LUẬN VĂN:Quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược

3,691
569
86
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú
1. MaKH Text 10 Mã KH(khoá chính)
2. TenKH Text 25 Tên KH
3. Diachi Text 25 Địa chỉ
4. Dienthoai Text 10 Điện thoại
5 Congno Number Công nợ
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1. MaKH Text 10 Mã KH(khoá chính) 2. TenKH Text 25 Tên KH 3. Diachi Text 25 Địa chỉ 4. Dienthoai Text 10 Điện thoại 5 Congno Number Công nợ
d.Bảng “Hoá đơn xuất”.
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú
1. Mahoadon Text 10 Mã hoá đơn(khoá chính)
2. MaKH Text 10 Mã KH(khoá ngoại)
3. Ngayxuat Text 10 Ngày xuất
4. Giaxuat Text 25 Giá xuất
5 Soluong Integer Số lượng
6 Masothuoc Text 10 Mã số thuốc(khoá ngoại)
7 Donvitinh Text 10 Đơn vị tính
8 Thànhtien Number Thanh tiền
9 Dathanhtoan Number Dathanhtoan
10 Nvgiao text 15 Nhân viên giao
11 Nnhan text 15 Nhân viên nhận
12 Conlai Number Còn lại
E.Bảng “Hoá đơn nhập”.
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú
1. Mahoadon Text 10 Mã hoá đơn(khoá chính)
2. MaNCC Text 10 Mã NCC(khoá ngoại)
3. Ngaynhap Text 10 Ngày nhập
4 Gianhap Text 25 Giá nhập
5. Soluong Integer Số lượng
6. Masothuoc Text 10 Mã số lượng(khoá ngoại)
7. Donvitinh 10 Đơn vị tính
8 Thànhtien Number Thanh tiền
9 Dathanhtoan Number Dathanhtoan
10 Nvgiao text 15 Nhân viên giao
11 Nnhan text 15 Nhân viên nhận
d.Bảng “Hoá đơn xuất”. STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1. Mahoadon Text 10 Mã hoá đơn(khoá chính) 2. MaKH Text 10 Mã KH(khoá ngoại) 3. Ngayxuat Text 10 Ngày xuất 4. Giaxuat Text 25 Giá xuất 5 Soluong Integer Số lượng 6 Masothuoc Text 10 Mã số thuốc(khoá ngoại) 7 Donvitinh Text 10 Đơn vị tính 8 Thànhtien Number Thanh tiền 9 Dathanhtoan Number Dathanhtoan 10 Nvgiao text 15 Nhân viên giao 11 Nnhan text 15 Nhân viên nhận 12 Conlai Number Còn lại E.Bảng “Hoá đơn nhập”. STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1. Mahoadon Text 10 Mã hoá đơn(khoá chính) 2. MaNCC Text 10 Mã NCC(khoá ngoại) 3. Ngaynhap Text 10 Ngày nhập 4 Gianhap Text 25 Giá nhập 5. Soluong Integer Số lượng 6. Masothuoc Text 10 Mã số lượng(khoá ngoại) 7. Donvitinh 10 Đơn vị tính 8 Thànhtien Number Thanh tiền 9 Dathanhtoan Number Dathanhtoan 10 Nvgiao text 15 Nhân viên giao 11 Nnhan text 15 Nhân viên nhận
12 Conlai Number Còn lại
12 Conlai Number Còn lại
G.Bảng “Loại thuốc”.
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú
1. Maloaithuoc Text 10 Mã loại thuốc(khoá chính)
2. Tendangthuoc Text 20 Tên dạng thuốc
3. Madangthuoc Text 10 Mã dạng thuốc(khoá ngoại)
H.Bảng “Dạng thuốc”.
STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú
1. Madangthuoc Text 10 Mã loại thuốc(khoá chính)
2. Tendangthuoc Text 25 Tên dạng thuốc
Trong đó các thuốc tính được gạch chân các thuốc tinh khoá chính các thuộc
và các thuộc tính gạch chân nét đứt là thuộc tính kháo ngoại
3.3. Thiết kế cấu trúc chương trình
Phần này mô tả sự phân cấp chức năng trong chương trình từ trên xuống dưới của
cửa hàng bán thuốc tân dược.
Hệ thống của chương trình nàyđược phân thành 3 cấp:
+Cấp 1:Cấp này mô tả tổng thể toàn bộ mô hình quản lý việc bán thuốc của cửa hàng tân
dược.
+Cấp 2:được phân rã từ cấp 1,trong cấp này mô tả các chức năng chính của hệ thống quản
lý việc bán thuốc.
-Quản lý thuốc
-Quản lý NCC
-Quản lý khách hàng
-Quản lý hoá đơn
G.Bảng “Loại thuốc”. STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1. Maloaithuoc Text 10 Mã loại thuốc(khoá chính) 2. Tendangthuoc Text 20 Tên dạng thuốc 3. Madangthuoc Text 10 Mã dạng thuốc(khoá ngoại) H.Bảng “Dạng thuốc”. STT Tên trường Kiểu Độ rộng Ghi chú 1. Madangthuoc Text 10 Mã loại thuốc(khoá chính) 2. Tendangthuoc Text 25 Tên dạng thuốc Trong đó các thuốc tính được gạch chân là các thuốc tinh khoá chính các thuộc và các thuộc tính gạch chân nét đứt là thuộc tính kháo ngoại 3.3. Thiết kế cấu trúc chương trình Phần này mô tả sự phân cấp chức năng trong chương trình từ trên xuống dưới của cửa hàng bán thuốc tân dược. Hệ thống của chương trình nàyđược phân thành 3 cấp: +Cấp 1:Cấp này mô tả tổng thể toàn bộ mô hình quản lý việc bán thuốc của cửa hàng tân dược. +Cấp 2:được phân rã từ cấp 1,trong cấp này mô tả các chức năng chính của hệ thống quản lý việc bán thuốc. -Quản lý thuốc -Quản lý NCC -Quản lý khách hàng -Quản lý hoá đơn
-Tra cứu và tìm kiếm
-Tổng hợp
+Cấp 3:Được phân rã từ cấp 2, cấp này mô tả cụ thể chi tiết cụ thể các công việc của bài
toán.
3.4. Thiết kế modul chương trình.
Mô tả cụ thể:
Modul quản lý thuốc.
Modul này phân từ hệ thống quản việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược từ
đây lại được phân giã thành các modul thực hiện các công việc cụ thể của hệ thống
như:nhập thuốc, phân loại thuốc, gửi đơn thuốc, kiểm tra, sửa chữa hay huỷ bỏ thuốc.
Khi nhập thuốc mới về sẽ tiến hành phân loại đánh số theo cho từng loại thuốc theo
quy định cuả cửa hàng.
Nếu xảy ra một số trường hợp cần sửa đổi hay huỷ bỏ các thông tin về thuốc thì chức
năng sửa đổi sẽ dựa vào mã của thuốc để tìm đến các thông tin liên quan và thực hiện
công việc.
Modul này phân giã từ hệ thống quản việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược có
nhiệm vụ thực hiện các công việc như sau:kiểm tra hoá đơn, địa chỉ khách hàng, số tiền
thanh toán, thêm bớt khách hàng và xoá bỏ khách hàng.
Modul quản lý NCC và khách hàng:
Modul này phân giã từ hệ thống quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược.Modul này
thực hiện công việc giao dịch hàng ngày của cửa hàng đối với khách hàng. Người bán
hàng đưa ra những thông tin về các sản phẩm cho khách hàng biết m hiểu rồi giải
thích cho họ về những thắc mắc mà họ nêu ra đồng thời cũng tiếp thu các ý kiến phản ánh
của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cửa hàng đối với khách hàng
đồng thời quản lý các thông tin về nhà cung cấp như :tên NCC,địa chỉ,điện thoại.
Chức năng lập hoá đơn và kiểm tra hoá đơn để gửi đến cho khách hàng.
Chức năng theo dõi công nợ của khách hàng phải thường xuyên và sử lý những khách nợ
đọng quá lâu.
-Tra cứu và tìm kiếm -Tổng hợp +Cấp 3:Được phân rã từ cấp 2, cấp này mô tả cụ thể chi tiết cụ thể các công việc của bài toán. 3.4. Thiết kế modul chương trình. Mô tả cụ thể: Modul quản lý thuốc. Modul này phân rã từ hệ thống quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược từ đây lại được phân giã thành các modul thực hiện các công việc cụ thể của hệ thống như:nhập thuốc, phân loại thuốc, gửi đơn thuốc, kiểm tra, sửa chữa hay huỷ bỏ thuốc. Khi nhập thuốc mới về sẽ tiến hành phân loại đánh mã số theo cho từng loại thuốc theo quy định cuả cửa hàng. Nếu xảy ra một số trường hợp cần sửa đổi hay huỷ bỏ các thông tin về thuốc thì chức năng sửa đổi sẽ dựa vào mã của thuốc để tìm đến các thông tin liên quan và thực hiện công việc. Modul này phân giã từ hệ thống quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược có nhiệm vụ thực hiện các công việc như sau:kiểm tra hoá đơn, địa chỉ khách hàng, số tiền thanh toán, thêm bớt khách hàng và xoá bỏ khách hàng. Modul quản lý NCC và khách hàng: Modul này phân giã từ hệ thống quản lý việc bán thuốc cho cửa hàng tân dược.Modul này thực hiện công việc giao dịch hàng ngày của cửa hàng đối với khách hàng. Người bán hàng đưa ra những thông tin về các sản phẩm cho khách hàng biết và tìm hiểu rồi giải thích cho họ về những thắc mắc mà họ nêu ra đồng thời cũng tiếp thu các ý kiến phản ánh của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cửa hàng đối với khách hàng đồng thời quản lý các thông tin về nhà cung cấp như :tên NCC,địa chỉ,điện thoại. Chức năng lập hoá đơn và kiểm tra hoá đơn để gửi đến cho khách hàng. Chức năng theo dõi công nợ của khách hàng phải thường xuyên và sử lý những khách nợ đọng quá lâu.
Modul quản lý loại thuốc:
Có chức năng phân loại các dạng thuốc,thêm sửa các loại thuốc.
Mô hình quan hệ các thực thể liên kết
Modul quản lý loại thuốc: Có chức năng phân loại các dạng thuốc,thêm sửa các loại thuốc. Mô hình quan hệ các thực thể liên kết
Chương4
Các form chương trình
4.1. form chính
Form này được khới động ngay sau khi gọi chạy trương trình form này chứa toàn
bộ các chức năng của toàn hệ thống , từ đây ta thể thực hiên các công việc quản
thông các menu chọn
Chương4 Các form chương trình 4.1. form chính Form này được khới động ngay sau khi gọi chạy trương trình form này chứa toàn bộ các chức năng của toàn hệ thống , từ đây ta có thể thực hiên các công việc quản lý thông các menu chọn
4.2. form dạng thuốc
Khi cửa hàng nhận thuốc từ nhà cung cấp về, phân loại và nhập mã dạng thuốc cho
dạng thuốc đó nếu dạng thuốc đó chưa có trong danh mục dạng thuốc, nếu dạng thuốc đó
đã co trong danh mục dạng thuốc thì chương trính sẽ thông báo đã có dạng thuốc này
Private Sub cmddong_Click()
Unload frmdangthuoc
End Sub
Private Sub cmdsua_Click()
Adodt.Recordset.Update
End Sub
4.2. form dạng thuốc Khi cửa hàng nhận thuốc từ nhà cung cấp về, phân loại và nhập mã dạng thuốc cho dạng thuốc đó nếu dạng thuốc đó chưa có trong danh mục dạng thuốc, nếu dạng thuốc đó đã co trong danh mục dạng thuốc thì chương trính sẽ thông báo đã có dạng thuốc này Private Sub cmddong_Click() Unload frmdangthuoc End Sub Private Sub cmdsua_Click() Adodt.Recordset.Update End Sub
Private Sub cmdthem_Click()
txtma.SetFocus
Adodt.Recordset.AddNew
End Sub
Private Sub cmdxoa_Click()
If (MsgBox("Bạn muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes)
Then
Adodt.Recordset.Delete
If (Adodt.Recordset.EOF = False) Then
Adodt.Recordset.MoveNext
Else
MsgBox "bạn đã xoá hết các trường"
End If
End If
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Adodt.Recordset.EOF Then
MsgBox "bạn đã ở bản ghi cuối"
Else
Adodt.Recordset.MoveFirst
End If
End Sub
Private Sub Command2_Click(Index As Integer)
If Adodt.Recordset.BOF Then
MsgBox "bạn đã ở cuối file ! "
Else
Adodt.Recordset.MovePrevious
End If
Private Sub cmdthem_Click() txtma.SetFocus Adodt.Recordset.AddNew End Sub Private Sub cmdxoa_Click() If (MsgBox("Bạn có muốn xoá bản ghi này không", 36, "Cửa số xoá dữ liệu") = vbYes) Then Adodt.Recordset.Delete If (Adodt.Recordset.EOF = False) Then Adodt.Recordset.MoveNext Else MsgBox "bạn đã xoá hết các trường" End If End If End Sub Private Sub Command1_Click() If Adodt.Recordset.EOF Then MsgBox "bạn đã ở bản ghi cuối" Else Adodt.Recordset.MoveFirst End If End Sub Private Sub Command2_Click(Index As Integer) If Adodt.Recordset.BOF Then MsgBox "bạn đã ở cuối file ! " Else Adodt.Recordset.MovePrevious End If
End Sub
Private Sub Command3_Click(Index As Integer)
If Adodt.Recordset.EOF Then
MsgBox "bạn đã chọn đầu file"
Else
Adodt.Recordset.MoveNext
End If
End Sub
Private Sub Command4_Click(Index As Integer)
Adodt.Recordset.MoveLast
End Sub
4.3.Form loại thuốc
Cũng tương tự như dạng thuốc ta cũng phải phân loại cho loại thuốc đó bằng cách
nhập mã loại thuốc, tên loại ,và chọn mã dạng thuốc trong hộp combo để chon Nếu không
biết mã dạng thuốc thì người quản thể chọn nút lệnh “dạng thuốc” khi đó chương
trình sẽ chạy form dạng thuốc từ đó ta có thể biết được mã dạng thuốc cho loại thuốc đó
End Sub Private Sub Command3_Click(Index As Integer) If Adodt.Recordset.EOF Then MsgBox "bạn đã chọn đầu file" Else Adodt.Recordset.MoveNext End If End Sub Private Sub Command4_Click(Index As Integer) Adodt.Recordset.MoveLast End Sub 4.3.Form loại thuốc Cũng tương tự như dạng thuốc ta cũng phải phân loại cho loại thuốc đó bằng cách nhập mã loại thuốc, tên loại ,và chọn mã dạng thuốc trong hộp combo để chon Nếu không biết mã dạng thuốc thì người quản lý có thể chọn nút lệnh “dạng thuốc” khi đó chương trình sẽ chạy form dạng thuốc từ đó ta có thể biết được mã dạng thuốc cho loại thuốc đó