LUẬN VĂN:Quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược

3,692
569
86
Mã chương trình loại thuốc
Private Sub cmđangt_Click()
frmdangthuoc.Show
End Sub
Private Sub cmddong_Click()
Unload frmloaithuoc
End Sub
Private Sub cmdsua_Click()
Adodt.Recordset.Edit
End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
txtma.Enabled = True
txtten.Enabled = True
Data1.Recordset.AddNew
End Sub
Mã chương trình loại thuốc Private Sub cmđangt_Click() frmdangthuoc.Show End Sub Private Sub cmddong_Click() Unload frmloaithuoc End Sub Private Sub cmdsua_Click() Adodt.Recordset.Edit End Sub Private Sub cmdthem_Click() txtma.Enabled = True txtten.Enabled = True Data1.Recordset.AddNew End Sub
Private Sub cmdtim_Click()
cmdtim.Enabled = True
Data1.Recordset.Edit
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Data1.Recordset.Delete
Data1.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Data1.Recordset.MoveFirst
End Sub
Private Sub Command4_Click()
Data1.Recordset.MoveLast
End Sub
Private Sub Command3_Click()
Data1.Recordset.MoveNext
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Data1.Recordset.MovePrevious
End Sub
Private Sub DataGrid1_Click()
DataGrid1.AllowAddNew = False
Private Sub cmdtim_Click() cmdtim.Enabled = True Data1.Recordset.Edit End Sub Private Sub cmdxoa_Click() If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Data1.Recordset.Delete Data1.Recordset.MoveNext End If End Sub Private Sub Command1_Click() Data1.Recordset.MoveFirst End Sub Private Sub Command4_Click() Data1.Recordset.MoveLast End Sub Private Sub Command3_Click() Data1.Recordset.MoveNext End Sub Private Sub Command2_Click() Data1.Recordset.MovePrevious End Sub Private Sub DataGrid1_Click() DataGrid1.AllowAddNew = False
DataGrid1.AllowUpdate = False
End Sub
Private Sub DBCombo1_Change()
Dim rs As Recordset
Dim db As Database
Dim str As String
If DBCombo1.Text <> "" Then
Set db = OpenDatabase(Data1.DatabaseName)
str = "select* from dthuoc where madthuoc=" + """" + DBCombo1.Text + """"
Set rs = db.OpenRecordset(str)
Lbldt.Caption = rs.Fields("tendthuoc")
rs.Close
db.Close
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
txtma.Enabled = False
txtten.Enabled = False
End Sub
4.4. form khách hàng
Khi một khách hàng đến hoạt động mua bán với cửa hàng thì chương trình phải
quản mọi thông tin về khách hàng đó để thuận tiện cho việc liên lạc để quản
khách hàng đó và công nợ mà khách hàng còn nợ lại cửa hàng
DataGrid1.AllowUpdate = False End Sub Private Sub DBCombo1_Change() Dim rs As Recordset Dim db As Database Dim str As String If DBCombo1.Text <> "" Then Set db = OpenDatabase(Data1.DatabaseName) str = "select* from dthuoc where madthuoc=" + """" + DBCombo1.Text + """" Set rs = db.OpenRecordset(str) Lbldt.Caption = rs.Fields("tendthuoc") rs.Close db.Close End If End Sub Private Sub Form_Load() txtma.Enabled = False txtten.Enabled = False End Sub 4.4. form khách hàng Khi một khách hàng đến hoạt động mua bán với cửa hàng thì chương trình phải quản lý mọi thông tin về khách hàng đó để thuận tiện cho việc liên lạc và để quản lý khách hàng đó và công nợ mà khách hàng còn nợ lại cửa hàng
Mã chương trình form quản lý khách hàng
Mã Private Sub cmddong_Click()
End
End Sub
Private Sub cmdluu_Click()
Adokh.Recordset.Update
End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
txtmancc.SetFocus
Adokh.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
Mã chương trình form quản lý khách hàng Mã Private Sub cmddong_Click() End End Sub Private Sub cmdluu_Click() Adokh.Recordset.Update End Sub Private Sub cmdthem_Click() txtmancc.SetFocus Adokh.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Adokh.Recordset.Delete
Adokh.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Adokh.Recordset.MoveFirst
End Sub
Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
Adokh.Recordset.MovePrevious
End Sub
Private Sub Command3_Click(Index As Integer)
Adokh.Recordset.MoveNext
End Sub
Private Sub Command4_Click(Index As Integer)
Adokh.Recordset.MoveLast
End Sub
4.5. form quản lý hoá đơn nhập
Trong hoá đơn nhập bao gồm : mã hoá đơn trong hộp text ,chọn thuốc trong
hộp combo nếu không biết mã thuốc người quản lý có thể chọn nút thuốc khi đó chương
trình sẽ chạy form quản lý thuốc từ đó ta có thể biết được mã thuốc cần nhập đối với nhà
cung cấp cũng tương tự ta chọn mã nhà cung cấp trong hộp combo nếu không biết mã nhà
If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Adokh.Recordset.Delete Adokh.Recordset.MoveNext End If End Sub Private Sub Command1_Click() Adokh.Recordset.MoveFirst End Sub Private Sub Command2_Click(Index As Integer) Adokh.Recordset.MovePrevious End Sub Private Sub Command3_Click(Index As Integer) Adokh.Recordset.MoveNext End Sub Private Sub Command4_Click(Index As Integer) Adokh.Recordset.MoveLast End Sub 4.5. form quản lý hoá đơn nhập Trong hoá đơn nhập bao gồm : mã hoá đơn trong hộp text ,chọn mã thuốc trong hộp combo nếu không biết mã thuốc người quản lý có thể chọn nút thuốc khi đó chương trình sẽ chạy form quản lý thuốc từ đó ta có thể biết được mã thuốc cần nhập đối với nhà cung cấp cũng tương tự ta chọn mã nhà cung cấp trong hộp combo nếu không biết mã nhà
cung cấp ta có thể bấm nút nhà cung cấp chương trình sẽ chạy form quản lý nhà cung cấp
từ đó ta biết được các thông tin về nhà cung cấp
Đôi với trường thành tiên và còn lại thì không phải nhập chương trình sẽ tự tính theo công
thức như sau
THANH_TIEN = SO_LUONG * DON_GIA
CON_LAI = THANH_TIEN - DA_THANH_TOAN
Private Sub cmddong_Click()
End
End Sub
Private Sub cmdsua_Click()
datqlt.Recordset.Edit
End Sub
cung cấp ta có thể bấm nút nhà cung cấp chương trình sẽ chạy form quản lý nhà cung cấp từ đó ta biết được các thông tin về nhà cung cấp Đôi với trường thành tiên và còn lại thì không phải nhập chương trình sẽ tự tính theo công thức như sau THANH_TIEN = SO_LUONG * DON_GIA CON_LAI = THANH_TIEN - DA_THANH_TOAN Private Sub cmddong_Click() End End Sub Private Sub cmdsua_Click() datqlt.Recordset.Edit End Sub
Private Sub cmdncc_Click()
Frmncc.Show
End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
Dim tong As Integer
Dim dg, sl As Integer
Adothuoc.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub cmdthoat_Click()
Unload frmnhap
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Adothuoc.Recordset.Delete
Adothuoc.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub DBdt_Change()
Dim rs As Recordset
Dim db As Database
Dim str As String
If DBdt.Text <> "" Then
Set db = OpenDatabase(Dtadt.DatabaseName)
str = "select * from dthuoc where madthuoc=" + """" + DBdt.Text + """"
Private Sub cmdncc_Click() Frmncc.Show End Sub Private Sub cmdthem_Click() Dim tong As Integer Dim dg, sl As Integer Adothuoc.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdthoat_Click() Unload frmnhap End Sub Private Sub cmdxoa_Click() If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Adothuoc.Recordset.Delete Adothuoc.Recordset.MoveNext End If End Sub Private Sub DBdt_Change() Dim rs As Recordset Dim db As Database Dim str As String If DBdt.Text <> "" Then Set db = OpenDatabase(Dtadt.DatabaseName) str = "select * from dthuoc where madthuoc=" + """" + DBdt.Text + """"
Set rs = db.OpenRecordset(str)
Lbldt.Caption = rs.Fields("tendthuoc")
rs.Close
db.Close
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Adothuoc.Recordset.MoveNext
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Adothuoc.Recordset.MovePrevious
End Sub
Private Sub DBlt_Change()
Dim rs As Recordset
Dim db As Database
Dim str As String
If DBlt.Text <> "" Then
Set db = OpenDatabase(Dtalt.DatabaseName)
str = "select * from loaithuoc where maloaithuoc=" + """" + DBlt.Text + """"
Set rs = db.OpenRecordset(str)
Lbllt.Caption = rs.Fields("tenloaithuoc")
rs.Close
db.Close
End If
End Sub
Set rs = db.OpenRecordset(str) Lbldt.Caption = rs.Fields("tendthuoc") rs.Close db.Close End If End Sub Private Sub Command1_Click() Adothuoc.Recordset.MoveNext End Sub Private Sub Command2_Click() Adothuoc.Recordset.MovePrevious End Sub Private Sub DBlt_Change() Dim rs As Recordset Dim db As Database Dim str As String If DBlt.Text <> "" Then Set db = OpenDatabase(Dtalt.DatabaseName) str = "select * from loaithuoc where maloaithuoc=" + """" + DBlt.Text + """" Set rs = db.OpenRecordset(str) Lbllt.Caption = rs.Fields("tenloaithuoc") rs.Close db.Close End If End Sub
4.6. form quản lý hoá đơn xuất
4.7. Form quản lý nhà cung cấp
4.6. form quản lý hoá đơn xuất 4.7. Form quản lý nhà cung cấp
Private Sub cmddong_Click()
Unload Frmncc
End Sub
Private Sub cmdluu_Click()
Adoncc.Recordset.Update
End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
txtmancc.SetFocus
Adoncc.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Adoncc.Recordset.Delete
Adoncc.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Adoncc.Recordset.MoveFirst
End Sub
Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
Adoncc.Recordset.MovePrevious
End Sub
Private Sub cmddong_Click() Unload Frmncc End Sub Private Sub cmdluu_Click() Adoncc.Recordset.Update End Sub Private Sub cmdthem_Click() txtmancc.SetFocus Adoncc.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdxoa_Click() If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Adoncc.Recordset.Delete Adoncc.Recordset.MoveNext End If End Sub Private Sub Command1_Click() Adoncc.Recordset.MoveFirst End Sub Private Sub Command2_Click(Index As Integer) Adoncc.Recordset.MovePrevious End Sub