Luận văn: Nghiên cứu ngôn ngữ UML và ứng dụng

7,171
671
171
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
1
http://www.ebooks.vdcmedia.com
MUÅC LUÅC
LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19
LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU...............................................................................................20
MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT ...............................................................................22
Chûúng 1......................................................................................................23
TÖÍNG QUAN 1 ............................................................................................23
1.1. Yïu cêìu thûåc tïë...................................................................................23
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24
1.2. Giúái thiïåu UML..................................................................................24
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25
1.3 Nguyïn nhên ra àúâi..............................................................................25
1.3. Nguyïn nhên ra àúâi.............................................................................25
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4 ............................................................................26
1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa..................................................26
Chûúng 1......................................................................................................27
TÖÍNG QUAN 5 ............................................................................................27
1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm.........................27
Chûúng 1......................................................................................................28
TÖÍNG QUAN 6 ............................................................................................28
1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå..............................................................28
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29
1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá
trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8 ............................................................................30
1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä lêåp trònh vaâ qui trònh phaát triïín phêìn mïìm..30
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 9 ............................................................................30
1.9. UML laâ ngön ngûä mö hònh hoáa àa duång (general purpose)....................30
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 10 ..........................................................................31
1.10. UML àûúåc höî trúå búãi caác cöng ty, cöng cuå phaát triïín phêìn mïìm.........31
1.10.1. UML laâ möåt chuêín cöng nghiïåp..................................................31
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 1 http://www.ebooks.vdcmedia.com MUÅC LUÅC LÚÂI CAÃM ÚN...............................................................................................19 LÚÂI MÚÃ ÀÊÌU...............................................................................................20 MÖÅT SÖË TÛÂ VIÏËT TÙÆT ...............................................................................22 Chûúng 1......................................................................................................23 TÖÍNG QUAN 1 ............................................................................................23 1.1. Yïu cêìu thûåc tïë...................................................................................23 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 2 ............................................................................24 1.2. Giúái thiïåu UML..................................................................................24 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 3 ............................................................................25 1.3 Nguyïn nhên ra àúâi..............................................................................25 1.3. Nguyïn nhên ra àúâi.............................................................................25 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 4 ............................................................................26 1.4. Têìm quan troång cuãa viïåc mö hònh hoáa..................................................26 Chûúng 1......................................................................................................27 TÖÍNG QUAN 5 ............................................................................................27 1.5. Xu hûúáng phaát triïín trong ngaânh cöng nghïå phêìn mïìm.........................27 Chûúng 1......................................................................................................28 TÖÍNG QUAN 6 ............................................................................................28 1.3.3. Sûå höåi tuå cuãa caác cöng nghïå..............................................................28 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 7 ............................................................................29 1.7. UML húåp nhêët caác yá tûúãng nöîi bêåt vaâ nhûäng vêën àïì thûåc tïë trong quaá trònh phaát triïín cuãa cöng nghïå phêìn mïìm....................................................29 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 8 ............................................................................30 1.8. UML àöåc lêåp vúái ngön ngûä lêåp trònh vaâ qui trònh phaát triïín phêìn mïìm..30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 9 ............................................................................30 1.9. UML laâ ngön ngûä mö hònh hoáa àa duång (general purpose)....................30 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 10 ..........................................................................31 1.10. UML àûúåc höî trúå búãi caác cöng ty, cöng cuå phaát triïín phêìn mïìm.........31 1.10.1. UML laâ möåt chuêín cöng nghiïåp..................................................31
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
2
http://www.ebooks.vdcmedia.com
1.10.2. Caác lúåi ñch cuãa UML...................................................................31
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 11 ..........................................................................32
1.11. Àöëi vúái ngûúâi sûã duång UML..............................................................32
1.11.1. UML cung cêëp cú chïë múã röång vaâ àùåc biïåt hoáa àïí múã röång caác khaái
niïåm cöët loäi............................................................................................32
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 12 ..........................................................................33
1.12. UML àêíy maånh taái sûã duång trong nïìn cöng nghïå phêìn mïìm. ..............33
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 13 ..........................................................................34
1.13. So saánh vúái caác phûúng phaáp khaác.....................................................34
Chûúng 1......................................................................................................35
TÖÍNG QUAN 14..........................................................................................35
Chûúng 1......................................................................................................36
TÖÍNG QUAN 15..........................................................................................36
1.15. Lõch sûã phaát triïín ..............................................................................36
Chûúng 1......................................................................................................36
TÖÍNG QUAN 16..........................................................................................36
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 17 ..........................................................................37
1.17. Kiïën truác töíng quan cuãa UML...........................................................37
1.17.1. Kiïën truác cuãa UML.....................................................................37
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 18 ..........................................................................38
1.18. Caác mö hònh......................................................................................38
1.18.1. Cêëu truác View ............................................................................38
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 19 ..........................................................................39
1.19. Nhûäng lûúåc àöì ..................................................................................39
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 20 ..........................................................................39
Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 21 ..........................................................................40
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 22.......................................................................................41
2.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................41
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 23.......................................................................................42
2.2 Töíng quan vïì caác loaåi quan hïå giûäa caác thaânh töë ...................................42
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 24.......................................................................................43
2.3. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)................................................43
2.3.1. Quan hïå kïët húåp (association) .......................................................43
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 2 http://www.ebooks.vdcmedia.com 1.10.2. Caác lúåi ñch cuãa UML...................................................................31 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 11 ..........................................................................32 1.11. Àöëi vúái ngûúâi sûã duång UML..............................................................32 1.11.1. UML cung cêëp cú chïë múã röång vaâ àùåc biïåt hoáa àïí múã röång caác khaái niïåm cöët loäi............................................................................................32 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 12 ..........................................................................33 1.12. UML àêíy maånh taái sûã duång trong nïìn cöng nghïå phêìn mïìm. ..............33 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 13 ..........................................................................34 1.13. So saánh vúái caác phûúng phaáp khaác.....................................................34 Chûúng 1......................................................................................................35 TÖÍNG QUAN 14..........................................................................................35 Chûúng 1......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 15..........................................................................................36 1.15. Lõch sûã phaát triïín ..............................................................................36 Chûúng 1......................................................................................................36 TÖÍNG QUAN 16..........................................................................................36 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 17 ..........................................................................37 1.17. Kiïën truác töíng quan cuãa UML...........................................................37 1.17.1. Kiïën truác cuãa UML.....................................................................37 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 18 ..........................................................................38 1.18. Caác mö hònh......................................................................................38 1.18.1. Cêëu truác View ............................................................................38 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 19 ..........................................................................39 1.19. Nhûäng lûúåc àöì ..................................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 20 ..........................................................................39 Chûúng 1 TÖÍNG QUAN 21 ..........................................................................40 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 22.......................................................................................41 2.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................41 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 23.......................................................................................42 2.2 Töíng quan vïì caác loaåi quan hïå giûäa caác thaânh töë ...................................42 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 24.......................................................................................43 2.3. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)................................................43 2.3.1. Quan hïå kïët húåp (association) .......................................................43
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
3
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 25.......................................................................................44
2.5. Quan hïå phuå thuöåc (dependency).........................................................44
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 26.......................................................................................45
2.6. Töíng quan vïì caác thaânh töë vaâ cêëu truác UML metamodel.......................45
2.6.1. Phên loaåi thaânh töë trong UML metamodel.....................................45
2.6.2. Cêëu truác UML metamodel.............................................................45
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 27.......................................................................................46
2.7. Package Foundation (goái nïìn taãng) ......................................................46
2.7.1. Package Core (goái cöët loäi).............................................................46
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 28.......................................................................................47
2.8. Mö hònh Backbone (sûúân)...................................................................47
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 29.......................................................................................48
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 30.......................................................................................49
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 31.......................................................................................49
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 32.......................................................................................50
2.12. Mö hònh Relationships (caác quan hïå)..................................................50
2.12.1. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)........................................50
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 33.......................................................................................51
2.13. Quan hïå kïët húåp (Association)...........................................................51
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 34.......................................................................................51
2.14. Lúáp kïët húåp (AssociationClass) .........................................................51
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 35.......................................................................................52
2.15. Mö hònh Classifiers (caác àùåc biïåt hoáa cuãa classifiers)..........................52
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 36.......................................................................................52
2.16. Class (lúáp)........................................................................................52
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 3 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 25.......................................................................................44 2.5. Quan hïå phuå thuöåc (dependency).........................................................44 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 26.......................................................................................45 2.6. Töíng quan vïì caác thaânh töë vaâ cêëu truác UML metamodel.......................45 2.6.1. Phên loaåi thaânh töë trong UML metamodel.....................................45 2.6.2. Cêëu truác UML metamodel.............................................................45 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 27.......................................................................................46 2.7. Package Foundation (goái nïìn taãng) ......................................................46 2.7.1. Package Core (goái cöët loäi).............................................................46 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 28.......................................................................................47 2.8. Mö hònh Backbone (sûúân)...................................................................47 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 29.......................................................................................48 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 30.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 31.......................................................................................49 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 32.......................................................................................50 2.12. Mö hònh Relationships (caác quan hïå)..................................................50 2.12.1. Quan hïå töíng quaát hoáa (generalization)........................................50 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 33.......................................................................................51 2.13. Quan hïå kïët húåp (Association)...........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 34.......................................................................................51 2.14. Lúáp kïët húåp (AssociationClass) .........................................................51 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 35.......................................................................................52 2.15. Mö hònh Classifiers (caác àùåc biïåt hoáa cuãa classifiers)..........................52 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 36.......................................................................................52 2.16. Class (lúáp)........................................................................................52
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
4
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 37.......................................................................................53
2.17. Interface (giao diïån) ..........................................................................53
2.17.1. DataType (kiïíu dûä liïåu) ..............................................................53
2.17.2. Node (nuát)..................................................................................53
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 38.......................................................................................54
2.38. Component (thaânh phêìn)...................................................................54
2.38.1. Mö hònh Dependencies (caác quan hïå phuå thuöåc)...........................54
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 39.......................................................................................55
2.39. Binding (gùæn)....................................................................................55
2.39.1. Abstraction (trûâu tûúång hoáa) .......................................................55
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 40.......................................................................................55
2.40. Usage (sûã duång) ................................................................................55
2.40.1. Permisson (cho pheáp)..................................................................55
2.41.2. Mö hònh AuxiliaryElements (caác thaânh töë böí sung)......................55
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 41.......................................................................................56
2.41. TemplateParameter (tham söë cho mêîu)...............................................56
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 42.......................................................................................56
2.42. PresentationElement (thaânh töë biïíu diïîn trûåc quan) ............................56
2.42.1. Package Extension Mechanisms (goái cú chïë múã röång)..................57
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 43.......................................................................................57
2.43. Constraint (raâng buöåc).......................................................................57
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 44.......................................................................................58
2.44. Tagged Value (theã giaá trõ)..................................................................58
2.44.1. Caác kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types)..................58
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 45.......................................................................................59
2.45. Caác kiïíu dûä liïåu trong Data Types .....................................................59
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 46.......................................................................................59
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 4 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 37.......................................................................................53 2.17. Interface (giao diïån) ..........................................................................53 2.17.1. DataType (kiïíu dûä liïåu) ..............................................................53 2.17.2. Node (nuát)..................................................................................53 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 38.......................................................................................54 2.38. Component (thaânh phêìn)...................................................................54 2.38.1. Mö hònh Dependencies (caác quan hïå phuå thuöåc)...........................54 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 39.......................................................................................55 2.39. Binding (gùæn)....................................................................................55 2.39.1. Abstraction (trûâu tûúång hoáa) .......................................................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 40.......................................................................................55 2.40. Usage (sûã duång) ................................................................................55 2.40.1. Permisson (cho pheáp)..................................................................55 2.41.2. Mö hònh AuxiliaryElements (caác thaânh töë böí sung)......................55 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 41.......................................................................................56 2.41. TemplateParameter (tham söë cho mêîu)...............................................56 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 42.......................................................................................56 2.42. PresentationElement (thaânh töë biïíu diïîn trûåc quan) ............................56 2.42.1. Package Extension Mechanisms (goái cú chïë múã röång)..................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 43.......................................................................................57 2.43. Constraint (raâng buöåc).......................................................................57 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 44.......................................................................................58 2.44. Tagged Value (theã giaá trõ)..................................................................58 2.44.1. Caác kiïíu dûä liïåu trong UML metamodel (Data Types)..................58 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 45.......................................................................................59 2.45. Caác kiïíu dûä liïåu trong Data Types .....................................................59 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 46.......................................................................................59
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
5
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 47.......................................................................................60
2.47. Package Behavioural Elements (goái thaânh töë haânh vi).........................60
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 48.......................................................................................61
2.48. Package Common Behavior (goái haânh vi töíng quaát)...........................61
2.48.1. Mö hònh Signals (tñn hiïåu)...........................................................61
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 49.......................................................................................62
2.49. Reception (thaânh töë nhêån tñn hiïåu) .....................................................62
2.49.1. Signal (tñn hiïåu)..........................................................................62
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 50.......................................................................................62
2.50. Exception (löîi biïåt lïå)........................................................................62
2.50.1. Mö hònh Actions (taác àöång).........................................................62
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 51.......................................................................................63
2.51. Argument (àöëi söë).............................................................................63
2.51.1. Action (taác àöång)........................................................................63
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 52.......................................................................................64
2.52. ActionSequence (taác àöång phûác)........................................................64
2.52.1. Mö hònh Instances and Links (thïí hiïån vaâ liïn kïët).......................64
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 53.......................................................................................64
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 54.......................................................................................65
2.54. Stimulus (taác nhên) ...........................................................................65
2.54.2. AttributeLink (theã thuöåc tñnh)......................................................65
2.54.2. LinkEnd (möëi liïn kïët)................................................................65
2.54.3. Link (liïn kïët).............................................................................65
2.54.4. Instance (thïí hiïån) ......................................................................65
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 55.......................................................................................66
2.55. Package Collaborations (goái cöång taác)............................................66
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 56.......................................................................................66
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 5 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 47.......................................................................................60 2.47. Package Behavioural Elements (goái thaânh töë haânh vi).........................60 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 48.......................................................................................61 2.48. Package Common Behavior (goái haânh vi töíng quaát)...........................61 2.48.1. Mö hònh Signals (tñn hiïåu)...........................................................61 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 49.......................................................................................62 2.49. Reception (thaânh töë nhêån tñn hiïåu) .....................................................62 2.49.1. Signal (tñn hiïåu)..........................................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 50.......................................................................................62 2.50. Exception (löîi biïåt lïå)........................................................................62 2.50.1. Mö hònh Actions (taác àöång).........................................................62 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 51.......................................................................................63 2.51. Argument (àöëi söë).............................................................................63 2.51.1. Action (taác àöång)........................................................................63 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 52.......................................................................................64 2.52. ActionSequence (taác àöång phûác)........................................................64 2.52.1. Mö hònh Instances and Links (thïí hiïån vaâ liïn kïët).......................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 53.......................................................................................64 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 54.......................................................................................65 2.54. Stimulus (taác nhên) ...........................................................................65 2.54.2. AttributeLink (theã thuöåc tñnh)......................................................65 2.54.2. LinkEnd (möëi liïn kïët)................................................................65 2.54.3. Link (liïn kïët).............................................................................65 2.54.4. Instance (thïí hiïån) ......................................................................65 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 55.......................................................................................66 2.55. Package Collaborations (goái cöång taác)............................................66 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 56.......................................................................................66
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
6
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 57.......................................................................................67
2.57. AssociationEndRole (vai cuãa möëi kïët húåp).........................................67
2.57.1. AssociationRole (vai cuãa quan hïå kïët húåp)...................................67
2.57.2. ClassifierRole (vai cuãa Classifier) ...............................................67
2.57.3. Collaboration (cöång taác)..............................................................67
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 58.......................................................................................68
2.58. Message (thöng àiïåp)........................................................................68
2.58.1. Package Use Cases (goái Use Cases).............................................68
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 59.......................................................................................69
2.59. Actor (taác nhên) ................................................................................69
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 60.......................................................................................69
2.60. Extend (múã röång)..............................................................................69
2.60.1. Include (bao göìm).......................................................................69
2.60.2. UseCase .....................................................................................69
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 61.......................................................................................70
2.61. Package State Machines (goái mö hònh traång thaái)................................70
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 62.......................................................................................71
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 63.......................................................................................71
2.63. StateVertex (àiïím traång thaái).............................................................71
2.63. State (traång thaái) ...............................................................................71
2.63.1. PseudoState (traång thaái giaã).........................................................71
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 64.......................................................................................73
2.64. Transition (chuyïín traång thaái)............................................................73
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 65.......................................................................................73
2.65. CompositeState (traång thaái phûác).......................................................73
2.65.1. StateMachine .................................................................................74
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 66.......................................................................................74
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 6 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 57.......................................................................................67 2.57. AssociationEndRole (vai cuãa möëi kïët húåp).........................................67 2.57.1. AssociationRole (vai cuãa quan hïå kïët húåp)...................................67 2.57.2. ClassifierRole (vai cuãa Classifier) ...............................................67 2.57.3. Collaboration (cöång taác)..............................................................67 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 58.......................................................................................68 2.58. Message (thöng àiïåp)........................................................................68 2.58.1. Package Use Cases (goái Use Cases).............................................68 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 59.......................................................................................69 2.59. Actor (taác nhên) ................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 60.......................................................................................69 2.60. Extend (múã röång)..............................................................................69 2.60.1. Include (bao göìm).......................................................................69 2.60.2. UseCase .....................................................................................69 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 61.......................................................................................70 2.61. Package State Machines (goái mö hònh traång thaái)................................70 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 62.......................................................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 63.......................................................................................71 2.63. StateVertex (àiïím traång thaái).............................................................71 2.63. State (traång thaái) ...............................................................................71 2.63.1. PseudoState (traång thaái giaã).........................................................71 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 64.......................................................................................73 2.64. Transition (chuyïín traång thaái)............................................................73 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 65.......................................................................................73 2.65. CompositeState (traång thaái phûác).......................................................73 2.65.1. StateMachine .................................................................................74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 66.......................................................................................74
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
7
http://www.ebooks.vdcmedia.com
2.66. Mö hònh Events (sûå kiïån)...................................................................74
2.66.1. Package Activity Graphs (goái lûúåc àöì hoaåt àöång).........................74
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 67.......................................................................................75
2.67. ActionState (traång thaái hoaåt àöång)......................................................75
2.67.1. ActivityGraph (àöì thõ hoaåt àöång).................................................75
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 68.......................................................................................76
2.68. ObjectFlowState (traång thaái àöëi tûúång luên chuyïín)............................76
2.68.1. Partition (vuâng) ..........................................................................76
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 69.......................................................................................76
2.69. Package Model Management (goái quaãn trõ mö hònh)...........................76
2.69.1. Elementimport............................................................................77
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 70.......................................................................................77
2.70. Model (mö hònh)...............................................................................77
2.70.1. Package (goái)..............................................................................77
2.70.2. Subsystem (hïå thöëng con) ...........................................................77
Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML
(UML Semantic) 71.......................................................................................78
2.71. Toám tùæt.............................................................................................78
Chûúng 3......................................................................................................78
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 72...................................................78
3.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................78
Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 73....................................79
3.2. Caác thaânh phêìn cú baãn cuãa lûúåc àöì......................................................79
3.2.1. Àöì thõ vaâ nöåi dung (Graphs and their Contents)..............................79
Chûúng 3......................................................................................................80
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 74...................................................80
3.3. Caác àûúâng dêîn (Drawing Paths) ..........................................................80
3.3.1. Caác liïn kïët êín vaâ vai troâ cuãa cöng cuå............................................80
3.3.2. Thöng tin nïìn (Background Information).......................................80
3.3.3. Chuöîi (String), tïn (Name),nhaän (Label) vaâ tûâ khoáa.......................81
Chûúng 3......................................................................................................81
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 75...................................................81
3.4. Biïíu thûác (Expression)........................................................................81
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 7 http://www.ebooks.vdcmedia.com 2.66. Mö hònh Events (sûå kiïån)...................................................................74 2.66.1. Package Activity Graphs (goái lûúåc àöì hoaåt àöång).........................74 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 67.......................................................................................75 2.67. ActionState (traång thaái hoaåt àöång)......................................................75 2.67.1. ActivityGraph (àöì thõ hoaåt àöång).................................................75 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 68.......................................................................................76 2.68. ObjectFlowState (traång thaái àöëi tûúång luên chuyïín)............................76 2.68.1. Partition (vuâng) ..........................................................................76 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 69.......................................................................................76 2.69. Package Model Management (goái quaãn trõ mö hònh)...........................76 2.69.1. Elementimport............................................................................77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 70.......................................................................................77 2.70. Model (mö hònh)...............................................................................77 2.70.1. Package (goái)..............................................................................77 2.70.2. Subsystem (hïå thöëng con) ...........................................................77 Chûúng 2 NGÛÄ NGHÔA VAÂ CUÁ PHAÁP CAÁC THAÂNH TÖË TRONG UML (UML Semantic) 71.......................................................................................78 2.71. Toám tùæt.............................................................................................78 Chûúng 3......................................................................................................78 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 72...................................................78 3.1. Giúái thiïåu ...........................................................................................78 Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 73....................................79 3.2. Caác thaânh phêìn cú baãn cuãa lûúåc àöì......................................................79 3.2.1. Àöì thõ vaâ nöåi dung (Graphs and their Contents)..............................79 Chûúng 3......................................................................................................80 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 74...................................................80 3.3. Caác àûúâng dêîn (Drawing Paths) ..........................................................80 3.3.1. Caác liïn kïët êín vaâ vai troâ cuãa cöng cuå............................................80 3.3.2. Thöng tin nïìn (Background Information).......................................80 3.3.3. Chuöîi (String), tïn (Name),nhaän (Label) vaâ tûâ khoáa.......................81 Chûúng 3......................................................................................................81 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 75...................................................81 3.4. Biïíu thûác (Expression)........................................................................81
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
8
http://www.ebooks.vdcmedia.com
3.4.1. Ghi Chuá (Note).............................................................................81
Chûúng 3......................................................................................................82
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 76...................................................82
3.5. Sûå tûúng quan giûäa caác loaåi thaânh töë vaâ thïí hiïån cuãa noá........................82
Chûúng 3......................................................................................................82
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 77...................................................82
3.6. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................82
3.6.1. Goái (Package)...............................................................................82
Chûúng 3......................................................................................................83
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 78 ...................................................83
3.7. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................83
Chûúng 3......................................................................................................84
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 79...................................................84
3.8. Subsystem ..........................................................................................84
3.8.1. Ngûä nghôa ....................................................................................84
3.8.2. Kyá hiïåu........................................................................................84
Chûúng 3......................................................................................................85
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 80...................................................85
3.9 Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management)..........................85
Chûúng 3......................................................................................................85
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 81 ...................................................85
3.10. Model...............................................................................................85
3.10.1. Ngûä nghôa...................................................................................85
3.10.2. Kyá hiïåu......................................................................................85
Chûúng 3......................................................................................................86
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 82...................................................86
3.11. Caác cú chïë múã röång töíng quaát............................................................86
3.11.1. Raâng buöåc (Constraint) vaâ chuá thñch (Comment)..........................86
Chûúng 3......................................................................................................87
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 83...................................................87
3.12. Kyá hiïåu.........................................................................................87
Chûúng 3......................................................................................................87
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 84...................................................87
Chûúng 3......................................................................................................88
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 85...................................................88
3.13. Thuöåc tñnh cuãa caác thaânh töë (Element Properties) ...............................88
Chûúng 3......................................................................................................89
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 8 http://www.ebooks.vdcmedia.com 3.4.1. Ghi Chuá (Note).............................................................................81 Chûúng 3......................................................................................................82 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 76...................................................82 3.5. Sûå tûúng quan giûäa caác loaåi thaânh töë vaâ thïí hiïån cuãa noá........................82 Chûúng 3......................................................................................................82 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 77...................................................82 3.6. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................82 3.6.1. Goái (Package)...............................................................................82 Chûúng 3......................................................................................................83 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 78 ...................................................83 3.7. Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management).........................83 Chûúng 3......................................................................................................84 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 79...................................................84 3.8. Subsystem ..........................................................................................84 3.8.1. Ngûä nghôa ....................................................................................84 3.8.2. Kyá hiïåu........................................................................................84 Chûúng 3......................................................................................................85 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 80...................................................85 3.9 Caác thaânh phêìn quaãn trõ mö hònh (model management)..........................85 Chûúng 3......................................................................................................85 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 81 ...................................................85 3.10. Model...............................................................................................85 3.10.1. Ngûä nghôa...................................................................................85 3.10.2. Kyá hiïåu......................................................................................85 Chûúng 3......................................................................................................86 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 82...................................................86 3.11. Caác cú chïë múã röång töíng quaát............................................................86 3.11.1. Raâng buöåc (Constraint) vaâ chuá thñch (Comment)..........................86 Chûúng 3......................................................................................................87 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 83...................................................87 3.12. Kyá hiïåu.........................................................................................87 Chûúng 3......................................................................................................87 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 84...................................................87 Chûúng 3......................................................................................................88 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 85...................................................88 3.13. Thuöåc tñnh cuãa caác thaânh töë (Element Properties) ...............................88 Chûúng 3......................................................................................................89
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
9
http://www.ebooks.vdcmedia.com
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 86...................................................89
3.14. Caác mêîu (Stereotypes).......................................................................89
Chûúng 3......................................................................................................89
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 87...................................................89
3.15. Caác lûúåc àöì.......................................................................................89
3.15.1. Giúái thiïåu...................................................................................89
Chûúng 3......................................................................................................90
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 88...................................................90
3.16. Lûúåc àöì lúáp (Class Diagram).............................................................90
Chûúng 3......................................................................................................91
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 89...................................................91
Chûúng 3......................................................................................................91
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 90...................................................91
3.17. Chûác nùng.........................................................................................91
3.17.1. Caác thaânh phêìn chñnh..................................................................91
Chûúng 3......................................................................................................92
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 91...................................................92
Chûúng 3......................................................................................................93
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 92...................................................93
3.18. Interface ...........................................................................................93
Chûúng 3......................................................................................................94
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 93...................................................94
3.19. Caác loaåi quan hïå................................................................................94
3.19.1. Quan hïå kïët húåp (association)......................................................94
Chûúng 3......................................................................................................94
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 94...................................................94
Chûúng 3......................................................................................................95
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 95...................................................95
Chûúng 3......................................................................................................95
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 96...................................................95
Chûúng 3......................................................................................................96
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 97...................................................96
Chûúng 3......................................................................................................97
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 98...................................................97
3.20. Quan hïå töíng quaát hoáa.......................................................................97
Chûúng 3......................................................................................................97
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 99...................................................97
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 9 http://www.ebooks.vdcmedia.com HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 86...................................................89 3.14. Caác mêîu (Stereotypes).......................................................................89 Chûúng 3......................................................................................................89 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 87...................................................89 3.15. Caác lûúåc àöì.......................................................................................89 3.15.1. Giúái thiïåu...................................................................................89 Chûúng 3......................................................................................................90 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 88...................................................90 3.16. Lûúåc àöì lúáp (Class Diagram).............................................................90 Chûúng 3......................................................................................................91 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 89...................................................91 Chûúng 3......................................................................................................91 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 90...................................................91 3.17. Chûác nùng.........................................................................................91 3.17.1. Caác thaânh phêìn chñnh..................................................................91 Chûúng 3......................................................................................................92 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 91...................................................92 Chûúng 3......................................................................................................93 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 92...................................................93 3.18. Interface ...........................................................................................93 Chûúng 3......................................................................................................94 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 93...................................................94 3.19. Caác loaåi quan hïå................................................................................94 3.19.1. Quan hïå kïët húåp (association)......................................................94 Chûúng 3......................................................................................................94 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 94...................................................94 Chûúng 3......................................................................................................95 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 95...................................................95 Chûúng 3......................................................................................................95 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 96...................................................95 Chûúng 3......................................................................................................96 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 97...................................................96 Chûúng 3......................................................................................................97 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 98...................................................97 3.20. Quan hïå töíng quaát hoáa.......................................................................97 Chûúng 3......................................................................................................97 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 99...................................................97
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä
10
http://www.ebooks.vdcmedia.com
Chûúng 3......................................................................................................98
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 100 .................................................98
Chûúng 3......................................................................................................98
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................98
3.21. Quan hïå phuå thuöåc (Dependency)......................................................98
Chûúng 3......................................................................................................99
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................99
3.22. Caác thaânh töë àûúåc tñnh toaán (hay àûúåc dêîn xuêët derived Element)....99
Chûúng 3....................................................................................................100
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 103 ...............................................100
3.23. Lûúåc àöì àöëi tûúång (Object Diagram)................................................100
Chûúng 3....................................................................................................100
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 104 ...............................................100
3.24. Caác thaânh phêìn chñnh......................................................................100
3.24.1. Caác àöëi tûúång (Objects) ............................................................100
Chûúng 3....................................................................................................101
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 105 ...............................................101
3.25. Àöëi tûúång gheáp (Composite Object).................................................101
Chûúng 3....................................................................................................102
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 106 ...............................................102
3.26. Caác liïn kïët (Link) ..........................................................................102
Chûúng 3....................................................................................................103
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 107 ...............................................103
3.27. Lûúåc àöì Use Case (Use Case Diagram)............................................103
Chûúng 3....................................................................................................103
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 108 ...............................................103
Chûúng 3....................................................................................................104
HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 109 ...............................................104
3.29. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................104
3.29.1. Caác Use case............................................................................104
3.29.2. Caác taác nhên (Actors)................................................................104
Chûúng 3....................................................................................................105
Hïå thöëng kyá hiïåu (UML Notation) 110.........................................................105
3.30. Caác quan hïå trïn Use case...............................................................105
Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 111................................106
3.31. Caác quan hïå trïn actor.....................................................................106
Chûúng 3....................................................................................................106
SVTH: Lêm Nguyïîn Trung Nam - Lêm Quang Vuä 10 http://www.ebooks.vdcmedia.com Chûúng 3......................................................................................................98 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 100 .................................................98 Chûúng 3......................................................................................................98 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................98 3.21. Quan hïå phuå thuöåc (Dependency)......................................................98 Chûúng 3......................................................................................................99 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 101 .................................................99 3.22. Caác thaânh töë àûúåc tñnh toaán (hay àûúåc dêîn xuêët – derived Element)....99 Chûúng 3....................................................................................................100 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 103 ...............................................100 3.23. Lûúåc àöì àöëi tûúång (Object Diagram)................................................100 Chûúng 3....................................................................................................100 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 104 ...............................................100 3.24. Caác thaânh phêìn chñnh......................................................................100 3.24.1. Caác àöëi tûúång (Objects) ............................................................100 Chûúng 3....................................................................................................101 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 105 ...............................................101 3.25. Àöëi tûúång gheáp (Composite Object).................................................101 Chûúng 3....................................................................................................102 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 106 ...............................................102 3.26. Caác liïn kïët (Link) ..........................................................................102 Chûúng 3....................................................................................................103 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 107 ...............................................103 3.27. Lûúåc àöì Use Case (Use Case Diagram)............................................103 Chûúng 3....................................................................................................103 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 108 ...............................................103 Chûúng 3....................................................................................................104 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 109 ...............................................104 3.29. Caác thaânh phêìn chñnh ......................................................................104 3.29.1. Caác Use case............................................................................104 3.29.2. Caác taác nhên (Actors)................................................................104 Chûúng 3....................................................................................................105 Hïå thöëng kyá hiïåu (UML Notation) 110.........................................................105 3.30. Caác quan hïå trïn Use case...............................................................105 Chûúng 3 HÏÅ THÖËNG KYÁ HIÏÅU (UML Notation) 111................................106 3.31. Caác quan hïå trïn actor.....................................................................106 Chûúng 3....................................................................................................106