Luận văn - Công tác kế toán thì kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH quảng cáo và thương mại P &G

670
533
77
Chuyên đề tốt nghiệp
71
lương kỳ I tháng
4/2004
336 75.000.000
Cộng 93.100.000 93.100.000
Kèm theo 2 chứng từ gốc
Người lập
(Ký họ và tên)
Kế toán trưởng
(Ký họ và tên)
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Số 41
Ngày 30/4/2004
Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
S Ngày
Trích yếu
N N Có
Ghi
chú
Trích BHXH tr
thay lương
138(8)
334
4.565.080 4.565.080
Cng 4.565.080 4.565.080
Kèm theo danh sách lao động hưởng BHXH
Người lập
(Ký họ và tên)
Kế toán trưởng
(Ký họ và tên)
- Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ kế toán lập sổ đăng ký chứng từ trích
mẫu:
SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ
Năm 2004
Chứng từ ghi sổ
Số liệu Ngày tháng
Số tiền
40 10/3/2004 93.100.000
41 30/3/2004 258.822.855
42 30/3/2004 4.565.080
b. Sổ cái
Chuyên đề tốt nghiệp 71 lương kỳ I tháng 4/2004 336 75.000.000 Cộng 93.100.000 93.100.000 Kèm theo 2 chứng từ gốc Người lập (Ký họ và tên) Kế toán trưởng (Ký họ và tên) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số 41 Ngày 30/4/2004 Chứng từ Số hiệu TK Số tiền Số Ngày Trích yếu Nợ Có Nợ Có Ghi chú Trích BHXH trả thay lương 138(8) 334 4.565.080 4.565.080 Cộng 4.565.080 4.565.080 Kèm theo danh sách lao động hưởng BHXH Người lập (Ký họ và tên) Kế toán trưởng (Ký họ và tên) - Căn cứ vào các chứng từ ghi sổ kế toán lập sổ đăng ký chứng từ trích mẫu: SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ Năm 2004 Chứng từ ghi sổ Số liệu Ngày tháng Số tiền 40 10/3/2004 93.100.000 41 30/3/2004 258.822.855 42 30/3/2004 4.565.080 b. Sổ cái
Chuyên đề tốt nghiệp
72
s kế toán tổng hợp cũng đ ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
theo từng tài khon kế toán được quy định trong chế độ kế toán
SỔ CÁI TK 334
Ghi vào Số tiền
S
chứng
t
Ngày tháng
năm
Trích yếu TKĐB
N
40 30/4/2004 S đầu tháng
trả lương kỳ I
111 18.100.000 20.368.510
41 30/4/2004 Tính phân b
lương văn phòng
642(1)
29.935.415
41 30/4/2004 Tính phân b
lương tổ sản xuất
1
623(1)
9.491.100
41 30/4/2004 Tính phân b
lương CNV
SXKD
622 123.198.170
41 30/4/2004 K/c lương cán bộ
quản CNV sang
trả nội bộ
336 123.198.170
42 30/4/2004 Tính phân b
HBXH tr thang
lương
138(8)
4.565.080
Cộng 141.298.170
141.298.170
Chuyên đề tốt nghiệp 72 Là sổ kế toán tổng hợp cũng để ghi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng tài khoản kế toán được quy định trong chế độ kế toán SỔ CÁI TK 334 Ghi vào Số tiền Số chứng từ Ngày tháng năm Trích yếu TKĐB Nợ Có 40 30/4/2004 Số dư đầu tháng trả lương kỳ I 111 18.100.000 20.368.510 41 30/4/2004 Tính và phân bổ lương văn phòng 642(1) 29.935.415 41 30/4/2004 Tính và phân bổ lương tổ sản xuất 1 623(1) 9.491.100 41 30/4/2004 Tính và phân bổ lương CNV SXKD 622 123.198.170 41 30/4/2004 K/c lương cán bộ quản lý CNV sang trả nội bộ 336 123.198.170 42 30/4/2004 Tính và phân bổ HBXH trả thang lương 138(8) 4.565.080 Cộng 141.298.170 141.298.170
Chuyên đề tốt nghiệp
73
SỔ CÁI TK 338 (338(2), 338 (3), 338 (4)
Năm 2004
Ghi vào Số tiền
Ngày tháng
năm
S
chứng từ
Trích yếu TKĐB
N
30/4/2004 42 S cái thàng 4 bảng
tổng hợp khấu
trừ lương CBCNV
334 1585662
30/4/2004 45 Căn cứ vào bảng
tổng hợp trích phân
b BHXH vào các
chi phí
662
623(1)
642(1)
23.407.691
1803.309
5.687.728
30/4/2004 46 Nộp BHXH,
BHYT, KFCĐ 24%
lên cơ quan cấp trên
bằng TGNH
112 33.239.990
33.239.990
33.239.990
6. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho
phù hợp với thực tế
Nói chung với chương trình giảng dạy của cô giáo thì không ít phải cải
tiến lại so với thực tế. Bởi thực tế công việc cũng hoàn toàn áp dụng theo
thuyết để thực hành.
Chuyên đề tốt nghiệp 73 SỔ CÁI TK 338 (338(2), 338 (3), 338 (4) Năm 2004 Ghi vào Số tiền Ngày tháng năm Số chứng từ Trích yếu TKĐB Nợ Có 30/4/2004 42 Sổ cái thàng 4 bảng kê tổng hợp khấu trừ lương CBCNV 334 1585662 30/4/2004 45 Căn cứ vào bảng tổng hợp trích phân bổ BHXH vào các chi phí 662 623(1) 642(1) 23.407.691 1803.309 5.687.728 30/4/2004 46 Nộp BHXH, BHYT, KFCĐ 24% lên cơ quan cấp trên bằng TGNH 112 33.239.990 33.239.990 33.239.990 6. Kiến nghị về cải tiến chương trình giảng dạy của nhà trường cho phù hợp với thực tế Nói chung với chương trình giảng dạy của cô giáo thì không ít phải cải tiến lại so với thực tế. Bởi thực tế công việc cũng hoàn toàn áp dụng theo lý thuyết để thực hành.
Chuyên đề tốt nghiệp
74
PHẦN III. KẾT LUẬN
Khái quát lại vai trò công tác kế toán và chuyên để lựa chọn
1. Vai trò lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Bất cứ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng vậy đều cần 3 yếu
tố:
- Lao động
- Tư liệu lao động
- Đối tượng lao động
Trong đó lao động là yếu tố quan trọng nhất mang tính quyết định.
Nhận thức được vấn đề này công ty luôn luôn coi trng vấn đề lao động vì nó
vai trò hết sức quan trọng đối với mọi hoạt động của công ty, là một
trong các yếu tố đảm bảo tính liên tục đối với công việc của ng ty. Nếu
không có lao động thì mi hoạt động của công ty nó là một trong các yếu tố
đảm bảo tính liên tục đối vớing việc của công ty. Nếu không lao động
thì mi hoạt động sẽ bị ngưng trệ. Vì vy làm thế nào để sử dụng nguồn lao
động hợp lý và có hiu quả nhất là một vấn đề mà công ty đang quan tâm.
2. Vai trò của tiền lương đối với hoạt động của công ty
Tiền lương một phạm trù kinh tế giữ vai trò quan trng trong công
tác quản lý đời sống chính trị và xã hội nói chung và đặc biệt có vai trò quan
trọng trong công tác kinh doanh của công ty nói riêng.
- Tiền lương có vai trò quan trng trong các quản lý lao động của công
ty sử dụng tiền lương không chỉ với mục đích tạo điều kiện vật chất cho người
lao động mà còn với mục đích thông qua việc trả lương mà kiểm tra theo dõi
giám t người lao động làm việc theo ý của mình đảm bảo tiền lương công
ty bỏ ra phải đem lại kết quả rõ rệt.
- Tiền lương vai trò kích thích tiền lương một khoản thu nhập
đúng nhất đối với người lao động nên buộc người lao động phải trách
Chuyên đề tốt nghiệp 74 PHẦN III. KẾT LUẬN Khái quát lại vai trò công tác kế toán và chuyên để lựa chọn 1. Vai trò lao động đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bất cứ một quá trình sản xuất kinh doanh nào cũng vậy đều cần 3 yếu tố: - Lao động - Tư liệu lao động - Đối tượng lao động Trong đó lao động là yếu tố quan trọng nhất mang tính quyết định. Nhận thức được vấn đề này công ty luôn luôn coi trọng vấn đề lao động vì nó có vai trò hết sức quan trọng đối với mọi hoạt động của công ty, nó là một trong các yếu tố đảm bảo tính liên tục đối với công việc của công ty. Nếu không có lao động thì mọi hoạt động của công ty nó là một trong các yếu tố đảm bảo tính liên tục đối với công việc của công ty. Nếu không có lao động thì mọi hoạt động sẽ bị ngưng trệ. Vì vậy làm thế nào để sử dụng nguồn lao động hợp lý và có hiệu quả nhất là một vấn đề mà công ty đang quan tâm. 2. Vai trò của tiền lương đối với hoạt động của công ty Tiền lương là một phạm trù kinh tế giữ vai trò quan trọng trong công tác quản lý đời sống chính trị và xã hội nói chung và đặc biệt có vai trò quan trọng trong công tác kinh doanh của công ty nói riêng. - Tiền lương có vai trò quan trọng trong các quản lý lao động của công ty sử dụng tiền lương không chỉ với mục đích tạo điều kiện vật chất cho người lao động mà còn với mục đích thông qua việc trả lương mà kiểm tra theo dõi giám sát người lao động làm việc theo ý của mình đảm bảo tiền lương công ty bỏ ra phải đem lại kết quả rõ rệt. - Tiền lương có vai trò kích thích vì tiền lương là một khoản thu nhập đúng nhất đối với người lao động nên buộc người lao động phải có trách
Chuyên đề tốt nghiệp
75
nhiệm đối với công việc mình làm tiền lương tạo nên niềm say mê ngh
nghiệp.
- Tin lương vai trò điều phối lao động trong công ty với một mức
lương thích hợp, thoả đáng thì người lao động sẽ làm việc hết mình ở đâu
hay bất kỳ làm việc gì.
3. Vai trò các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KFCĐ) của
công ty
- Cũng như lao động và tiền lương thì các khoản trích theo lương
công ty cũng giữ một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh.
Nh các khoản trích này công ty đảm bảo được quyền lợi và chế độ
cho người lao động khi xảy ra ốm đau, thai sản…
- Qua tìm hiểu thực tế cho ta thấy kế toán tiền lương và các khoản trích
theo lương có một vai trò không th thiếu được trong công tác quản lý doanh
nghiệp. Thúc đẩy tích cực và hiệu quả nhất góp phần không nhỏ vào quá
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công tác kế toán công ty nói chung và kế toán tiền lương các
khoản trích theo lương nói riêng có hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên ng ty
những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm hoàn thiện một số tồn tại trong công
tác kế toán thì vai trò tác dụng của kế toán công ty còn được phát huy hơn nữa
trong quá trình phát triển của công ty.
Chuyên đề tốt nghiệp 75 nhiệm đối với công việc mình làm và tiền lương tạo nên niềm say mê nghề nghiệp. - Tiền lương có vai trò điều phối lao động trong công ty với một mức lương thích hợp, thoả đáng thì người lao động sẽ làm việc hết mình dù ở đâu hay bất kỳ làm việc gì. 3. Vai trò các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KFCĐ) của công ty - Cũng như lao động và tiền lương thì các khoản trích theo lương ở công ty cũng giữ một vai trò rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Nhờ có các khoản trích này mà công ty đảm bảo được quyền lợi và chế độ cho người lao động khi xảy ra ốm đau, thai sản… - Qua tìm hiểu thực tế cho ta thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương có một vai trò không thể thiếu được trong công tác quản lý doanh nghiệp. Thúc đẩy tích cực và có hiệu quả nhất góp phần không nhỏ vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Công tác kế toán ở công ty nói chung và kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng có hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên công ty có những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm hoàn thiện một số tồn tại trong công tác kế toán thì vai trò tác dụng của kế toán công ty còn được phát huy hơn nữa trong quá trình phát triển của công ty.
Chuyên đề tốt nghiệp
76
LỜI CẢM ƠN
Qua những năm hình thành phát triển đến nay, thì ng ty TNHH
quảng cáo và thương mại P&G cũng gặp được những thuận lợi và không ít
những khó khăn. Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay, công ty đã
phải nỗ lực để khẳng định mình trên thị trường và nhvào chính sách khuyến
khích của Nhà nước về đầu tư phát triển ngành quảng cáo. Những vấn đề khó
khăn của công ty về chính sách tiền lương, bảo hiểm đang được quan tâm và
giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Nên công ty đang trên đà phát triển ngày
một lớn mạnh về quy tâm quan trọng trên thương trường trong và ngoài
nước.
Sau thời gian thực tập em cũng đã phần nào hiểu được sâu sắc về "kế
toán tiền lương và các khoản trích theo lương"
thời gian thực tập hạn và kh năng nhận thức hạn chế cho nên
trong chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được ý
kiến đóng góp bổ sung của thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế, Trường Trung
học Bán công kỹ thuật - kinh tế Bắc Thăng Long cũng như ban lãnh đạo công
ty TNHH quảng cáo thương mại P&G để chuyên đề của em được hoàn
thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên của công
ty đặc biệt là phòng kế toán cùng giáo viên hướng
dẫn đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu thực tế và hoàn thiện báo cáo
thực tập tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cm ơn!
Sinh viên
Nguyễn Thị Lợi
Chuyên đề tốt nghiệp 76 LỜI CẢM ƠN Qua những năm hình thành và phát triển đến nay, thì công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G cũng gặp được những thuận lợi và không ít những khó khăn. Nhưng để có được thành quả như ngày hôm nay, công ty đã phải nỗ lực để khẳng định mình trên thị trường và nhờ vào chính sách khuyến khích của Nhà nước về đầu tư phát triển ngành quảng cáo. Những vấn đề khó khăn của công ty về chính sách tiền lương, bảo hiểm đang được quan tâm và giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Nên công ty đang trên đà phát triển ngày một lớn mạnh về quy mô tâm quan trọng trên thương trường trong và ngoài nước. Sau thời gian thực tập em cũng đã phần nào hiểu được sâu sắc về "kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương" Vì thời gian thực tập có hạn và khả năng nhận thức hạn chế cho nên trong chuyên đề không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp bổ sung của thầy cô giáo trong bộ môn kinh tế, Trường Trung học Bán công kỹ thuật - kinh tế Bắc Thăng Long cũng như ban lãnh đạo công ty TNHH quảng cáo và thương mại P&G để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn cán bộ công nhân viên của công ty đặc biệt là phòng kế toán cùng cô giáo viên hướng dẫn đã giúp đỡ em trong quá trình nghiên cứu thực tế và hoàn thiện báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Thị Lợi
Chuyên đề tốt nghiệp
77
Chuyên đề tốt nghiệp 77