc của máy tính thực hiện như tra cứu, tổng hợp báo cáo, tính toán lãi xuất của cửa hàng,..., đã được hoàn thiện và áp dụng hoàn toàn trong quản lý tự động, khả năng làm việc nhanh chóng mang hiệu quả cao và độ chính xác lớn trong công việc. Hệ thống cập nhật thông tin về thuốc mới một cách nhanh chóng, tự động phân loại thuốc theo vần hay theo nước sản xuất đáp ứng nhu cầu người quản lý, khả năng tra cứu và tìm kiếm nhanh khi cần tìm một loại thuốc nào đó quá hạn sử dụng. Quá trình thay đổi các thông tin về thuốc theo yêu cầu của người tiêu dùng, xoá, chỉnh sửa nhanh chóng. Các luồng thông tin lưu chuyển trong hệ thống được kiểm soát chặt chẽ. Hệ thống thiết kế có tính logic nên khi có sự thay đổi trong chương trình thì hệ thống sẽ tự động điều chỉnh các dữ liệu liên quan cho phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Các dữ liệu trong hệ thống được thiết kế mang tính chuẩn hoá cao.Không gian lưu trữ thông tin trong máy tính được tối ưu và truy xuất đầy đủ các dữ liệu. Khả năng về thị trường của cửa hàng được mở rộng thông qua mạng máy tính(Internet,...). Người tiêu dùng có thể mua hàng ở bất kỳ cửa hàng nào mà họ muốn thông qua mạng. Họ có thể tìm hiểu thông tin về các loại thuốc. Chương trình này được xây dựng và thiết kế trên hệ quản trị cơ sở ACCESS và ngôn ngữ lập trình VISUAL BASIC hiện đại và đa năng. Có được những đặc tính, ưu điểm sau : + Trực quan dễ sử dụng. + Đáp ứng được nhu cầu quản lý của người sử dụng, xác định rõ quyền hạn của người sử dụng. + Hỗ trợ đắc lực cho người quản lý, hay các nhân viên trong quá trình làm việc, bỏ qua hầu hết các công vệi bàn giấy.
+ Việc nhập dữ liệu được thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng nhờ sự tự động
kiểm tra dữ liệu vào ra.
+ Việc tra cứu tài liệu đựơc nhanh chóng và thuận tiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu
dùng.
+ Các tổng hợp báo cáo được kết xuất nhanh chóng kịp thời giúp cho việc quản
nắm giữ các thông tin của cửa hàng thuốc.
Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu đến nay bài tập tốt nghiệp của em đã được
hoàn thành. Về mặt cơ bản bài tập đã phân tích, thiết kế hầu như đầy đủ cơ sở dữ liệu của
hệ thống quản lý việc bán thuốc ở cửa hàng tân dược .Tuy nhiên một số vấn đề chưa được
đưa vào phân tích. Với sự hạn chế về thời gian cùng với kiến thức khả năng lập trình
của tác giả, chương trình không tránh khỏi những thiếu sót. Cụ thể hạn chế mà tác giả
nhận thấy của chương trình là :
-Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao.
Chưa giải quyết được hết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý.
+ Việc nhập dữ liệu được thực hiện một cách nhanh chóng, dễ dàng nhờ sự tự động kiểm tra dữ liệu vào ra. + Việc tra cứu tài liệu đựơc nhanh chóng và thuận tiện đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. + Các tổng hợp báo cáo được kết xuất nhanh chóng kịp thời giúp cho việc quản lý nắm giữ các thông tin của cửa hàng thuốc. Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu đến nay bài tập tốt nghiệp của em đã được hoàn thành. Về mặt cơ bản bài tập đã phân tích, thiết kế hầu như đầy đủ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý việc bán thuốc ở cửa hàng tân dược .Tuy nhiên một số vấn đề chưa được đưa vào phân tích. Với sự hạn chế về thời gian cùng với kiến thức và khả năng lập trình của tác giả, chương trình không tránh khỏi những thiếu sót. Cụ thể hạn chế mà tác giả nhận thấy của chương trình là : -Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao. Chưa giải quyết được hết những vấn đề nảy sinh trong quá trình quản lý.