Luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng

7,208
671
171
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
11
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 112 ...............................................106
3.32. Lûúåc àöì tuêìn tûå (Sequence Diagram)...............................................106
Chûúng 3....................................................................................................107
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 113 ...............................................107
Chûúng 3....................................................................................................107
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 114 ...............................................107
3.33. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................107
3.33.1. Viïåc taåo vaâ huãy möåt àöëi tûúång...................................................108
Chûúng 3....................................................................................................108
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 115 ...............................................108
3.34. Thöng àiïåp khöng àöìng böå vaâ àïå qui ...............................................108
Chûúng 3....................................................................................................109
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 116 ...............................................109
3.35. Thúâi gian chuyïín thöng àiïåp trong lûúåc àöì tuêìn tûå ...........................109
Chûúng 3....................................................................................................109
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 117 ...............................................109
3.36. Lûúåc àöì cöång taác (Collaboration Diagram).......................................109
Chûúng 3....................................................................................................110
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 118 ...............................................110
3.37. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................110
3.37.1. Caác àöëi tûúång...........................................................................110
3.37.2. Caác liïn kïët ..............................................................................110
Chûúng 3....................................................................................................111
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 119 ...............................................111
3.38. Thöng àiïåp vaâ caác kñch thñch ...........................................................111
Chûúng 3....................................................................................................112
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 120 ...............................................112
3.39. Cuá phaáp àùåt tïn nhaän.......................................................................112
Chûúng 3....................................................................................................113
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 121 ...............................................113
3.40. Lûúåc àöì traång thaái (Statechart Diagram)...........................................113
Chûúng 3....................................................................................................113
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 122 ...............................................113
3.41. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................113
3.41.1. Traång thaái (state) ......................................................................113
Chûúng 3....................................................................................................114
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 123 ...............................................114
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 11 http://www.ebooks.vdcmedia.com HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 112 ...............................................106 3.32. Lûúåc àöì tuêìn tûå (Sequence Diagram)...............................................106 Chûúng 3....................................................................................................107 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 113 ...............................................107 Chûúng 3....................................................................................................107 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 114 ...............................................107 3.33. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................107 3.33.1. Viïåc taåo vaâ huãy möåt àöëi tûúång...................................................108 Chûúng 3....................................................................................................108 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 115 ...............................................108 3.34. Thöng àiïåp khöng àöìng böå vaâ àïå qui ...............................................108 Chûúng 3....................................................................................................109 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 116 ...............................................109 3.35. Thúâi gian chuyïín thöng àiïåp trong lûúåc àöì tuêìn tûå ...........................109 Chûúng 3....................................................................................................109 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 117 ...............................................109 3.36. Lûúåc àöì cöång taác (Collaboration Diagram).......................................109 Chûúng 3....................................................................................................110 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 118 ...............................................110 3.37. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................110 3.37.1. Caác àöëi tûúång...........................................................................110 3.37.2. Caác liïn kïët ..............................................................................110 Chûúng 3....................................................................................................111 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 119 ...............................................111 3.38. Thöng àiïåp vaâ caác kñch thñch ...........................................................111 Chûúng 3....................................................................................................112 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 120 ...............................................112 3.39. Cuá phaáp àùåt tïn nhaän.......................................................................112 Chûúng 3....................................................................................................113 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 121 ...............................................113 3.40. Lûúåc àöì traång thaái (Statechart Diagram)...........................................113 Chûúng 3....................................................................................................113 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 122 ...............................................113 3.41. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................113 3.41.1. Traång thaái (state) ......................................................................113 Chûúng 3....................................................................................................114 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 123 ...............................................114
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
12
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 3....................................................................................................115
Å THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 124 ...............................................115
3.42. Traång thaái gheáp (Composite state)....................................................115
Chûúng 3....................................................................................................115
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 125 ...............................................115
3.42. Sûå kiïån (event)................................................................................115
Chûúng 3....................................................................................................116
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 126 ...............................................116
3.43. Caác chuyïín àöíi traång thaái àún giaãn (simple transitions) ....................116
Chûúng 3....................................................................................................117
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 127 ...............................................117
3.44. Caác chuyïín àöíi traång thaái phûác taåp (complex transitions)..................117
3.43.1. History Indicator.......................................................................117
Chûúng 3....................................................................................................118
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 128 ...............................................118
3.45. Caác traång thaái àöìng böå (synch states)...............................................118
Chûúng 3....................................................................................................118
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 129 ...............................................118
3.46. Lûúåc àöì hoaåt àöång (Activity Diagram).............................................118
Chûúng 3....................................................................................................119
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 130 ...............................................119
3.47. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................119
3.46.1. Caác traång thaái haânh àöång (action state)......................................119
3.46.2. Caác quyïët àõnh (decisions)........................................................119
Chûúng 3 ....................................................................................................120
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 131 ...............................................120
3.48. Swimlanes vaâ àöëi tûúång trong lûúåc àöì hoaåt àöång..............................120
Chûúng 3....................................................................................................121
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 132 ...............................................121
3.49. Caác biïíu tûúång àiïìu khiïín...............................................................121
Chûúng 3....................................................................................................122
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 133 ...............................................122
3.50. Lûúåc àöì thaânh phêìn (Component Diagram)......................................122
Chûúng 3....................................................................................................122
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 134 ...............................................122
3.51. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................122
Chûúng 3....................................................................................................123
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 12 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 3....................................................................................................115 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 124 ...............................................115 3.42. Traång thaái gheáp (Composite state)....................................................115 Chûúng 3....................................................................................................115 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 125 ...............................................115 3.42. Sûå kiïån (event)................................................................................115 Chûúng 3....................................................................................................116 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 126 ...............................................116 3.43. Caác chuyïín àöíi traång thaái àún giaãn (simple transitions) ....................116 Chûúng 3....................................................................................................117 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 127 ...............................................117 3.44. Caác chuyïín àöíi traång thaái phûác taåp (complex transitions)..................117 3.43.1. History Indicator.......................................................................117 Chûúng 3....................................................................................................118 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 128 ...............................................118 3.45. Caác traång thaái àöìng böå (synch states)...............................................118 Chûúng 3....................................................................................................118 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 129 ...............................................118 3.46. Lûúåc àöì hoaåt àöång (Activity Diagram).............................................118 Chûúng 3....................................................................................................119 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 130 ...............................................119 3.47. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................119 3.46.1. Caác traång thaái haânh àöång (action state)......................................119 3.46.2. Caác quyïët àõnh (decisions)........................................................119 Chûúng 3 ....................................................................................................120 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 131 ...............................................120 3.48. Swimlanes vaâ àöëi tûúång trong lûúåc àöì hoaåt àöång..............................120 Chûúng 3....................................................................................................121 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 132 ...............................................121 3.49. Caác biïíu tûúång àiïìu khiïín...............................................................121 Chûúng 3....................................................................................................122 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 133 ...............................................122 3.50. Lûúåc àöì thaânh phêìn (Component Diagram)......................................122 Chûúng 3....................................................................................................122 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 134 ...............................................122 3.51. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................122 Chûúng 3....................................................................................................123
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
13
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 135 ...............................................123
Chûúng 3....................................................................................................123
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 136 ...............................................123
3.52. Lûúåc àöì triïín khai (Deployment Diagram) .......................................123
Chûúng 3....................................................................................................125
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 137 ...............................................125
3.53. Toám tùæt...........................................................................................125
Chûúng 3....................................................................................................125
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 138 ...............................................125
3.54. Toám tùæt...........................................................................................125
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 139 ...................................................................................................126
4.1. Giúái thiïåu .........................................................................................126
4.2. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................126
4.2.1. Khaái quaát vïì RUP.......................................................................126
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 140 ...................................................................................................127
4.3. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................127
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 141 ...................................................................................................128
4.4 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) .........................................128
4.4.1. Kiïën truác cuãa RUP......................................................................128
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 142 ...................................................................................................128
4.5 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP).........................................128
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 143 ...................................................................................................129
4.6. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................129
4.6.1. Cêëu truác tônh cuãa quy trònh..........................................................130
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
ÌM 144 ...................................................................................................130
4.7. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................130
4.7.1. Caác àùåc àiïím phên biïåt cuãa RUP so vúái caác quy trònh phaát triïín phêìn
mïìm khaác............................................................................................130
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 145 ...................................................................................................131
4.8. RUP têåp trung vaâo kiïën truác phêìn mïìm..............................................131
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 13 http://www.ebooks.vdcmedia.com HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 135 ...............................................123 Chûúng 3....................................................................................................123 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 136 ...............................................123 3.52. Lûúåc àöì triïín khai (Deployment Diagram) .......................................123 Chûúng 3....................................................................................................125 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 137 ...............................................125 3.53. Toám tùæt...........................................................................................125 Chûúng 3....................................................................................................125 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 138 ...............................................125 3.54. Toám tùæt...........................................................................................125 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 139 ...................................................................................................126 4.1. Giúái thiïåu .........................................................................................126 4.2. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................126 4.2.1. Khaái quaát vïì RUP.......................................................................126 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 140 ...................................................................................................127 4.3. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................127 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 141 ...................................................................................................128 4.4 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) .........................................128 4.4.1. Kiïën truác cuãa RUP......................................................................128 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 142 ...................................................................................................128 4.5 Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP).........................................128 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 143 ...................................................................................................129 4.6. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................129 4.6.1. Cêëu truác tônh cuãa quy trònh..........................................................130 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 144 ...................................................................................................130 4.7. Giúái thiïåu Rational Unified Process (RUP) ........................................130 4.7.1. Caác àùåc àiïím phên biïåt cuãa RUP so vúái caác quy trònh phaát triïín phêìn mïìm khaác............................................................................................130 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 145 ...................................................................................................131 4.8. RUP têåp trung vaâo kiïën truác phêìn mïìm..............................................131
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
14
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 146 ...................................................................................................132
4.9. RUP laâ quy trònh lùåp vaâ tùng trûúãng tûâng bûúác...................................132
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 147 ...................................................................................................133
4.10. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................133
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 148 ...................................................................................................134
4.11. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling).....................................134
4.11.1. Mö hònh nghiïåp vuå (Business Use Case)....................................134
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 149 ...................................................................................................135
4.12. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................135
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 150 ...................................................................................................135
4.13. Mö hònh àöëi tûúång nghiïåp vuå (Business Object)...............................135
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 151 ...................................................................................................136
4.13. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................136
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 152 ...................................................................................................137
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 153 ...................................................................................................137
4.14. Phên tñch (analysis) .........................................................................137
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 154 ...................................................................................................138
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 155 ...................................................................................................139
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 156 ...................................................................................................140
4.15. Thiïët kïë (design).............................................................................140
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 155 ...................................................................................................141
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 155 ...................................................................................................141
4.16. Caâi àùåt (implementation).................................................................142
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 14 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 146 ...................................................................................................132 4.9. RUP laâ quy trònh lùåp vaâ tùng trûúãng tûâng bûúác...................................132 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 147 ...................................................................................................133 4.10. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................133 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 148 ...................................................................................................134 4.11. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling).....................................134 4.11.1. Mö hònh nghiïåp vuå (Business Use Case)....................................134 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 149 ...................................................................................................135 4.12. ÛÁng duång UML trong RUP .............................................................135 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 150 ...................................................................................................135 4.13. Mö hònh àöëi tûúång nghiïåp vuå (Business Object)...............................135 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 151 ...................................................................................................136 4.13. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................136 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 152 ...................................................................................................137 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 153 ...................................................................................................137 4.14. Phên tñch (analysis) .........................................................................137 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 154 ...................................................................................................138 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................139 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 156 ...................................................................................................140 4.15. Thiïët kïë (design).............................................................................140 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................141 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 155 ...................................................................................................141 4.16. Caâi àùåt (implementation).................................................................142
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
15
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 159 ...................................................................................................143
4.16. Kiïím chûáng (test)............................................................................143
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 160 ...................................................................................................143
4.17. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................143
4.17.1. Giúái thiïåu ûáng duång..................................................................143
4.17.2. Sú lûúåc yïu cêìu vaâ àùåc àiïím.....................................................144
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 161 ...................................................................................................144
4.18. Phaát triïín ûáng duång theo caác workflow cuãa RUP..............................144
4.18.1. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling)..............................144
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 162 ...................................................................................................145
4.19. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................145
4.19.1. Phên loaåi ngûúâi sûã duång (actor) vaâ tòm caác chûác nùng cuãa hïå thöëng
(use case) cho möîi loaåi ngûúâi sûã duång naây.............................................145
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 163 ...................................................................................................146
4.20. Phên loaåi caác use case theo àöå ûu tiïn..............................................146
4.20.1. Lêåp sûu liïåu mö taã chi tiïët cho tûâng chûác nùng...........................146
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 164 ...................................................................................................148
4.21. Cêëu truác caác use case bùçng caách xaác àõnh caác quan hïå giûäa...............148
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 165 ...................................................................................................148
4.22. Phên tñch (analysis) .........................................................................148
4.22.1. Phên tñch kiïën truác hïå thöëng......................................................148
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 166 ...................................................................................................149
4.23. Phên tñch möåt use case.....................................................................149
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 167 ...................................................................................................150
4.24. Phên tñch möåt analysis class.............................................................150
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 168 ...................................................................................................151
4.25. Thiïët kïë (design).............................................................................151
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 15 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 159 ...................................................................................................143 4.16. Kiïím chûáng (test)............................................................................143 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 160 ...................................................................................................143 4.17. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................143 4.17.1. Giúái thiïåu ûáng duång..................................................................143 4.17.2. Sú lûúåc yïu cêìu vaâ àùåc àiïím.....................................................144 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 161 ...................................................................................................144 4.18. Phaát triïín ûáng duång theo caác workflow cuãa RUP..............................144 4.18.1. Mö hònh hoáa nghiïåp vuå (business modeling)..............................144 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 162 ...................................................................................................145 4.19. Xaác àõnh yïu cêìu (requirements)......................................................145 4.19.1. Phên loaåi ngûúâi sûã duång (actor) vaâ tòm caác chûác nùng cuãa hïå thöëng (use case) cho möîi loaåi ngûúâi sûã duång naây.............................................145 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 163 ...................................................................................................146 4.20. Phên loaåi caác use case theo àöå ûu tiïn..............................................146 4.20.1. Lêåp sûu liïåu mö taã chi tiïët cho tûâng chûác nùng...........................146 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 164 ...................................................................................................148 4.21. Cêëu truác caác use case bùçng caách xaác àõnh caác quan hïå giûäa...............148 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 165 ...................................................................................................148 4.22. Phên tñch (analysis) .........................................................................148 4.22.1. Phên tñch kiïën truác hïå thöëng......................................................148 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 166 ...................................................................................................149 4.23. Phên tñch möåt use case.....................................................................149 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 167 ...................................................................................................150 4.24. Phên tñch möåt analysis class.............................................................150 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 168 ...................................................................................................151 4.25. Thiïët kïë (design).............................................................................151
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
16
http://www.ebooks.vdcmedia.com
4.25.1. Thiïët kïë kiïën truác ûáng duång.......................................................151
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 169 ...................................................................................................152
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 170 ...................................................................................................153
4.27. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................153
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 171 ...................................................................................................153
4.28. Thiïët kïë möåt use case......................................................................153
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 172 ...................................................................................................155
4.28. Thiïët kïë möåt lúáp..............................................................................155
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 173 ...................................................................................................156
4.28. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................156
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 174 ...................................................................................................157
4.29. Thiïët kïë möåt hïå thöëng con...............................................................157
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 175 ...................................................................................................157
4.30. Caâi àùåt (implementation).................................................................157
4.30.1. Kiïën truác caâi àùåt (architectural implementation).........................157
4.30.2. Caâi àùåt vaâ tñch húåp hïå thöëng......................................................158
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 176 ...................................................................................................158
4.31. Caâi àùåt caác hïå thöëng con (subsystem)...............................................158
4.31.1. Caâi àùåt caác lúáp..........................................................................158
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 177 ...................................................................................................159
4.42. Kiïím chûáng (test)............................................................................159
4.42.1. Lêåp kïë hoaåch kiïím chûáng..........................................................159
4.42.2. Thiïët kïë caác quy trònh kiïím chûáng (test case).............................159
4.42.3. Thûåc hiïån kiïím chûáng...............................................................159
Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN
MÏÌM 178 ...................................................................................................160
4.43. Toám tùæt.......................................................................................160
Chûúng 5....................................................................................................160
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 16 http://www.ebooks.vdcmedia.com 4.25.1. Thiïët kïë kiïën truác ûáng duång.......................................................151 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 169 ...................................................................................................152 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 170 ...................................................................................................153 4.27. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................153 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 171 ...................................................................................................153 4.28. Thiïët kïë möåt use case......................................................................153 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 172 ...................................................................................................155 4.28. Thiïët kïë möåt lúáp..............................................................................155 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 173 ...................................................................................................156 4.28. Phaát triïín möåt ûáng duång quaãn lyá giaáo vuå theo RUP...........................156 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 174 ...................................................................................................157 4.29. Thiïët kïë möåt hïå thöëng con...............................................................157 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 175 ...................................................................................................157 4.30. Caâi àùåt (implementation).................................................................157 4.30.1. Kiïën truác caâi àùåt (architectural implementation).........................157 4.30.2. Caâi àùåt vaâ tñch húåp hïå thöëng......................................................158 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 176 ...................................................................................................158 4.31. Caâi àùåt caác hïå thöëng con (subsystem)...............................................158 4.31.1. Caâi àùåt caác lúáp..........................................................................158 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 177 ...................................................................................................159 4.42. Kiïím chûáng (test)............................................................................159 4.42.1. Lêåp kïë hoaåch kiïím chûáng..........................................................159 4.42.2. Thiïët kïë caác quy trònh kiïím chûáng (test case).............................159 4.42.3. Thûåc hiïån kiïím chûáng...............................................................159 Chûúng 4 ÛÁNG DUÅNG UML TRONG QUY TRÒNH PHAÁT TRIÏÍN PHÊÌN MÏÌM 178 ...................................................................................................160 4.43. Toám tùæt.......................................................................................160 Chûúng 5....................................................................................................160
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
17
http://www.ebooks.vdcmedia.com
TÖÍNG KÏËT 179..........................................................................................160
5.1. Kïët luêån............................................................................................160
Chûúng 5....................................................................................................161
TÖÍNG KÏËT 180..........................................................................................161
5.2. Hûúáng phaát triïín...............................................................................161
Phuå luåc A....................................................................................................164
CAÁC KHAÁI NIÏÅM ......................................................................................164
Phuå luåc B....................................................................................................169
CAÁC KYÁ HIÏÅU...........................................................................................169
TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO ...........................................................................170
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 17 http://www.ebooks.vdcmedia.com TÖÍNG KÏËT 179..........................................................................................160 5.1. Kïët luêån............................................................................................160 Chûúng 5....................................................................................................161 TÖÍNG KÏËT 180..........................................................................................161 5.2. Hûúáng phaát triïín...............................................................................161 Phuå luåc A....................................................................................................164 CAÁC KHAÁI NIÏÅM ......................................................................................164 Phuå luåc B....................................................................................................169 CAÁC KYÁ HIÏÅU...........................................................................................169 TAÂI LIÏÅU THAM KHAÃO ...........................................................................170
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
18
http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 18 http://www.ebooks.vdcmedia.com
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
19
http://www.ebooks.vdcmedia.com
LÚÂI CAÃM ÚN
Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Khoa Cöng Nghïå Thöng Tin, trûúâng
Àaåi Hoåc Khoa Hoåc Tûå Nhiïn, TpHCM àaä taåo àiïìu kiïån cho chuáng em thûåc hiïån
àïì taâi töët nghiïåp naây. Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Thêìy Dûúng Anh Àûác
vaâ Thêìy Lï Àònh Duy àaä têån tònh hûúáng dêîn, chó baão chuáng em trong suöët thúâi
gian thûåc hiïån àïì taâi. Chuáng em cuäng xin chên thaânh caãm ún quyá Thêìy Cö trong
Khoa àaä têån tònh giaãng daåy, trang bõ cho chuáng em nhûäng kiïën thûác cêìn thiïët
trong suöët quaá trònh hoåc têåp taåi trûúâng, vaâ cuäng xin gûãi loâng biïët ún sêu sùæc àïën
ba, meå, caác anh chõ vaâ baån beâ àaä uãng höå, giuáp àúä vaâ àöång viïn chuáng em trong
nhûäng luác khoá khùn cuäng nhû trong suöët nhûäng nùm hoåc vûâa qua. Mùåc duâ àaä cöë
gùæng hoaân thaânh luêån vùn vúái têët caã sûå nöí lûåc cuãa baãn thên, nhûng luêån vùn chùæc
chùæn khöng traánh khoãi nhûäng thiïëu soát nhêët àõnh, kñnh mong sûå caãm thöng vaâ
têån tònh chó baão cuãa quyá Thêìy Cö.
Nhoám thûåc hiïån
Trung Nam&Quang Vuä.
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 19 http://www.ebooks.vdcmedia.com LÚÂI CAÃM ÚN Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Khoa Cöng Nghïå Thöng Tin, trûúâng Àaåi Hoåc Khoa Hoåc Tûå Nhiïn, TpHCM àaä taåo àiïìu kiïån cho chuáng em thûåc hiïån àïì taâi töët nghiïåp naây. Chuáng em xin chên thaânh caãm ún Thêìy Dûúng Anh Àûác vaâ Thêìy Lï Àònh Duy àaä têån tònh hûúáng dêîn, chó baão chuáng em trong suöët thúâi gian thûåc hiïån àïì taâi. Chuáng em cuäng xin chên thaânh caãm ún quyá Thêìy Cö trong Khoa àaä têån tònh giaãng daåy, trang bõ cho chuáng em nhûäng kiïën thûác cêìn thiïët trong suöët quaá trònh hoåc têåp taåi trûúâng, vaâ cuäng xin gûãi loâng biïët ún sêu sùæc àïën ba, meå, caác anh chõ vaâ baån beâ àaä uãng höå, giuáp àúä vaâ àöång viïn chuáng em trong nhûäng luác khoá khùn cuäng nhû trong suöët nhûäng nùm hoåc vûâa qua. Mùåc duâ àaä cöë gùæng hoaân thaânh luêån vùn vúái têët caã sûå nöí lûåc cuãa baãn thên, nhûng luêån vùn chùæc chùæn khöng traánh khoãi nhûäng thiïëu soát nhêët àõnh, kñnh mong sûå caãm thöng vaâ têån tònh chó baão cuãa quyá Thêìy Cö. Nhoám thûåc hiïån Trung Nam&Quang Vuä.
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
20
http://www.ebooks.vdcmedia.com
LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU
Ngaây nay, cöng nghïå thöng tin àaä vaâ àang àoáng vai troâ quan troång trong
àúâi söëng kinh tïë, xaä höåi cuãa nhiïìu quöëc gia trïn thïë giúái, laâ möåt phêìn khöng thïí
thiïëu trong möåt xaä höåi ngaây caâng hiïån àaåi hoáa. Noái àïën cöng nghïå thöng tin,
chuáng ta khöng thïí khöng nhùæc àïën cöng nghïå phêìn mïìm, phêìn mïìm àoáng möåt
vai troâ cûåc kyâ quan troång trong lônh vûåc cöng nghïå thöng tin. Hiïån nay, viïåc phaát
triïín cöng nghïå phêìn mïìm thaânh möåt lônh vûåc kinh tïë muäi nhoån laâ muåc tiïu quan
têm haâng àêìu úã nûúác ta.
Giúâ àêy, cöng nghïå phêìn mïìm àaä vaâ àang tiïën böå tûâng ngaây, haâng loaåt
nhûäng kyä thuêåt, nhûäng cöng nghïå múái ra àúâi giuáp cho viïåc phaát triïín caác hïå
thöëng phêìn mïìm ngaây caâng àún giaãn hún. Möåt trong nhûäng lônh vûåc quan troång
vaâ coá aãnh hûúãng rêët lúán àïën sûå thaânh cöng cuãa viïåc phaát triïín phêìn mïìm laâ viïåc
mö hònh hoáa phêìn mïìm. Coá rêët nhiïìu ngön ngûä mö hònh hoáa höî trúå cho viïåc mö
hònh hoáa phêìn mïìm, nhûng coá leä nöíi bêåt nhêët laâ ngön ngûä UML (Unified
Modeling Language) tûâ haäng phêìn mïìm Rational. UML khöng ngûâng àûúåc phaát
triïín vaâ ngaây caâng àûúåc sûã duång röång raäi trïn thïë giúái, àa söë caác cöng cuå höî trúå
phaát triïín phêìn mïìm hiïån nay àïìu coá höî trúå ngön ngûä UML. Do vêåy, chuáng em
àaä àêìu tû nghiïn cûáu àïì taâi “Nghiïn cûáu ngön ngûä UML vaâ ûáng duång” nhùçm
nùæm bùæt möåt ngön ngûä hiïåu quaã trong viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm, cuäng nhû coá
thïí tòm hiïíu vaâ sûã duång möåt söë CASE tool höî trúå cho viïåc phaát triïín phêìn mïìm.
Vúái àïì taâi naây, chuáng em àaä thûã nghiïåm ûáng duång UML trong viïåc mö
hònh hoáa phêìn mïìm quaãn lyá giaáo vuå àaåi hoåc àún giaãn, triïín khai theo qui trònh
phaát triïín phêìn mïìm Rational Unified Process cuãa haäng Rational vaâ bûúác àêìu àaä
àaåt àûúåc möåt söë kïët quaã khaã quan.
Muåc àñch cuãa àïì taâi laâ nghiïn cûáu lyá thuyïët vïì ngön ngûä UML (Unified
Modeling Language) vaâ ûáng duång cuãa UML trong qui trònh phaát triïín phêìn mïìm
RUP (Rational Unified Process). Trong khuön khöí àïì taâi naây, luêån vùn chuáng
em àûúåc trònh baây trong nùm chûúng chuã yïëu têåp trung trònh baây vïì hïå thöëng
ngûä nghôa, kyá hiïåu cuãa ngön ngûä UML vaâ ûáng duång cuãa UML trong qui trònh
phaát triïín phêìn mïìm. Luêån vùn coá nùm chûúng chñnh, bao göìm:
Chûúng 1 Töíng quan
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 20 http://www.ebooks.vdcmedia.com LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU Ngaây nay, cöng nghïå thöng tin àaä vaâ àang àoáng vai troâ quan troång trong àúâi söëng kinh tïë, xaä höåi cuãa nhiïìu quöëc gia trïn thïë giúái, laâ möåt phêìn khöng thïí thiïëu trong möåt xaä höåi ngaây caâng hiïån àaåi hoáa. Noái àïën cöng nghïå thöng tin, chuáng ta khöng thïí khöng nhùæc àïën cöng nghïå phêìn mïìm, phêìn mïìm àoáng möåt vai troâ cûåc kyâ quan troång trong lônh vûåc cöng nghïå thöng tin. Hiïån nay, viïåc phaát triïín cöng nghïå phêìn mïìm thaânh möåt lônh vûåc kinh tïë muäi nhoån laâ muåc tiïu quan têm haâng àêìu úã nûúác ta. Giúâ àêy, cöng nghïå phêìn mïìm àaä vaâ àang tiïën böå tûâng ngaây, haâng loaåt nhûäng kyä thuêåt, nhûäng cöng nghïå múái ra àúâi giuáp cho viïåc phaát triïín caác hïå thöëng phêìn mïìm ngaây caâng àún giaãn hún. Möåt trong nhûäng lônh vûåc quan troång vaâ coá aãnh hûúãng rêët lúán àïën sûå thaânh cöng cuãa viïåc phaát triïín phêìn mïìm laâ viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm. Coá rêët nhiïìu ngön ngûä mö hònh hoáa höî trúå cho viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm, nhûng coá leä nöíi bêåt nhêët laâ ngön ngûä UML (Unified Modeling Language) tûâ haäng phêìn mïìm Rational. UML khöng ngûâng àûúåc phaát triïín vaâ ngaây caâng àûúåc sûã duång röång raäi trïn thïë giúái, àa söë caác cöng cuå höî trúå phaát triïín phêìn mïìm hiïån nay àïìu coá höî trúå ngön ngûä UML. Do vêåy, chuáng em àaä àêìu tû nghiïn cûáu àïì taâi “Nghiïn cûáu ngön ngûä UML vaâ ûáng duång” nhùçm nùæm bùæt möåt ngön ngûä hiïåu quaã trong viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm, cuäng nhû coá thïí tòm hiïíu vaâ sûã duång möåt söë CASE tool höî trúå cho viïåc phaát triïín phêìn mïìm. Vúái àïì taâi naây, chuáng em àaä thûã nghiïåm ûáng duång UML trong viïåc mö hònh hoáa phêìn mïìm quaãn lyá giaáo vuå àaåi hoåc àún giaãn, triïín khai theo qui trònh phaát triïín phêìn mïìm Rational Unified Process cuãa haäng Rational vaâ bûúác àêìu àaä àaåt àûúåc möåt söë kïët quaã khaã quan. Muåc àñch cuãa àïì taâi laâ nghiïn cûáu lyá thuyïët vïì ngön ngûä UML (Unified Modeling Language) vaâ ûáng duång cuãa UML trong qui trònh phaát triïín phêìn mïìm RUP (Rational Unified Process). Trong khuön khöí àïì taâi naây, luêån vùn chuáng em àûúåc trònh baây trong nùm chûúng chuã yïëu têåp trung trònh baây vïì hïå thöëng ngûä nghôa, kyá hiïåu cuãa ngön ngûä UML vaâ ûáng duång cuãa UML trong qui trònh phaát triïín phêìn mïìm. Luêån vùn coá nùm chûúng chñnh, bao göìm: Chûúng 1 – Töíng quan