Luận văn - Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng Cầu 75

4,966
849
79
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
31
các công trình bên nước Lào. Đến tháng 7 năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75
được thành lập và phụ trách xây dựng các công trình ở khu vực miền Trung và bên
nước Lào.
Trong giai đoạn này những công trình mà Công ty thi công đều là các công
trình do Nhà nước giao cho Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty giao lại cho Công
ty. Nói chung các công trình mà công ty xây dựng đều nằm trong kế hoạch được
giao hàng năm của Nhà nước được thực hiện chủ yếu bằng nguồn ngân sách
Nhà nước cấp.
Những năm đầu thành lập thì nền kinh tế nước ta đang là nền kinh tế tập
trung quan lưu bao cấp nên Công ty gp rất nhiều khó khăn về máy móc thiết bị
cho thi công, b máy quản lý còn cồng kềnh hoạt động không hiệu quả… Do đó
các công trình mà Công ty thi công chủ yếu là các công trình va và nhỏ.
Từ năm 1990 cho đến nay, khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế
từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với chi phối của các quy
luật của nền kinh tế thị trường và sự quản lý trên tầm vĩ mô của Nhà nước. Để phù
hợp với tình hình đó, Công ty xây dựng Cầu 75 cũng chuyển đổi sang lĩnh vực
kinh doanh. Bên cạnh việc đảm nhận công việc duy tu sửa chữa trên, Công ty còn
tham gia đấu thầu các công trình trong nước cũng như ngoài nước, đảm nhận công
việc khảo sát thiết kế.
Để đứng vững trong nền kinh tế thị trường và uy tín đối với Nhà nước, Công
ty đã không ngừng chú trọng đến chất lượng của từng công trình, cải tiến kỹ thuật,
nâng cao trình độ của công nhân viên chc, trang bị thêm máy móc thiết bị mới để
phục vụ cho những công trình có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật cao như khoan cọc
nhồi, đúc hẫng, ...
Đặc biệt, từ năm 1996 cho đến nay, do xác định được hướng đi đúng đắn
nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mạnh mẽ, sản lượng
không ngừng tăng, nộp ngân sách cho Nhà nước cũng tăng lên và đời sống của cán
bộ công nhân viên của Công ty được cải thiện đáng kể.
Cùng với sự cải tiến khoa học, trang bị thêm máy móc thiết bị mới, nâng cao
trình độ cho cán bộ công nhân viên thì Công ty xây dng Cầu 75 không ngừng mở
rộng quy sản xuất. Từ lúc chỉ có một đội chuyên đi xây dựng các công trình
cầu, đến nay Công ty đã có tới 13 đội xây dựng công trình có mt trên mọi miền
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 31 các công trình bên nước Lào. Đến tháng 7 năm 1975 thì Công ty xây dựng Cầu 75 được thành lập và phụ trách xây dựng các công trình ở khu vực miền Trung và bên nước Lào. Trong giai đoạn này những công trình mà Công ty thi công đều là các công trình do Nhà nước giao cho Tổng Công ty, sau đó Tổng Công ty giao lại cho Công ty. Nói chung các công trình mà công ty xây dựng đều nằm trong kế hoạch được giao hàng năm của Nhà nước và được thực hiện chủ yếu bằng nguồn ngân sách Nhà nước cấp. Những năm đầu thành lập thì nền kinh tế nước ta đang là nền kinh tế tập trung quan lưu bao cấp nên Công ty gặp rất nhiều khó khăn về máy móc thiết bị cho thi công, bộ máy quản lý còn cồng kềnh hoạt động không hiệu quả… Do đó các công trình mà Công ty thi công chủ yếu là các công trình vừa và nhỏ. Từ năm 1990 cho đến nay, khi Nhà nước chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với chi phối của các quy luật của nền kinh tế thị trường và sự quản lý trên tầm vĩ mô của Nhà nước. Để phù hợp với tình hình đó, Công ty xây dựng Cầu 75 cũng chuyển đổi sang lĩnh vực kinh doanh. Bên cạnh việc đảm nhận công việc duy tu sửa chữa trên, Công ty còn tham gia đấu thầu các công trình trong nước cũng như ngoài nước, đảm nhận công việc khảo sát thiết kế. Để đứng vững trong nền kinh tế thị trường và uy tín đối với Nhà nước, Công ty đã không ngừng chú trọng đến chất lượng của từng công trình, cải tiến kỹ thuật, nâng cao trình độ của công nhân viên chức, trang bị thêm máy móc thiết bị mới để phục vụ cho những công trình có quy mô lớn, trình độ kỹ thuật cao như khoan cọc nhồi, đúc hẫng, ... Đặc biệt, từ năm 1996 cho đến nay, do xác định được hướng đi đúng đắn nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phát triển mạnh mẽ, sản lượng không ngừng tăng, nộp ngân sách cho Nhà nước cũng tăng lên và đời sống của cán bộ công nhân viên của Công ty được cải thiện đáng kể. Cùng với sự cải tiến khoa học, trang bị thêm máy móc thiết bị mới, nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên thì Công ty xây dựng Cầu 75 không ngừng mở rộng quy mô sản xuất. Từ lúc chỉ có một đội chuyên đi xây dựng các công trình cầu, đến nay Công ty đã có tới 13 đội xây dựng công trình có mặt trên mọi miền
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
32
Tquốc và cnước Lào cùng với 3 xưởng cơ khí sửa chữa vận tải ở trên 3 miền
Bắc, Trung, Nam.
Một số lĩnh vực hoạt động chính:
./Cầu treo.
./Cu dầm thép ép phen.
./Cầu dầm thép benlây.
./Cầu dầm Căngtilơvơ .
Cầu bê tông kéo sau bằng thép cường độ cao 5mm và các cường độ cao 12,7 mm
chiều dài dầm từ 21 m đến 33 m .
Các công nghệ Công ty đã thi công thành thạo là:
./Dầm bê tông dự ứng lực cắt khúc Căng kéo sau.
./Dầm bê dự ứng lực kiên khối kéo sau.
./Mố trụ với độ sâu lớn hơn 10 m bằng phương pháp vữa dâng .
./Đổ bê tông bịt đáy.
I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh :
Công ty xây dựng Cầu 75 là một Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong
lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sửa chữa và làm mới
những cây cầu do Nhà nước đặt ra, nên nó mang tính chất quốc gia. Do vậy, Công
ty không thể tiến hành xây dựng một cách tùy tiện mà phải có quy định cụ thể đối
với từng hạng mục công trình theo thiết kế.
Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành 13 đội và 3 xưởng. Trong đó, có 13
đội xây dựng công trình đảm nhận việc thi công các công trình và 3 xưởng cơ khí
sửa chữa vận tải. Mổi đội xây dựng công trình gồm 1 đội trưởng, gián tiếp từ 4 đến
5 người và số công nhân từ 40 đến 50 người.
- Đội xây dựng công trình 1: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Thừa Thiên
Huế.
- Đội xây dựng công trình 2: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công
nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Trị.
- Đội xây dựng công trình 3: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công
nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Ninh.
- Đội xây dựng công trình 4: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Gói thầu công trình 01 Đường mòn Hồ Chí Minh.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 32 Tổ quốc và cả nước Lào cùng với 3 xưởng cơ khí sửa chữa vận tải ở trên 3 miền Bắc, Trung, Nam. Một số lĩnh vực hoạt động chính:  ./Cầu treo.  ./Cầu dầm thép ép phen.  ./Cầu dầm thép benlây.  ./Cầu dầm Căngtilơvơ . Cầu bê tông kéo sau bằng thép cường độ cao  5mm và các cường độ cao  12,7 mm chiều dài dầm từ 21 m đến 33 m . Các công nghệ Công ty đã thi công thành thạo là:  ./Dầm bê tông dự ứng lực cắt khúc Căng kéo sau.  ./Dầm bê dự ứng lực kiên khối kéo sau.  ./Mố trụ với độ sâu lớn hơn 10 m bằng phương pháp vữa dâng .  ./Đổ bê tông bịt đáy. I.2./ Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh : Công ty xây dựng Cầu 75 là một Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Sản phẩm chủ yếu của Công ty là sửa chữa và làm mới những cây cầu do Nhà nước đặt ra, nên nó mang tính chất quốc gia. Do vậy, Công ty không thể tiến hành xây dựng một cách tùy tiện mà phải có quy định cụ thể đối với từng hạng mục công trình theo thiết kế. Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành 13 đội và 3 xưởng. Trong đó, có 13 đội xây dựng công trình đảm nhận việc thi công các công trình và 3 xưởng cơ khí sửa chữa vận tải. Mổi đội xây dựng công trình gồm 1 đội trưởng, gián tiếp từ 4 đến 5 người và số công nhân từ 40 đến 50 người. - Đội xây dựng công trình 1: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. - Đội xây dựng công trình 2: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Trị. - Đội xây dựng công trình 3: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Quảng Ninh. - Đội xây dựng công trình 4: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Gói thầu công trình 01 Đường mòn Hồ Chí Minh.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
33
- Đội xây dựng công trình 5: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Xây dựng cầu Long Đại.
- Đội xây dựng công trình 6: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công
nhân 50 người.Xây dựng các cầu Đường 18 (Lào).
- Đội xây dựng công trình 7: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Xây dựng cầu Trâm và các nút giao thông.
- Đội xây dựng công trình 8: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60.Có nhiệm vụ xây dựng các nút giao thông.
- Đội xây dựng công trình 9: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công
nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Kiên Giang.
- Đội xây dng công trình 10: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Ninh Thuận.
- Đội xây dựng công trình 11: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Có nhiệm vụ xây dựng cầu An Hạ và các nút giao thông.
- Đội xây dựng công trình 12: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công
nhân 60 người.Xây dựng cầu Kênh Tẻ Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Đội xây dựng công trình 13: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công
nhân 50 người.Có nhiệm vsửa chữa và y dựng các cây cầu Tỉnh Bà Rịa
Vũng Tàu.
- Xưởng khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc: Gồm 1 xưởng
trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 40 người.
- Xưởng khí sửa chữa vận tải và xây dng miền Trung: Gồm 1 xưởng
trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.
- Xưởng khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền chi nhánh miền Nam:
Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người.
Các sản phẩm xây dựng có những đặc điểm:
- những công trình, hạng mục công trình mang tính c định tại địa
điểm xây dựng công trình.
- Ph thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên tạo kiều kiện của từng địa
phương xây dựng công trình
- Rất đa dạng về kiểu dáng, kiểu cách, chủng loại, phức tạp, khó chế tạo,
khó sửa chữa và có yêu cầu cao về mặt chất lượng.
- Thường mang tính đơn chiếc và thường sản xuất theo đơn đặt hàng.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 33 - Đội xây dựng công trình 5: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Xây dựng cầu Long Đại. - Đội xây dựng công trình 6: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 50 người.Xây dựng các cầu Đường 18 (Lào). - Đội xây dựng công trình 7: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Xây dựng cầu Trâm và các nút giao thông. - Đội xây dựng công trình 8: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60.Có nhiệm vụ xây dựng các nút giao thông. - Đội xây dựng công trình 9: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Kiên Giang. - Đội xây dựng công trình 10: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Ninh Thuận. - Đội xây dựng công trình 11: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Có nhiệm vụ xây dựng cầu An Hạ và các nút giao thông. - Đội xây dựng công trình 12: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 5 người và công nhân 60 người.Xây dựng cầu Kênh Tẻ Thành Phố Hồ Chí Minh. - Đội xây dựng công trình 13: Gồm 1 đội trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 50 người.Có nhiệm vụ sửa chữa và xây dựng các cây cầu ở Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. - Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc: Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 người và công nhân 40 người. - Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Trung: Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người. - Xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền chi nhánh miền Nam: Gồm 1 xưởng trưởng, gián tiếp 4 và công nhân 40 người. Các sản phẩm xây dựng có những đặc điểm: - Là những công trình, hạng mục công trình mang tính cố định tại địa điểm xây dựng công trình. - Phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và tạo kiều kiện của từng địa phương xây dựng công trình - Rất đa dạng về kiểu dáng, kiểu cách, chủng loại, phức tạp, khó chế tạo, khó sửa chữa và có yêu cầu cao về mặt chất lượng. - Thường mang tính đơn chiếc và thường sản xuất theo đơn đặt hàng.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
34
- Thường không phục vụ cho người sử dụng cuối cùng (trừ trường hợp dân
dụng), do đó việc xác định và nghiên cứu nhu cầu sản phẩm xây dựng những
đặc điểm khác với các hàng hoá và dịch vụ thông thường.
I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty :
I.3.1./ Cơ cấu tổ chức :
Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành các phòng ban sau:
Ban Giám đốc.
Phòng kỹ thuật thi công.
Phòng kinh tế – kế hoạch.
Phòng tổ chức – cán bộ, lao động – hành chính.
Phòng vật tư - thiết bị.
Phòng kế toán - tài chính.
Cơ cấu sử dụng lao động chung cho toàn Công ty :
+Lao động trực tiếp sản xuất : = 1,00 người
+Lao động phục vụ bổ trợ : 1 x 22% = 0,22 người
+Lao động quản lý (Cơ quan C.ty+G.tiếp Đội):(1+0,22)+17% =0,21 người
Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân:
Công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu:
a./ Hệ số lương cơ bản theo công việc:
+ Lao động trực tiếp sản xuất bậc 4,7 hệ số : 2,355.
+Lao động phục vụ bổ trợ bậc bình quân : 2,59.
+Lao động quản lý hệ số : 3,2.
b./ Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo cơ cấu sử dụng lao động:
H=(2.355 x 1 +0.22 x2.59 + 0.21 x 3.2 ) : (1+ 0.22 +0.21 ) = 3,5968 : 1,43
= 2,515 .
+./ Mô hình tổ chức:
01 Ban giám đốc Công ty .
06 Phòng nghiệp vụ Công ty .
01 Ban đại diện khu vực miền Trung .
01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh .
11 Đội , Xưởng sản xuất .
+./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty :
Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức : 477 người.
Lao động hợp đồng ngắn hạn : 287 người.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 34 - Thường không phục vụ cho người sử dụng cuối cùng (trừ trường hợp dân dụng), do đó việc xác định và nghiên cứu nhu cầu sản phẩm xây dựng có những đặc điểm khác với các hàng hoá và dịch vụ thông thường. I.3./ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty : I.3.1./ Cơ cấu tổ chức : Công ty xây dựng Cầu 75 tổ chức thành các phòng ban sau:  Ban Giám đốc.  Phòng kỹ thuật thi công.  Phòng kinh tế – kế hoạch.  Phòng tổ chức – cán bộ, lao động – hành chính.  Phòng vật tư - thiết bị.  Phòng kế toán - tài chính. Cơ cấu sử dụng lao động chung cho toàn Công ty : +Lao động trực tiếp sản xuất : = 1,00 người +Lao động phục vụ bổ trợ : 1 x 22% = 0,22 người +Lao động quản lý (Cơ quan C.ty+G.tiếp Đội):(1+0,22)+17% =0,21 người Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân: Công trình đấu thầu hoặc chỉ định thầu: a./ Hệ số lương cơ bản theo công việc: + Lao động trực tiếp sản xuất bậc 4,7 hệ số : 2,355. +Lao động phục vụ bổ trợ bậc bình quân : 2,59. +Lao động quản lý hệ số : 3,2. b./ Hệ số lương cấp bậc công việc bình quân theo cơ cấu sử dụng lao động: H=(2.355 x 1 +0.22 x2.59 + 0.21 x 3.2 ) : (1+ 0.22 +0.21 ) = 3,5968 : 1,43 = 2,515 . +./ Mô hình tổ chức:  01 Ban giám đốc Công ty .  06 Phòng nghiệp vụ Công ty .  01 Ban đại diện khu vực miền Trung .  01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh .  11 Đội , Xưởng sản xuất . +./ Nguồn lực lao động hiện nay của Công ty : Tổng số cán bộ công nhân viên chính thức : 477 người. Lao động hợp đồng ngắn hạn : 287 người.
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
35
Trong đó :
+ Kỹ sư : 92 người.
+ Cao đẳng và trung cấp : 44 người.
+ Công nhân kthuật : 368 người.
+ Công nhân phổ thông : 260 người .
I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban :
Ban Giám đốc:Bao gồm Giám đốc 05 phó Giám đốc. Trong đó, Giám
đốc phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: Tổ chức Cán bộ, Tài chính – Kế toán,
khoán đội. Còn 05 Phó Giám đốc làm nhiệm vụ giúp việc cho Giám Đốc. Ngoài ra
còn 1 giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình I và 1 giám đốc chi nhánh công ty
xây dựng cầu Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
+ Một phó giám đốc phụ trách nội chính, sản xuất kinh doanh các công trình
phía Bắc và Đường 18( Lào).
+ Một phó giám đốc phụ trách phụ trách các công trình khu vực miền Trung.
+ Một phó giám đốc trợ lý giám đốc công tác kế hoạch.
+ Một phó giám đốc phụ trách công nghệ mới kỹ thuật thi công VTTB.
+ Một phó giám đốc, giám đốc chi nhánh tại Thành PhHồ Chí Minh, phụ
trách sản xuất kinh doanh thuộc khu vực miền Nam.
+ Giám Đốc Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình I, trực tiếp phụ trách các đội
xây dựng công trình 7, 8 và xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc.
+ Giám Đốc chi nhánh công ty xây dựng Cầu 75 tại Thành Ph Hồ Chí
Minh, trực tiếp phụ trách các đội xây dựng công trình 9, 10, 11, 12, 13 và xưởng
cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng chi nhánh miền Nam.
Phòng kỹ thuật thi công: Lập dự án, bản vẽ, hồ sơ thiết kế các công trình,
giám sát trực tiếp các công trình mới, quản lý máy móc thiết bị, là nơi điều động
máy móc đến chân công trình. Ngoài ra phòng còn xem xét khối lượng để cấp hạn
mức vật tư cho các công trình.
Phòng tchức cán bộ, lao động - hành chính: Làm nhiệm vụ quản
lao động, duyệt và thanh toán lương, giải quyết các chế độ, chính sách cho người
lao động. Ngoài ra còn phục vụ các hội nghị của Công ty và thay mặt cho Công ty
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 35 Trong đó : + Kỹ sư : 92 người. + Cao đẳng và trung cấp : 44 người. + Công nhân kỹ thuật : 368 người. + Công nhân phổ thông : 260 người . I.3.2./ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban : Ban Giám đốc:Bao gồm Giám đốc và 05 phó Giám đốc. Trong đó, Giám đốc phụ trách chung, trực tiếp phụ trách: Tổ chức – Cán bộ, Tài chính – Kế toán, khoán đội. Còn 05 Phó Giám đốc làm nhiệm vụ giúp việc cho Giám Đốc. Ngoài ra còn 1 giám đốc xí nghiệp xây dựng công trình I và 1 giám đốc chi nhánh công ty xây dựng cầu Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. + Một phó giám đốc phụ trách nội chính, sản xuất kinh doanh các công trình phía Bắc và Đường 18( Lào). + Một phó giám đốc phụ trách phụ trách các công trình khu vực miền Trung. + Một phó giám đốc trợ lý giám đốc công tác kế hoạch. + Một phó giám đốc phụ trách công nghệ mới kỹ thuật thi công VTTB. + Một phó giám đốc, giám đốc chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách sản xuất kinh doanh thuộc khu vực miền Nam. + Giám Đốc Xí Nghiệp Xây Dựng Công Trình I, trực tiếp phụ trách các đội xây dựng công trình 7, 8 và xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng miền Bắc. + Giám Đốc chi nhánh công ty xây dựng Cầu 75 tại Thành Phố Hồ Chí Minh, trực tiếp phụ trách các đội xây dựng công trình 9, 10, 11, 12, 13 và xưởng cơ khí sửa chữa vận tải và xây dựng chi nhánh miền Nam. Phòng kỹ thuật thi công: Lập dự án, bản vẽ, hồ sơ thiết kế các công trình, giám sát trực tiếp các công trình mới, quản lý máy móc thiết bị, là nơi điều động máy móc đến chân công trình. Ngoài ra phòng còn xem xét khối lượng để cấp hạn mức vật tư cho các công trình. Phòng tổ chức – cán bộ, lao động - hành chính: Làm nhiệm vụ quản lý lao động, duyệt và thanh toán lương, giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động. Ngoài ra còn phục vụ các hội nghị của Công ty và thay mặt cho Công ty
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
36
tiếp khách đến giao dịch, tổ chức mua sắm các thiết bị văn phòng, quản lý, lưu trữ
các hồ sơ công văn.
Phòng Vt - Thiết bị: Bảo đảm cung cấp kịp thời về số lượng, chất
lượng và chủng loại vật tư cho sản xuất. Bộ phận này phải thường xuyên c người
đi mua vật tư, tổ chức quản lý tình hình nhập, xuất vật tư một cách chặt chẽ, đồng
thời còn có nhiệm vụ lập các chứng từ về quá trình nhập, xuất vật tư.
Phòng kinh tế kế hoạch: Ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình tài
chính, kết quả kinh doanh là csở cho giám đổc ra các quyết định về hoạt động
sản suất kinh doanh, bộ phận này còn cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liu v
việc cung ứng, dụ trữ, sử dụng loại tài sản, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, để góp
phần quản lý và sử dụng tài sản, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ một cách hợp lý
và kịp thời.
Phòng kế toán tài chính: Cung cấp thông tin về tình hình tài chính mt
cách chính xác, kịp thời và toàn diện để ban giám đốc ra các quyết định kinh doanh
và báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên.
- Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho từng phòng ban, các
phòng ban này n phải phối hợp với nhau để đảm bảo cho hoạt động sản xuất
kinh doanh của toàn Công ty được hoàn thành tốt hơn.
- Để phục cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tốt hơn
mỗi đội sản xuất có thành lập bộ máy quản lý bao gồm:
+ 01 Đội trưởng chịu tch nhiệm về phần điều hành công việc chung của đội mình.
+ 01 Đội phó giúp việc cho đội trưởng, giámt tình hình tiến độ thi công trình.
+ 01 nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thống kê các công vic phát sinh hàng
ngày như: ngày công của công nhân, tình hình s dụng vật liệu, công cụ, dụng
cụ…
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 36 tiếp khách đến giao dịch, tổ chức mua sắm các thiết bị văn phòng, quản lý, lưu trữ các hồ sơ công văn. Phòng Vật tư - Thiết bị: Bảo đảm cung cấp kịp thời về số lượng, chất lượng và chủng loại vật tư cho sản xuất. Bộ phận này phải thường xuyên cử người đi mua vật tư, tổ chức quản lý tình hình nhập, xuất vật tư một cách chặt chẽ, đồng thời còn có nhiệm vụ lập các chứng từ về quá trình nhập, xuất vật tư. Phòng kinh tế – kế hoạch: Ngoài việc cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh là cở sở cho giám đổc ra các quyết định về hoạt động sản suất kinh doanh, bộ phận này còn cung cấp đầy đủ, chính xác các tài liệu về việc cung ứng, dụ trữ, sử dụng loại tài sản, nguyên liệu, công cụ, dụng cụ, để góp phần quản lý và sử dụng tài sản, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ một cách hợp lý và kịp thời. Phòng kế toán – tài chính: Cung cấp thông tin về tình hình tài chính một cách chính xác, kịp thời và toàn diện để ban giám đốc ra các quyết định kinh doanh và báo cáo tình hình tài chính cho cấp trên. - Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao cho từng phòng ban, các phòng ban này còn phải phối hợp với nhau để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty được hoàn thành tốt hơn. - Để phục cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được tốt hơn ở mỗi đội sản xuất có thành lập bộ máy quản lý bao gồm: + 01 Đội trưởng chịu trách nhiệm về phần điều hành công việc chung của đội mình. + 01 Đội phó giúp việc cho đội trưởng, giám sát tình hình tiến độ thi công trình. + 01 nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ thống kê các công việc phát sinh hàng ngày như: ngày công của công nhân, tình hình sử dụng vật liệu, công cụ, dụng cụ…
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
37
Sơ đồ: Tổ chức định biên Công ty xây dựng Cầu 75
P . G Đ
TR
Ợ LÝ
CÔNG
TÁC K
HOẠCH
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 37 Sơ đồ: Tổ chức định biên Công ty xây dựng Cầu 75 P . G Đ TR Ợ LÝ GĐ CÔNG TÁC KẾ HOẠCH
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
38
I.4./ Đặc điểm về lao động:
Có thể nói rằng lao động thuộc ngành xây dựng, tư vấn thiết kế có vai trò
góp phần tạo ra các công trình xây dựng, có sự tham gia của tư vấn thiết mới đảm
bảo cho các công trình có chất lượng, đúng về tiêu chuẩn quy định và có thẩm mỹ
XÍ NGHIỆP
XÂY D
ỰNG
CÔNG
TRÌNH I
CHI NHÁNH
CÔNG TY
TẠI TP
.HCM
PHÒNG
VẬT TƯ
THIẾT BỊ
Đô
D
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
PHÒNG
KẾ TOÁN
TÀI CHÍNH
P . G Đ
PHỤ TRÁCH
CÁC
CÔNG
TRÌNH KHU
VỰC MIỀN
TRUNG
-
ởng
cơ khí
SC -
VT XD
Mi
ền
P.TỔ CHỨC
CÁN B
LAO ĐỘNG
HÀNH CHÍNH
PHÒNG
KINH T
KẾ HOẠCH
P . G
Đ
PHỤ TRÁCH
CÔNG
NGHMỚI
KỸ HUẬT
THI CÔNG
VẬT
THIẾT BỊ
P . G
Đ
. G
Đ
CHI
NHÁNH TI
TP.SHCM
PH
TRÁCH
SXKD
THUỘC
KHU V
ỰC
GIÁM ĐỐC C.TY PH TRÁCH CHUNG, TRC TIP PH
TRÁCH: T CHC – CÁN B, TÀI CHÀNH – K TOÁN,
KHOÁN
Đ
I
P.GĐ PHỤ
TRÁCH NỘI
CHÍNH SXKD
CÁC TỈNH
PHÍA BẮC V
À
Đ
ỜNG 18
(LÀO)
PHÒNG
KỸ THUẬT
THI CÔNG
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Đ
i
X
D
Xưởng
cơ khí
SC VT
XD
Miền
Trung
Độ
i
X
D
Độ
i
X
D
Xưởn
g cơ
khí
SC -
VT XD.
Mi
ền
Đ
i
X
D
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 38 I.4./ Đặc điểm về lao động: Có thể nói rằng lao động thuộc ngành xây dựng, tư vấn thiết kế có vai trò góp phần tạo ra các công trình xây dựng, có sự tham gia của tư vấn thiết mới đảm bảo cho các công trình có chất lượng, đúng về tiêu chuẩn quy định và có thẩm mỹ XÍ NGHIỆP XÂY D ỰNG CÔNG TRÌNH I CHI NHÁNH CÔNG TY TẠI TP .HCM PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ Đô D Độ i X D Độ i X D PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH P . G Đ PHỤ TRÁCH CÁC CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG Xư- ởng cơ khí SC - VT XD Mi ền P.TỔ CHỨC CÁN B Ộ LAO ĐỘNG HÀNH CHÍNH PHÒNG KINH T Ế KẾ HOẠCH P . G Đ PHỤ TRÁCH CÔNG NGHỆ MỚI KỸ HUẬT THI CÔNG VẬT TƯ THIẾT BỊ P . G Đ . G Đ CHI NHÁNH TẠI TP.SHCM PHỤ TRÁCH SXKD THUỘC KHU V ỰC GIÁM ĐỐC C.TY PHỤ TRÁCH CHUNG, TRỰC TIẾP PHỤ TRÁCH: TỔ CHỨC – CÁN BỘ, TÀI CHÀNH – KẾ TOÁN, KHOÁN Đ Ộ I P.GĐ PHỤ TRÁCH NỘI CHÍNH SXKD CÁC TỈNH PHÍA BẮC V À Đ ỜNG 18 (LÀO) PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG Độ i X D Độ i X D Độ i X D Độ i X D Độ i X D Độ i X D Đ ội X D Xưởng cơ khí SC VT XD Miền Trung Độ i X D Độ i X D Xưởn g cơ khí SC - VT XD. Mi ền Đ ội X D
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
39
cao.
Trong những năm qua, Công ty xây dựng cầu 75 đã đảm nhận khảo sát
thiết kế và thi công nhiều công trình, dự án và đã được chủ đầu tư đánh giá cao. Đạt
được điều đó phải kể đến đội ngũ lao động giỏi về chuyên n kỹ thut, trình đ tay nghề
cao sdụng thành tho c máy móc thiết bị.
Xác định được tầm quan trọng của vấn đề nhân lực, Công ty đã không
ngừng khuyến khích CBCNV học tập trao dồi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đối với
các cán b quản lý, Công ty tạo điều kiện cho đi học thêm bằng đại học thứ 2 hoặc
cao học. Công ty còn liên hệ với các trường đại học lớn trong nước tổ chức nâng cao
kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức về kỹ thuật cho CBCNV của mình.
Do công việc chính, sản phẩm chính của đơn vị là tư vấn thiết kế và xây
dựng nên đòi hỏi lực lượng lao động phải bao gồm chủ yếu là cán bộ có trình độ đại
học trở lên. Nhờ có hệ thống đào tạo tuyển chọn từ trước nên hiện nay Công ty có
một đội ngũ lao động tương đối đồng đều về chất lượng, năng động sáng tạo và có
khả năng hoàn thành công việc được giao.
Cụ thể hiện nay công ty có tổng số lao động là 764 người. Trong đó lực
lượng trong danh sách của Công ty là 787 người, lực lượng thuê ngoài và hợp đồng
lâu dài là 1257 người. Lực lượng lao động trong Công ty gồm hai khối: Cán bộ khoa
học kỹ thuật và khối quản lý kinh tế.
Trải qua 30 năm trưởng thành phát triển, ngày nayng ty xây dựng cầu 75 đã
phát triển ngày càng lớn mạnh với đội n CBCNV trình độ như sau:
+ Giám đốc điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế 11
+ Thạc sĩ 5
+ Kỹ sư xây dựng 150
+ Kiến trúc sư 25
+ Kỹ sư máy 12
+ Kỹ sư điện 7
+ Kỹ sư nước 11
+ Kỹ sư cơ khí 8
+ Kỹ sư thuỷ lợi 13
+ Kỹ sư cầu đường 14
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 39 cao. Trong những năm qua, Công ty xây dựng cầu 75 đã đảm nhận khảo sát thiết kế và thi công nhiều công trình, dự án và đã được chủ đầu tư đánh giá cao. Đạt được điều đó phải kể đến đội ngũ lao động giỏi về chuyên môn kỹ thuật, trình độ tay nghề cao sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị. Xác định được tầm quan trọng của vấn đề nhân lực, Công ty đã không ngừng khuyến khích CBCNV học tập trao dồi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề. Đối với các cán bộ quản lý, Công ty tạo điều kiện cho đi học thêm bằng đại học thứ 2 hoặc cao học. Công ty còn liên hệ với các trường đại học lớn trong nước tổ chức nâng cao kiến thức quản lý kinh tế, kiến thức về kỹ thuật cho CBCNV của mình. Do công việc chính, sản phẩm chính của đơn vị là tư vấn thiết kế và xây dựng nên đòi hỏi lực lượng lao động phải bao gồm chủ yếu là cán bộ có trình độ đại học trở lên. Nhờ có hệ thống đào tạo tuyển chọn từ trước nên hiện nay Công ty có một đội ngũ lao động tương đối đồng đều về chất lượng, năng động sáng tạo và có khả năng hoàn thành công việc được giao. Cụ thể hiện nay công ty có tổng số lao động là 764 người. Trong đó lực lượng trong danh sách của Công ty là 787 người, lực lượng thuê ngoài và hợp đồng lâu dài là 1257 người. Lực lượng lao động trong Công ty gồm hai khối: Cán bộ khoa học kỹ thuật và khối quản lý kinh tế. Trải qua 30 năm trưởng thành và phát triển, ngày nay Công ty xây dựng cầu 75 đã phát triển ngày càng lớn mạnh với đội ngũ CBCNV có trình độ như sau: + Giám đốc điều hành đạt tiêu chuẩn quốc tế 11 + Thạc sĩ 5 + Kỹ sư xây dựng 150 + Kiến trúc sư 25 + Kỹ sư máy 12 + Kỹ sư điện 7 + Kỹ sư nước 11 + Kỹ sư cơ khí 8 + Kỹ sư thuỷ lợi 13 + Kỹ sư cầu đường 14
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp
40
+ Kỹ sư kinh tế xây dựng 15
+ Cử nhân kinh tế 30
+ Cử nhân luật 3
+ Cử nhân tin học 3
+ Công nhân xây dựng bậc cao 286
+ Công nhân cơ giới 77
+ Công nhân lắp máy điện nước bậc cao 33
+ Công nhân cơ khí bậc cao 64
+ Công nhân lành nghề hợp đồng 1257
I.5./ Đặc điểm về nguyên vật liệu:
I.5.1./ Cung cấp các loại nguyên vật liệu chủ yếu:
Trong thực tế sản xuất,Công ty có thể sử dụng vật liệu thay thế để sản xuất
sản phẩm. Song điều đó không có nghĩa là đối với bất kỳ loại vật tư nào cũng thay thế
được.
- Các loại vật tư không thể thay thế được gọi là vật tư chủ yếu nó tham gia
cấu thành nên thực thể sản phẩm. Do vậy Công ty muốn đảm bảo sản xuất liên tục
trước hết phải đm bảo việc cung cấp về các loại vật tư trong xây lắp như: đá, t, sỏi, xi măng,....
- Khi đánh giá chung tình hình cung cấp vật tư chủ yếu Công ty không lấy
vật tư cung cấp vượt kế hoạch để bù cho svật tư cung cấp hụt mức kế hoạch về
các loại vật tư chủ yếu. Điều đó chỉ cần một loại vật tư chủ yếu có khối lượng cung
cấp thực tế giảm so với kế hoạch cũng để để kết luận rằng Công ty không hoàn
thành cung cấp về vật tư.
I.5.2./ Công ty đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất:
Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiếp diễn liên tục cần phải cung cấp
đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất được thể hiện ở các mặt như: đảm bảo đầy đ
về số lượng, mặt hàng, quy cách từng loi nguyên vật liu theo yêu cu sản xuất đưc c lập.
- Trước hết cần phải đánh giá tình hình nhập v slượng các loại nguyên vật liệu cho sn xuất.
- Cần phải kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch khối lưng nhập từng loại nguyên vt liu.
- Kh năng đảm bo tối đa về nguyên vt liệu cho quá trình sn xut hoạt động bình thường.
- Khoảng thời gian đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất.
- Tính cht đều đặn và kịp thời của việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất.
Trong thực tế việc cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty không thể làm một
lầm mà theo kế hoạch người ta tiến hành tổ chức cung cấp nhiều lần tuỳ theo nhu
cầu sản xuất và khả năng tổ chức cung cấp. Do đó việc cung cấp nguyên vật liệu
N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 40 + Kỹ sư kinh tế xây dựng 15 + Cử nhân kinh tế 30 + Cử nhân luật 3 + Cử nhân tin học 3 + Công nhân xây dựng bậc cao 286 + Công nhân cơ giới 77 + Công nhân lắp máy điện nước bậc cao 33 + Công nhân cơ khí bậc cao 64 + Công nhân lành nghề hợp đồng 1257 I.5./ Đặc điểm về nguyên vật liệu: I.5.1./ Cung cấp các loại nguyên vật liệu chủ yếu: Trong thực tế sản xuất,Công ty có thể sử dụng vật liệu thay thế để sản xuất sản phẩm. Song điều đó không có nghĩa là đối với bất kỳ loại vật tư nào cũng thay thế được. - Các loại vật tư không thể thay thế được gọi là vật tư chủ yếu nó tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm. Do vậy Công ty muốn đảm bảo sản xuất liên tục trước hết phải đảm bảo việc cung cấp về các loại vật tư trong xây lắp như: đá, cát, sỏi, xi măng,.... - Khi đánh giá chung tình hình cung cấp vật tư chủ yếu Công ty không lấy vật tư cung cấp vượt kế hoạch để bù cho số vật tư cung cấp hụt mức kế hoạch về các loại vật tư chủ yếu. Điều đó chỉ cần một loại vật tư chủ yếu có khối lượng cung cấp thực tế giảm so với kế hoạch cũng để để kết luận rằng Công ty không hoàn thành cung cấp về vật tư. I.5.2./ Công ty đảm bảo nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất: Để đảm bảo cho quá trình sản xuất được tiếp diễn liên tục cần phải cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu cho sản xuất được thể hiện ở các mặt như: đảm bảo đầy đủ về số lượng, mặt hàng, quy cách từng loại nguyên vật liệu theo yêu cầu sản xuất được xác lập. - Trước hết cần phải đánh giá tình hình nhập về số lượng các loại nguyên vật liệu cho sản xuất. - Cần phải kiểm tra mức độ hoàn thành kế hoạch khối lượng nhập từng loại nguyên vật liệu. - Khả năng đảm bảo tối đa về nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất hoạt động bình thường. - Khoảng thời gian đảm bảo nguyên vật liệu cho sản xuất. - Tính chất đều đặn và kịp thời của việc cung cấp nguyên vật liệu cho sản xuất. Trong thực tế việc cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty không thể làm một lầm mà theo kế hoạch người ta tiến hành tổ chức cung cấp nhiều lần tuỳ theo nhu cầu sản xuất và khả năng tổ chức cung cấp. Do đó việc cung cấp nguyên vật liệu